zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty uložené v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod

15.02.2008
Voda
Pokuty uložené v roce 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany vod
Celkem 45 pokut ve vodním hospodářství

Omluva společnosti BorsodChem MCHZ,s.r.o.

Česká inspekce životního prostředí se tímto omlouvá společnosti BorsodChem MCHZ,s.r.o za uvedení chybné informace na našich web. stránkách v přehledu Nejdůležitjších rozhodnutí. ČIŽP nesprávně uvedla, že sankce byla uložena s ohledem na opakované porušení vodního zákona.
Rozhodnutí České inspekce životního prostředí bylo vydáno v souladu se skutečností a nyní citujeme: " Dle dostupných podkladů ČIŽP bylo zjištěno, že za období jednoho roku před datem nebyla právnímu subjektu uložena pokuta za porušení vodního zákona".

Děkujeme .
Mgr. Ivana Awwadová
tisková mluvčí ČIŽP

Dalkia Česká Republika, a.s.

709 74 Ostrava, 28. října 3123/152

IČ: 451 93 410

Pokuta 204 850,- Kč za nedovolený odběr podzemních vod ze studny v k.ú. Sviadov. V období od února 2005 do května 2006 byl překračován povolený měsíční limit, a to v množství celkem 4097 m3 a toto jednání bylo v rozporu s povolením k nakládání s vodami pro účely provozu teplárny ve Sviadově. Porušeno bylo § 8odst.2 vodního zákona a pokuta byla uložena dle ust. § 116 odst. 1, písm. a) § 117. Výše pokuty se stanovuje výpočtem, sazba je 50,- Kč za 1 m3.

Subjekt se proti rozhodnutí  ČIŽP odvolal, OVSS   potvrdil uloženou výši pokuty, rozhodnutí Inspekce č.j. 49/OOV/0623042.10/06/VRR ze dne 19.10.2006 nabylo právní moci dne 22.1.2007.

SPOLANA a.s.

277 11 Neratovice ul. Práce 657

IČ: 45147787

Pokuta 400 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za únik 22,36 – 30,36 tun krystalického síranu amonného do retenční nádrže, odkud se  část síranových louhů dostala do řeky Labe.

Pokuta uložena  podle § 116 odst. 1, písm c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se subjekt přičinil o zmírnění následků úniku.

Subjekt se proti rozhodnutí  ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 2. 2007.

 

VLNAP a.s.,

36 221 Nejdek, Karlovarská 1342

IČ: 00013111

Pokuta 200 000,-Kč  za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.,
tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV do řeky Rolavy v rozporu s  povolením vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k soustavnému překračování povolených limitů v ukazateli amoniakální dusík a zároveň ke snaze společnosti realizovat ve výrobě opatření, která sníží vypouštěné znečištění na ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 14.2.2007.

 

ROKOSPOL a.s.

688 01 Uherský Brod, Dolní Valy 893

IČ: 255 21 446

Pokuta  230 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za porušení jiných povinností, konkrétně za to, že subjekt ve své provozovně v  Kaňovicích neučinil přiměřená opatření při zacházení se závadnými látkami (různými chemikáliemi), aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod  nebo neohrozily jejich prostředí a za nezpracování havarijního plánu.

Pokuta uložena podle § 116odst. 1 písm. d) bod 17  a § 122 odst. 1 písm. d) zákona
č. 254/2001 Sb. a podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 19 a § 122 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k  důsledkům nedbalosti, technologické nekázně a neznalosti předpisů a že se  subjekt přičinil o zmírnění následků havárie.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP potvrdil. Pokuta nabyla právní moci dne 15. 2. 2007.

 

GESTA a.s.

463 55 Rynoltice č.p. 149

IČ: 445 69 785

Pokuta  200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38, odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových z  neutralizační stanice do Černé Nisy, konkrétně za opakované a výrazné překračování více hodnot povoleného znečištění vypouštěných odpadních vod, které způsobilo havárii na uvedeném toku.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že k  překračování povolených hodnot vypouštěného znečištění docházelo po delší dobu a že společnost přijala preventivní opatření.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 14. 3. 2007.

 

Bochemie s.r.o.

735 95 Bohumín

IČ: 471 50 611

Pokuta  500 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod  v  rozporu s  povoleními vodoprávního úřadu, konkrétně za významné překračování několika ukazatelů povoleného znečištění.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b),  § 118 odst. 1 a 2 a § 123 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k poměrně vysoké četnosti a míře překročení zejména limitních hodnot „m“ a jeho opakování. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že za nižších stavů vody v recipientu dochází k negativnímu ovlivňování jakosti povrchových vod toku Bohumínské Stružky v hraničním pásmu, kde kvalita vody je sledována s vysokou četností i pro potřeby polských orgánů.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, ČIŽP požadavku na snížení výše pokuty z 700 000,-Kč na 500 000,-Kč vyhověl v plném rozsahu autoremedurou, rozhodnutí nabylo právní moci dne 22. 3. 2007.

 

Technické služby Hostivice

25301 Hostivice, Jiráskova 100

IČ : 00875210

Pokuta 280 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Hostivice do Litovického potoka v množství vyšším, než je povolené denní maximum uvedené v platném povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b), zák. 254/2001 Sb.

Při kontrole dodržování povolení pro vypouštění OV za rok 2006 bylo zjištěno opakované překračování povolených maximální denních limitů množství vypouštěných OV. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že OV jsou vypouštěny do málo vodného toku, který navíc dále prochází rekreační vodní nádrží. Obec Hostivice dlouhodobě neřeší otázku zdrojů balastních vod, vnikajících do kanalizace. Na druhé straně, vypouštěné odpadní vody z ČOV splňují kvalitativní limity stanovené v povolení k vypouštění a území Litovického potoka nepožívá zvláštní ochrany.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS I potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu,. rozhodnutí nabylo právní moci dne 3.3.2007.

 

Xella Porobeton CZ s.r.o.

664 62 Hrušovany u Brna, Vodní 550

IČ: 664 62

Pokuta 890 000,- Kč byla uložena za odběr 17 800 m3 podzemní vody v roce 2005 nad rámec povolení k odběru (vydal MěÚ Mělník č.j. 1874/ZP/04/MASN dne 30.11.2004). Bylo porušeno ustanovení § 8 odst. 2) vodního zákona.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1, písm. a) a § 117 odst. 2) vodního zákona.

Uvedená společnost měla ze zdroje v Horních Počáplech – 2 povolení k odběru podzemní vody v množství 100 000 m3/rok. Dle poplatkového přiznání odebrala 117 800 m3. Výše pokuty se stanovuje výpočtem, sazba je 50,- Kč za 1 m3.

Subjekt se proti rozhodnutí  ČIŽP odvolal, OVSS  potvrdil uloženou výši pokuty, rozhodnutí č.j. 41/OOV/0632199.04/06/PRN ze dne 13.12.2006 nabylo právní moci dne 30.3.2007.

 

Místní hospodářství Strání s.r.o.

687 66 Strání – Květná 168

IČ: 26 30 66 38

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. za nedovolené vypouštění odpadních vod z ČOV v rozporu s povolením vodoprávního úřadu, konkrétně za překračování všech povolených ukazatelů vypouštěných odpadních vod a za překročení povolených ročních bilančních ukazatelů znečištění do hraničního toku Klanečnice.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k míře překročení podmínek povolení vodoprávního úřadu, že došlo ke znečištění hraničního toku se Slovenskou republikou,  že se obec nachází v CHKO Bílé Karpaty, že provozovatel o problémech na ČOV věděl a že nedošlo k úhynu ryb.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 4. 2007.

 

AGROMACHINE, s.r.o.

340 12 Švihov, Komenského ul. 188

IČ: 491 97 231

Pokuta 407 400, - Kč za porušení § 8 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za odběr podzemní vody z vrtané studny v k.ú. Švihov pro účely zásobování  objektů  v areálu farmy Švihov bez potřebného povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. a) a ust. § 117 odst. 2, 5 zákona č. 254/2001 Sb. Výše pokuty byla stanovena násobkem sazby 50 Kč za 1 m3  nedovoleně odebráných podzemních  vod celkovým množstvím těchto vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 17.4.2007.

 

PAPOS v.o.s.

36312 Ostrov, Moříčovská 251

IČ: 45353433

Pokuta 400 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb. tj.nedovolené vypouštění odpadních vod z areálu podniku / papírna / do vodního toku Bystřice v kvalitě přesahující limit povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb., V roce 2006 docházelo k opakovanému a významnému překračování limitů povolení vodoprávního úřadu, a to jak průměrných a maximálních hodnot, tak hodnot bilančních, a to i přes to, že subjektu se daří prováděním technologických změn zvyšovat úroveň čištění vypouštěných odpadních vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.4.2007.

 

fyzická osoba, Praha 9

Pokuta 115 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.,
za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za provozování jeho plavidla na řece Vltavě na ploše vodního díla Slapy, ze kterého unikaly ropné látky a znečistily tak povrchovou vodu v červenci 2006.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že ke znečišťování povrchových vod došlo v  rekreační oblasti opakovaně a účastník se nesnažil zmírnit jeho škodlivé následky.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 4. 2007.

 

COLOR – TEX, s.r.o.

400 04 Trmice, Gogolova 610/45

IČ: 25003216

Pokuta 750 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do toku Křinice v  rozporu s  povolením vodoprávního úřadu, konkrétně za významné a opakované překračování většího počtu ukazatelů povolených hodnot vypouštěného znečištění za delší období.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1, písm. b) a § 118 a § 123 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že v období 10/2005 – 06/2006 docházelo u většiny odebraných vzorků k závažnému překračování nepřekročitelných hodnot „m“ u většiny ukazatelů a že ve sledovaném období došlo k negativnímu ovlivňování kvality vody v toku Křinice, který je součástí CHKO Labské pískovce, Národního parku České Švýcarsko a je hraničním tokem mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 21. 5. 2007.

 

Pivovar Černá Hora a.s.

67921 Černá Hora 3/5

IČ : 25310887

Pokuta 150 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnou látkou,  konkrétně za vypouštění aktivovaného kalu z dosazovací nádrže ČOV pivovaru do toku Býkovky

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. c), zák. 254/2001 Sb.

Při šetření podnětu na přímé vypouštění odpadních vod do toku Býkovky  a následné neohlášené kontrole na ČOV pivovaru Černá Hora bylo zjištěno vypouštění aktivovaného kalu spolu s odpadní vodou z přeplněných dosazovacích nádrží. Tento stav byl způsoben přetížením ČOV zvýšenou produkcí OV. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na vysokou míru ovlivnění povrchového toku Býkovka zahnívajícím aktivovaným kalem. Bylo též přihlédnuto k tomu, že na základě předložených výsledků  selfmonitoringu na odtoku OV z ČOV nebylo zjištěno překračování povolených limitů a že místo vypouštění OV se nenachází v území se zvýšeným stupněm ochrany.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS  VII potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.5.2007.

 

VEMA, akciová společnost

537 60 Chrudim, Dačická 911

IČ: 465 06 071

Pokuta 250 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst.1  zákona č. 254/2001 Sb., tj.za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně vypouštění prasečí kejdy z farmy v Srní do půdních vrstev v okolí provozovny, které vedlo k znečištění povrchových vod a významnému ohrožení podzemních vod.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 odst. 1 zákona  č. 254/2001 Sb. Při stanovení výše pokuty bylo  zohledněno, že kejda byla do lesního porostu vypouštěna vědomě a dlouhodobě, množství uniklé látky a rozsah ovlivněného území byl značný a recipienty bezejmených vodotečí zasažené pod místem úniku kejdy jsou přítoky Chobotovského potoka, který leží v CHKO Železné hory.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 29.5.2007.

 

ŽÁROKOV v.o.s.

315 02 Plzeň, Sušická 90

IČ: 468 86 958

Pokuta  200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj.za nedovolené vypouštění odpadních vod v  rozporu s  rozhodnutím vodoprávního úřadu, konkrétně za výrazné a opakované překračování povolených hodnot vypouštěného znečištění odpadních vod ve více ukazatelích.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k opakovanému a výraznému překračování více ukazatelů povoleného znečištění, které však svým rozsahem nepřekročilo lokální hranice a že subjekt provozování neutralizační stanice nevěnuje potřebnou pozornost.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí  nabylo právní moci  dne 31. 5. 2007.

 

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Chemická 1/2039, Ostrava – Mariánské Hory

IČ: 26019388

Pokuta 750 000,- Kč za porušení § 39, odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně za únik směsi organických látek (zejména benzenu a nitrobenzenu) do řeky Odry dne 28. 8. 2006 v množství, které způsobilo dočasné zhoršení jakosti povrchové vod v  takové míře, že došlo k  hromadnému úhynu vodních živočichů.

Pokuta uložena podle § 116, odst. 1, písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k  množství a charakteru uniklé látky, které patří mezi toxické látky, k tomu, že místo vniknutí leží blízko hraničního profilu s Polskou republikou a že došlo k hromadnému úhynu ryb. Výši pokuty ovlivnila i skutečnost, že subjektu byla v období kratším než jeden rok uložena již druhá pokuta.

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 4. 6. 2007.

 

Karlovarské silnice, a.s.

Karlovy Vary, Prokopa Holého 13

IČ: 453 59 041

Pokuta  500 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb.tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s  vysokým obsahem polychlorovaných bifenylů z  obalovny silničních drtí v  Bochově do přítoku vodárenského toku, v  rozporu s  rozhodnutím vodoprávního úřadu.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že se jedná o zvláště nebezpečnou látku, že k vypouštění nečištěných vod dochází opakovaně, vody jsou vypouštěny do přítoku vodárenské nádrže, koncentrace mnohonásobně překračovaly limit povolený vodoprávním úřadem a že obalovna je situována v prostoru CHOPAV.

Proti rozhodnutí ČIŽP se subjekt odvolal. Odvolací orgán rozhodnutí ČIŽP  potvrdil, toto nabylo právní moci dne 7. 6. 2007.

 

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

41550 Teplice, Přítkovská1689

IČ : 49099451

Pokuta 3 000 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. tj.za nedovolené vypouštění odpadních vod v  rozporu s  rozhodnutím vodoprávního úřadu, konkrétně za výrazné a opakované překračování povolených hodnot vypouštěného znečištění odpadních vod v ukazateli dichlorpropylethery.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. d) bod 51 a § 122 odst.1 písm.d) zák. 254/2001 Sb.

V letech 2005 a 2006 docházelo na ČOV Ústí nad Labem – Neštěmice k opakovanému a několikanásobnému překračování hodnot dichlorpropyletherů ve vypouštěných odpadních vodách oproti povoleným koncentračním i hmotnostním limitům. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na velikost zdroje znečištění, na četnost a velikost překračování povolených limitů i dobu trvání závadného stavu. ČIŽP zohlednila také velmi výrazné a dlouhodobé ovlivnění jakosti vody v toku Labe, které se projevilo i za hraničním profilem v SRN.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS  IV potvrdil rozhodnutí ČIŽP v plném rozsahu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.6.2007.

 

VELOSTEEL TRADING, a.s.

 

Loučná nad Desnou 126, okres Šumperk, PSČ 788 11

 

IČ: 25501518

 

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do řeky Desné v rozporu s povolením vodoprávního úřadu, konkrétně za soustavné a dlouhodobé překračování povolených limitů vypouštěného znečištění za léta 2005 a 2006.

 

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a ust. § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

 

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že došlo k významnému překročení většiny stanovených ukazatelů, k charakteru produkovaného znečištění, že se jedná o významný vodní tok z hlediska reprodukce lososovitých ryb  a ke skutečnosti, že nebyla přijata odpovídající technologická opatření k dodržení daných limitů.

 

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, odvolací orgán odvolání zamítl a rozhodnutí ČIŽP potvrdil v plném rozsahu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.4. 2007.

 

 

 

KORONA Lochovice, spol.s r.o.

26723 Lochovice 20

IČ : 25660187

Pokuta 250 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV v areálu KORONA Lochovice, spol.s r.o. do toku Litavka  s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2006  a 2007 k opakovanému a významnému překračování maximálních povolených hodnot organického znečištění a nerozpuštěných látek. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významné překročení limitů a na významné ovlivnění kvality vody ve vodním toku Litavka.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.7.2007.

 

 

Město Konice

79852 Konice, Masarykovo nám. 27

IČ : 00288365

Pokuta 300 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 a § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z kanalizace Města Konice do toku Romže s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu a za vypouštění odpadních vod prostřednictvím dešťové kanalizace bez povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z kanalizace Města Konice docházelo v roce 2005 k významnému překračování povolených hodnot organického znečištění a nerozpuštěných látek. Zároveň bylo zjištěno, že značná část odpadních vod Města Konice je zaústěna  do dešťové kanalizace, jíž jsou poté odpadní vody vypouštěny do toku Romže bez povolení vodoprávního úřadu. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů, na umístění zdroje vypouštění v ochranném pásmu II. stupně vodního zdroje Smržice a na prokazatelné zhoršení kvality vody v toku Romže, způsobené vypouštěním nečištěných odpadních vod. Přestože se jedná o obec velikosti nad 2000 EO, není zde dosud uspokojivě vyřešena otázka odkanalizování obce a čištění odpadních vod

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS VIII potvrdil rozhodnutí ČIŽP v celém rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 25.7.2007.

GATE – 7, spol.s .r.o.

25203 Řitka17

IČ : 25628305

Pokuta 160 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za vypouštění odpadních vod z odstavené ČOV Černolice bez platného povolení vodoprávního úřadu..

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

V období let 2005 a 2006 docházelo k vypouštění odpadních vod z ČOV Černolice bez platného povolení vodoprávního úřadu. Odpadní vody o vysoké koncentraci znečištění volně vytékaly na terén a ohrožovaly podzemní a povrchové vody. Výše pokuty byla stanovena zejména s ohledem dobu trvání deliktu a nečinnost subjektu a dále s ohledem na  míru možného ohrožení podzemních a povrchových vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS I potvrdil rozhodnutí ČIŽP v celém rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.8.2007.

Saft Ferak a.s.

 

Raškovice 247, PSČ 739 04 Raškovice

IČ: 270 94 308

Pokuta 140 000,- Kč za porušení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod z neutralizační stanice do vodního toku Morávka v rozporu s povolením vodoprávního úřadu, konkrétně za porušení limitu „m“ ukazatele CHSKCr  v r. 2006.

Pokuta uložena podle §116 odst. 1, písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že se jednalo o ojedinělé překročení, že došlo k výraznému zvýšení znečištění v recipientu, který se nachází v územím se zvláštní ochranou a k aktivitám subjektu – instalace dalšího stupně čištění odpadních vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 7. 8. 2007.

 

Obec Hodslavice

74271 Hodslavice 211

IČ : 00297917

Pokuta 110 000,- Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb. tj. za vypouštění odpadních vod do vod povrchových bez  platného povolení vodoprávního úřadu, konkrétně za vypouštění odpadních vod do místních drobných toků z výústí kanalizačních sběračů ve vlastnictví obce Hodslavice.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

V období let 2004 -2007 docházelo k vypouštění odpadních vod z  27 volných výústí bez platného povolení vodoprávního úřadu. Výše pokuty byla stanovena zejména s ohledem dobu trvání deliktu a nečinnost subjektu, subjekt byl za obdobný delikt v minulých letech opakovaně pokutován. Zohledněna byla též menší velikost zdroje cca 1000 EO a pouze lokální rozsah ovlivnění jakosti povrchových vod.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 10.8.2007.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s.

Ústí n. Labem, Revoluční1930/86

IČ : 00011789

Pokuta 150000,- Kč za porušení ustanovení § 16 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace, konkrétně za vypouštění odpadních vod z areálu  fy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. s koncentrací zvlášť nebezpečných závadných látek vyšší, než povolené limity, do veřejné kanalizace Města Ústí nad Labem.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z  areálu  fy Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. docházelo  v období roku 2006 k opakovanému překračování koncentračních limitů  Co, Cl a RAS, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných závadných látek do veřejné kanalizace. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na značnou velikost zdroje znečištění a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň však byla zohledněna skutečnost, že nedošlo k překročení limitů pro vyjmenované zvlášť nebezpečných závadné látky / dle NV č.61/2003 Sb./ a že během roku 2007 byly povolené limity v ukazatelích, jež byly v roce 2006 překročeny a jsou předmětem pokuty, zvýšeny tak, že by již k překročení nedošlo. Navíc se jedná o vypouštění do kanalizace, ukončené ČOV.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 16.8.2007.

 

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

37080 České Budějovice Boženy Němcové 12

IČ : 60071371

Pokuta 250 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Slavonice do toku Slavonický potok ve větším množství a  s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v letech 2004 - 2005 k významnému překračování povoleného množství vypouštěných odpadních vod a  v roce 2006 k opakovanému a významnému překračování povolených hodnot nerozpuštěných látek. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů, na umístění ČOV v CHPP Česká Kanada a na to, že Slavonický potok je hraničním tokem. Zároveň byl vzat v úvahu fakt, že se jedná o zdroj znečišťování pod 10000 ekvivalentních obyvatel a že  nebylo prokázáno významné ovlivnění toku spojené s úhynem vodních živočichů.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS  II snížil výši pokuty na 200 000,- Kč, rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.8.2007.

 

1. Vodohospodářská společnost, s.r.o.

25264 Velké Přílepy, Kladenská 132

IČ : 47551917

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Horoměřice do toku Horoměřického potoka  s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu a za porušení § 8 odst.1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.tj. za vypouštění odpadních vod do vod povrchových bez povolení vodoprávního úřadu..

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2006 k opakovanému a významnému překračování maximálních povolených hodnot amoniakálního dusíku a nerozpuštěných látek Zároveň bylo zjištěno, že odpadní vody byly v období roku 2005 vypouštěny bez povolení vodoprávního úřadu. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významné překročení limitů a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zohledněna byla i nedůslednost provozovatele k plnění povinností stanovených legislativou, vedoucí k absenci platného povolení po dobu více než 1 roku.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS I potvrdil rozhodnutí ČIŽP v celém rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.8.2007.

RAVOS, s.r.o.

269 01 Rakovník, Františka Diepolta 1870

IČ: 47546662

Pokuta: 249 550 Kč za porušení ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 a § 8 odst. 2, tj. nedovolený odběr podzemních vod ze zdroje Řevničov (obec)  - vrt Ř-3 nad množství stanovené vodoprávním povolením.

Pokuta byly uložena podle ust. §116 odst.1 písm. a) a ust. § 117 odst. 2 a 6 zák. 254/2001 Sb.

Uvedený subjekt odebírá podzemní vodu z výše uvedeného zdroje pro zásobování Řevničova. Městský úřad Rakovník vydal v roce 2004 povolení k odběru v množství 30 000 m3 za rok. V roce 2006 bylo z vrtu odebráno celkem 34 991 m3. Za nedovolené odběry podzemních vod vodní zákon v § 117 odst. 2) stanovuje jednoznačnou pokutu ve výši 50 Kč/m3. Výpočtem (4 991 m3 nad povolené množství x 50 Kč) byla pokuta stanovena ve výše uvedené částce.

Rozhodnutí nabylo právní moci 24.8.2007.

Obecně lze poznamenat, že pokuty za tento typ porušení  jsou taxativně stanoveny v zákoně a určená sazba 50 Kč/m3 za nedovoleně odebrané vody 25 x, resp. 16 x převyšuje poplatek za odběr řádně povolený. Poplatek za 1 m3 podzemní vody pro zásobování pitnou vodou je 2 Kč, pro ostatní užití 3 Kč.

 

Zlínská vodárenská, a.s.

76049 Zlín, Tř. Tomáše Bati 383

IČ : 27076288

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV Slavičín do toku Říka  s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2006 k opakovanému a významnému překračování povolených hodnot amoniakálního dusíku a nerozpuštěných látek. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů, na umístění ČOV v CHKO Bílé Karpaty a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň byl vzat v úvahu fakt, že se jedná o zdroj znečišťování pod 10000 ekvivalentních obyvatel a že  je subjektem připravována rekonstrukce ČOV, která povede  k významnému snížení znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.8.2007.

 

KARSIT, s.r.o.

Jaromírova čp. 91, 551 01 Jaroměř

IČ: 47455608

Pokuta  240 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj.
za nedovolené vypouštění odpadních vod  v  rozporu s  povoleními vodoprávního úřadu, konkrétně za významné a opakované překračování několika ukazatelů „p“ a „m“ povoleného znečištění. Pokuta 40 000,- Kč za porušení ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. za nedovolené nakládání se závadnými látkami, konkrétně s ropnými látkami. Celková výše uložené pokuty byla 280 000,- Kč

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b),  § 118 odst. 1 a 2 a § 116 odst. 1 písm. d) bodu 17 a § 122 odst. 1 písm. d)  zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že k překračování povolených limitů vypouštěného znečištění docházelo i v minulost, že vliv překračování limitů je pouze lokální. Dále bylo přihlédnuto k tomu, že se v daném místě jedná o významnou zranitelnost povrchových a podzemních vod a že pokutovaný subjekt zamýšlí rekonstruovat manipulační plochu, zatím k rekonstrukci nedošlo.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 12. 9. 2007.

 

Fyzická osoba podnikající,Mladá Boleslav

Pokuta 125 000,- Kč za porušení  § 59 odst. 1, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedodržení schváleného manipulačního řádu - stanoveného minimálního zůstatkového průtoku pod jezem malé vodní elektrárny v Jesenném 142, v ř.km 5,421 na řece Kamenici.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. d) bod 49 a § 122 odst.1 písm.c) zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že k nedodržování minimálního zůstatkového průtoku docházelo opakovaně a dlouhodobě. Nedostatečným průtokem vody v řece Kamenici tak docházelo k negativnímu ovlivňování životních podmínek zákonem chráněných druhů i ostatních vodních organismů.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.9.2007.

 

TANEX Vladislav, a.s.

67501 Vladislav 70

IČ : 25570803

Pokuta 200 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z klihárny do toku Jihlava  s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z klihárny docházelo v roce 2006 k opakovanému a významnému překračování maximálních povolených hodnot amoniakálního dusíku, organického znečištění a extrahovatelných látek. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na míru překročení limitů a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Zároveň byl vzat v úvahu fakt, že oproti minulému období došlo díky technickým opatřením, provedených subjektem, k významnému snížení znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, OVSS  VII potvrdil rozhodnutí ČIŽP v celém rozsahu, rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.9.2007.

Karlovarská Korunní s.r.o.

Stráž nad Ohří

IČ : 18226990

Pokuta 500 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV ze stáčírny  minerálních vod v obci Korunní s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2006 k opakovanému a mnohonásobnému překračování maximálních povolených hodnot organického znečištění. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významné překročení limitů a na významné ovlivnění kvality vody ve vodním toku. V úvahu byla vzata opatření, přijatá znečišťovatelem, která vedla k zásadnímu zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod v roce 2007.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 19.9.2007.

ČEPRO, a.s.

Dělnická 213/12, Praha 7, PSČ 170 04

IČ: 60193531

Pokuta 300 000,- Kč za porušení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do toku Labe z areálu ve Hněvicích v  rozporu s  povolením vodoprávního úřadu v letech 2005 a 2006, konkrétně za významné a opakované překračování většího počtu ukazatelů  „m“ povolených hodnot vypouštěného znečištění.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1, písm. b) a § 118  zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k tomu, že v období r. 2005 a 2006 docházelo u některých ukazatelů (CHSK, NL a NEL) k  překračování nepřekročitelných hodnot „m“. Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k několikanásobnému překračování limitovaných ukazatelů, že jednou z příčin byl nedostatek finančních prostředků  na rekonstrukci ČOV a že  recipientem  vypouštěných odpadních vod je řeka Labe, která je významným hraničním tokem mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, rozhodnutí bylo odvolacím orgánem potvrzeno a nabylo právní moci dne 1. 10. 2007.

MASSAG, a. s.

Opavská 272, 743 11 Bílovec

IČ: 000 10 367

Pokuta  350 000,- Kč za porušení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za únik kalů z objektu neutralizační stanice prostřednictvím podnikové kanalizace do toku Bílovka, kde došlo k hromadnému úhynu ryb.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. c) a § 119 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že k úniku závadné látky došlo v důsledku technologické nekázně a neznalosti vedení dešťové kanalizace v podniku, dále ke skutečnosti, že se právní subjekt provedl řadu opatření, aby vzniku podobné havárie v budoucnu zabránil že vodní tok Bílovka není předmětem ochrany podle zvláštního zákona.

Proti rozhodnutí ČIŽP se subjekt neodvolal a pokuta nabyla právní moci dne 3. 10. 2007.

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

Žebrák, Skandinávská 1000, Stráž nad Ohří

IČ : 25105582

Pokuta 500 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z ČOV v Žimrovicích do toku Moravice  s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena pode § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných vodách z ČOV docházelo v roce 2006 k opakovanému a významnému překračování povolených hodnot organického znečištění, nerozpuštěných látek a amonného dusíku. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významné překročení limitů a na značnou velikost zdroje znečištění, z něhož jsou odpadní vody vypouštěny do přírodního parku Moravice a na fakt, že subjekt byl za obdobný delikt v minulém roce pokutován. Ač byla subjektem přijata četná opatření, vedoucí k značnému zlepšení kvality vypouštěných odpadních vod, stále se nedaří dodržovat povolené limity.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 4.10.2007.

Zemědělské družstvo vlastníků Fryšták

Fryšták, okres Zlín, PSČ 763 16

IČ: 00 13 48 81

Pokuta 114 500,- Kč  za porušení § 8  odst. 1 písm.a) zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolený odběr povrchové vody z Fryštáckého potoka na farmě ZDV Fryšták  a za porušení § 76 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., tj. že užívání vodního díla „Předčištění vod z hnojného hospodářství na farmě Fryšták“ bez kolaudačního rozhodnutí.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst. 1 písm. a) a § 120 zákona č. 254/2001 Sb. a podle  § 106 odst. 3 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.

Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod byla stanovena násobkem sazby 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod  celkovým množstvím těchto povrchových vod.

Pokuta za užívání vodního díla bez kolaudačního rozhodnutí  byla stanovena při dolní hranici, právní subjekt učinil po kontrole ČIŽP kroky ke kolaudaci stavby.

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 21.11.2007.

 

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Sokolov, Staré náměstí 69, PSČ 356 00

IČ: 263 48 349

Pokuta 500 000,- Kč za opakované porušování § 4 zákona č. 254/2001 Sb., tj. za nedovolené vypouštění důlních vod v  rozporu s  rozhodnutím vodoprávního úřadu, konkrétně za mimořádně vysoké překračování stanoveného limitu koncentrace nerozpuštěných látek v letním období 2007.

Pokuta uložena podle § 116, odst. 1, písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto k  množství a charakteru uniklé látky, k tomu, že se jednalo o opakované vypouštění nadlimitního znečištění, že došlo k výraznému a dlouhodobému ovlivnění Loučského potoka i řeky Ohře a ke skutečnosti, že znečištění důlních vod bylo vázáno na mimořádné klimatické podmínky. Výši pokuty ovlivnila i skutečnost, že subjektu byla v období kratším než jeden rok uložena již druhá pokuta.

 Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal a pokuta  nabyla právní moci dne 23. 11. 2007.

 

Synthesia, a.s.

Pardubice č.p. 103  PSČ 532 17

IČ: 601 08 916

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení § 8 odst. 2 a § 38 odst. 3  zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod, konkrétně za překračování limitů „p“ i „m“ rozhodnutí vodoprávního úřadu za roky 2006 a část roku 2007.

Pokuta uložena podle § 116 odst. 1 písm. b) a § 118 zákona č. 254/2001 Sb.

Při stanovení výše pokuty bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že došlo k vícenásobnému  překračování více ukazatelů vypouštěného znečištění, k tomu, že v minulosti byla společnosti uložena pokuta rovněž za překračování povolených limitů vypouštěného znečištění, že dané území nezasahuje do žádného ochranného pásma a že se společnost snaží o snižování množství vypouštěného znečištění.

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal ale své odvolání vzal zpět a tak pokuta nabyla právní moci dne 28. 11. 2007.

 

Zemědělské družstvo Velké Hostěrádky

691 74 Velké Hostěrádky

IČ: 48528005

Subjektu byla uložena pokuta v celkové výši 340 900 Kč, a to za porušení vodního zákona v jeho 4 ustanoveních:

·    §  8 odst. 1, písm. b), bod 1 – odběr podzemní vody ze studny pro potřeby areálu bez povolení vodoprávního úřadu – pokuta 230 900 Kč uložena dle § 116 odst. 1, písm. a) a § 117

·    §  8 odst. 1, písm. c) – vypouštění odpadních vod z mléčnice a mytí zemědělské techniky na nezpevněný terén a tím do podzemních vod – pokuta 40 000 Kč uložena dle § 116 odst. 1, písm. b) a § 118

·    § 39 – nedovolené nakládání se závadným látkami (ropné látky, statková hnojiva a silážní šťávy) – pokuta 60 000 Kč uložena dle § 116 odst. 1, písm. c) a § 119

·    § 39 odst.2, písm. a)– nebyl zpracován havarijní plán pro případ úniku závadných látek např. čerpací stanice PHM – pokuta 10 000 Kč uložena dle § 116 odst. 1, písm. d) bod č. 19 a § 122

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP odvolal, MŽP odvolání zamítlo a tak pokuta nabyla právní moci dne 13.12..2007.

 

UNIPETROL RPA, s.r.o.

43670 Litvínov, Záluží1

IČ: 27597075

Pokuta 1 000 000,- Kč za porušení ustanovení § 38 odst.3 zákona č. 254/2001 Sb. tj. za nedovolené vypouštění odpadních vod do vod povrchových, konkrétně za vypouštění odpadních vod z podnikové výpusti č.2 do toku Bíliny s větší koncentrací znečišťujících látek, než umožňovalo povolení vodoprávního úřadu.

Pokuta byla uložena podle § 116 odst.1 písm. b a § 118 odst.1 zák. 254/2001 Sb.

Ve vypouštěných odpadních vodách docházelo v létě roku 2007 k opakovanému a významnému překračování maximálně povolených hodnot organického znečištění. Následkem toho došlo k závažnému zhoršení jakosti vody v Bílině / vznik kyslíkového deficitu /. Výše pokuty byla stanovena s ohledem na významné překročení limitů i na značnou velikost zdroje znečištění, z něhož jsou odpadní vody vypouštěny. Bylo však také přihlédnuto k mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám / vysoká teplota vody v toku / a ke snaze subjektu zmírnit negativní následky nedodržení limitů

Subjekt se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolal, rozhodnutí nabylo právní moci dne 20.12.2007.

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí