zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pokuty pravomocně uložené v 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa

19.02.2008
Les
Pokuty pravomocně uložené v 2007 nad 100 000 Kč za porušení povinností na úseku ochrany lesa
Pouhých 17 pokut za loňský rok

1.    fyzická osoba, Doksy

pokuta uložena ve výši 100 000,- za porušení zákon č. 289/1995 Sb. § 3 odst. 2, uložen dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d), za nezalesnění holin na lesních pozemcích v k.ú. Řevnov a Želeč u Tábora, na celkové ploše cca 2,15 ha, stanovištně vhodnými druhy dřevin.

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 15.3. 2007

2.    fyzická osoba , Strakonice

pokuta uložena ve výši 250 000,- za porušení zákona č. 289/1995 Sb. §20 odst.1 písm.o), uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. a), vlastník lesa zadal a nechal provést na lesních pozemcích v k.ú. Svinky, a v lesním porostu jiného vlastníka v měsíci květnu, červnu a červenci roku 2006 těžbu dřeva v rozporu s právními předpisy. Těžbami dřeva o celkové výši 256 m3 došlo na předmětných lesních pozemcích ke vzniku holin o výměrách 1,11 ha a 1,65 ha a dále k otevření stěn okolních lesních porostů sousedních vlastníků lesů.

    Územní působnost: OI České Budějovice

    PM – 8.3. 2007

3.   fyzické osobě, Pražmo

pokuta uložena ve výši  188 000,- Kč, za porušení zákona č. 289/1995 Sb. §33 odst.3, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c), za provedení nezákonné těžby dřeva ve výši 188 m3 v lesním porostu jiného vlastníka se vznikem holiny, čímž došlo k otevření porostních stěn  těženého a sousedního lesního porostu v katastrálním území Nesměň u Ločenic

Územní působnost: OI České Budějovice

    PM – 22.6. 2007

4.   LČR, s.p. Krajský inspektorát Karlovy Vary

Krušnophorská 7   

360 10  Karlovy Vary

IČ: 42195451

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §32 odst.1 písm.b), uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 200 000,-  tím, že vlastním zaviněním vytvořily podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů v k.ú. Výškov u Chodové Plané

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 25.5. 2007

5.   Město Jevíčko

Palackého nám. 1

569 43  Jevíčko

IČ: 00276791

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §11 odst.1 a 4, §31 odst.2 písm.a), uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 120 000,- za provedení nepovolených terénních úprav na lesních pozemcích v k.ú. Jevíčko-předměstí na ploše cca 0,20 ha v jarním období roku 2005, spočívajících v uložení zeminy a odpadu na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, čímž neoprávněně použilo lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesa.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 12.3. 2007

 

6.   CE WOOD, a.s.

Zlínské Paseky 3662

760 01  Zlín 

IČ: 607 45 479

porušen zákon č. 149/2003 Sb. § 34 odst. 3 písm. F

pokuta ve výši 150 000,- za uvedení do oběhu reprodukčního materiálu s průvodními listy obsahujícími nepravdivé údaje.

Územní působnost: OI Olomouc

PM – 21.3. 2007

 

7.   PYRO L.A., spol. s r.o.

Buková 112

262 25  Buková u Příbramě 

IČ: 47309580

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §13 odst.1, §31 odst. 6, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. d)

pokuta ve výši 140 000,- za nezalesnění ploch po těžbě dříví z roku 2002 až 2003 na  lesních pozemcích v k.ú. 2129/2 k.ú. Radčice, o celkové výměře 2,57 ha.

Územní působnost: OI Liberec

PM – 20.2. 2007

 

 fyzická osoba (podnikající)

Rýmařov

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst. 2 písm.a), §31 odst.5, §32 odst.6, § 34 odst. 1 písm a), §33 odst.3, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 250 000,- za poškození životního prostředí tím, že provedl neoprávněnou těžbu na parcelách č. 220/1, 220/2 a 220/3 k.ú. Březová u Vítkova v porostní skupině 101 E f 11 se vznikem holiny nejméně 1,83 ha v období od 19.9. 2005 do 30.10. 2005 a vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů

Územní působnost: OI Ostrava

PM – 28.3. 2007

 

  1. FINETRANS, s.r.o.

    Julia Sedláka 447/14

795 01  Rýmařov

IČ 26850265

porušen zákon č. 289/1995 Sb. §31 odst.5, §32 odst.6, §33 odst.3, §34 odst.1, uloženo dle zákona č. 282/1991 Sb. § 4 písm. c)

pokuta ve výši 750 000,- za poškození životního prostředí v lesích tím, že zadala provedení neoprávněné těžby na parcelách č.220/1, 220/2 a 220/3 k.ú. Březová u Vítkova v porostní skupině 101 Ef11 se vznikem holiny nejméně 1,83 ha v období od 19.9.2005 do 30.10.2005 a vlastním zaviněním vytvořila podmínky pro působení škodlivých biotických a  abiotických činitelů

Územní působnost: OI Ostrava

PM – 11.6. 2007

 

 

1. Právnické osoby

LES MILEVSKO s.r.o.

Podolí I 90, PSČ 398 43, IČ: 260 94 495

 

Pokuta 140.000,-Kč byla uložena vlastníku lesa podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v k.ú. Starcova Lhota, ke kterému došlo v důsledku zadání a provedení protiprávní těžby dřeva a nešetrné lesní dopravy vytěženého dříví s následným vytvořením rozsáhlé holiny o celkové výměře 1,61 ha.

 

Územní působnost: OI České Budějovice

PM – 27.8.2007

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.

Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ: 421 96 451

Pokuta 450.000,-Kč byla uvedenému subjektu v souvislosti s obhospodařováním lesů v k.ú. České Křižánky, České Milovy a Pustá Kamenice (vše ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správa Choceň) uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v těchto lesích tím, že při odstraňování rozsáhlé kalamity vzniklé na přelomu roků 2005 – 2006 byla na ploše lesa přesahující 30 ha zadána a nevhodně použita harvestorová technologie, čímž došlo k dlouhodobému poškození stavu půdního profilu, poškození stromů rostoucích podél těžebních linek odřením kmenů, kořenových náběhů a potrháním kořenů, ke snížení stability porostů a v jednom případě k poškození koryta vodoteče.  

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 17.8.2007

PETRA, s.r.o.

Brandlova 129, Hodonín, PSČ 695 01, IČ: 469 79 697

Pokuta 500.000,-Kč byla zmíněnému subjektu uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích tím, že jako zpracovatel rozsáhlé kalamity v lesních porostech v k.ú. České Křižánky, České Milovy a Pustá Kamenice (vše ve správě Lesů ČR, s.p., Lesní správa Choceň) nevhodným způsobem použil v období duben – listopad 2006 na ploše lesa přesahující 30 ha harvestorovou technologii, čímž došlo k dlouhodobému poškození stavu půdního profilu, poškození stromů rostoucích podél těžebních linek odřením kmenů, kořenových náběhů a potrháním kořenů, ke snížení stability porostů a v jednom případě k poškození koryta vodoteče.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 24.8.2007

OLAF, s.r.o.

Josefy Faimonové 2225/5, Brno, PSČ 628 00, IČ: 253 04 399

Pokuta 200.000,-Kč byla uložena vlastníku lesa podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v k.ú. Milíkov, okr. Žďár nad Sázavou, ke kterému došlo v důsledku vytěžení lesního porostu o výměře přesahující 0,9 ha a přiřazení této holiny k již existujícím holinám na sousedních lesních pozemcích a k nezajištěnému lesnímu porostu, čímž byla vytvořena souvislá holina navazující na nezajištěný lesní porost o celkové výměře 1,3 ha. 

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 31.10.2007

 

LICE s.r.o.

se sídlem Praha, IČ: 254 23 118

Pokuta 200.000,-Kč byla uložena zpracovateli těžební činnosti podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích v k.ú. Albrechtice u Sušice, ke kterému došlo v důsledku smýcení převážné části porostu v listopadu a prosinci 2006 na celkové ploše 1,1 ha – působení škodlivých abiotických činitelů bylo patrné už v době vedení správního řízení, a to rozvrácením zbývající části porostu působením větru a prolomením návětrné porostní stěny lesa sousedních vlastníků. Nezpracovaná ležící dřevní hmota byla napadena kalamitními škůdci – kůrovci.

Územní působnost: OI Plzeň

PM – 31.7.2007

 

2. Fyzické osoby

Lesní pozemky v k.ú. Bor u Nedvědice (okr. Žďár nad Sázavou) a Olší u Tišnova (okr. Brno – venkov)

Pokuta 100.000,-Kč byla uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., vlastníku lesa za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích tím, že vlastním zaviněním vytvořil podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů, resp. že v zákonných lhůtách nezalesnil a nezajistil lesní porosty na holinách, vzniklých v r. 1999, o celkové rozloze 1 ha.

Územní působnost: OI Havlíčkův Brod

PM – 17.10.2007

Lesní pozemky v k.ú. Trstěnice u Litomyšle

Pokuta 200.000,-Kč byla uložena podle § 4 písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení životního prostředí v lesích, jehož se vlastník lesa dopustil tím, že na lesních pozemcích v k.ú. Trstěnice u Litomyšle bez ohledu na provedené holoseče z období listopad 2006 – leden 2007 v době od ledna do července 2007 provedl těžbu dříví po orkánu Kyrill, přičemž kromě nutné nahodilé těžby vývratů a zlomů vytěžil i stojící nepoškozené zbytky lesních porostů. Spojením nahodilé a úmyslné těžby tak byla vytvořena souvislá holina o rozloze 3,96 ha, čímž byla výrazně ohrožena stabilita okolních lesních porostů.

Územní působnost: OI Hradec Králové

PM – 14.11.2007

 

Lesní pozemky v k.ú. RADÍČ

Dvě pokuty ve výši 100.000,-Kč byly uloženy podle § 4 písm. a), písm. c) zákona č. 282/1991 Sb., za ohrožení a poškození životního prostředí v lesích dvěma spoluvlastníkům lesních pozemků, kteří se protiprávního jednání dopustili tím, že na svém lesním majetku provedli nepovolené zemní práce (výstavbu pozemní komunikace a zářez do lesního pozemku v úmyslu zbudovat plato na stavbu hřiště, čímž došlo k závažným škodám na plnění funkcí lesa), provedli ořezání korun dubů a zahrnutí jejich kmenů materiálem z provedených zemních prací a v rozporu se zákonem oplotili les drátěným pletivem.

Územní působnost: OI Praha

PM – 14.9.2007 

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí