zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka speciálních kontejnerů na sběr tříděného odpadu

17.03.2008
Odpady
Dodávka speciálních kontejnerů na sběr tříděného odpadu
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867119
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
07.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 51 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T178609 Kontejnery (včetně kontejnerů pro přepravu kapalin) speciálně konstruované a vybavené pro přepravu jedním nebo více druhy dopravy

 
 
 
Anotace tendru:

Sdružení obcí vypisuje výběrové řízení na dodávku speciálních kontejnerů na tříděný sběr odpadků. Nabídka do tendru musí být zaslána do 7. 4. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

01277 - MST
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
SEZO - Spiš, združenie obcí, Spišská Nová Ves
IČO: 35 560 428
Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktné miesto (miesta)
SEZO - Spiš, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
kontaktná osoba: Ing. Štefan Šlenker
tel. č.: 0903 987 060, fax: 053 446 68 32
e-mail: sslenker@zoznam.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Iný verejný obstarávateľ: Záujmové združenie právnických osôb, združenie obcí.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. e).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Životné prostredie.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Špeciálne zberové kontajnery na separovaný zber odpadov.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: Mesto Spišská Nová Ves.
NUTS kód: SK042.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Nákup špeciálnych zberových kontajnerov s objemom 1 100 litrov, plastových, na separovaný zber papiera a plastov.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 25223300-3.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Minimálne 375 kusov.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 200 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 1 mesiac.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Z vlastných zdrojov obstarávateľa.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 26 ods. 2 písm. a) - g).
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. d).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Celkový obrat uchádzača za roky 2006 a 2007 preukázaný výkazom ziskov a strát alebo výkazom o príjmoch a výdavkoch a obratom musí byť vyšší ako 130 mil. Sk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. a).
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Zoznam dodávok podobného charakteru (kontajnerov) za posledné dva roky - 2006 a 2007 v ročnom objeme minimálne 10 mil. Sk.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Termín dodávky - 35 %.
2. Cena vrátane DPH - 35 %.
3. Výška dennej sankcie za oneskorenú dodávku - 30 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VS 1/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 25. 3. 2008. Čas: 15.30 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 7. 4. 2008. Čas: 10.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 30. 4. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 7. 4. 2008. Čas: 13.00 h.
Miesto: Zasadačka SEZO - Spiš, združenie obcí, Sadová 13, Spišská Nová Ves.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: § 41 ods. 1.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
Súťažná ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
29. 2. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí