zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zadání veřejné zakázky: Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2008

22.02.2008
Les
Zadání veřejné zakázky: Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2008
Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Název veřejné zakázky Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2008
Sídlem:
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Č.j.:6606/2008-16220
Zastoupený:
Ing. Tomáš Krejzar, Ph. D.
Druh zadávacího řízení
00020478
 
 
 
 
 
Formulář pro zadávání zakázek malého rozsahu
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“)
 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „ministerstvo“) vyzývá k předložení nabídky pro zakázku s názvem Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2008.
 
I.    Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky
1.   Název zakázky: Poradenská a vzdělávací činnost v lesním hospodářství v roce 2008
 
2.   Druh zakázky: zakázka na dodávku služby.
     
3.   Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
Realizace poradenské a vzdělávací činnosti v lesním hospodářství, která bude zaměřena formou odborných akcí (seminářů s případnými exkurzemi) na zvyšování odborné úrovně zejména vlastníků lesů, jejich zaměstnanců, odborných lesních hospodářů a pracovníků státní správy lesů k vytváření příznivých podmínek pro naplňování ustanovení zákona č. 289/1995 Sb., (lesní zákon) v platném znění a příslušných vyhlášek při obhospodařování lesů v působnosti Ministerstva zemědělství.Na tuto činnost poskytne MZe příspěvek.
Příspěvek na zabezpečení odborných akcí zahrnuje pouze výdaje na:
- zajištění výukových prostor a zařízení,
- dopravu účastníků autobusem na exkurzní lokality,
- tisk a distribuci pozvánek a sborníků (včetně CD apod.),
- úhradu dohod o provedení práce pro redaktora sborníku,
- úhradu mzdových a ostatních režijních nákladů poskytovatele (maximálně však do výše 10 % z celkových způsobilých nákladů na odbornou akci)
- úhradu DPH pouze pro neplátce DPH (dle platného znění legislativy).
 
4.   Rozpočtové prostředky vyčleněné v souvislosti s předmětem plnění nepřesahují částku 1 260 000,- Kč bez DPH (odhadovaná hodnota zakázky).
 
5.   Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídek:
      Ekonomická výhodnost nabídky dle § 78 odst. 1 písm. a zákona
      5.1. Aktuálnost a důležitost odborné akce z pohledu MZe – váha 50 %
      Hodnocení - aktuální a důležitá akce           …..30 bodů,
                        - akce není aktuální a důležitá     ….. 0 bodů.
      5.2. Požadovaná výše příspěvku (bez DPH) od MZe k předpokládané výši celkových nákladů (vč. DPH) na realizaci odborné akce – váha 50 %.
       Hodnocení:
       - požadovaný příspěvek od MZe je do 50 % z předpokládaných celkových nákladů na akci ….30 bodů,
       - požadovaný příspěvek od MZe je od 51 % do 80 % z předpokládaných celkových nákladů na akci ……tj. od 29 bodů do 0 bodu (tj. za nárůst o každé 1 % je pokles hodnocení o 1 bod).
      Požadovaný příspěvek od MZe obdrží tedy uchazeč, který dosáhne nejvyšší ohodnocení na každou jednotlivou odbornou akci a to až do vyčerpání celkového limitu veřejné zakázky v hodnotě 1 260 000,- Kč bez DPH.
6.   Doba plnění předmětu zakázky: od podpisu smlouvy do 30. listopadu 2008
 
7.   Místo plnění předmětu zakázky: obce nebo města v České republice
 
9.   Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů od jejich doručení ministerstvu. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být ministerstvu doručen nejpozději 10. prosince příslušného roku.
 
II.   Požadavky ministerstva pro zpracování nabídky:
1.   Uchazeč - tj. fyzická nebo právnická osoba, která má poradenskou a vzdělávací činnost v předmětu činnosti.
1.   Uchazeč zpracuje projekt na každou samostatnou odbornou akci (seminář s případnou exkurzí) a to na přiložených formulářích (Formulář č. 1 - Návrh odborné akce, Formulář č. 2 - Program odborné akce), které budou za pořadatele odborné akce podepsány osobou oprávněnou jednat jménem za organizaci uchazeče.
2.  Součástí zadání ministerstva je i přiložený návrh „Smlouvy o spolupráci při poradenské a vzdělávací činnosti“.
3.   Cenová nabídka uchazeče – tj. požadovaná výše příspěvku na odbornou akci bude uvedena na Formuláři č. 1 – Návrh odborné akce.
4.    Maximální požadovaná výše příspěvku na 1 odbornou akci (projekt semináře s případnou exkurzí) nesmí překročit částku 80 tis. Kč bez DPH.
5.    Maximální výše požadovaných příspěvků pro jednoho uchazeče za všechny své nabídnuté odborné akce pro rok 2008 je 350 tis. Kč bez DPH.
6.   Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
7.   Návrh smlouvy s poskytovatelem služby je součástí zadávací dokumentace.
 
 
III. Nabídka musí dále obsahovat
1.      Identifikaci dodavatele: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, fax, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu,
2.      Celkovou hodnotu požadovaného příspěvku od MZe na všechny nabízené odborné akce (tj. sumář).
3.      Čestné prohlášení o tom, že dodavatel souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto poptávkového řízení.
4.      Místo a datum podpisu
5.      Podpis oprávněné osoby dodavatele.
 
IV. Požadavek na zpracování ceny
1.      Požadovaný příspěvek od MZe musí být v nabídce uveden za každou jednotlivou odbornou akci – tj na Formuláři č. 1 – Návrh odborné akce  a to v Kč bez DPH a vč. DPH.
2.      Požadovaný příspěvek - uvedený v nabídce bude považován za nepřekročitelný za všechny akceptované odborné akce. V případě uzavření smlouvy na plnění předmětu zakázky bude tedy celkový příspěvek  stanoven jako nejvýše přípustný.
 
V.   Místo a lhůta pro podání nabídek
1.      Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny ministerstva na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR.
2.      Nabídka musí být zabezpečena proti předčasnému otevření v řádně uzavřené obálce s viditelným označením VEŘEJNÁ ZAKÁZKA - Název veřejné zakázky – NEOTVÍRAT a s označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
3.      Nabídka musí být doručena do dne 7. března 2008 do 15,00 hod.
 
VI. Požadavky na předložení dokladů dodavatelem před podpisem smlouvy
Vybraný dodavatel bude ministerstvu povinen před podpisem smlouvy s ministerstvem předložit níže uvedené doklady a údaje; čestná prohlášení musí být dodavatelem podepsána.
1.      Originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o oprávnění k podnikání mající vztah k plnění předmětu zakázky,
2.      Originály nebo úředně ověřené kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo registrace, má-li v ní být dodavatel zapsán dle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů.
Originály nebo ověřené kopie budou předloženy na vyžádání zadavatele před podpisem smlouvy.
 
VII.    Závěrečná ustanovení
1.      Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2.      Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“
3.      Nabídka se předkládá v počtu: v počtu 2 originálů.
4.      Nabídka se předkládá v uzavřené obálce. Obálka s nabídkou musí být označena názvem zakázky, označením adresáta (ministerstva) a označením odesílatele (dodavatele) včetně jeho adresy.
5.      Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
6.      Při nesplnění podmínek tohoto poptávkového řízení si ministerstvo vyhrazuje právo nabídku dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
7.      Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
8.      Nabídky musí být doručeny ministerstvu v požadované lhůtě. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
9.      Ministerstvo nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
10.   Ministerstvo si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
11.   Ministerstvo si vyhrazuje právo kdykoli poptávkové řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
12.   Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnějšího uchazeče a uzavřít s ním smlouvu je:  Ing. Tomáš Krejzar, Ph. D.
13.   Kontaktní osobou pro záležitosti týkající se tohoto poptávkového řízení je Ing. Milan Činka, telefon 221812356, e-mail milan.cinka@mze.cz.
 
V Praze dne 18. února 2008
 
Ing. Tomáš Krejzar, Ph. D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství
Formulář č. 1 - Návrh odborné akce
Formulář č. 2 - Program odborné akce
Formulář č. 3 - Zpráva o odborné akci
Návrh smlouvy o spolupráci při poradenské a vzdělávací čiinostic
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí