zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Metodická instrukce Ministerstva životního prostředí ke kácení silničních dřevin

05.03.2008
Příroda
Legislativa
Metodická instrukce Ministerstva životního prostředí ke kácení silničních dřevin

Metodická instrukce Ministerstva životního prostředí k aplikaci § 8 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) v souvislosti s kácením dřevin při výkonu oprávnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Cílem metodické instrukce je zlepšení výkonu státní správy na úseku ochrany dřevin, které jsou součástí silniční vegetace. Instrukce je určena orgánům ochrany přírody, které vykonávají správní úkony v oblasti ochrany dřevin. Instrukci lze rovněž využít pro potřeby vlastníků a správců komunikací.

Metodická instrukce

Ministerstva životního prostředí

 

k aplikaci § 8 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen ZOPK) v souvislosti s kácením dřevin při výkonu oprávnění dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 

článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.1 Metodická instrukce se zabývá postupem orgánů ochrany přírody dle § 8 odst. 2 ZOPK v souvislosti s kácením dřevin tvořících silniční stromořadí. Tato stromořadí jsou významným krajinotvorným činitelem s vysokou přírodní, estetickou a kulturně historickou hodnotou a zároveň charakteristickým prvkem přispívajícím k malebnému a harmonickému obrazu české krajiny. Jejich likvidace vede k zásadní změně krajinného rázu a znamená zpochybnění úsilí řady generací při tvorbě a ochraně výše uvedených hodnot.

 

1.2 Cílem metodické instrukce je zlepšení výkonu státní správy na úseku ochrany dřevin, které jsou součástí silniční vegetace. Instrukce je určena orgánům ochrany přírody, které vykonávají správní úkony v oblasti ochrany dřevin. Instrukci lze rovněž využít pro potřeby vlastníků a správců komunikací.

                                                                      

                                                                             článek 2

Ochrana dřevin z hlediska ZOPK

 

2.1 Dle ustanovení § 7 ZOPK jsou dřeviny rostoucí mimo les chráněny před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana podle zvláštních předpisů. Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, je povinností vlastníků.

 

Při kácení dřevin se postupuje podle § 8 ZOPK. Správní úkony při povolování kácení dřevin jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. K těmto úkonům jsou příslušné obecní úřady v jejich správních obvodech, na území národního parku (NP) je příslušná jeho správa. Na území chráněné krajinné oblasti nebo na území ochranného pásma NP si působnost obecního úřadu může vyhradit příslušná správa, jsou-li pro to závažné důvody. Obecní úřady a správy jsou tedy orgány ochrany přírody ve věcech ochrany dřevin (dále jen „orgány ochrany přírody“). Při správních úkonech  se postupuje dle § 83 ZOPK a dle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

 

 

2.2 Dle § 8 odst. 2 ZOPK povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů.  Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

 

Dle § 8 odst. 4 vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZOPK, obsahuje oznámení kácení stejné náležitosti jako žádost o povolení kácení podle § 8 odst. 3 vyhlášky a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, tzn.:

 

a) jméno, datum narození a adresu oznamovatele (právnická osoba místo data narození uvede identifikační číslo - IČ)

b) doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les 

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost, plochy keřů

d) situační zákres (mapka v potřebném měřítku – často postačí zákres do snímku z KN)

e) udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí

f) zdůvodnění kácení jednotlivých dřevin

 

Zdůvodněním kácení při plnění oznamovací povinnosti je myšleno rozlišení, z jakých důvodů uvedených v ustanovení § 8 odst. 2 ZOPK je kácení oznámeno včetně konkrétní specifikace zvláštního oprávnění. Nemá-li oznámení uvedené náležitosti, postupuje orgán ochrany přírody dle § 37 odst. 3 správního řádu, t.j. pomůže oznamovateli nedostatky odstranit nebo ho vyzve k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Přitom ho poučí, že lhůta pro započetí kácení začne běžet až podáním řádného oznámení.

 

Pozn.: V ostatních případech mimo § 8 odst. 2 ZOPK, např. při kácení v souvislosti se stavbou nebo opravou komunikace ve smyslu § 1 odst.1 písm.a) a písm.b) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, postupuje vlastník dřeviny dle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK, tj. před kácením požádá příslušný orgán ochrany přírody o povolení kácet dřeviny.

 

2.3 V případu postupu dle § 8 odst. 2 ZOPK může orgán ochrany přírody oznámené kácení rozhodnutím pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud kácení odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění. Zákon tímto ustanovením umožňuje prosadit zájem na ochraně dřevin na úkor jiného zájmu při splnění daných podmínek.

 

2.3.1 Rozsah zvláštního oprávnění podle § 8 odst. 2 ZOPK je vymezen ustanovením § 15 odst.2 zákona o pozemních komunikacích tak, že    na návrh příslušného orgánu Policie České republiky nebo po projednání s ním nebo na návrh silničního správního úřadu nebo po projednání s ním je vlastník dálnice, silnice a místní komunikace oprávněn v souladu se zvláštními předpisy (např. ZOPK) kácet dřeviny na silničních pozemcích. Orgán ochrany přírody dle oznámení ověří, zda se dřeviny nacházejí na silničním pozemku, zda skutečně oznamuje oprávněná osoba, zda je doložen návrh nebo projednání s uvedenými orgány a zda je uveden důvod ke kácení dle § 8 odst.2 ZOPK. Kácení dřevin by přitom mělo být při prosazování jiného zájmu prokazatelně krajní možností, neboť dle zákona o životním prostředí je každý povinen předcházet poškozování životního prostředí a minimalizovat nepříznivé důsledky své činnosti na životní prostředí.

 

Pokud kácení odporuje rozsahu zvláštního oprávnění, orgán ochrany přírody zahájí neprodleně řízení o zákazu kácení a zároveň vydá rozhodnutí o předběžném opatření, ve kterém přikáže účastníku řízení zdržet se kácení. Poté vydá samotné rozhodnutí ve věci zákazu kácení. V případě, kdy je to s ohledem na okruh účastníků řízení a další okolnosti možné, vydá ve lhůtě 15 dnů přímo rozhodnutí podle § 8 odst. 2 ZOPK, přičemž dle § 85 odst. 2 správního řádu vyloučí odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.  Pokud oznámené kácení neodporuje rozsahu zvláštního oprávnění, posuzuje dále orgán ochrany přírody, zda kácení neodporuje požadavkům na ochranu dřevin.

 

2.3.2 Požadavky na ochranu dřevin jsou vyjádřením veřejného zájmu na uchování přírodních a estetických hodnot, které dřeviny poskytují prostřednictvím svých funkcí. K posouzení schopností dřeviny plnit její funkce je třeba odborných znalostí a je na uvážení orgánu ochrany přírody, zda je způsobilý ho provést sám nebo nechá posouzení vypracovat odborníkem. Kromě ekologických a estetických funkcí dřevin samotných mohou dřeviny dále přispívat k charakteristice krajinného rázu, být součástí významného krajinného prvku, památným stromem či zvláště chráněnou rostlinou, biotopem zvláště chráněných druhů, evropsky významnou lokalitou, případně na nich mohou hnízdit ptáci.  V případě ohrožení uvedených zájmů ochrany přírody a krajiny je nezbytné, aby oznamovatel požádal příslušné orgány ochrany přírody o vydání souhlasů, výjimek či závazných  stanovisek. Kácení může být provedeno pouze v případě jejich vydání. Proto je žádoucí, aby se oznamovatel informoval o nejvhodnějším postupu, např. u orgánu ochrany přírody - obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

 

V případě, že orgán ochrany přírody dojde zcela jednoznačně k závěru, že oznámené kácení nemůže žádný z chráněných zájmů ohrozit, dále ve věci nekoná a po uplynutí 15 dnů od doručení oznámení lze s kácením započít. Jestliže naopak dojde k závěru, že kácení nesporně odporuje chráněným zájmům, postupuje jako v případě rozporu s rozsahem zvláštního oprávnění, tj. vydá rozhodnutí o zákazu nebo omezení kácení, ve kterém zdůvodní přednost zájmu ochrany přírody a krajiny před zájmem, který je důvodem pro kácení.

 

2.3.2.1 Pokud existuje důvodná pochybnost, zda je kácení v souladu se zájmy chráněnými ZOPK, je třeba, aby orgán ochrany přírody neprodleně zahájil řízení o omezení nebo zákazu kácení podle § 8 odst.2 ZOPK a současně vydal rozhodnutí o předběžném opatření, v němž výkon kácení pozastaví z důvodu nutnosti odborného vyhodnocení zákonem chráněných zájmů, případně nutnosti opatřit souhlasy jiných orgánů ochrany přírody příslušných k ochraně těchto zájmů.

 

Jde o případy, kdy:

 

-        Vykácením dřevin, které jsou součástí silničního stromořadí by mohlo dojít ke snížení estetické a přírodní hodnoty krajinného rázu. K činnosti tohoto charakteru je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody příslušného z hlediska ochrany krajinného rázu (obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo správa) dle § 12 odst. 2 ZOPK.

 

-        Dřeviny, které mají být káceny, jsou součástí významného krajinného prvku (VKP ze zákona nebo registrovaného) a jejich pokácení by mohlo vést k poškození nebo zničení VKP nebo ohrožení či zničení jeho ekologicko-stabilizační funkce. V tomto případě si ten, kdo kácení zamýšlí, musí u příslušného orgánu ochrany přírody (VKP ze zákona obecní úřad obce s rozšířenou působností, VKP registrované pověřený obecní úřad, případně správa) opatřit závazné stanovisko k zásahu do VKP.

 

-        Na dřeviny zamýšlené ke kácení se vztahuje přísnější ochrana dle § 46 a § 48 ZOPK (památné stromy, zvláště chráněné rostliny). Kácet lze pouze tehdy, bude-li zrušena dle § 46 odst.4 ZOPK ochrana památného (orgán, který ochranu vyhlásil) nebo bude-li udělena výjimka ze zvláštní druhové ochrany dle § 56 ZOPK (krajský úřad, správy).

 

 

-  Předmětná dřevina je aktuálně užívaným stanovištěm zvláště chráněných druhů živočichů a chystané kácení by bylo škodlivým zásahem do jejich biotopu, nebo je součástí evropsky významné lokality a její pokácení by znamenalo poškození lokality). Kácet lze pouze tehdy, bude-li vydána výjimka dle § 56 ZOPK nebo dle § 45b odst.1 ZOPK.

 

-        Na předmětných dřevinách hnízdí obecně chráněné druhy ptáků a jejich kácením by došlo k porušení zákazů stanovených k jejich ochraně v § 5a ZOPK. Kácet lze pouze tehdy, pokud příslušný orgán ochrany přírody (obecní úřad obce s rozšířenou působností)  stanoví rozhodnutím odchylný postup dle § 5b ZOPK.

 

 

 

2.3.2.2 Orgán ochrany přírody při rozhodování přihlíží k souhlasům, závazným stanoviskům či dalším rozhodnutím příslušných orgánů. V případě, že na jejich základě a po posouzení ostatních podkladů (odborné posudky o stavu dřevin) neshledá důvod k omezení či zákazu kácení, usnesením dle § 66 odst. 2 správního řádu řízení zastaví. Poté lze kácet dle oznámení.

 

Pokud je oznámené kácení shledáno jako možné, avšak s určitým omezením, vydá orgán ochrany přírody rozhodnutí o omezení kácení. Po nabytí právní moci rozhodnutí lze kácet v omezeném rozsahu.

 

Pokud je kácení shledáno jako nemožné, orgán ochrany přírody vydá rozhodnutí, kterým kácení zakáže, přičemž odůvodní, v čem spatřuje rozpor s požadavky na ochranu dřevin.

 

 

                                                                                             

V Praze dne 13.2.2008

 

           RNDr. František Pelc, v. r.

                                                                                       náměstek ministra – ředitel sekce

           ochrany přírody a krajiny      

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Přílohy:    

- Schéma postupu orgánu ochrany přírody dle této instrukce

- Vzory správních dokumentů

1)   zahájení řízení ve věci pozastavení, omezení nebo zákazu činnosti dle § 8 odst.2   ZOPK

2)     rozhodnutí o předběžném opatření

rozhodnutí o pozastavení/omezení/zákazu činnosti

 

VZOR č. 1

Zahájení řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení

 

Hlavička příslušného obecního úřadu (Správy)

 

 

 

 

Váš dopis značky / ze dne:   Naše značka:               Vyřizuje / linka:                                     Místo a datum:

                                                                                                                                              

 

 

I.   O z n á m e n í

o   z a h á j e n í   ř í z e n í   o   p o z a s t a v e n í /o m e z e n í / z á k a z u   k á c e n í

uvést konkrétně důvod zahájení řízení

 

Obecní úřad…………..(správa),  jako orgán ochrany přírody příslušný  podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst.1 písm.a) (§ 78 odst. 1)  zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  zákon), 

 

zahajuje

 

v souladu s ustanovením § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád),

 

správní řízení

 

podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona o pozastavení/omezení/zákazu kácení dřevin tvořících .....Jedná se o tyto dřeviny rostoucí v k.ú..............., na pozemku p.č. ..................., ve vlastnictví ........................ :

…………… číslo dřeviny (nebo jiný popis) ………. (druh, průměr kmene)

 

Kácení výše uvedených dřevin bylo oznámeno obecnímu úřadu (správě) dne....... .

Kácení dřevin bylo odůvodněno ...........

Po prošetření oznámeného kácení shledal orgán ochrany přírody, že ...... zde je třeba uvést důvody, pro které je řízení zahájeno, např: uvedený důvod neodpovídá skutečnosti, kácení je obecně v rozporu s požadavky na ochranu dřevin

Účastníci řízení  a jejich zástupci mají podle ustanovení § 38 správního řádu právo nahlížet do spisu.  Obsah podkladů, na jejichž základě je řízení zahajováno, je popsán výše.  

 

 

jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby

 

 

 

                                                                                                                                                               

VZOR č. 2

Rozhodnutí o předběžném opatření

 

Hlavička příslušného obecního úřadu (správy)

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              

Váš dopis značky / ze dne:   Naše značka:               Vyřizuje / linka:                                     Místo a datum:

                               

Rozhodnutí o předběžném opatření

 

Obecní úřad…………..(správa),  jako orgán ochrany přírody příslušný  podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst.1 písm.a) (§ 78 odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen  zákon),  ve věci řízení  o pozastavení /omezení / zákazu kácení podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona, jehož zahájení je oznámeno účastníkům řízení, podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád)

 

nařizuje

 

................ komu (viz adresát)

zdržet se pokácení, nebo přípravy na kácení níže uvedených dřevin

 

Jedná se o dřeviny rostoucí v kú………. na pozemku p.č. ................... ve vlastnictví ........................  podél komunikace č.….. zde se uvedou konkrétní dřeviny dle oznámení

…………… číslo dřeviny (nebo jiný popis) ………. (druh, průměr kmene)

 

jejichž kácení bylo adresátem………. oznámeno podle ustanovení § 8 odst. 2 zákona  obecnímu úřadu…………..

 

O d ů v o d n ě n í :

 

Zde se uvede chronologický postup úkonů dosud ve věci provedených včetně úvah správního orgánu, tj důvodů, které ho vedly k vydání tohoto rozhodnutí (např. překročení rozsahu zvláštního oprávnění, rozpor s požadavky na ochranu dřevin,.....).

 

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

 

P o u č e n í :

 

Proti tomuto rozhodnutí se podle ust. § 81 a násl.    správního řádu lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu …………(Ministerstvu životního prostředí), a to podáním učiněným u Obecního úřadu………(správy).  Podle ustanovení § 61 odst. 2 správního řádu nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek.

 

 

                                                                           jméno, příjmení a funkce oprávněné úřední osoby

                                                                                                                             otisk kulatého razítka

 

 

 

 

                                                                     VZOR č. 3

Rozhodnutí o pozastavení, omezení nebo zákazu činnosti

 

Hlavička příslušného obecního úřadu (správy)

 

 

 

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí