zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada vydala vyjádření EIA

08.02.2008
EIA
Rada vydala vyjádření EIA
PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje na svém středečním zasedání projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům. Středočeský kraj souhlasí s níže uvedenými záměry, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.

"Sanace nevyužívaného lomu v dobývacím prostoru Miličín"
Jedná se o sanování stěny lomu Miličín tak, aby bylo možno zrušit dobývací prostor. Dle odborného posudku je stabilita lomu velmi malá a nedovoluje provést jeho sanaci řízeným odstřelem. Jako jediný možný se jeví alespoň částečné zavezení lomu. Z hlediska znečištění ovzduší je nejcitlivější oblastí znečištění prachem, zejména torakální frakce PM10. Dle situace na nejbližších monitorovacích stanicích a s ohledem na dobré rozptylové podmínky v místě lze však soudit, že limitní hodnoty prašnosti nebudou v souvislosti se sanací lomu překračovány. Plánovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

"Novostavba OMD - Pňovice"
Jedná se o novostavbu stáje se stelivovým ustájením v boxech pro odchov mladého dobytka (jalovic) na místě stávající stáje pro prasnice. Podlaha stáje bude provedena s hydroizolací proti pronikání tekutých složek do podloží. Odbor výstavby a životního prostředí (stavební úřad) Rožmitál pod Třemšínem potvrzuje, že stavba je navržena v urbanizovaném území zemědělského areálu Pňovice.

"Zařízení k výkupu, soustřeďování, skladování odpadů a druhotných surovin a sběrný dvůr Veltrusy"
Výstavba areálu bude představovat: zpevnění povrchu části pozemku a celé příjezdové cesty válcovanou živičnou odfrézovanou drtí a panely, napojení na přilehlou silnici, vybudování oplocení a vjezdových vrat. Plocha areálu bude 2880 čtverečních metrů. Kapacita sběrného dvora bude: železo tisíc tun, papír 20 – 25 tun, barevné kovy sedm tun, plasty jedna tuna, autobaterie šest tun. Nejbližší obytná zástavba je vzdálena asi 200 metrů od záměru. V rámci dokumentace záměru byla zpracována hluková studie, která uvádí, že hluk z výstavby a provozu zařízení nepřekročí nejvyšší přípustnou ekvivalentní hladinu hluku. Záměr je v souladu s územním plánem města Veltrusy.

"Čerpací stanice pohonných hmot Kolín – rozšíření II" v katastrálním území Sendražice
Předmětem záměru je rozšíření čerpací stanice o nadzemní skladovací dvouplášťovou nádrž na motorovou naftu o objemu 25 metrů krychlových, jeden oboustranný dvouproduktový stojan a výdejní nádrž na AdBlue o objemu 2,9 metrů krychlových. Rozšíření čerpací stanice by mělo být realizováno po vydání stavebního povolení v průběhu roku. Ke stavebnímu povolení bude předložen posudek podle zákona číslo 86/2001 Sb. na střední zdroj znečišťování ovzduší. Plánovaný záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Oznámení koncepce "Strategický plán města Český Brod"
Strategický plán rozvoje města Český Brod je strategickým rozvojovým dokumentem města, který řeší komplexní dlouhodobý rozvoj města s určením prioritních os rozvoje do roku 2022. Na strategickou část bude navazovat Akční plán na nejbližší roky postavený na základě určení krátkodobých a střednědobých priorit. Dokument se bude dotýkat všech důležitých sfér života města, bude v maximální míře odrážet společné zájmy místní správy, občanské veřejnosti a klíčových partnerů ve městě.

K následujícím záměrům požaduje kraj další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.:

"Logistické centrum pro výrobu a skladování druhá etapa – katastrální území Jirny"
Kraj doporučuje zaměřit se v dokumentaci na ochranu povrchových a podzemních vod. Není uvedeno jak budou čištěny odpadní vody splaškové a ze stravování a u dešťových vod kontrola jejich předčištění pomocí odlučovače ropných látek před vsakováním do 10 metrů vrtu. Jedná se o dostavbu stávající výrobně skladovací haly a o další nové objekty. Celkový plošný rozsah areálu bude 43 380 metrů čtverečních. Parkoviště bude mít kapacitu celkem 246 parkovacích stání pro osobní vozidla. Na základě výsledků hlukové a rozptylové studie bylo prokázáno, že provozem areálu nedojde k významné změně kvality životního prostředí a zdraví obyvatelstva v dotčeném území. Záměr je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Jirny.

"Terénní úpravy kamenolomu Vyžlovka"
Kraj doporučuje zaměřit se v dokumentaci na podrobný biologický průzkum a variantní zpracování s ohledem na redukci záměru. Terénní úpravy spočívají v zavezení těžební jámy výkopovou zeminou tak, aby došlo k zarovnání povrchu s okolním terénem. Zemina bude dovážena ze staveb v okolí obce Vyžlovka v okruhu do 25 km. Celková plocha pro realizaci záměru je 1,35 ha. Předpokládaný objem zeminy, která bude použita pro terénní úpravy, je 85 tisíc metrů krychlových. Vlivem dopravy vyvolané zavážením lomu nedojde k prokazatelnému zvýšení hladiny dopravního hluku za dodržení navržených opatření. V případě ponechání ve stávajícím stavu hrozí vznik černé skládky

"VGP Park Horní Počernice"
Kraj doporučuje zaměřit se v dokumentaci na problematiku hluku se započtením všech zdrojů hluku v okolí, a to z důvodu, že i v současnosti jsou limity překračovány. Jedná se o pokračování výstavby stávajícího logistického areálu v Horních Počernicích, Industrie Park Sever, dále na západ. V logistickém parku VGP bude šest nájemních areálů, v každém bude hala s administrativní vestavbou popřípadě přístavbou, vnitroareálové parkoviště a areálová komunikace. Celková rozloha záměru činí 230 660 metrů čtverečních. Počet parkovacích stání v logistickém parku je celkem 296, nákladní automobily v areálech parkovat nebudou. Zpracovaná rozptylová studie dokládá, že projekt logistického areálu VGP Park dohromady s vlivem záměru D&D IV významněji neovlivní imisní situaci v širším okolí zájmového území. Záměr je v souladu s územním plánem sídelního útvaru Prahy.

Středočeský kraj dále souhlasí se závěry posudku k dokumentaci těchto záměrů:

"Silnice I/38 Příbram, jihovýchodní obchvat 1. část" v katastrálním území Dubno, Příbram, Brod u Příbramě a Háje u Příbramě
Jedná se o vybudování obchvatu o délce 4,291 kilometru. První úsek vede od křižovatky Nová Hospoda po napojení s komunikací I/66 u Brodu a je v kategorii S 11,5/70. Další úsek v délce 7,5 kilometru - propojení od I/66 na stávající komunikaci I/18 za Bohutínem je v kategorii S 9,5/70. Nová výstavba nevyvolá závažnější střety se zájmy ochrany životního prostředí. Dle vyjádření Městského úřadu Příbram (stavebního úřadu) projednávaný úsek není v rozporu s územním plánem města Příbram.

"Stáj dojnic pro 3. tisíciletí - Zdislavice"
Kraj doporučuje respektovat podmínky uvedené v návrhu stanoviska v závěru posudku. Předmětem záměru je výstavba stáje pro dojnice s kejdovým provozem, vedle níž bude umístěna nová paralelní dojírna se zázemím. V těsném sousedství areálu pak bude postavena železobetonová částečně zapuštěná jímka pro skladování oplachových vod a kejdy ze stáje a z dojírny a kruhová železobetonová zapuštěná přečerpávací jímka. Celková zastavěná plocha po provedení novostaveb se zvětší o asi 5251 metrů čtverečních. Realizací záměru nedojde k významným terénním úpravám, není předpokládán zásah do krajiny. Záměr je v souladu s územním plánem obce Zdislavice.

"Dobývací prostory Lužec nad Vltavou I a II" v katastrálním území Lužec nad Vltavou (ORP Mělník)
Jedná se o těžbu štěrkopísku na pozemcích o rozloze 14,9082 hektarů (I) a 13,0491 hektarů (II). Celkově se plánuje vytěžit cca 660 tisíc metrů krychlových suroviny. Záměr je řešen ve dvou variantách ročního objemu těžby. Úprava suroviny bude prováděna pomocí vhodného mobilního zařízení tříděním, případně drcením. Celková předpokládaná doba exploatace obou dobývacích prostorů při variantě A je asi 10 let, při variantě B je zhruba sedm let. Byla zpracována samostatná akustická studie, z níž vyplývá, že záměrem nebudou překročeny hygienické limity. Rovněž zpracovaná rozptylová studie neprokázala významný vliv na zhoršení kvality ovzduší v posuzované lokalitě. Záměr je v souladu s územním plánem obce Lužec nad Vltavou.
 
Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí