zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ekologická olympiáda

21.01.2008
Obecné
Ekologická olympiáda
Je celostátní soutěž středoškolské mládeže s kladným vztahem k přírodě ve znalostech i dovednostech
Spoluvyhlašovatelem této celostátní soutěže typu C je MŠMT ČR. Akce je uvedena v "Přehledu soutěží a přehlídek
(gesce odboru pro mládež) pro školní rok 2007/2008" (Oznámení MŠMT v sešitu č. 8/2007).
Tuto soutěž podporují Lesy České republiky, s.p.

A. Základní informace
  1. Ve školním roce 2007/2008 se uskuteční 13. ročník soutěže talentované středoškolské mládeže z České republiky zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody a péče o životní prostředí s názvem Ekologická olympiáda (dále EO). Na pořádání soutěže se kromě Českého svazu ochránců přírody podílejí i ostatní spolupracující partneři.
2. Z pověření MŠMT je koordinátorem soutěže Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP (dále SMOP).
3. Soutěže se účastní tříčlenná družstva středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (školské zařízení, články občanského sdružení,…), předpokládá se však hlubší zájem talentované mládeže o přírodu, ekologii a životní prostředí
B. Organizační struktura soutěže
 

4. EO proběhne na třech úrovních:
   - místní kola - v dostatečném předstihu před kolem krajským
   - krajská kola - nejpozději do 27.4.2008
   - Národní kolo - nejpozději do 25.5.2008
5. Vysílající subjekt (zájemce o účast) se buď sám přihlásí krajskému koordinátorovi či SMOP, které kontakt zprostředkuje.
6. Postupový klíč:
   - základních kol se účastní takový počet zájemců, který je pro pořadatele technicky a organizačně zvládnutelný
   - do krajských kol postupuje vítězné družstvo místního kola, další okruh soutěžících stanoví předem pořadatel dle svých možností. Pořadatel krajského kola může odmítnout účast družstva z jiného kraje.
   - do finálového Národního kola postupují vítězná družstva z krajských kol ve složení, v jakém se zúčastnila krajského kola. Možná je výměna maximálně 1 člena družstva, jinak postupuje další družstvo v pořadí. V případě, že v krajském kole zvítězí družstvo subjektu, který se umístil v loňském ročníku EO v Národním kole na prvním, druhém nebo třetím místě, postupuje do Národního kola i družstvo subjektu, který se umístil v krajském kole na druhém místě.
Pořadatel Národního kola může dle svých možností předem rozhodnout o postupu 2. (případně i 3.) družstva ze všech krajských kol.
7. Z jakékoliv úrovně soutěže smí vzejít pouze jedno vítězné družstvo. Kritériem pro rozhodování v případě stejných bodových zisků musí být předem známo.
8. V místních i krajských kolech je možná účast více družstev z jednoho vysílajícího subjektu s tím, že tuto možnost musí mít shodně všechny zúčastněné subjekty. Každé družstvo se může zúčastnit pouze jednoho krajského kola.
9. Na všech úrovních se EO skládá z části teoretické a praktické. Počet doprovodných částí či programů si stanoví pořadatel sám dle svých možností.
   - teoretická část - úkolem této části je zjistit znalosti soutěžících. Vypracování otázek si sám zajišťuje pořadatel a tyto otázky nemusejí vycházet pouze ze středoškolské látky
   - praktická část - v této části soutěže řeší družstva samostatně praktický úkol, který je využitelný pro ochranu přírody a životní prostředí. Jde o prokázání určitých praktických schopností a dovedností, o využití teoretických poznatků a komunikace v praxi. V této části se doporučuje forma týmové spolupráce.
10. Ve všech úrovních EO hodnocení celého soutěžního družstva provádí odborná porota. Způsob hodnocení a kritéria musí být předem zveřejněna. Do 15 dnů poskytne pořadatel zúčastněným družstvům výsledkovou listinu.
11. Pořadatelé jednotlivých kol na všech úrovních soutěže uvedou na informačních materiálech týkajících se akce (internet, propozice, sborník, CD ROM,…) větu "Celostátním pořadatelem Ekologické olympiády je Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP (www.smop.cz), akce je podporována MŠMT a Lesy ČR, s. p."
12. SMOP si vyhrazuje právo vyslat na jakákoliv kola EO své pozorovatele.
13. Připomínky a protesty
   - připomínky a protesty k jednotlivým kolům soutěže se mohou podávat v průběhu soutěže, nejdéle však do 30 minut po skončení soutěže
   - proti rozhodnutí při protestu se lze odvolat - u místního kola ke koordinátorovi krajského kola; u krajského a národního kola ke Sdružení MOP ČSOP. O odvolání bude rozhodnuto do 5 dnů od doručení odvolání.

C. Místní kola EO
 

14. Předpoklady konání Místního kola:
   - existence pořadatele
   - dohoda s příslušným krajským koordinátorem o návaznosti na krajské kolo
   - písemná akreditace (potvrzení o akceptování odborného obsahu a organizačním zajištění soutěže) od krajského koordinátora
15. Veškeré informace (termín, místo konání, pořadatel, kontaktní adresa, předpokládaný počet soutěžících,…) o konání Místních kol je krajský koordinátor povinen oznámit SMOP alespoň týden před konáním Místního kola.

D. Krajská kola EO
 

16. Předpoklady konání Krajského kola:
   - existence krajského koordinátora
   - nahlášení informací o Krajském kole (termín, místo konání, pořadatel, kontaktní adresa, předpokládaný počet soutěžících,…) SMOP alespoň 2 měsíce před konáním KK, nejpozději však do 15.1.2008
   - zveřejnění informací o akci na www stránkách pořadatele v dostatečném časovém předstihu
   - zajištění informovanosti potencionálních účastníků v daném kraji
   - předpokládaná účast nejméně 5 družstev z alespoň 5 vysílajících subjektů
   - konání v průběhu září 2007 až 27.dubna 2008
17. V případě, že se vyskytne více zájemců o pořádání KK, SMOP vybere jednoho koordinátora a to po zvážení všech předpokladů k úspěšnému zajištění KK.
18. Ve výjimečných případech může proběhnout několik KK ve stejném termínu, na stejném místě a se stejným obsahem. V případě alespoň 5 zúčastněných subjektů za každý kraj mohou být výsledky vyhlašovány odděleně za každý kraj a postupový klíč se vztahuje na každé KK samostatně.
19. Řádná KK získají od SMOP akreditaci a budou zveřejněna.
20. Konkrétní náplň soutěže na krajské úrovni je záležitostí pořadatele KK. Předpokládá se dodržení odborného obsahu soutěže s přihlédnutím k místním podmínkám.
21. Nemůže-li se vítězná hlídka krajského kola zúčastnit kola národního, má na účast v Národním kole nárok další v pořadí krajského kola.
22. Výsledky krajského kola (seznam soutěžících subjektů, jména členů družstev, adresa vedoucího, výsledková listina,…) je krajský koordinátor povinen dodat SMOP v dohodnutém termínu. Ve zprávě o konání KK se doporučuje uvést i ostatní zajímavosti využitelné k propagaci celé EO i inspiraci ostatním pořadatelům (celkové hodnocení, doprovodné programy, problémy,...).

E. Národní kolo EO
  23. Národní kolo je vyvrcholením celoroční soutěže EO a bude uskutečněno formou vícedenního soustředění. Kromě vlastní soutěže budou na programu i odborné exkurse, regionálně poznávací činnost, konkrétní akce ku prospěchu přírody,...
24. Pořadatel Národního kola může nejpozději 1 měsíc před jeho konáním stanovit a zveřejnit tématické zaměření tohoto kola. Zároveň je povinen téma Národního kola oznámit SMOP.
25. Pro účast soutěžní hlídky na Národním kole je vyžadován doprovod pedagogicky způsobilé dospělé osoby pro celou dobu pobytu. Jiné řešení je možné pouze po předchozí dohodě s pořadatelem Národního kola.
26. Pro Národní kolo vydá jeho pořadatel Soutěžní řád, se kterým budou účastníci včas seznámeni.
27. Soutěžící z Národního kola, kteří získají více jak 75% z maximálně možných bodů (maximálně však první 3 družstva), obdrží potvrzení "Úspěšný řešitel". V případě, že žádné družstvo nezíská více než 75% bodů, obdrží potvrzení "Úspěšný řešitel" pouze vítězné družstvo. Potvrzení vydá SMOP na základě podkladů z konání Národní kola.
28. Vítězové Národního kola mají právo reprezentovat Českou republiku v obdobné mezinárodní soutěži.
F. Informace
  29. Výklad těchto soutěžních propozic provádí Sdružení Mladých ochránců přírody ČSOP, poštovní přihrádka 447, 111 21 Praha 1, T: 224 912 466, 606 900 286, CDM@smop.cz

Propozice Ekologické olympiády ve formátu MS Word (EO06rad.doc - 68kB).

Krajská kola ročníku 2007 - 2008

Formulář k akreditaci Krajského kola 13. ročníku Ekologické olympiády (2007/08) - EOKKakr_78.pdf (103 kB)

Akreditovaná Krajská kola:

kraj
termín (místo) - "nejlepší"
koordinátor - hlídka

1. Gymnázium Říčany
2. Gymnázium Kladno

Marie Pospíšková, Šimon Zarachovský, Šárka Mikulková
Jan Smyčka, Jitka Ortmannová, Jonáš Horáček
1. CSOŠ Sp. Poříčí
2. Gymnázium Plasy
Adam Štemberk, Martin Toman, Aneta Zedníková
Petr Benda, Tomáš Krofta, Tereza Mašková
1. Gymnázium Budějovická
2. Gymnázium Botičská
Jakub Nepožitek, Kateřina Burkartová, Vavřinec Klener
Karel Polák, Aleš Přech, Matěj Kasal
Zlínský
1. Masarykovo gymnázium Vsetín
2. Gymnázium J.A.K Uherský Brod
Ondřej Zezulka, Pavla Jedličková, Ondřej Bláha
Lukáš Miškóci, Ivo Štěpánek, Lenka Urbanová
Vysočina
1. Gymnázium Chotěboř
2. Gymnázium Třebíč
P.Vašíčková, B.Volná, E.Boháčová
Bartůňková, Batistová, Zima
Ústecký
1. Střední lesnická škola Šluknov
2. Schola Humanitas Litvínov
Václav Radoš, Jakub Rattay, Blanka Kyselová
Vlastimil Boháč, Petr Doležal, Michal Nachtmann
Olomoucký
1. SOŠ Šumperk (červení)
2. SOŠ Šumperk (zelení)
Daniela Jeníková, Petr Ponížil, Štěpán Brablec
Lucie Křížková, Iveta Dernerová, Marek Škráček
1. Klub Natura Dv.Králové
2. Gymnázium Dv.Králové
Alena Vokounová, Petra Sedláčková, Vilém Děd
Anežka Pojezdná, Matouš Vobořil, Tadeáš Děd
JihoČeský
duben - Blatnice u M.Vožice Leoš Lippl (720 200 594, mail)
Pardubický
29.2. - 1.3. - Slatiňany Pavel Brůžek (721 646 247, mail)
Liberecký
11. - 13.4. - CHKO Lužické hory Tomáš Klimovič (737 971 748, mail)

Národní kolo ročníku 2007 - 2008

    Národní kolo 13. ročníku Ekologické olympiády proběhne 7. - 11.5.2008 (7.5. se počítá pouze s příjezdy) v SEV Libereckého kraje (Oldřichov - Háje) a jeho téma bude "Zvláště chráněná území ČR". Účastnický poplatek bude ve výši 360 Kč za osobu.

Národní kolo ročníku 2006 - 2007

Národní kolo 12.ročníku Ekologické olympiády proběhlo 4. - 5. května 2007 ve Vlašimi a takto dopadlo pořadí nejlepších:
   1. Gymnázium Jírovcova České Budějovice (Dominika Šulcová, Tereza Nedvědová, Jaroslav Icha)
   2. Gymnázium Kladno (Michaela Pavlíková, Jan Smyčka, Roman Hájek)
   3. Masarykovo gymnázium Plzeň (Barbora Chmelová, Monika Čiperová, Petra Poláčková)

Ukázky otázek z Krajských a Národního kola

2002
StředoČeský kraj StrCechy02.rtf (147 kB)
KrálovéHradecký kraj HK2002.doc (78 kB)
ZápadoČeský kraj Porici2002.doc (129 kB)
  Porici2002teren.doc (31 kB)
2003
StředoČeský kraj StrCechy2003.doc (146 kB)
Národní kolo Praha nkPraha2003.doc (51 kB)
2004
KrálovéHradecký kraj HK2004.doc (121 kB)
StředoČeský kraj StrCechy04.doc (137 kB)
2005
Vysočina
StředoČeský kraj
EOvysoc05.doc (76 kB)
StrCechy05.doc (104 kB)
2006
StředoČeský kraj StrCechy06.doc (133 kB)
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí