zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

STUDIJNÍ OBORY: Environmentalistika a životní prostředí

21.03.2008
Obecné
STUDIJNÍ OBORY: Environmentalistika a životní prostředí
Pokud vás tato problematika zajímá, pak připomínáme, že na některé fakulty, které podobně zaměřené obory nabízejí, si ještě lze podávat přihlášku. Tak to nepropásněte!
PŘÍRODOVĚDĚCKÉ FAKULTY

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  Přírodovědecká fakulta
  Program Ekologie a ochrana prostředí
  - obor Péče o životní prostředí

  Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:
  Tento obor se sice orientuje spíše na biologické a ekologické disciplíny, ale zároveň studenty seznamuje s fungováním veřejné správy, práva a politiky v životním prostředí ČR i Evropské unie, z čehož také vyplývají široké možnosti uplatnění absolventů. Je realizován ve čtyřech specializacích: Krajinná ekologie, Hydrobiologie, Ekologie půdy a Geneticky modifikované organismy.
  Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude závislé buď na výsledcích z Národních srovnávacích zkoušek, nebo na výsledcích znalostního testu (biologie a chemie), a nebo může uchazeč absolvovat obojí.

  Termín přijímacích zkoušek: 10. a 24. června 2008
  Podrobnou metodiku výběru přijatých studentů najdete zde.

  - www stránky fakulty: www.bf.jcu.cz


 • Univerzita Palackého v Olomouci
  Přírodovědecká fakulta
  Program Ekologie a ochrana prostředí
  - obor Ochrana a tvorba životního prostředí

  Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:
  Tento studijní obor je rovněž orientován především na biologické disciplíny. Kromě nich se však studenti seznamují s různými postupy v analýze životního prostředí, možnostmi ekologického plánování a prognostiky atd. Nechybí ani předměty zaměřené na oblast ekonomie a práva. Absolventi najdou uplatnění ve státní správě, chráněných oblastech, výzkumných ústavech, zabývajících se ochranou a tvorbou životního prostředí, v projekčních a plánovacích institucích i v podnikatelském sektoru.

  Program Geologie
  - obor Geologie a životní prostředí

  Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:
  Absolventi tohoto oboru získají odborné znalosti o horninách a litosféře. Asi třetina předmětů je ale věnována i negeologickým či jen obsahově blízkým přírodovědným oborům (biologie, ekologie, klimatologie, kartografie, geoinformatika, legislativa ap.). Velký důraz se klade na praxi, studenti absolvují různé geologické exkurze a práce v terénu, kurz geologického mapování, laboratorní práce atp. Absolventi jsou následně schopni samostatně zpracovávat odbornou literaturu, vykonávat základní posudkovou činnost v oblasti životního prostředí, nacházejí uplatnění např. na různých pozicích ve státní správě či soukromé sféře, a to zejména v aplikovaných geologických i jim příbuzných oborech.

  - učitelské programy dvouoborové:
  Program Geografie
  - obor Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí
  Program Matematika
  - obor Matematika – Biologie v ochraně životního prostředí
  - obor Matematika – Geologie a ochrana životního prostředí
  Program Geografie
  - obor Geografie – Biologie v ochraně životního prostředí
  Program Chemie
  - obor Chemie pro víceoborové studium – Geologie a ochrana životního prostředí
  Program Biologie
  - obor Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí

  Termín přijímacích zkoušek: od 2. června 2008

  - www stránky fakulty: www.upol.cz


 • Masarykova univerzita v Brně
  Fakulta sociálních studií
  Program Humanitní environmentalistika
  - obor Environmentální studia (dvouoborový)

  Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:
  Tento studijní obor je orientován píše na humanitní aspekty péče o životní prostředí a svým studentům poskytuje vhled do problematiky životního způsobu v souvislosti s řešením ekologických problémů. Cílem studia je na základě pochopení přírodovědných, historických a kulturních zdrojů ekologické krize hledat možná řešení ochrany přírody v různých oblastech lidské činnosti (sociologie, ekonomie, právo, politika, náboženství ad.). Pracovním působištěm absolventů bývají nejrůznější orgány ochrany přírody na úřadech, ekologické poradny, instituce ekologické výchovy, ekologická hnutí atd.

  Přijímací zkouška: nekoná se (uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek)

  - www stránky fakulty: www.fss.muni.cz

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
  Fakulta životního prostředí
  Program Ekologie a ochrana prostředí
  - obor Ochrana životního prostředí

  Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:
  Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit v orgánech a institucích státní správy a samosprávy, poradenských firmách, průmyslových podnicích, v orgánech České inspekce životního prostředí, ve správě CHKO nebo NP, na Krajských a okresních hygienických stanicích apod.

  Názor studentky:
  Jana Jeriová, 1. ročník
  „Na téhle škole jsem celkem spokojená, i když některé věci mi přijdou trochu zbytečné – jako např. filosofie či fyzika... Ale líbí se mi, že nám tu učitelé většinou vycházejí vstříc a neberou nás jen jako „číslo“. Mimoto je tu možnost brigád, coby pomocná vědecká síla, a jsou tu také k dispozici dobré počítače s rychlým internetem a knihovna. Co se týče volného času, sice na některé přednášky ani nemusím chodit, veškerá skripta visí na webu, ale i tak je na nás kladeno docela hodně požadavků, takže ten volný čas jde především na studium... Celkově ale nabývám dojmu, že mi tato škola přinese možnost širokého uplatnění, mám pocit, že něco budu umět.“

  Program Inženýrská ekologie
  - obor Ochrana životního prostředí v průmyslu:

  Uplatnění absolventů:
  Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit v oblasti podnikatelské sféry (např. v odborech životního prostředí či v poradenských firmách poskytujících ekologické služby pro další subjekty)

  - obor Vodní hospodářství:

  Uplatnění absolventů:
  Absolventi tohoto oboru se mohou uplatnit ve vodohospodářských organizacích, firmách provozujících vodní díla, orgánech státní správy (mj. kontrolní a inspekční orgány České inspekce životního prostředí atd.).

  Přijímací zkouška: nekoná se (uchazeči jsou přijímáni na základě studijních výsledků na SŠ, zejména z profilových předmětů, a z výsledků maturitní zkoušky). Podrobnou metodiku výběru přijatých studentů najdete zde.

  - www stránky fakulty: fzp.ujep.cz.

 • TECHNICKÉ, CHEMICKÉ A HUMANITNÍ FAKULTY

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
  Program Metalurgické inženýrství
  - obor Tepelná technika a životní prostředí

  Uplatnění absolventů:
  Kromě toho, že absolvent získá důkladné znalosti z oboru tepelné techniky a tepelné energie, je také schopen vyhodnocovat důsledky hospodaření s touto energií na životní prostředí (a to i z hlediska příslušného zákonodárství). Absolventi se mohou uplatnit jak v mnohých průmyslových odvětvích, tak v komunální sféře či státní správě.

  Podání přihlášek: 1. kolo: 30. dubna 2008, 2. kolo: 10. srpna 2008
  Termín přijímacích zkoušek: nekoná se (uchazeči jsou přijímáni na základě studijních výsledků na SŠ, zejména z profilových předmětů, a z výsledků maturitní zkoušky)
  Podrobnou metodiku výběru přijatých studentů najdete zde.

  - www stránky fakulty: www.fmmi.vsb.cz


 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  Fakulta chemické technologie
  Program Technologie pro ochranu životního prostředí
  - obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí

  Charakteristika oboru a uplatnění absolventů:
  Tento studijní obor zdůrazňuje zejména chemickou a chemicko-technologické aspekty ochrany životního prostředí, ale studenti musí absolvovat také předměty zaměřené na právo, správu a ekonomii a dále na specializační obory, jako jsou ekologie, hydrochemie, chemie ovzduší, biotechnologie či výpočetní technika. Studenti získávají široký rozhled např. v oblasti čištění odpadních vod, ochrany ovzduší, nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku. Absolventi se mohou uplatnit jako manageři v odděleních životního prostředí průmyslových a zemědělských podniků či jako ekologové ve státní správě a místní samosprávě (útvary pro životní prostředí krajských a obecních úřadů apod.). Často se realizují také jako analytici a technologové v oborech souvisejících s ochranou a tvorbou životního prostředí.

  Podání přihlášek: do 31. března 2008
  Přijímací zkouška: nekoná se (uchazeči jsou přijímáni na základě studijních výsledků na SŠ, zejména z profilových předmětů). Podrobnou metodiku výběru přijatých studentů najdete zde.

  - www stránky fakulty: www.vscht.cz


 • Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta chemická
  Program Chemie a chemické technologie
  - obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí

  Uplatnění absolventů:
  Absolventi tohoto oboru se uplatní ve všech oborech průmyslu jako ekologové, vodohospodáři, odborníci pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy (např. v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie, biologie životního prostředí, toxikologie a ekotoxikologie, ve výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí apod.

  Podání přihlášek: do 31. března 2008
  Přijímací zkouška: nekoná se (uchazeči jsou přijímáni na základě studijních výsledků na SŠ, zejména z profilových předmětů)

  - www stránky fakulty: www.fch.vutbr.cz
 •  

  Zdroj: http://www.vysokeskoly.cz

  Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

  Další články
  Podněty ZmapujTo
  Mohlo by vás také zajímat
  Naši partneři
  Složky životního prostředí