zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Martin Bursík je ministrem životního prostředí rok a týden

17.01.2008
Obecné
Martin Bursík je ministrem životního prostředí rok a týden

Přesně jeden rok a jeden týden je Martin Bursík místopředsedou vlády a ministrem životního prostředí. Jaká je – ve stručnosti – bilance práce MŽP za tuto dobu? „Ochrana životního prostředí se stala významnou součástí politiky vlády. Prioritou je společná evropská politika ochrany klimatu a zlepšení kvality ovzduší a nakládání s odpady v České republice. Rok 2007 přinesl vyjednání investice téměř 150 miliard korun do životního prostředí z evropských fondů,“ shrnuje Martin Bursík.

 

Ministerstvo životního prostředí završilo minulý rok 20. prosincem, kdy evropská komisařka Danuta Hübner a ministr Bursík podepsali v Bruselu programový dokument Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Jde o historickou a neopakovatelnou příležitost pro investice do infrastruktury zásadně zlepšující životní prostředí. Schválením programu získáváme přístup k 5 miliardám eur, určených například na kanalizace, čistírny odpadních vod, zateplování, energetické úspory, využití obnovitelných zdrojů energie, zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, omezování průmyslového znečištění a zlepšování stavu přírody a krajiny, environmentální vzdělávání, apod. MŽP vyřešilo tři roky zablokovaný a zapeklitý problém některých vodohospodářských smluv a otevřelo cestu ke splnění evropské směrnice o čištění odpadních vod. Státní fond životního prostředí, který je pro OPŽP zprostředkujícím subjektem, zpracovává již 700 žádostí o cca 18,5 miliardy Kč z první výzvy vyhlášené v červnu a přijímá projekty z dalších dvou výzev. První evropské peníze žadatelé dostanou již v únoru 2008. Prostředky na podobné projekty z OP Infrastruktura (2004 – 2006) byly beze zbytku úspěšně vyčerpány.

 

Začátek roku ovlivnil orkán Kyrill. Národní parky v Krkonoších i na Šumavě zabránily kůrovcové kalamitě i dopadům na turistický ruch. Vedení NP Šumava kvalitativně posunulo dopředu vztahy s obcemi v regionu a hodlá být obcím i krajům velmi aktivním partnerem.

 

V rámci reformního balíku byla schválená ekologická daňová reforma (EDR). Klíčový reformní krok znevýhodňuje paliva s vysokými emisemi skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek a naopak podporuje zdroje obnovitelné a čisté - zavedl 1% spotřební daň na elektřinu a 10% na pevná fosilní paliva. Obnovitelné zdroje či zemní plyn pro vytápění domácností, podobně jako elektřina pro pohon veřejné dopravy, jsou od spotřební daně osvobozeny. Biomasa přechází do snížené 9% sazby DPH. Důležité je, že EDR je výnosově neutrální, stát z ní nezíská žádné prostředky. Výnos spotřebních palivových daní bude vyhodnocen a od ledna 2009 budou přiměřeně sníženy odvody sociálního pojištění a sníží se tak náklady na pracovní místa.

 

Zásadním problémem zůstává kvalita ovzduší, především koncentrace prachových částic (PM10 a PM2,5), Neklesají emise z domácností a stoupají ty z automobilové dopravy. Ministerstvo vládě úspěšně předložilo Národní program snižování emisí ČR s konkrétními termínovanými úkoly, z nichž některé se vládě již podařilo splnit. Chystáme finanční zdroje, které umožní snazší výměnu kotlů na uhlí za ekologičtější topení i domácnostem.

 

Od září 2007 se do motorové nafty a od ledna 2008 do benzínu začala povinně přimíchávat 2 % biosložky. To má několikanásobný pozitivní efekt – mírné zvýšení energetické soběstačnosti, zdroj příjmů a jistoty pro podnikatele na venkově i benefit pro ovzduší a klima. Kapacity našich dodavatelů jsou dostatečné, biopaliva, ani suroviny k jejich výrobě nebude třeba dovážet. Další rozvoj biopaliv stanoví program, který dokončuje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s MŽP.

 

Vláda aktivně spolupracovala na společné evropské politice ochrany klimatu. Podíleli jsme se na přijetí závazku zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na energetické spotřebě EU na 20 % do roku 2020 a snížit emise skleníkových plynů do  roku 2020 o 20 % a do roku 2050 o 50 % oproti roku 1990. K tomu také přispěje závazný průměrný limit 120 g CO2/km pro nové automobily na evropském trhu, ke kterému se Česká republika připojila.

 

Rozšířilo se spektrum látek evidovaných v Integrovaném registru znečištění (IRZ).

 

Aktivně bráníme ilegálnímu dovozu odpadů ze zahraničí do českých spaloven a na naše skládky. Připravujeme návrh velké novely zákona o odpadech pro zlepšení podmínek pro třídění odpadů. Obce a producenti odpadů budou zajišťovat možnost odpady (sklo, papír, plasty, nápojové kartony a bioodpady) třídit.

 

Nesprávný výklad zákona vedl počátkem roku k lavinovité likvidaci alejí podél silnic hned v několika krajích. Kácení bylo zastaveno na základě společné výzvy ministrů životního prostředí a dopravy. Je připravena novela zákona o ochraně přírody a krajiny, která by měla nekontrolovanému kácení stromořadí účinně zabránit.

 

Vláda nepodpořila tzv. velkou variantu přehrady předpokládající zatopení celé obce Nové Heřminovy. MŽP společně s MZe dokončuje konkrétní návrh přírodě blízkých opatření protipovodňové ochrany obcí na Opavsku a malé varianty vodní nádrže.

 

Po letech příprav vláda schválila návrh MŽP na doplnění národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 pro panonskou oblast.

 

MŽP zamítlo žádosti o vyhledávání a průzkum ložisek zlata a uranu v ČR.  Podle Státní surovinové politiky ČR není jejich těžba potřebná, a způsobila by vážné dopady na životní prostředí.

 

Ve vztazích s EU je pro MŽP prioritou ochrana klimatu a finalizace jednání o nové dohodě nahrazující Kjótský protokol. Debata o těchto tématech bude vrcholit v době, kdy ČR bude unii předsedat. MŽP je dobře, jazykově i odborně, připraveno a intenzivně spolupracuje s partnery z Francie a Švédska na přípravě osmnácti měsíců, kdy budou tyto země Unii předsedat.

 

Ve velmi krátké době bude MŽP prvním vládním úřadem, který ekologizuje svůj vozový park. Do roku 2014 má mít 25 % všech státních automobilů „čistý“ pohon. Podařilo se nám dosáhnout na evropský certifikát GreenLight, udělovaný za úsporné osvětlení, pokračuje provoz solární elektrárny na budově MŽP, úřad přechází z velké části na elektronický systém vnitřní komunikace apod.

 

Zcela zřejmými prioritami pro rok 2008 jsou ochrana klimatu, ochrana ovzduší a příprava českého předsednictví v Radě EU. V legislativě se soustředíme především na prosazení novely zákona o odpadech, novely obalového zákona a přípravu novely zákona o ovzduší. Budeme prosazovat splnění závazku zrušit omezenou odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů a  podmínit vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva souhlasem dotčených obcí.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí