zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

09.04.2008
Ovzduší
Odpady
Sdělení odboru řízení státní správy o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí
Ke spalování kafilerních tuků

k nařízení ES č. 1774/2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu
ke směrnici ES 2000/76/ES o spalování odpadů
k nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb.

I. Kafilerní tuky jsou vedlejšími produkty živočišného původu, které byly zpracovány metodou 1 podle přílohy č. V kapitoly III nařízení ES č. 1774/2002, jsou tedy „zpracovanými produkty“ ve smyslu tohoto nařízení, a nespadají pod pojem „těla uhynulých zvířat“.

II. Nařízení ES č. 1774/2002 jednoznačně stanoví, že v případě kafilerního tuku musí být tento materiál spálen jako odpad za podmínek směrnice 2000/76/ES, která byla do českého právního řádu transponována zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. To platí také v případě spalování kafilerních tuků v „tepelném bojleru“ – vždy musí být splněny podmínky pro spalování odpadu podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

(Rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 21. ledna 2008, č. j. 252/M/08, 3398/ENV/08, sp. zn. R/2048)

Předmětným rozhodnutím ministerstvo ve zkráceném přezkumném řízení podle ustanovení § 98 správního řádu zrušilo podle ustanovení § 97 odst. 3 správního řádu ve výroku rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, odboru životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), ze dne 29. 11. 2006 (nabylo právní moci dne 23. 12. 2006), č. j. KUJI 82019/2006, sp. zn. KUJI 15480/2005 OŽP/Dob/44, vedlejší ustanovení (závazné podmínky provozu) v části D.
Kotelna, D. 2 Spalování kafilerního tuku a věc v této části vrátilo krajskému úřadu k novému projednání. Rozhodnutím krajského úřadu ze dne 29. 11. 2006 bylo odvolateli vydáno integrované povolení pro zařízení kategorie 6.5. Zařízení na zneškodňování nebo znehodnocování zvířecích těl a živočišného odpadu o kapacitě větší než 10 t denně „A.“.
Ministerstvo v předmětném rozhodnutí ze dne 13. 9. 2007 uvedlo, že krajský úřad vydal citované rozhodnutí pro zařízení, v němž je spalován, resp. spoluspalován kafilerní tuk v rozporu s právními předpisy a právem Evropských společenství, a to konkrétně v rozporu s čl. 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 (dále jen „nařízení ES č. 1774/2002“), s čl. 4 odst. 3 písm. a) Nařízení Komise (ES) č. 92/2005 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 a s nařízením vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení vlády č. 206/2006 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 354/2002 Sb.“).

Proti uvedenému rozhodnutí ministerstva podal odvolatel rozklad.

Podle odvolatele se ministerstvo vyjadřuje nesrozumitelně k podmínkám pro spalování kafilerního tuku a nesprávně hodnotí použití jednotlivých právních předpisů. Odvolatel se domnívá, že kafilerní tuk je v souladu s ustanovením § 39a odst. 1 zákona č. 147/2006 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, vedlejším živočišným produktem, tj. jde o část těl zvířat, která není určena pro lidskou spotřebu, a jako takový může být spalováním využíván, nikoli jen zneškodňován jako odpad. Vzhledem k tomu, že odvolatel provádí spalování výhradně těl zvířat, přičemž i kafilerní tuk je částí těla zvířat, domnívá se odvolatel, že na něj směrnice č. 2000/76/ES podle bodu 11 úvodních ustanovení nařízení ES č. 1774/2002 nedopadá.
Obdobně je to s nařízením vlády č. 354/2002 Sb. stanovujícím specifické emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu. Jestliže se podle nařízení ES č. 1774/2002 přímá působnost směrnice 2000/76/ES neuplatní a vnitrostátní předpis (nařízení vlády č. 354/2002 Sb.) umožňuje vyloučit ze své působnosti některá zařízení a některé tzv. nebezpečné odpady (ustanovení § 1 odst. 1 a odst. 3), nemůže být odvolatel bez dalšího podroben podmínkám a limitům výhradně podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb.

Na základě doporučení své rozkladové komise ministr rozklad zamítl a napadené rozhodnutí ministerstva ze dne 13. 9. 2007 potvrdil.

Z odůvodnění:

Rozkladem napadené rozhodnutí ministerstva bylo vydáno v souladu s platnými právními předpisy. Ztotožňuji se s odůvodněním tohoto rozhodnutí, že část rozhodnutí krajského úřadu ze dne 29. 11. 2006 (část D. Kotelna, D.2 Spalování kafilerního tuku) bylo vydáno v rozporu s čl. 12 nařízení ES č. 1774/2002, čl. 4 odst. 3 písm. a) Nařízení Komise (ES) č. 92/2005 ve znění Nařízení Komise (ES) č. 2067/2005 a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. V daném případě, kdy odvolatel hodlá v zařízení spalovat kafilerní tuk jako „zpracovaný produkt“ (vedlejší produkt živočišného původu), je při stanovení specifických emisních limitů a dalších podmínek v integrovaném povolení nutné postupovat podle nařízení vlády ač. 354/2002. Nařízení ES č. 1774/2002 totiž stanoví jednoznačně, že v případě kafilerního tuku musí být tento „materiál“ spálen „jako odpad“ za podmínek směrnice 2000/76/ES, která byla transponována do českého právního řádu zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 354/2002 Sb. Také v případě spalování kafilerních tuků v „tepelném bojleru“ musí být v integrovaném povolení stanoveny podmínky podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. Vzhledem k vlastnostem kafilerního tuku by neměly vzniknout při povolování jeho spalování problémy s plněním specifických emisních limitů podle cit. nařízení vlády.

K námitkám odvolatele uvedeným pod bodem 2 jeho rozkladu konstatuji, že právní předpisy aplikují správní orgány při svém rozhodování. Pokud nadřízený správní orgán vyjádří právní názor odlišný od názoru podřízeného správního orgánu v odůvodnění rozhodnutí, pak je tento právní názor pro podřízený správní orgán závazný (ustanovení § 90 odst. 1 správního řádu). Pro danou věc je však zásadní aplikace nařízení ES č. 1774/2002, které má přednost před vnitrostátními předpisy.
Toto nařízení totiž stanoví jednoznačně, že v případě kafilerního tuku musí být tento materiál spálen jako odpad za podmínek směrnice 2000/76/ES. To platí také v případě spalování kafilerních tuků v „tepelném bojleru“ – vždy musí být splněny podmínky pro spalování odpadu podle nařízení vlády č. 354/2002 Sb. Kafilerní tuky jsou podle názoru Státní veterinární správy ČR, s nímž se ztotožňuji, vedlejšími produkty živočišného původu, které byly zpracovány metodou 1 podle přílohy č. V kapitoly III nařízení ES č. 1774/2002, jsou tedy „zpracovanými produkty“ ve smyslu tohoto nařízení. Kafilerní tuk nespadá pod pojem „těla uhynulých zvířat“, jak se nesprávně domnívá odvolatel. Podle čl. 12 odst. 1 tohoto nařízení je možné zpracovat tyto produkty pouze v souladu s ustanoveními směrnice č. 2000/76/ES, která byla do českého právního řádu transponována zákonem o ochraně ovzduší a nařízením vlády č. 354/2002 Sb.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí