zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn epikutikulárních vosků

19.03.2008
Les
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn epikutikulárních vosků
Článek: 40275 Vydáno: 13.3.2008
 útvar: Odbor státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
Číslo útvaru: 16210
NAŠE ČJ 1601/08-16210/VZ-36
Evidenční č.: VZ-36
VYŘIZUJE: Ing. Balek,Ing. Bílý, Ing. Sobotková,  JUDr. Staňková
Telefon: 2 21812351, 2 2181 2272, 2 2181 2748, 2 2181 2775,
FAX: 2 2181 2991
E-MAIL:   jiri.bily@mze.cz, vera.sobotkova@mze.cz                                                            Internet
SkartaČní znak: V/5
adresa: těšnov 17, 117 05 Praha 1
 
DATUM: 14. 3. 2008
 
 
 
 
 
Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Název veřejné zakázky: Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn epikutikulárních vosků
Sídlem:
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
 
Zastoupený:
Ing. Jiřím Johnem, ředitelem odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
 
IČ:
00020478
 
 
 
Výzva 
k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství (dále jen „zadavatel“) vyzývá k předložení nabídky na plnění níže specifikované veřejné zakázky malého rozsahu:
 
 
 
I.    Podrobné požadavky zadavatele na předmět zakázky:
1.   Název zakázky: Sledování zdravotního stavu lesních ekosystémů pomocí změn epikutikulárních vosků
2.         Specifikace a rozsah požadovaného plnění:
- monitoring epikutikulárních vosků na sledovaných lokalitách: Krušné hory (Orasín, Kalek, Janov, Sv. Anna, Srní, Vysoká Seč, Meluzín, Klínovec), Drahanská vrchovina (Němčice), Brdy (Praha), Orlické hory (Suchý vrch, Šerlich, Luisino údolí), Žďárské vrchy (Šindelní vrch, Česká mez), Slezské Beskydy (Čantoryje);
            - určení vlivu počasí na změny epikutikulárních vosků;
            - zjištění možnosti odlišení změn epikutikulárních vosků, způsobených agresivitou imisí od změn působených počasím;
            - vypracování závěrečné zprávy.
3.   Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 101 tis. Kč bez DPH.
4.   Základním hodnotícím kritériem je: nejnižší nabídková cena.
5.   Doba plnění předmětu zakázky : duben – listopad 2008.
6.   Místo plnění předmětu zakázky: sídlo zhotovitele veřejné zakázky.
7.   Splatnost daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být zadavateli doručen nejpozději 15. prosince 2008.
 
II.   Další požadavky zadavatele:
1.   Obsah nabídky je závazný pro uzavření smlouvy.
2.   Návrh rámcových smluvních podmínek s dodavatelem je součástí zadávacích podmínek.
 
III. Kvalifikační předpoklady a jejich prokázání zájemcem:
1.   Doklad o oprávnění k podnikání ve vztahu k předmětu zakázky (např. výpis z obchodního  rejstříku, živnostenský list) ve formě originálu nebo úředně ověřené kopie. Uvedený doklad, který zájemce předloží jako součást své nabídky, nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
2.   Čestné prohlášení, jehož text tvoří přílohu č. 2 této výzvy.
 
IV. Nabídka musí obsahovat:
1.   Návrh smlouvy. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat údajům uvedeným ve výzvě a obsahu rámcových smluvních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Návrh smlouvy bude zpracován v souladu s obchodními zvyklostmi a příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku; v listinné podobě bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce. Od textu rámcových smluvních podmínek je možno se odchýlit pouze ve  prospěch zadavatele;
2.   Požadované doklady k prokázání kvalifikace (viz čl. III. této výzvy), včetně čestného prohlášení (viz příloha č. 2 této výzvy);
3.   Hodnotu a popis předmětu plnění zakázky;
4.   Ostatní.
 
V.   Požadavek na zpracování nabídkové ceny
1.   Cena musí být v nabídce uvedena jako celková cena předmětu zakázky v Kč bez DPH. Výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena i s DPH.
2.   Cena uvedená v nabídce bude považována za celkovou  a  nepřekročitelnou. V případě uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky bude cena stanovena jako nejvýše přípustná.
 
VI. Místo a lhůta pro podání nabídek
1.   Nabídka musí být doručena poštou nebo osobně do podatelny zadavatele na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
2.   Nabídka musí být doručena do dne 28. 3. 2008 do 10.00 hod.
 
VII. Kritéria pro hodnocení nabídek
Jako nejvýhodnější bude vybrána nabídka zájemce, která bude obsahovat nejnižší nabídkovou cenu.
 
VIII.   Závěrečná ustanovení
1.      Dodavatel ve své nabídce specifikuje případné subdodavatele.
2.      Na závěr nabídky musí být uvedeno prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění: „Prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé“.
3.      Nabídka se předkládá v počtu: 2 ks (1 originál 1 kopie). Návrh smlouvy bude předložen současně též na CD.
4.      Nabídka se předkládá v uzavřené obálce, viditelně označené heslem: „Veřejná zakázka – neotvírat“. Obálka s nabídkou musí být dále označena názvem zakázky, označením adresáta (zadavatele) a označením odesílatele (zájemce), včetně jeho adresy. Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
5.      Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku dodavatele odmítnout.
6.      Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
7.      Nabídky musí být doručeny zadavateli v stanovené lhůtě. Nabídky doručené po lhůtě budou vyřazeny.
8.      Zadavatel nabídky ani jejich části dodavatelům nevrací.
9.      Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
10. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
11. Osobou oprávněnou rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky a uzavřít s ním smlouvu je: Ing. Jiří John, ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů.
12. Kontaktními osobami pro záležitosti týkající se tohoto zadávacího řízení jsou Ing. Josef Balek, telefon 221812351a Ing. Jiří Bílý, 221812272, e-mail jiri.bily@mze.cz.
 
 
 
Příloha:
  1. Rámcové smluvní podmínky
  2. Vzor čestného prohlášení uchazeče
 
 
 
Praze dne 14. 3. 2008
Ing. Jiří John, ředitel odboru státní správy, hospodářské úpravy a ochrany lesů
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí