zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka zařízení pro skládku, kompostování a sběr odpadu pro regionální projekty hospodaření s pevným odpadem pro lokality Amasya, Bitlis a Kütahya

14.04.2008
Odpady
Dodávka zařízení pro skládku, kompostování a sběr odpadu pro regionální projekty hospodaření s pevným odpadem pro lokality Amasya, Bitlis a Kütahya
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867516
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Turecko  BusinessInfo.cz - Turecko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/turecko/1000802/">(teritoriální informace Turecko) 
 
* Datum uzávěrky:  
07.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 66 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168479 Stroje a mechanická zařízení s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

T178700 VOZIDLA JINÁ NEŽ KOLEJOVÁ, JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

 
 
 
Anotace tendru:

Předmětem této zakázky je doručení, instalace, uvedení do provozu, kontrola a vyzkoušení, zaškolení (dle potřeby) a záruční služby pro vybavení určené pro projekty hospodaření s tuhým odpadem lokalit Amasya, Bitlis a Kütahya.

Počet a názvy položek:
položka č. 1: dodání vybavení pro odpadovou skládku;
položka č. 2: dodávka zařízení pro kompostárnu;
položka č. 3: dodání vozového parku;
položka č. 4: dodávka sběrných kontejnerů a zařízení kompaktoru.


Lhůta pro doručení nabídek je 7.7.2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v anglickém jazyce.


*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

TR-Ankara: Dodávka zařízení pro skládku, kompostování a sběr odpadu pro regionální projekty hospodaření s pevným odpadem pro lokality Amasya, Bitlis a Kütahya

Lokalita – Amasya, Bitlis a Kütahya, Turecko

Oznámení o veřejné zakázce na dodávku

1. Referenční číslo:
EuropeAid/126198/D/SUP/TR
2. Řízení:
Mezinárodní otevřené nabídkové řízení.
3. Program:
Národní předvstupní program finanční pomoci pro Turecko 2006.
4. Financování:
Amasya: položka 22.02.04.01 obecného rozpočtu ES (73,2 %) a státní spolufinancování (26,8 %).
Bitlis: položka 22.02.04.01 obecného rozpočtu ES (75 %) a státní spolufinancování (25 %).
Kütahya: položka 22.02.04.01 obecného rozpočtu ES (62 %) a státní spolufinancování (38 %).
5. Veřejný zadavatel:
Central Finance and Contracts Unit (CFCU)

Předmět zakázky
6. Popis zakázky:
Předmětem této zakázky je doručení, instalace, uvedení do provozu, kontrola a vyzkoušení, zaškolení (dle potřeby) a záruční služby pro vybavení určené pro projekty hospodaření s tuhým odpadem lokalit Amasya, Bitlis a Kütahya.
7. Počet a názvy položek:
4 položky:
položka č. 1: dodání vybavení pro odpadovou skládku;
položka č. 2: dodávka zařízení pro kompostárnu;
položka č. 3: dodání vozového parku;
položka č. 4: dodávka sběrných kontejnerů a zařízení kompaktoru.

Podmínky účasti
8. Způsobilost a pravidla o původu:
Účast je otevřena všem právnickým osobám účastnícím se buďto jednotlivě nebo v seskupení (konsorciu) uchazečů se sídlem v členském státě Evropské unie nebo v zemi nebo území regionů pokrytých a/nebo oprávněných konkrétními nástroji týkajícími se programu, v jehož rámci je zakázka financována (viz bod 22 níže) ( http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm; Albánie, Alžírsko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Česká republika, Černá Hora, Dánsko, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Gaza a Západní břeh, Chorvatsko, Island, Irsko, Itálie, Izrael, Jordánsko, Kypr, Lotyšsko, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Sýrie, Španělsko, Švédsko, Tunisko, Turecko). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z 1 nebo více z těchto zemí. Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.
9. Důvody pro vyloučení:
Uchazeči musí předložit podepsané prohlášení, které se nachází ve formuláři nabídky pro zakázky na dodávky, že se nenacházejí v žádné ze situací, jež jsou uvedeny v bodě 2.3.3 „Praktického průvodce smluvními postupy programů pro vnější činnosti ES“.
10. Počet nabídek:
Uchazeči mohou předložit pouze 1 nabídku pro každou položku. Nabídky na části položky nebudou brány v úvahu. Každý uchazeč může ve své nabídce uvést, že poskytne slevu v případě, že jeho nabídka bude přijata pro více než 1 položku. Uchazeči nesmí podat nabídku pro odlišné řešení kromě své nabídky pro dodávky, které jsou požadované v zadávací dokumentaci.
11. Záruka nabídky:
Uchazeči musí při podání své nabídky poskytnout záruku nabídky ve výši 40 000 EUR pro položku č. 1, 10 000 EUR pro položku č. 2, 100 000 EUR pro položku č. 3 a 50 000 EUR pro položku č. 4 finančního návrhu pro položku (položky), o niž se uchází ve své nabídce. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po ukončení nabídkového řízení a úspěšnému uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Tato záruka propadne v případě, že uchazeč nesplní závazky uvedené ve své nabídce.
12. Záruka provedení:
Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky při podpisu smlouvy. Tato záruka musí být dodána s navrácením spolupodepsané smlouvy nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určenou dobu, smlouva bude neplatná a může být sepsána smlouva nová a ta zaslána uchazeči, který předložil druhou nejlepší, vyhovující nabídku.
13. Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:
Není plánována žádná informační schůzka a prohlídka místa.
14. Platnost nabídky:
Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.
15. Doba realizace:
Doručení, instalaci, uvedení do provozu, kontrolu/vyzkoušení spolu se zaškolením v rámci dodávky je nutno dokončit během 240 kalendářních dní počínaje od následujícího data úředního písemného pokynu k zahájení od veřejného zadavatele a následně po 1 rok záruční doby od vydání potvrzení o předběžném převzetí.
1. Doručení, instalace a uvedení do provozu je nutno dokončit během 180 kalendářních dní počínaje od následujícího data úředního písemného pokynu k zahájení od veřejného zadavatele.
2. Kontrola a vyzkoušení je nutno dokončit během 40 kalendářních dní po fyzickém doručení příslušného zařízení, jeho instalaci a uvedení do provozu.
3. Zaškolení musí být dokončeno podle technických specifikací během 20 dní po dokončení kontroly a po vyzkoušení.
4. Předběžné přijetí musí být provedeno během 40 kalendářních dní po provedení doručení.
Realizace této zakázky závisí na úspěšném završení odděleného nabídkového řízení na stavební práce (EuropeAid/125835/D/WKS/TR) regionálních projektů hospodaření s tuhým odpadem pro lokality Amasya, Bitlis a Kütahya, pro něž nabídkové řízení bude probíhat paralelně s tímto nabídkovým řízením na dodávky. Nicméně, podpis následných smluv na provedení stavebních prací závisí také na řešení problémů pozemkového vlastnictví, pokud jde o lokality Bitlis a Kütahya, které se dle předpokladu mají vyřešit během doby nabídkového řízení. V případě, že problémy související s vyvlastněním půdy zůstanou nevyřešeny do data podpisu smlouvy a tudíž následné smlouvy na provedení stavebních prací nebudou moci být podepsány, může veřejný zadavatel celkově nebo částečně zrušit toto nabídkové řízení na stavební práce a nepodepsat následné smlouvy na dodávky. V případě takovéhoto zrušení uchazeči nebudou mít nárok požadovat jakoukoliv úhradu.

Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky
16. Kritéria pro výběr uchazečů:
Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě mj. bodu 3 formuláře přihlášky pro zakázku na dodávky):
— průměrný roční obrat uchazeče za poslední 2 roky (2006, 2007) musí být vyšší než jeho finanční návrh,
— změny v hotovosti a hotovostních ekvivalentech musí být v minulých 2 letech (2006, 2007) kladné. Společnosti, které působí po dobu kratší než 2 roky, musí prokázat, že provozní peněžní toky za minulý rok působení byl kladný.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě mj. bodů 4 a 5 formuláře přihlášky pro zakázku na dodávky):
— uchazeč musí mít 3 či více zaměstnanců pracujících na plný úvazek v oblastech souvisejících s touto zakázkou.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodu 5 a 6 formuláře přihlášky pro zakázky na dodávky):
— uchazeč musel během minulých 3 let (2005, 2006 a 2007) dokončit alespoň 1 zakázku týkající se dodávky zařízení podobné komplexnosti, jako zařízení v položce (položkách), o niž má zájem, a s alespoň stejným rozpočtem. (Data zahájení a ukončení/dokončení musí být u referencí uvedena způsobem měsíc/rok. Reference, které neobsahují takto podrobné informace o datech, nebudou během hodnocení brány v úvahu.)
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména ta týkající se státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt.
17. Kritéria pro zadání zakázky:
Cena.

Nabídkové řízení
18. Jak lze získat zadávací dokumentaci:
Zadávací dokumentace je dostupná na následující internetové adrese:
ec.europa.eu
Zadávací dokumentaci lze rovněž získat od veřejného zadavatele: www.cfcu.gov.tr.
Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře pro zakázku na dodávky, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky týkající se této zakázky, by je měli zaslat písemně na tuto adresu:
Mr Muhsin Altun (PAO-CFCU Director), Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad., (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko Fax: (90-312) 472 37 44. E-mail: muhsin.altun@cfcu.gov.tr
(s uvedením referenčního čísla jako v bodě 1) nejméně 21 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek uvedené v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím lhůty na podání nabídek. Případná objasnění zadávací dokumentace budou uveřejněna na webové stránce EuropeAid na adrese:
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm;
www.cfcu.gov.tr.
19. Lhůta pro podání nabídek:
Nabídky musí být obdrženy do 7.7.2008, 12:00 místního času na následující adrese:
Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad., (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.
20. Otevírání nabídek:
7.7.2008 ve (14:00) místního času v prostorách CFCU:
Central Finance and Contracts Unit, Eskişehir Yolu 4.Km 2.Cad., (Halkbank Kampüsü) No: 63 C-Blok, 06580 Söğütözü, Ankara, Turecko.
21. Jazyk řízení:
Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.
22. Právní základ:
Nařízení Rady (ES) č. 2500/2001 ze dne 17.12.2001 o předvstupní finanční pomoci Turecku upravené nařízením Rady o přístupu k vnější pomoci Společenství č. 2112/2005 (Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1 v posledním znění nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 23)).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Tomáš Kotiš
manažer projektu "Šance pro firmy"
tomas.kotis@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907538
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí