zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Likvidace komunálního odpadu

29.02.2008
Odpady
Likvidace komunálního odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200866921
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
15.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 40 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Město Pezinok vypisuje výběrové řízení na likvidaci komunálního odpadu. Nabídka do tendru musí být zaslána do 15. 4. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 14. 3. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

01063 - MSS
Verejná súťaž
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Slovenská republika
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad v Pezinku
kontaktná osoba: Mgr. Renata Gottschallová
tel. č.: 033 690 11 21, fax: 033 641 23 03
e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.pezinok.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).
I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: Nie.


ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
OPIS
II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zneškodňovanie komunálneho odpadu pre mesto Pezinok.
II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby.
Kategória služby: 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb:
NUTS kód: SK.
II.1.3)
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Zneškodňovanie komunálneho odpadu pre mesto Pezinok.
II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90121000.
II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Nie.
II.1.8)
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.9)
Varianty sa prijímajú
Nie.
II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 41 000 000. Mena: SKK.
II.2.2)
Opcie
Nie.
II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA
Začatie: 1. 7. 2008, ukončenie: 30. 6. 2013.


ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 2 000 000
III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet obstarávania sa bude financovať z rozpočtu mesta Pezinok. Podmienky financovania sú podrobne špecifikované v súťažných podkladoch.
III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Vyžaduje sa právna forma s právnou subjektivitou.
III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Zmluvné podmienky tvoria súčasť súťažných podkladov.
III.2)
PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky uvedené v § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v plnom rozsahu. Splnenie podmienok účasti uchádzač preukáže originálmi alebo úradne overenými kópiami dokladov podľa § 26 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z., resp. podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006.
Ak bude uchádzač preukazovať splnenie podmienok účasti dokladom podľa § 128 zák. č. 25/2006, verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) ako samostatnú prílohu.
III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006.
§ 27 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 - verejný obstarávateľ požaduje, aby poistné krytie na každú jednu poistnú udalosť bolo minimálne 4 000 000 Sk.
§ 27 ods. 1 zák. č. 25/2006 - prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné dva hospodárske roky (2006, 2007).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
V zmysle podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
III.2.3)
Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1- zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce dva roky (2006, 2007) rovnakého alebo podobného charakteru.
§ 28 ods. 1 písm. f) - platné rozhodnutie úradu ŽP na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
§ 28 ods. 1 písm. g).
Iné požadované doklady:
písm. a) zák. č. 245/2003 rozhodnutie podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - integrované povolenie, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej bude uchádzač zneškodňovať odpady z tejto zákazky.
Doklady týkajúce sa zabezpečenia kvality a ochrany životného prostredia (§ 29).
Predloženie platného certifikátu kvality:
a) certifikát kvality ISO 9001:2000 pre služby v odpadovom hospodárstve, vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality,
b) certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre služby v odpadovom hospodárstve.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
V zmysle podmienok uvedených v súťažných podkladoch.
III.2.4)
Vyhradené zákazky
Nie.
III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
DRUH POSTUPU
IV.1.1)
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu
IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu
IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
5/2/AB/5/91-02/07/765/2008.
IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
Nie.
IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 14. 3. 2008. Čas: 11.00 h.
Spoplatnenie súťažných podkladov: Nie.
IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15. 4. 2008. Čas: 11.00 h.
IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenský.
IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 29. 5. 2008.
IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami
Dátum: 15. 4. 2008. Čas: 14.00 h.
Miesto: Zasadačka Mestského úradu v Pezinku, 1. poschodie, č. dv. 12, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: Oprávnení zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.


ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie.
VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie.
VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE
1. Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov musí byť písomná, v slovenskom jazyku, podpísaná štatutárnym zástupcom.
2. Všetky požadované doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak nevyhovujú požiadavkám a najmä finančným predpokladom obstarávateľa alebo sú neregulárne alebo inak neprijateľné.
4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak nastanú okolnosti v zmysle § 46 zák. č. 25/2006 Z. z. a ďalej postupovať pri splnení aspoň jednej podmienky podľa § 58 ods. 1.
5. Komisia bude vyhodnocovať len ponuky, ktoré splnia požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky v zmysle oznámenia verejného obstarávateľa v nadväznosti na súťažné podklady. Všetky ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky uvedené v oznámení a v súťažných podkladoch, budú zo súťaže vylúčené.
VI.4)
REVÍZNE POSTUPY
VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02 50 26 41 76, fax: 02 50 26 42 19, e-mail: sekr.onamietok@uvo.gov.sk.
Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02 50 26 41 76, fax: 02 50 26 42 19, e-mail: sekr.onamietok@uvo.gov.sk.
VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok
Presné informácie o termínoch na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok:
V zmysle § 135 a nasl. zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
VI.4.3)
Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch
Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P. O. Box 58, 820 04 Bratislava 24, Slovenská republika, tel. č.: 02 50 26 41 76, fax: 02 50 26 42 19, e-mail: sekr.onamietok@uvo.gov.sk.
VI.5)
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13. 2. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí