zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

09.04.2008
Příroda
Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
K postupu při vydávání usnesení podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu

K možnosti uplatnit ustanovení o ochraně před nečinností na postup podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu

K náležitostem rozhodnutí správního orgánu

k § 69, § 80, § 154 a § 156 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

I. Ustanovení § 156 odst. 2 věta druhá odkazuje na přiměřené použití hlavy IX části druhé o přezkumném řízení. Vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o přezkumném řízení není třeba zahajovat přezkumné řízení podle ustanovení § 156 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 96 odst. 1 správního řádu. V řízení se pokračuje pouze vydáním usnesení, kterým se řízení končí.

II. Na postup správního orgánu podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je s ohledem na ustanovení § 154 i. f. možné uplatnit ustanovení § 80 o ochraně před nečinností.

III. Absence otisku úředního razítka v písemném vyhotovení rozhodnutí je sice zjevným pochybením, které však, pokud vydané rozhodnutí jinak obsahuje všechny náležitosti předepsané ustanovením § 69 správního řádu, nemůže mít vliv na zákonnost rozhodnutí a nezpůsobuje jeho nicotnost.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 18. října 2007, č. j. 6013/M/07, 73157/ENV/07, sp. zn. R/2013)

Ministerstvo usnesením citovaným ve výroku rozhodlo

A) podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu převzít věc a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu – Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „krajský úřad“ nebo „správní orgán“), ve věci podnětu České inspekce životního prostředí ze dne 12. 3. 2007, č. j. 42/OOP/0706000.06/07/CPK, ke zrušení stanoviska (vyjádření) podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“), vydaného správním orgánem dne 26. 11. 2006 pod č. j. KUJCK 31807/2006 OZZL/2-Ou.

B) podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu zrušit vyjádření, které je v rozporu s právními předpisy, a to stanovisko (vyjádření) podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny vydané správním orgánem pod č. j. KUJCK 31807/2006 OZZL/2-Ou dne 26. 11. 2006.

V odůvodnění usnesení ministerstvo uvedlo, že na žádost pana V. a paní Ing. L. ze dne 26. 11. 2006 vydal správní orgán téhož dne stanovisko podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém vyloučil významný vliv záměru „U.“ na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí ve své územní působnosti. Podkladem pro toto stanovisko správního orgánu byly údajně studie pro územní rozhodnutí a dokument k vyhodnocení vlivů záměru na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí vypracovaný v listopadu 2006.

Dne 12. 3. 2007 podala Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice, podnět krajskému úřadu, ve kterém bylo požadováno zrušení stanoviska vydaného tímto správním orgánem podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, a to postupem podle § 156 odst. 2 správního řádu. Jelikož správní orgán na podnět v zákonné lhůtě nereagoval, dospělo ministerstvo k závěru v části A výroku, a to že je na místě podle § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu usnesením věc převzít a rozhodnout namísto nečinného správního orgánu.

Na základě dostupných podkladů a zejména pak vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu České Budějovice, Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i., a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dospělo ministerstvo k názoru, že uvedené stanovisko nebylo vydáno v souladu se základními zásadami činnosti správních orgánů podle části první správního řádu, jež se na vydávání tohoto stanoviska také vztahují. Uvedlo, že jde o rozpor se zásadou materiální pravdy podle ustanovení § 3 správního řádu, když správní orgán vydávající stanovisko při svém postupu nezjistil spolehlivě stav věci. Na základě tohoto zjištění rozhodlo ministerstvo o zrušení uvedeného stanoviska.

Proti tomuto usnesení podali pan V. a paní Ing. L. rozklad.

V části rozkladu označené „B. k převzetí věci“ odvolatelé namítají, že z logického a jazykového výkladu ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu je zřejmé, že v daném případě není možné jedním aktem převzít věc a rozhodnout o ní, neboť uvedený postup znamená, že o věci bylo fakticky rozhodnuto dříve, než došlo k jejímu převzetí nadřízeným orgánem, který tímto aktem převzal kompetenci ve věci rozhodnout, aniž se seznámil se spisovým materiálem. Jsou proto toho názoru, že rozhodnutí ministerstva je nutně v rozporu se zásadou materiální pravdy zakotvenou v ustanovení § 3 správního řádu a postup ministerstva je i v rozporu se zásadou zákazu zneužití správního uvážení vyjádřenou v ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu. Odvolatelé jsou toho mínění, že kompetentním posoudit zákonnost ve smyslu ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je toliko ten orgán, který takové stanovisko vydal. Na tomto podkladě dovozují, že pokud nadřízený správní orgán na základě jím tvrzené nečinnosti správního orgánu věc převzal a rozhodl, nelze uvedené rozhodnutí považovat za rozhodnutí vydané kompetentním orgánem a jedná se o nulitní právní akt.

Odvolatelé dále uvádějí, že usnesení je v rozporu i s ustanovením § 69 správního řádu, které upravuje formální náležitosti správního rozhodnutí. Jsou toho názoru, že napadené usnesení neobsahující otisk úředního razítka trpí takovou vadu, pro níž je nutno je považovat za nezákonné.

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl a napadené usnesení ministerstva ze dne 29. 5. 2007 potvrdil.

Z odůvodnění:

Ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu upravuje postup směřující k nápravě úkonu správního orgánu přijatého podle části čtvrté správního řádu za podmínky, že takový úkon byl učiněn v rozporu s právními předpisy a nelze ho opravit postupem stanoveným v odst. 1 cit. ustanovení. Takový úkon zruší ten správní orgán, který ho učinil, a to usnesením majícím účinky ex tunc, tedy se zpětnou platností ode dne, kdy byl zrušovaný úkon (vyjádření) vydán. Ustanovení § 156 odst. 2 věta druhá odkazuje na přiměřené použití hlavy IX části druhé o přezkumném řízení. Vzhledem k přiměřenému použití ustanovení o přezkumném řízení není v takových případech třeba zahajovat přezkumné řízení podle ustanovení § 156 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 96 odst. 1 správního řádu. V řízení se pokračuje pouze vydáním usnesení, kterým se řízení končí.

Na postup správního orgánu podle ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je s ohledem na ustanovení § 154 i. f. možné uplatnit ustanovení § 80 o ochraně před nečinností. Z hlediska možnosti účinného zjednání nápravy je účelné uplatnit zejména postup podle ustanovení § 80 odst. 4 písm. b) správního řádu, tedy atrahovat si rozhodnutí nadřízeným správním orgánem, pokud správní orgán nápravu úkonu, který je v rozporu s právními předpisy, neprovedl sám. Námitce, že kompetentním posoudit zákonnost ve smyslu ustanovení § 156 odst. 2 správního řádu je toliko ten orgán, který úkon učinil, nepřisvědčuji. Usnesení vydané za uvedených okolností nadřízeným správním orgánem za využití postupu předpokládaného ustanovením § 80 správního řádu nelze považovat za nulitní akt. Z odůvodnění usnesení ministerstva je zřejmé, že ministerstvo mělo dostatek informací a podkladů pro zrušení stanoviska krajského úřadu. V odůvodnění usnesení jsou podklady dostatečně specifikovány. V tom smyslu nepovažuji převzetí věci a usnesení o zrušení stanoviska za nezákonné.

Nepřisvědčuji rovněž námitce, že usnesení ministerstva je nezákonné z toho důvodu, že bylo doručeno dotčeným osobám bez otisku úředního razítka. Absence otisku úředního razítka je sice zjevným pochybením, které však nemůže mít rozkladem tvrzený důsledek, pokud vydané usnesení jinak obsahovalo všechny náležitosti předepsané ustanovením § 69 správního řádu. V této souvislosti poukazuji na stávající judikaturu, podle níž ani chyba v podpisu nemá vliv na zákonnost rozhodnutí a nezpůsobuje jeho nicotnost.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí