zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provedení hydrogeologického průzkumu včetně vrtů

18.01.2008
Voda
Geologie
Provedení hydrogeologického průzkumu včetně vrtů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200866296
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
25.02.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 11 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Státní geologický ústav vypisuje výběrové řízení na provedení hydrogeologického průzkumu včetně zkušebních vrtů. Nabídka do tendru musí být zaslána do 25. 2. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Bratislava: Geologický prieskum
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Kontakt: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava, Do rúk: RNDr. Ján Greguš, PhD., SK-817 04 Bratislava. Tel.: (421-2) 59 37 53 17. E-mail: gregus@geology.sk. Fax: (421-2) 54 77 19 40.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.geology.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.
ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS
II.1.1) Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Služby. Kategória služby: č. 12. Hlavné miesto poskytovania služieb: Handlová.
NUTS kód: SK .

II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
V rámci riešenia geologickej úlohy budú realizované 2 hydrogeologické vrty, a to ČH-1 s hĺbkou 250 m a RH-1 s hĺbkou 1 200 m.
II.1.6) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
74271720.

II.1.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.1.8) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.1.9) Varianty sa prijímajú:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Realizácia 2 hydrogeologických vrtov, ČH-1 do 250 m a RH-1 do 1 200 m. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 29,00 SKK.
II.2.2) Opcie:
Nie.
II.3) TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:
Začatie: 15.4.2008. ukončenie: 30.4.2009.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Zábezpeka sa vyžaduje vo výške 1 000 000 SKK. Spôsoby zloženia zábezpeky si vyberie uchádzač. Podrobné informácie sú v súťažných podkladoch.
III.1.2) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
Úloha je financovaná z príspevku verejného obstarávateľa, preddavok sa neposkytuje, spôsob úhrady: mesačnými faktúrami.
III.1.3) Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:
Uchádzač musí mať právnu subjektivitu, právna forma sa neobmedzuje. Uchádzač zo zahraničia musí mať geologické oprávnenie na predmet zákazky vydaný Ministerstvom životného prostredia SR v súlade so zák. č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
III.1.4) Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
Áno. Geologické oprávnenie vydané Ministerstvom životného prostredia SR na vykonávanie geologických prác na území SR podľa § 4 ods. 1 písm. a) zák. č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej správe (geologický zákon) v znení neskorších predpisov.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v plnom rozsahu podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní preukázaním dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4, resp. § 128 ods. 1 citovaného zákona. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, za všetkých členov skupiny osobitne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov, alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov nie starších ako tri mesiace odo dňa ich vystavenia.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 27 ods. 1 písm. a), b), d). Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky banky, ktorým môže byť príslub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru. § 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, kde poistná suma je 1 000 000 SKK. § 27 ods. 1 písm. d) - čestným vyhlásením o tom, že obrat uchádzača v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka za roky 2005, 2006 a 2007 bol za každý rok osobitne minimálne 10 000 000 SKK bez DPH (slovom: desaťmiliónov slovenských korún bez DPH) - uvedené doklady musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Predloženie dokladov podľa § 28 ods. 1 písm. a), d), g), j), k). Predloženie dokladu podľa § 29. Minimálna požadovaná úroveň štandardov: § 28 ods. 1 písm. a) - zoznam zmlúv realizovaných služieb rovnakého alebo podobného charakteru (vrtné práce v oblasti hydrogeológie) v rokoch 2005, 2006, 2007 s uvedením miesta a času ich plnenia, ako aj miesta (s uvedením adresy a kontaktnej osoby), kde si možno tieto informácie overiť, prípadne aj vyjadrenia objednávateľov o kvalite zrealizovaných služieb (minimálna zrealizovaná jedna služba 10 000 000 SKK za každý rok). § 28 ods. 1 písm. d) - opis technického vybavenia a opatrení na zabezpečenie kvality na predmet zákazky. § 28 ods. 1 písm. g) - údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. § 28 ods. 1 písm. j) - údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícií na poskytnutie služby. § 28 ods. 1 písm. k) - označenie podielu zmluvy, ktorý bude zabezpečovaný v subdodávke s návrhom dodavateľského systému (služby, predpokladaný rozsah v SKK a v percentách, firma). Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odsúhlasiť výber subdodávateľov, čo však nezbavuje vyššieho dodávateľa služby zodpovednosti za celú službu. § 29 - preukázanie, že uchádzač má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém riadenia kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 v rozsahu na poskytovanú službu.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
Áno. Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
III.3.2) Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:
Áno.
ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu:
Verejná súťaž.
IV.1.2) Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:
IV.1.3) Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1) Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:
01-3733/07.
IV.3.2) Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:
Predbežné oznámenie

Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2007/S 220-268193 z 15.11.2007.

IV.3.3) Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 8.2.2008 - 14:00. Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.4) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:
25.2.2008 - 14:00.
IV.3.5) Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:
IV.3.6) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovensky.
IV.3.7) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Do: 18.4.2008.
IV.3.8) Podmienky na otváranie obálok s ponukami:
Dátum: 26.2.2008 - 10:00. Miesto: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, I. poschodie, zasadačka č. 124, 817 04 Bratislava. Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno. Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou s úradne overenou plnou mocou uchádzača na jeho zastupovanie. Uchádzač sa na otváraní obálok s ponukami preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a výpisom z OR alebo ŽL a plnou mocou na zastupovanie.
ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.3) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade doplnenia služby, ktorej potreba vyplynula dodatočne z nepredvídaných okolností (§ 25 vyhl. č. 141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon) postupovať podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona č. 25/2006 Z. z.
VI.4) REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: (421-2) 50 26 42 18. Fax: (421-2) 50 26 42 19.

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, SK-817 04 Bratislava. E-mail: gregus@geology.sk. Tel.: (421-2) 59 37 53 17. URL: www.geology.sk. Fax: (421-2) 54 77 19 40.

VI.4.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok: Písomná žiadosť o nápravu musí byť doručená verejnému obstarávateľovi v lehotách stanovených v § 136 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. Námietky v písomnej forme musia byť podané Úradu pre verejné obstarávanie a verejnému obstarávateľovi v lehotách stanovených v § 138 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
VI.4.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. Tel.: (421-2) 50 26 42 18. URL: www.uvo.gov.sk. Fax: (421-2) 50 26 42 19.

VI.5) DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
14.1.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí