zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Autonomní hlásiče požáru

18.04.2008
Havárie
Autonomní hlásiče požáru
V České republice dochází každoročně při požárech k nemalým ztrátám na lidských životech, zdraví i majetku.

V roce 2007 došlo jenom v domácnostech k 2.652 požárům se škodou 335.754,9 tis. Kč, 58 osob bylo usmrceno a dalších 473 osob bylo zraněno.

Rok Počet
požárů
Škoda
v tis. Kč
Usmrceno
osob
Zraněno
osob
2001 2.534 171.016,1 59 386
2002 2.718 217.553,1 57 440
2003 2.963 222.691,0 66 447
2004 2.616 256.732,4 74 420
2005 2.614 279.495,3 74 424
2006 2.631 323.242,0 79 398
2007 2.652 335.754,9 58 473
Zdroj: Statistická ročenka 2007 MV-GŘ HZS ČR

Vznik požárů vyloučit nelze, ale co můžeme při včasném zjištění vzniku požáru, je omezit následky jeho uhašením v počátečním stádiu, příp. zajistit evakuaci osob, zvířat a materiálu. Nezbytným předpokladem však je včasné zjištění vznikajícího požáru. Člověk díky svým smyslům dokáže vznikající požár rychle zaregistrovat ovšem za předpokladu, že se nachází v "bdělém" stavu (tzn. nespí, nesmí být podnapilý, apod.) a v prostoru vzniku požáru.
Jaká je tedy snadná pomoc? - stačí si do užívaných prostor (např. pokoj, garáž) nainstalovat autonomní hlásič požáru.

Co je autonomní hlásič požáru?

Jedná se o zařízení, které obsahuje v jednom krytu všechny komponenty, mimo případného zdroje energie, nezbytné pro zjištění požáru a vydání akustického poplachu.

Autonomní hlásič požáru

Jak to funguje?

Instalovaný autonomní hlásič požáru (dále jen "AHP") zareaguje např. na nejvýraznější projev požáru - výskyt kouře spuštěním akustického poplašného signálu.
Zařízení je napájeno baterií (jsou tedy vhodné i pro prostory bez elektrické sítě). Baterie v hlásiči vykazují průměrnou dobu životnosti 1 rok. Hlásiče můžou být taktéž napojeny na systém EZS (elektronická zabezpečovací signalizace).
Někteří výrobci nabízí možnost drátového i bezdrátového propojení jednotlivých hlásičů s tím, že v případě výstražné reakce jednoho hlásiče, jsou zapnuty i hlásiče ostatní. Tento systém je vhodný např. pro rodinné domy, kdy čidlo, reagující na kouř z případného požáru v garáži nebo dílně v podzemí, spustí čidlo v podkrovní ložnici, kde vzbudí spícího uživatele domu a upozorní jej na vzniklé nebezpečí.

Umístění

Instalace hlásičů se provádí např. ke stropní konstrukci pomocí jednoho max. dvou vrutů.
Hlásič není vhodné umisťovat:

  • ve vrcholech půdních prostorů střech tvaru A a všude tam, kde nedochází k přirozené termické cirkulaci vzduchu,
  • v prostorách prašných, velmi vlhkých (koupelny),
  • v blízkosti ventilátorů, tepelných zdrojů, zářivkových a výbojkových svítidel a ionizátorů vzduchu,
  • do prostorů s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů
Pozor, hlásič též reaguje na zplodiny připálených jídel při vaření!

Zákonné požadavky na instalaci AHP

V rámci sjednocování požadavků evropské unie a k zajištění větší požární bezpečnosti staveb (potažmo občanů v domácnostech) byla vydána vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (nabývá účinnosti od 1. července 2008). Tato vyhláška řeší, mimo jiné, i instalaci AHP.

Povinnost instalovat tyto hlásiče je stanovena pouze pro nově prováděné 1) (Při provádění stavby, o jejímž umístění bylo pravomocně rozhodnuto v územním řízení nebo byl vydán územní souhlas podle zvláštního právního předpisu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a dále u stavby, u které byla zpracována projektová dokumentace, k níž bylo vydáno souhlasné stanovisko podle zvláštního právního předpisu, se po dni nabytí účinnosti této vyhlášky postupuje podle dosavadní právní úpravy.)rodinné domy § 15 odst. 5 - "Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části vedoucí k východu z bytu nebo u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.", byty v bytových domech § 16 odst. 2 - " V bytovém domě musí být každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení musí být umístěno v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty. Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 a v mezonetových bytech, musí být umístěno další zařízení v jiné vhodné části bytu.", stavby ubytovacích zařízení § 17 odst. 7 - "Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.", stavby sociální péče. § 18 odst. 5 - "Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 části 1 bodu 4 na zajištění elektrickou požární signalizací, musí být vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace. Zařízení autonomní detekce a signalizace musí být umístěno v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu."Tento požadavek se netýká staveb realizovaných před účinností této vyhlášky!

UPOZORNĚNÍ

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje doporučuje instalaci autonomních hlásičů požáru v bytech a rodinných domech. Současně však upozorňuje na nebezpečí neúplných nebo nesprávných informací v souvislostí s prodejem těchto výrobků.
V posledních měsících se množí případy, kdy jsou zejména starší spoluobčané navštěvováni pracovníky soukromých firem, kteří jim nabízejí instalaci protipožárních hlásičů. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby tyto hlásiče nenabízeli mnohdy za cenově velmi nevýhodných podmínek. Někteří prodejci se odvolávají na zákony a normy Evropské unie, na „novou vyhlášku“ a dokonce na profesionální hasiče.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (HZS MSK) upozorňuje, že tyto informace jsou značně zkreslené tak, aby podpořily prodej hlásičů mnohdy za přemrštěné ceny. HZS MSK nemůže působit proti těmto negativním jevům jinak než osvětou. Jestliže někdo dobrovolně podepíše pro něj nevýhodnou smlouvu nebo koupí nekvalitní předražený výrobek není v kompetenci HZS MSK s tím cokoliv udělat.

Související...

Detektor úniku hořlavých plynů - slouží k indikaci úniku plynů. Reaguje na všechny typy hořlavých plynů (zemní plyn, svítiplyn, propan, butan, acetylén, vodík,.... ) ve dvou úrovních koncentrace. Přístroj signalizuje únik plynu opticky, akusticky.

Detektor úniku plynu

POZOR - v případě indikace úniku plynu zabraňte jeho vznícení v prostoru (nedotýkejte se elektrických vypínačů, důkladně větrejte, zamezte dalšímu úniku plynu, případně volejte hasiče či plynárnu).

Detektor nemontujte v blízkosti překážek bránících přirozené cirkulaci vzduchu, v místech s nedostatkem kyslíku a v místech, kde by činnost detektoru mohla být ovlivňována různými pachy (např. kuchyň). Také výrazné proudění vzduchu v okolí detektoru může nepříznivě ovlivnit jeho funkci.

Závěrem

Ceny autonomních hlásičů požáru se pohybují v rozmezí 250,- až 2.000,- Kč (cena detektoru úniku plynu cca 1.000,- Kč). Výše ceny záleží na výrobci a druhu hlásiče. Výrobců je v České republice jen několik, v různých marketech se však objevují i levné dovezené hlásiče požáru (často bez návodu výrobce v českém jazyce).
Uvážíme-li ovšem kolik životů a materiálních hodnot lze uchránit včasným zjištěním požáru, jedná se určitě o výhodnou investici.

ZDROJ:HZSMK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí