zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

10.04.2008
EIA
Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

K rozhodnutí v řízení o odnětí autorizace ke zpracování dokumentace a posudku

k § 19 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

k § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Z ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývá pro ministerstvo pouze pravomoc autorizaci odejmout při splnění podmínek v tomto ustanovení zákona obsažených. Jestliže ministerstvo v řízení zahájeném z moci úřední o odejmutí autorizace dospělo k závěru, že nejsou splněny podmínky pro odnětí autorizace podle uvedeného ustanovení, mělo správní řízení usnesením podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu zastavit, a nikoliv vydat rozhodnutí o tom, že autorizaci neodnímá.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 30. října 2007, č. j. 6306/M/07, 77082/ENV/07, sp. zn. R/2010)

Předmětným rozhodnutím ze dne 7. 6. 2007 rozhodlo ministerstvo ve věci odejmutí autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších právních předpisů, tak že "neodnímá autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku" udělenou osvědčením Ministerstva životního prostředí ze dne 11. 2. 1993, č. j. 16664/4517/OEP/02, a prodlouženou rozhodnutím ministerstva ze dne 29. 5. 2006, č. j. 35967/ENV/06, na dobu do 31. 12. 2011 podle ustanovení § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. V odůvodnění předmětného rozhodnutí ministerstvo uvedlo, že zahájilo řízení v dané věci z moci úřední na základě podnětů veřejnosti a občanského sdružení O. Ministerstvo prošetřilo, zda byly splněny zákonné důvody pro odejmutí autorizace odvolateli podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, podle něhož ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, pokud závažným způsobem nebo opakovaně poruší tento zákon, opakovaně neplní povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace nebo dojde-li ke změně podmínek, za kterých byla autorizace udělena. Přes určitá pochybení odvolatele při zpracování posudku dospělo ministerstvo k závěru, že nejsou dány důvody pro odnětí autorizace odvolatele podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Proti předmětnému rozhodnutí ministerstva ze dne 7. 6. 2007 podal odvolatel rozklad. Odvolatel namítá, že řízení v dané věci nemělo být vůbec zahájeno, neboť k jeho zahájení neexistovaly žádné důvody podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzovaní vlivů na životní prostředí. Odvolatel se domnívá, že předmětné řízení mělo být zastaveno v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 správního řádu v okamžiku, kdy ministerstvo zjistilo, že nejsou splněny podmínky pro odejmutí autorizace.

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 7. 6. 2007 zrušil a řízení zahájené ministerstvem z moci úřední zastavil. Ministr dospěl k závěru, že ve smyslu ustanovení § 90 odst. 4 správního řádu nastala skutečnost, která odůvodňuje zastavení řízení. Tato skutečnost spočívá v tom, že odpadl důvod pro vedení řízení v dané věci zahájeného ministerstvem z moci úřední podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu, neboť nenastaly důvody pro odejmutí autorizace odvolateli podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z odůvodnění:

Rozhodnutí ministerstva bylo vydáno v rozporu s právními předpisy. Ministerstvo postupovalo nesprávně, když rozhodlo ve věci odejmutí autorizace odvolatele ke zpracování dokumentace a posudku podle ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí tak, že neodnímá autorizaci ke zpracování dokumentace a posudku. Jestliže ministerstvo v řízení zahájeném z moci úřední o odejmutí autorizace odvolatele dospělo k závěru, že nejsou splněny podmínky pro odnětí autorizace podle cit. ustanovení zákona, mělo správní řízení usnesením zastavit podle ustanovení § 66 odst. 2 správního řádu, a nikoliv vydat rozhodnutí o tom, že autorizaci neodnímá. Z ustanovení § 19 odst. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývá pro ministerstvo pouze pravomoc autorizaci odejmout při splnění podmínek v tomto ustanovení zákona obsažených. Při nesplnění podmínek pro odnětí autorizace ministerstvo usnesením řízení zastaví.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí