zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Recyklačný fond dodal impulz separovanému zberu v Nitre

18.02.2008
Odpady
Recyklačný fond dodal impulz separovanému zberu v Nitre

Príkladom, ako sa dá úspešne triediť a zhodnocovať komunálny odpad, aj za finančnej podpory Recyklačného fondu, je mesto Nitra. Spolu boli schválené 2 projekty s dotáciami fondu za 15,7 milióna Sk. Nitra prostredníctvom svojej spoločnosti Nitrianske komunálne služby (NKS), s. r. o., v ktorej má mesto Nitra 50%-ný majetkový podiel a rovnaký podiel má aj spoločnosť Marius Pedersen, a. s., vykonáva komplexné služby v odpadovom hospodárstve od roku 1993. Informovali o tom v stredu  13. februára 2008 v Nitre na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia Recyklačného fondu a mesta Nitra.

Poukázali na to, že celkovou investíciou vo výške 20,8 mil. Sk, z toho 6,2 milióna Sk tvorila dotácia na projekt „Regionálne dotrieďovacie centrum Nitra“ z Recyklačného fondu schválená v  roku 2005, sa dosiahlo rozšírenie a skvalitnenie separovaného zberu v regióne. Žiadateľom o dotáciu z Recyklačného fondu na uvedený projekt boli NKS, s. r. o., Nitra. Dobudovalo sa Regionálne dotrieďovacie centrum - triediaca hala, dotrieďovacia linka, vrátane lisovacieho zariadenia spĺňajúceho požiadavky spracovateľov zberového papiera a plastov. V septembri 2007 bola kumulatívne splnená nábehová krivka za sektor papiera. Nábehová krivka u plastov je oproti zmluvnému záväzku každoročne prekračovaná. V roku 2007 bol zmluvný záväzok 80 t, skutočnosť až 272 t.

,,Podpora z Recyklačného fondu na prvý projekt sa skladala z dvoch častí - sektor plastov poskytol 3,2 milióna Sk a sektor papiera 3 milióny Sk. Financoval sa z nich  nákup kontinuálneho balíkovacieho lisu, triediacej minilinky a kontajnerov na prevoz separátov. NKS, v spolupráci s mestom Nitra vybudovali 2 zberné dvory, kde môžu občania odovzdávať všetky zložky komunálneho odpadu a tým znižovať množstvo odpadu ukladaného na skládku. V roku 2007 bolo plánované zriadenie ďalších dvoch zberných dvorov v lokalitách Klokočina a Chrenová. Kým v meste Nitra sú rozmiestnené 1 100 l nádoby na oddelený zber papiera a plastov, v priľahlých obciach prevažuje vrecový systém zberu. Celkovo je v súčasnosti do tohto projektu zapojených 112 545 obyvateľov Nitry a okolia“, informoval o tom Ing. Dušan Rabajda, riaditeľ NKS, s. r. o.

Poukázal na to, že ku koncu roka 2006 boli do projektu zapojené okrem Nitry tieto obce: Alekšince, Bádice, Branč, Dolné Lefantovce, Čermany, Cabaj Čápor, Golianovo, Hruboňovo, Horné Lefantovce, Kapince, Lukáčovce, Lužianky, Malé Zálužie, Nitra, Nitrianske Hrnčiarovce, Podhorany, Pohranice, Poľný Kesov, Štefanovičová, Štitáre, Šurianky, Výčapy Opatovce, Žirany. Výsledkom je, že kým v roku 2005 sa vyzbieralo 113 ton plastov, v roku 2006 to bolo už 135 ton a v roku 2007 až 272 ton plastov. Oveľa markantnejší je však nárast zberového papiera zo 619 ton v roku 2005 na 1757 ton o rok neskôr a 1780 ton v roku 2007.

Druhý veľký projekt pre Nitru sa ešte len pripravuje. V decembri 2007 bola Recyklačným fondom schválená dotácia 9,49 milióna Sk na „Zvýšenie efektivity separovaného zberu s cielenou propagáciou v meste Nitra“. Zmluva na tento projekt ešte nie je uzavretá. Nositeľom a miestom realizácie projektu je mesto Nitra.

,,Vzhľadom na množstvo odpadového papiera v komunálnom odpade, ktorý sa každoročne navyšuje, chce mesto zvýšiť jeho separovaný zber. Tiež uvažuje so zvýšením vyzbieraného množstva odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov (VKM). Mesto už investovalo do techniky zberu vytriedeného papiera, plastov, skla, opotrebovaných pneumatík a opotrebovaných batérií a akumulátorov. Prínos realizácie projektu je vo zvýšení vyseparovaných množstiev papiera a odpadov z viacvrstvových kombinovaných materiálov a v dotriedení týchto surovín. Rozšírením separovaného zberu o komoditu VKM a zvýšením počtu zberových kontajnerov a vriec na separovaný zber sa vytvorí dostatočný priestor pre občanov mesta na separovanie odpadu, čím sa napomôže zvýšeniu množstva vytriedených druhotných surovín z komunálneho odpadu a zároveň sa prispeje k ochrane životného prostredia. K uvedenému prispeje i cielená informačná a propagačná kampaň, ktorú bude mesto realizovať u obyvateľov a na školách. Separovaný zber a dotrieďovanie bude realizovať spoločnosť Nitrianske komunálne služby“, vysvetlil D. Rabajda.

Dodal, že cieľom je zvýšenie efektivity separovaného zberu a jeho rozšírenie o odpady z VKM, najmä na školách. Mesto zatiaľ pokusne vykonávalo zber odpadov z VKM na vybraných školách do big-bagov a vriec. Na základe skúseností chce prikročiť k zberu do kovových košov a u obyvateľov do vriec.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí