zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu

24.01.2008
Odpady
Sběr, svoz a likvidace komunálního odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200866340
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
14.02.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 13 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Trenčianské Teplice vypisuje výběrové řízení na poskytování služeb v oblasti odpadového hospodářství. Nabídka do tendru musí být zaslána do 14. 2. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 1. 2. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

00295 - MSS
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Trenčianske Teplice
IČO: 00 312 088
M. R. Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice
Kontaktné miesto (miesta)
M. R. Štefánika 611/2
kontaktná osoba: Ing. Jozef Kahan, Ing. Jarmila Mikušová
tel. č.: 032 655 15 00, 032 655 67 10, 032 655 67 15
fax: 032 655 22 32
e-mail: kahan@teplice.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.teplice.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Všeobecná štátna správa.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zabezpečenie služieb v oblasti odpadového hospodárstva.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Trenčianske Teplice.
NUTS kód: SK022.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Poskytovanie služieb v oblasti odpadového hospodárstva, pod ktorými sa rozumie predovšetkým:
zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu,
odvoz a likvidácia objemného odpadu,
odkupovanie vyseparovaných zložiek odpadu od verejného obstarávateľa,
odvoz a likvidácia drobných stavebných odpadov,
zneškodnenie odpadu na skládke,
ďalšie súvisiace služby, ktoré sú uvedené v časti B1 súťažných podkladov.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90121000-1.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90121100-2, 90121110-5, 90121120-8, 90121200-3, 90121300-4, 90121310-7, 90121320-0, 74744000-6.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 6 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 21 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nevyžaduje.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice na rok 2008 a rok 2009. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Neuplatňuje sa.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
1.2 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
1.3 nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
1.4 nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5 nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.6 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky,
1.7 neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
1.8 nedopustil sa závažného porušenia odborných povinností v predchádzajúcich piatich rokoch, ktoré vie verejný obstarávateľ preukázať.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1 tejto časti predložením originálnych dokladov alebo ich overených kópií, požadovaných v nasledujúcich bodoch:
2.1 výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu 14. 2. 2008 - pre všetky osoby uvedené v bode 1.1 a 1.2 tejto časti podkladov (preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 1.1 a 1.2),
2.2 potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu 14. 2. 2008 (preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 1.3),
2.3 potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu 14. 2. 2008 (preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 1.4),
2.4 potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu 14. 2. 2008,
2.5 aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou (preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 1.6),
2.6 potvrdením príslušného inšpektorátu práce nie starším ako tri mesiace ku dňu 14. 2. 2008 (preukazuje splnenie podmienky podľa bodu 1.7),
2.7 uchádzač môže doklady uvedené v bode 2.1 až 2.6 nahradiť predložením overenej kópie platného potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní,
2.8 v prípade účasti skupiny podľa § 31 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona a doplnení niektorých zákonov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 1 tejto časti súťažných podkladov každý člen skupiny samostatne.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač v ponuke predloží tieto informácie a dokumenty, ktorými preukazuje svoje finančné alebo ekonomické postavenie:
2.1 vyjadrenie banky o schopnosti uchádzača plniť svoje finančné záväzky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu 14. 2. 2008; verejný obstarávateľ požaduje takéto vyjadrenie od každej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet,
2.2 uchádzač zároveň predloží čestné vyhlásenie (podpísané osobou oprávnenou zastupovať uchádzača), v ktorom presne uvedie, v ktorých bankách má vedený účet a že nemá vedený účet v inej banke,
2.3 vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii,
2.2 prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné tri hospodárske roky (2004 - 2006), za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti (tzn. ak podniká kratšie, tak od začiatku podnikania).
2.3.1 Verejný obstarávateľ požaduje, resp. stanovil podmienku na preukázanie finančného postavenia, a to, aby minimálna výška obratu v priebehu každého účtovného roka 2004, 2005 a 2006 nebola u uchádzača nižšia ako 10 mil. Sk bez DPH (slovom desať miliónov slovenských korún), dosahovaného v tých predmetoch činnosti, ktoré sú predmetom zákazky a účelom tejto verejnej súťaže (tzn. v oblasti nakladania s odpadmi). V prípade skupiny sa minimálna výška obratu týka skupiny ako celku.
2.3.2 Uchádzač preukáže túto skutočnosť predložením čestného vyhlásenia o tom, že v každom z rokov 2004, 2005 a 2006 dosiahol v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, obrat min. vo výške 10 000 000 Sk bez DPH, ktoré doloží účtovnými závierkami za roky 2004, 2005 a 2006. Na účtovnej závierke musí byť potvrdenie o tom, že bola v tomto znení predložená aj príslušnému daňovému úradu (tzn. pečiatka daňového úradu o prijatí tejto závierky), v prípade, ak to nie je možné, doloží uchádzač potvrdenie daňového úradu o odvedenej dani z príjmov. Účtovnú závierku (príp. potvrdenie daňového úradu) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v originálnom rovnopise alebo v jeho úradne overenej fotokópii:
2.3.2.1 uchádzač, ktorý vedie jednoduché účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch,
2.3.2.2 uchádzač, ktorý vedie podvojné účtovníctvo, predloží z účtovnej závierky súvahu a výkaz ziskov a strát.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
3. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, ktorými preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť § 28 zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač v ponuke predloží tieto informácie a dokumenty, ktorými preukazuje (odbornú) technickú spôsobilosť na poskytnutie služby:
3.1 Zoznam s údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služieb, s uvedením vzdelania a dĺžky odbornej praxe pri činnostiach, ktorých vykonávanie je predmetom zákazky. Zoznam zamestnancov (s uvedením údajov podľa § 32 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní - tzn. s uvedením mena, priezviska a potrebnou odbornou kvalifikáciou) požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdený štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t. j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra.
3.2 Vyplnený "formulár A", ktorý je súčasťou súťažných podkladov - potvrdenie o splnenej zmluve rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti v porovnaní s plánovanou zmluvou, uskutočnenej za posledné 3 roky (tzn. zmluva, ktorou uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky nemôže byť staršia ako 3 roky, ibaže by sa stále plnila) a zmluvná cena za rok, resp. za obdobie trvania zmluvy, ak bola zmluva uzavretá na obdobie kratšie ako 1 rok, bola vyššia ako 3 000 000 Sk bez DPH a zmluvnou stranou bol orgán územnej samosprávy. Uchádzač predloží pre každú zmluvu jeden vyplnený "formulár A". Tento formulár však musí byť potvrdený zmluvnou stranou, resp. odberateľom služieb. Uchádzač musí na splnenie tejto podmienky predložiť aspoň dve takéto zmluvy alebo jednu zmluvu v prípade, ak jej platnosť trvala min. dva roky - v prípade nesplnenia tejto podmienky, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka nebude vyhodnocovaná.
3.3 Vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové, technické vybavenie potrebné na riadne plnenie zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v tomto písomnom vyhlásení potvrdil, že strojové a technické vybavenie, ktoré má a bude mať k dispozícii počas celého obdobia realizácie zákazky, je plne dostačujúce. Ďalej uvedie samotnú špecifikáciu strojov a technického vybavenia, ktoré má k dispozícii na plnenie zákazky. V prípade skupiny sa vyhlásenie tvorí za skupinu ako celok.
Požadovaná špecifikácia bude obsahovať:
a) názov stroja alebo mechanizmu,
b) typové označenie stroja, resp. mechanizmu a rok jeho výroby,
c) počet kusov;
3.3.1 vyhlásenie uchádzača, že má k dispozícii prostriedky, strojové a technické vybavenie potrebné na plnenie zmluvy, požaduje verejný obstarávateľ predložiť v ponuke v originálnom rovnopise a potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača, t. j. v zmysle aktuálneho výpisu spoločnosti z obchodného registra,
3.3.2 verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie malo rozsah a obsah presne taký, ako je uvedené v bode 3.3, v opačnom prípade bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať,
3.3.3 v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v tomto bode 3.3.2 bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka sa nebude vyhodnocovať.
3.4 Vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce tri roky 2005, 2006 a 2007 (ak podniká kratšie, tak od začiatku podnikania):
3.4.1 verejný obstarávateľ požaduje, aby priemerný ročný počet zamestnancov uchádzača nebol v priebehu kalendárneho roka nižší ako 10 zamestnancov; v prípade skupiny toto platí za skupinu ako celok,
3.4.2 vyhlásenie o priemernom ročnom počte zamestnancov bude v ponuke predložené v originálnom rovnopise; verejný obstarávateľ požaduje, aby vyhlásenie bolo potvrdené štatutárnym orgánom, prípadne inou osobou oprávnenou v plnom rozsahu konať v mene a na zodpovednosť uchádzača,
3.4.3 v prípade nedodržania požiadaviek uvedených v bode 3.4.1 a 3.4.2 bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka nebude vyhodnocovaná.
3.5 Verejný obstarávateľ ďalej požaduje predložiť nasledujúce platné doklady a dokumenty, a to originál alebo úradne overenú kópiu:
3.5.1 registráciu podľa § 15 zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien,
3.5.2 rozhodnutie podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky; v prípade, ak uchádzač nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí v ponuke predložiť zmluvu s iným subjektom - prevádzkovateľom skládky, na základe ktorej bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom oprávnený ukladať na túto skládku odpad a plniť iné činnosti podľa zmluvy s verejným obstarávateľom; uchádzač zároveň predloží evidenčný list skládky odpadov k 31. 12. 2007 s potvrdením príslušného obvodného úradu životného prostredia; doklad alebo zmluvu a evidenčný list skládky uchádzač predloží ako originál (potvrdenie obvodného úradu) alebo úradne overenú kópiu; verejný obstarávateľ požaduje, aby voľná kapacita skládky k 31. 12. 2007 bola najmenej 5 000 m3 a platnosť rozhodnutia bola dlhšia ako do 31. 12. 2008.
3.6 Uchádzač na preukázanie technickej a odbornej spôsobilosti môže využiť technické a odborné kapacity aj iného subjektu, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy, a to bez ohľadu na právnu povahu väzieb medzi týmto subjektom a uchádzačom. Túto skutočnosť však musí v ponuke preukázať relevantným dokladom - napr. zmluvami (nájomnými, o výpožičke a pod.) alebo výslovným prísľubom, že určitý subjekt má reálne k dispozícii strojový park alebo technikov na realizáciu predmetu zákazky a ak uchádzač bude uchádzač úspešný v tejto verejnej súťaži, umožní uchádzačovi využívanie týchto kapacít počas celého trvania zmluvy s verejným obstarávateľom; verejný obstarávateľ požaduje, aby tieto zmluvy alebo prísľub (tzn. prísľub tretej osoby, že uchádzačovi umožní využívanie týchto kapacít počas celého trvania zmluvy s verejným obstarávateľom) boli súčasťou ponuky uchádzača, a to ako originál alebo ako úradne overená fotokópia, pri dodržaní, resp. uvedení údajov podľa bodu 3.3 (tzn. bude v ňom presne špecifikované, o aké technické a odborné kapacity ide).
4. Podmienky účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zabezpečenia kvality a ochrany životného prostredia.
Uchádzač v ponuke predloží nasledujúce informácie a dokumenty, ktorými preukazuje zabezpečenie kvality:
4.1 certifikát kvality ISO 9001:2000 a ISO 14001:2004 pre oblasť nakladania s odpadmi, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality a environmentálneho riadenia; v prípade skupiny stačí, aby certifikát kvality mal jeden zodpovedný člen skupiny,
4.2 verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o zabezpečení systému riadenia kvality a environmentálneho manažérstva; tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovanými certifikátmi, teda musia spĺňať minimálne požiadavky, ktoré zaručujú vyššie uvedené osvedčenia; pri predložení iných rovnocenných dôkazových dokumentov tieto musia byť preskúmané a potvrdené nezávislým certifikačným orgánom, ktorý ich musí uznať za rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu,
4.3 verejný obstarávateľ požaduje, aby zabezpečenie kvality a environmentálneho manažérstva uvedené v bode 4.1 uchádzač preukázal v originálnych rovnopisoch alebo v úradne overených fotokópiách,
4.4 v prípade nedodržania požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených v bode 4.1, 4.2, 4.3 bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená ponuka nebude vyhodnocovaná.
5. Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť predložené obstarávateľovi v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overená kópia dokumentu.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Potrebná registrácia podľa § 15 zák. č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších zmien.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Áno.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 1. 2. 2008. Čas: do 15.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14. 2. 2008. Čas: 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 19. 3. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 14. 2. 2008. Čas: 15.00 h.
Miesto: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice, zasadacia miestnosť, č. dv. 202.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači podľa bodu 7 súťažných podkladov, ktorí predložili ponuky. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie (potrebné preukázať sa napr. plnou mocou a preukazom totožnosti). V prípade účasti skupiny sa na otváraní môžu zúčastniť oprávnení zástupcovia všetkých členov skupiny.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
Podmienkou pre poskytnutie súťažných podkladov je predloženie originálu písomnej žiadosti uchádzača o vydanie súťažných podkladov verejnému obstarávateľovi - konkrétne Mgr. Erike Tomanovej, a to najneskôr do 1. 2. 2008.
Súťažné podklady si možno prevziať aj osobne na adrese: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 611/2, 914 51 Trenčianske Teplice, v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 12.00 h a od 12.30 do 15.00 h, najneskôr však do 1. 2. 2008 (do 15.00 h) od osoby zodpovednej za poskytovanie podkladov: Mgr. Eriky Tomanovej na sekretariáte primátora mesta Trenčianske Teplice (3. poschodie, MsÚ v Trenčianskych Tepliciach).
Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť podpísaná oprávneným zástupcom uchádzača. Žiadosť musí byť doručená v písomnej forme v určenej lehote (tzn. nestačí fax, e-mail).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo postupovať pri zadaní zákazky rokovacím konaním bez zverejnenia v súlade s § 58 ods. 1 písm. j) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zák. č. 282/2006 Z. z. a zák. č. 102/2007 Z. z. za splnenia tam uvedených podmienok.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
8. 1. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí