zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společenská odpovědnost a korektní podnikání

20.03.2008
Obecné
Společenská odpovědnost a korektní podnikání
Rada kvality ČR má ve své náplni především prosazování kvality ve všech oblastech, tedy i kvality života
Společenská odpovědnost organizací patří v současnosti k oblastem, na které je kladen nejvyšší důraz u všech společností ve vyspělých zemích. V oblasti podnikání se dnes prosazují takové principy, jako jsou odpovědnost a transparentnost v aktivitách organizace nebo shoda činnosti organizace s relevantními mezinárodními standardy a národní legislativou jak v rámci vlastního podnikání tak i v rámci dodavatelského řetězce. Součástí je i respekt vůči lidským právům, akce proti korupci a úplatkářství, zvýšený dialog se státními i soukromými organizacemi, které jsou zapojeny do lokálních projektů.

Role organizací ve společnosti se v posledních letech podstatně změnila. Lidé už dnes nevnímají podniky pouze a jen jako producenty výrobků a dodavatele služeb, jejichž jediným cílem je maximalizace zisku. Předpokládají, že budou plnit i požadavky v dalších oblastech, jako jsou právě životní prostředí nebo podpora a rozvoj aktivit v sociální oblasti. Aby byla organizace v dnešním světě dlouhodobě a trvale úspěšná, musí naplnit nová očekávání svého okolí. Jedním z nich je odpovědné chování organizace vůči společnosti, v níž působí - Společenská odpovědnost organizace (CSR).

"Rada kvality ČR má ve své náplni především prosazování kvality ve všech oblastech, tedy i kvality života. A s tím úzce souvisí i Společenská odpovědnost organizací. Proto již tři roky prosazujeme i projekty z oblasti CSR," říká JUDr. Ing. Robert Szurman, předseda Rady kvality ČR. Hlavní iniciativa však vyšla od samotných podnikatelů, kteří chtěli zlepšit obraz podnikání a podnikatelů u veřejnosti, kultivovat podnikatelské prostředí a zvýšit důvěru spotřebitelů ve vztahu k dodavatelům, obchodu a reklamě. Proto v roce 2004 založily vybrané firmy a profesní organizace výrobců, poskytovatelů služeb a obchodníků sdružení Korektní podnikání.

"Sdružení vykonalo hodně pro propagaci hnutí, vyzkoušelo systém hodnocení organizací podle jejich přístupu k CSR a vydalo knihu, která dosavadní zkušenosti shrnuje a přináší našim podnikatelům srozumitelný návod, jak tento moderní přístup k podnikání aplikovat a hodnotit," říká Jan Wiesner, prezident Sdružení Korektní podnikání. Program hodnocení je založen na sebehodnocení a následném nezávislém hodnocení organizace třetí osobou - k zajištění objektivity.

Chování v souladu s principy CSR má řadu výhod a zisků, především nefinanční podoby, které jsou důležité pro dobré a dlouhodobě udržitelné fungování organizace. Tento postup se zaměřuje nejen na tvorbu zisku pro dnešek, ale také na budování pozice organizace v budoucnosti.

Principy CSR si však jako součást firemní strategie zatím volí většinou jen silné organizace, které nemají každodenní podnikatelské problémy. Zmíněná publikace (blíže - www.npj.cz) je však určena nejen pro velké, ale i malé a střední podniky. Postup začlenění konceptu do strategie organizace je integrovaný přístup, který může jako obecný základ používat různé modely managementu, včetně Modelu excelence Evropské nadace kvality managementu EFQM, metodu GRI (Global Reporting Initiative) a další. Organizace, které používají principy Společenské odpovědnosti organizace, postupně zjišťují důležitost zahrnutí těchto principů do základní obchodní strategie.

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

CSR je trvalý závazek podniků chovat se eticky a přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako místního společenství a společnosti jako celku (World Business Council for Sustainable Development, 1997).

Společensky odpovědné organizace se chovají tak, aby zohlednily potřeby svého vnitřního i vnějšího prostředí, aby přispívaly k udržitelnému rozvoji, byly transparentní a obecně napomáhaly celkovému zlepšování stavu společnosti v rámci i nad rámec svého komerčního působení.

Společenská odpovědnost se projevuje integrací pozitivních postojů, praktik či programů do podnikatelské strategie, vyžaduje posun pohledu na vlastní společenskou roli z úrovně pouze zisk k širšímu pohledu v kontextu dnes často zmiňovaných tří P - People, Planet, Profit (lidé, planeta, zisk). Organizace nefunguje izolovaně od okolního světa, ale je jeho součástí a její hodnocení okolím a stav tohoto prostředí přímo ovlivňují komerční úspěšnost organizace.

KODEX KOREKTNÍ PODNIKÁNÍ

Každý účastník podnikání má právo na transparentní a účinnou ochranu svých práv na vysoké úrovni, proto Sdružení korektní podnikání vydalo tento Kodex korektního podnikání, který upravuje zásady chování členů Sdružení s cílem: - chránit zájmy zákazníků v rámci platné legislativy; - zvyšovat ochranu zákazníků (včetně koncových zákazníků - spotřebitelů) na úrovni nejlepší praxe a spotřebitelské politiky nad rámec požadavků legislativy; - chránit zájmy členů Sdružení proti praktikám subjektů s pochybnými podnikatelskými záměry poškozující zájmy členů Sdružení a dalších účastníků trhu; - podporovat naplňování tohoto Kodexu členy Sdružení i širší podnikatelskou veřejností.

Členové Sdružení, berou patřičný ohled na zájmy zákazníků a jednají podle pravidel čestných obchodních, reklamních a marketingových postupů. Proto

- nepoužívají zavádějící, klamavé ani nepoctivé podnikatelské postupy, které potenciálně způsobují riziko poškození zákazníků i dalších subjektů trhu,

- veškeré informace o nich samých nebo jimi poskytovaném zboží či službách jsou předkládány nad požadavky legislativy jasným, výrazným, přesným a snadno dostupným způsobem, nezveřejňují informace, které jsou potenciálně zavádějící, klamavé nebo nepoctivé,

- jednají v souladu se všemi svými veřejnými sděleními, která se týkají obchodní politiky a postupů podniku při jeho transakcích se zákazníky,

- nekladou si jednostranně zvýhodňující smluvní podmínky,

- provádějí reklamu a marketing tak, aby byly pravdivé a zřetelně identifikovatelné,

- v reklamě a marketingu uvádí totožnost podniku, jehož jménem jsou reklama nebo marketing prováděny, pokud by neuvedení bylo klamavé,

- jsou schopni doložit veškerá vyslovená nebo implikovaná veřejná sdělení po celou dobu jejich zveřejnění i přiměřenou dobu poté,

- při vypracovávání vlastních etických kodexů vycházejí z tohoto Kodexu,

- věnují zvláštní péči reklamě a marketingu zaměřenému na děti, staré lidi, vážně nemocné a jiné osoby, které nemusí být schopny plně pochopit informace, které jim jsou předkládány.

Poskytují o sobě přesné, srozumitelné a snadno dostupné informace, umožňující přinejmenším:

- identifikaci podniku (včetně jeho registrovaného obchodního názvu a dalších názvů, které používá při obchodování), hlavní zeměpisné adresy podniku, e-mailové adresy nebo adresy na jiné elektronické kontaktní prostředky nebo telefonního čísla a v příslušných případech také adresy pro účely registrace a všech čísel příslušných licencí a registrací u orgánů státní správy,

- pohotovou, snadnou a účinnou komunikaci zákazníků s podnikem,

- přiměřené a účinné řešení sporů, zejména vyřizování reklamací v zákonné nebo kratší lhůtě,

- vyhledání podniku a jeho vedení představiteli orgánů pro vynucování práva a regulačních orgánů.

Aby umožnili zákazníkům kvalifikované rozhodnutí o nákupu nebo prodeji zboží nebo služeb poskytují přesné a snadno dostupné informace:

- popisující nabízené zboží nebo služby, včetně ceny,

- o podmínkách nákupu nebo prodeje zboží nebo služeb a nákladech s ní spojených.

Tyto informace jsou srozumitelné, přesné, snadno dostupné a jsou poskytovány způsobem, který dává zákazníkovi dostatečnou možnost přezkoumání před nákupem nebo prodejem zboží nebo služeb. Text příslušných obchodních podmínek nákupu nebo prodeje zboží nebo služeb musí být srozumitelný a úplný a musí umožňovat uchování dostatečných záznamů o těchto podmínkách.

Členové Sdružení souhlasí s projednáním stížnosti Dohodovacím výborem postupem popsaným ve Stanovách Sdružení a dalších dokumentech a zavazují se principy v nich obsažené plnit; budou plně respektovat rozhodnutí dohodovacího výboru.
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí