zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008

04.02.2008
Obecné
Rozvojový program MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008
Cílem programu je podpořit projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizované v souladu se školními vzdělávacími programy nebo dosavadními vzdělávacími programy a v souladu se státní vzdělávací politikou a státním programem EVVO.

Dokument ke stažení:

Program Program (250,50 KB)
Program Program (533.68 KB)

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ze dne 30. ledna 2008, čj. 29151/2007-22
Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO)
ve školách v roce 2008

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vyhlašuje v souladu s § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a usnesením vlády č. 1048/2000 ze dne 23.10.2000, ke Státnímu programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) tento rozvojový program ve vzdělávání (dále jen „program“):

Čl. 1
Cíl Programu a forma podpory
(1) Cílem programu je podpořit projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty realizované v souladu se školními vzdělávacími programy nebo dosavadními vzdělávacími programy a v souladu se státní vzdělávací politikou a státním programem EVVO.

(2) Podpora podle odstavce 1 se podle tohoto programu uskutečňuje formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu podle § 163 odst. 1 školského zákona účelově určených na úhradu nákladů uvedených v čl. 2 odst. 5 a 6, které právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy, základní školy, střední školy nebo základní umělecké školy zapsané ve školském rejstříku (dále jen „právnická osoba“) vznikly při vzdělávání v souladu s projektem podaným v tomto programu.

Čl. 2
Základní parametry projektu
(1) O poskytnutí finančních prostředků podle čl. 1 odst. 3 mohou žádat právnické osoby všech zřizovatelů. Součástí žádosti je projekt podpory environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty ve škole.

(2) Právnická osoba může předložit pouze 1 projekt.

(3) V programu budou podporovány tyto aktivity:

a) vytváření projektové dokumentace školních projektů EVVO;

b) realizace školních projektů EVVO;

c) účast dětí a žáků školy na jednodenních nebo vícedenních pobytech ve střediscích ekologické výchovy nebo v jiných vhodných zařízeních, ve kterých škola realizuje svůj projekt EVVO;

d) realizace seminářů, besed, workshopů pro děti a žáky s tematikou EVVO;

e) vytvoření obsahu a organizace školní soutěže s tematikou EVVO pro děti a žáky školy

f) zpracování vzdělávacího obsahu (učebních osnov) povinného, volitelného, nepovinného předmětu nebo zájmového útvaru zaměřeného na EVVO;

g) vytváření vlastních učebních dokumentů, metodických námětů a doporučení a učebních pomůcek;

h) vytvoření, vyhodnocení, aktualizace školního programu EVVO;

i) další vzdělávání školního koordinátora EVVO;

j) další vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků školy nebo celých pedagogických sborů v oblasti EVVO;

k) vybavení knihovny školy nebo vybavení školního informačního centra materiály s tematikou EVVO;

l) vybavení školy učebními pomůckami pro EVVO;

m) zřízení, vybavení a údržba přírodní učebny EVVO;

n) úprava nebo obnova školního pozemku, skleníku, zimní zahrady na využití pro environmentální výchovu, vybavení nářadím, sadbou, osivem, ochranou proti škůdcům

o) spolupráce školy s dalšími školami v oblasti EVVO, vytváření a realizace společných projektů;

p) spolupráce školy s veřejností (s rodinou, obcí),medializace příkladů dobré praxe, podpora aktivní péče o životní prostředí.

(4) Projekt bude posuzován jako celek ve vzájemné souvislosti s činností školy. Realizace projektu musí být součástí vzdělávání v dané škole. Nelze předkládat samostatné projekty bez kontextu se vzděláváním školy. Návrh projektu musí poskytovat dostatek podkladů pro posouzení projektu podle všech kritérií, uvedených v příloze č.3 k tomuto programu.

(5) Dotace se poskytuje pouze na neinvestiční výdaje, a to zejména na:

a) nákup materiálu souvisejícího s projektem,

b) úhradu služeb bezprostředně souvisejících s projektem,

c) úhradu cestovních náhrad spojených s tuzemskými pracovními cestami bezprostředně souvisejícími s projektem (v rozsahu stanoveném zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce) - jízdné, ubytování, stravování;

d) telekomunikační a poštovní služby bezprostředně související s projektem;

e) úhradu mzdových nákladů, včetně odvodů zaměstnavatele, které bezprostředně souvisejí s realizací schváleného projektu;

f) ostatní osobní výdaje bezprostředně související s projektem.

(6) Dotaci nelze použít na:

a) výdaje na pohoštění, dary a ceny v soutěžích;

b) úhradu cestovních náhrad spojených se zahraničními cestami;

c) leasing, pronájmy;

d) mzdy v případě, že se vykonávaná práce nevztahuje k řešení projektu;

e) nákup či oprava prostředků výpočetní ani jiné techniky, komunikační či spotřební elektroniky, která nesouvisí s přímým pozorováním přírody (PC, video, fotoaparáty, přehrávače, mobilní telefony apod.)

(7) Požadovaná dotace na jeden projekt musí být nejméně 20 000,- Kč a nesmí přesáhnout 100 000,- Kč. Dotace může tvořit až 100 % rozpočtu projektu.

(8) Výše finančních prostředků na mzdy, platy a odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jež požaduje právnická osoba, musí být bez ohledu na právní formu právnické osoby a zřizovatele vyčíslena na základě nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

(9) Jako uznatelné náklady lze považovat pouze náklady, které vzniknou do 31.8.2008.

(10) Poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na předložený projekt v tomto programu nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu na realizaci projektu v kalendářním roce 2009.

(11) Projekt realizovaný v rámci tohoto Programu nebude možné znovu předkládat a realizovat prostřednictvím výzev Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ani jiného dotačního programu financování z veřejných zdrojů.

(12) Právnická osoba zajistí, aby zpráva o výsledcích projektu byla zveřejněna na webových stránkách školy po dobu alespoň jednoho školního roku.

(13) Právnická osoba zajistí, aby v souvislosti s materiálními výstupy realizovaného projektu byla uvedena informace o finanční podpoře poskytnuté ministerstvem v tomto programu, popřípadě umožňuje-li to povaha materiálních výstupů, aby byly takovou informací označeny.

Čl. 3
Předkládání žádostí
(1) Žádost předkládá právnická osoba na formuláři uvedeném v „Příloze č. 1“ tohoto programu ve dvou listinných vyhotoveních a zároveň v elektronické kopii (formát MS Word) zaslané na adresu rpevvo2008@msmt.cz. V předmětu e-mailu musí být uveden název právnické osoby! Nepřijímají se projekty zaslané faxem.

(2) Listinné formy žádosti se zasílají na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

(3) Obálka musí být označena slovy „Podpora EVVO ve školách v roce 2008“.

(4) Žádost musí být ministerstvu podána nejpozději 14.3.2008 (tato lhůta je zachována, je-li nejpozději 14.3.2008 podána žádost u ministerstva, nebo je-li nejpozději tento den podána držiteli poštovní licence zásilka, která obsahuje žádost, adresovaná ministerstvu).

 


Pro předkladatele projektů uspořádá ministerstvo seminář, na kterém bude podána podrobná informace o programu, způsobu předkládání projektů, náležitostech a obsahu projektů a o jejich posuzování. Seminář se uskuteční dne 6. 2. 2008 od 10 do 12 hodin v budově ministerstva, zasedací místnosti č. E/106, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Upozorňujeme, že ministerstvo nehradí cestovní ani jiné náhrady spojené s účastí na semináři. Zájem o účast na semináři je nutno oznámit na emailovou adresu jana.cermakova@msmt.cz do 5. 2. 2008 s uvedením názvu organizace a jména účastníků semináře.

Čl.4
Hodnocení žádostí a výběr projektů
(1) Pro hodnocení žádostí ministerstvo stanoví výběrovou komisi. Komise zhodnotí předložené projekty a výsledky hodnocení spolu s návrhy na podporu konkrétních projektů předloží poradě vedení ministerstva k projednání.

(2) Projekty budou hodnoceny podle kritérií uvedených v Příloze č.3.

(3) Ministerstvo vyrozumí elektronicky právnické osoby o tom, zda jim bude poskytnuta dotace. Zaslané projekty (včetně příloh) se předkladatelům nevracejí, a to ani v případě neschválení dotace.

(4) Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na internetových stránkách ministerstva. O dotovaných projektech budou zveřejněny následující informace: název právnické osoby a kontaktní údaje (adresa, e-mail, adresa název projektu, výše dotace).

Čl. 5
Financování programu ze státního rozpočtu
(1) Ministerstvo poskytuje finanční prostředky státního rozpočtu na realizaci předložených projektů na základě výsledků vyhodnocení projektů podle čl. 4. Na poskytnutí finančních prostředků ministerstvem není právní nárok. Ministerstvo si vyhrazuje právo nesdělovat důvody neposkytnutí dotace, popřípadě důvody poskytnutí dotace v nižší než požadované výši.

(2) Finanční prostředky se poskytují v souladu s § 163 odst. 1 školského zákona. Ministerstvo stanoví účelové určení poskytovaných finančních prostředků v souladu s čl. 1 odst. 2.

(3) V případě právnických osob, které nezřizuje stát nebo registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky pro právnické osoby se sídlem na území daného kraje příslušnému krajskému úřadu formou dotace na zvláštní účet kraje.

(4) Finanční prostředky podle odstavce 3 poskytne ministerstvo na základě rozhodnutí adresovaného kraji, v němž se krajskému úřadu uloží poskytnout finanční prostředky jmenovitě uvedeným právnickým osobám, a to ve výši stanovené rozhodnutím. Zároveň se krajskému úřadu v rozhodnutí uloží postupovat v souladu s tímto programem (zejména uložit právnickým osobám při poskytnutí finančních prostředků povinnosti, které vyplývají z programu) a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

(5) V případě právnických osob zřizovaných státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, poskytne ministerstvo finanční prostředky přímo těmto právnickým osobám. Při tom jim uloží povinnosti vyplývající z tohoto programu a další povinnosti nezbytné pro zajištění účelného, efektivního a hospodárného financování programu.

Čl. 6
Kontrola, vyúčtování a hodnocení schválených projektů.
(1) Veřejnosprávní kontrolu nakládání s finančními prostředky poskytnutými podle § 163 odst. 1 u právnických osob všech zřizovatelů je oprávněna provádět Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti podle § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. Ministerstvo bude provádět namátkovou kontrolu výkonu přenesené působnosti u krajských úřadů a právnických osob vykonávajících činnost škol, jimž budou finanční prostředky poskytovány podle § 163 odst. 1 písm. b) školského zákona.

(2) Vyúčtování dotace poskytnuté dle tohoto programu se provádí podle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Další pokyny k vyúčtování budou uvedeny v rozhodnutí vydaném podle čl. 5 odst. 4 a 5.

(3) Právnické osoby, které obdržely dotaci podle tohoto programu, provedou věcné vyhodnocení projektu na formuláři v Příloze č. 2 tohoto programu. Věcné vyhodnocení projektu zašle právnická osoba financovaná podle čl. 5 odst. 3 a 4 krajskému úřadu a právnická osoba financovaná podle čl. 5 odst. 5 na adresu uvedenou v čl. 3 odst. 2, a to do 31. ledna 2009.

Účinnost
Tento rozvojový program nabývá účinnosti dnem 30. ledna 2008.

 

RNDr. Jindřich Kitzberger, v.r.

náměstek ministra

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí