zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka vozidla na sběr odpadů

26.03.2008
Odpady
Dodávka vozidla na sběr odpadů
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867237
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
22.04.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 57 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Město Trnava vypisuje výběrové řízení na dodávku nákladního vozidla na odpady. Součástí nabídky je zajištění servisních služeb. Nabídka do tendru musí být zaslána do 22. 4. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

01403 - MST
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Trnava
IČO: 00 313 114
Hlavná 1, 917 71 Trnava
Kontaktné miesto (miesta)
Mestský úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava
kontaktná osoba: Ing. Jozef Jakubec
tel. č.: 033 323 61 04, fax: 033 323 64 00
e-mail: jozef.jakubec@trnava.sk
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.trnava.sk.
Ďalšie informácie možno získať na:
.A. S. A. Trnava, IČO: 31 449 697, Priemyselná 5, 917 02 Trnava, kontaktná osoba: Ing. Ľubomír Púček, tel. č.: 033 551 37 54, fax: 033 553 13 65, e-mail: pucek@asa.sk, internetová adresa: www.asa.sk.
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na:
Mestský úrad, IČO: 00 313 114, Hlavná 1, 917 71 Trnava, kontaktná osoba: Ing. Jozef Jakubec, Ing. Peter Novák, tel. č.: 033 323 61 04, 323 061 05, fax: 033 323 64 00, e-mail: jozef.jakubec@trnava.sk, peter.novak@trnava.sk, internetová adresa: www.trnava.sk.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: § 1 ods. 2, zák. č. 369/1990 Zb.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kúpa nákladného vozidla na smeti.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: .A. S. A. Trnava, Priemyselná 5, 917 02 Trnava.
NUTS kód: SK021.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Kúpa vozidla na smeti z dôvodu realizácie intenzifikácie separovaného zberu v meste Trnava.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144510-6.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks vozidla na smeti.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 100 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 7 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka sa nevyžaduje.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z finančných zdrojov obstarávateľa z rozpočtu mesta.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Predloženie dokladov podľa § 26 ods. 2 až 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a) zákona - vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné zábezpeky.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Technickú a odbornú spôsobilosť preukáže uchádzač predložením zoznamu dodávok zhodných alebo podobných s predmetom obstarávania. Požaduje sa preukázať predaj 10 kusov vozidiel za obdobie posledných 5 rokov.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
Nie.
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 70.
2. Dostupnosť servisu podvozka - 10.
3. Dostupnosť servisu nadstavby - 10.
4. Termín dodávky v dňoch od podpísania zmluvy - 10.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 22. 4. 2008. Čas: 11.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 10. 12. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 23. 4. 2008. Čas: 9.00 h.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: § 41 ods. 1.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
11. 3. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí