zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zkušenosti ukazují obdobná pochybení příjemců dotací napříč operačními programy

17.04.2008
Obecné
Zkušenosti ukazují obdobná pochybení příjemců dotací napříč operačními programy

Řídící orgány dotačních programů, jejichž prostřednictvím byly v ČR v letech 2004-2006 rozdělovány prostředky z fondů Evropské unie, mají již k dispozici řadu poznatků z kontrol příjemců unijní podpory. Souhrnný pohled na nejčastější nedostatky i na uplatňované sankce umožňuje anketa, s níž redakce Dotací oslovila zástupce sedmi relevantních programů.

1/ Kolik projektů bylo celkem podpořeno vámi řízeným OP a jakou celkovou výši dotace reprezentují?
2/ U kolika projektů z vašeho OP do současnosti proběhla kontrola na místě a které oprávněné orgány kontroly realizovaly?
3/ Jaká nejčastější pochybení na straně příjemců dotace kontroly ukázaly?
4/ Jaké sankce byly uloženy?
5/ Pokud jde o finanční sankce, za jaká pochybení byly uloženy a v jaké výši ve vztahu k objemu dotace příslušného projektu?
6/ Došlo i na trestní stíhání některého příjemce, případně je zvažováno?
7/ Je předmětem kontrol i správnost postupů administrujících subjektů vůči příjemcům dotací/realizátorům projektů?
8/ Stalo se, že by kontrolní orgány zjistily, že byl realizátor poškozen rozhodnutím administrujícího subjektu? Pokud ano, jak byla situace řešena?

OPERAČNÍ PROGRAM INFRASTRUKTURA

a/ část Doprava

řídící orgán: Ministerstvo dopravy ČR

1/ Ministerstvo dopravy České republiky (MD) v rámci období 2004-2006 vykonávalo a vykonává roli Zprostředkujícího subjektu pro OP Infrastruktura (OPI) a Fond soudržnosti (FS). V jeho gesci jsou pro příslušné programy pouze projekty z oblasti dopravy.
Za OPI bylo podpořeno celkem 56 projektů.
Za FS bylo podpořeno celkem 13 velkých investičních projektů.
2/ U 100 % projektů proběhla kontrola na místě realizovaná ze strany MD (Zprostředkujícího subjektu).
3/ Kontroly na straně příjemců neukázaly žádná systematická pochybení a opakující se nedostatky. Zjištěné nedostatky byly obvykle pouze formálního či administrativního charakteru a neměly faktický dopad na financování projektů z fondů EU.
4/ V důsledku realizovaných kontrol nebyly uloženy žádné sankce.
5/ V důsledku realizovaných kontrol nebyly uloženy žádné finanční sankce.
6/ K trestnímu stíhání příjemce nedošlo a ani není u žádného z projektů uvažováno.
7/ Správnost postupů administrujících subjektů je ověřována několikastupňově. V průběhu období 2004-2006 byly postupy MD jako Zprostředkujícího subjektu kontrolovány průběžně následujícími subjekty: MD (interní audit), MŽP (Řídící orgán OPI), MMR (Řídící orgán FS), MF (Platební a certifikační orgán/auditní orgán), NKU, Evropská komise (DG Regio), Evropský účetní dvůr.
8/ Tato situace v případě MD nenastala.

b/ část Životní prostředí

řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí ČR

zprostředkující subjekt: Státní fond pro životní prostředí ČR

1/ V rámci OPI bylo podpořeno 207 projektů, podpora z ERDF ve výši 3 337 358 026 Kč, dotace SFŽP 465 322 024 Kč, půjčka SFŽP 89 970 733 Kč.
Fond úspěšně tyto dotace čerpá. Celková alokace na zkrácené programové období, která činí 142 092 754 eur = 3 572 638 113,822 Kč (přepočteno aktuálním kurzem EK na březen 2008) je vyčerpána z 93,4 % (stav k 31. 3. 2008).
2/ Pro každý projekt, na který byla s příjemcem podpory podepsána smlouva, je vypracován plán kontrol projektu. Plán je zpracováván pro každý projekt individuálně. Do dnešního dne proběhlo 899 kontrol na místě. U každého projektu probíhají kontroly průběžné a závěrečné. Při těchto kontrolách u konečného příjemce probíhá i kontrola fakturace a kontrola veřejných zakázek.
3/ Jsou to pochybení ve výběrových řízeních. Nedílnou součástí kontrol projektu je zaměření se na kontrolu tzv. rizikových faktorů. Jedním z nejrizikovějších bodů v celém projektu jsou výběrová řízení, proto je důsledně kontrolujeme.
4/ Sankce ukládá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a řídící orgán, v našem případě Ministerstvo životního prostředí ČR.
5/ Řídící orgán (MŽP) stanovil korekce ve dvou případech, a to ve výši 3 % z udělené dotace. V jednom případě se jedná o korekci ve výši 3 169 000 Kč a v druhém případě o korekci ve výši 193 000 Kč. V obou případech se jedná o korekce za nedodržení zásady transparentnosti vyplývající ze smlouvy o založení Evropského společenství.
6/ Nedošlo a zatím není ani zvažováno.
7/ Ano, samozřejmě. Správnost našich postupů kontroluje Evropská komise a řídící orgán, který schvaluje i veškeré dokumenty k administraci operačního programu.
8/ Ne, tato situace nenastala.

SPOLEČNÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM (SROP) JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 2 (JPD 2)

řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

1/ Smlouva byla uzavřena:
V případě SROP u 2732 projektů. Jejich rozpočty činí celkem cca 25,8 miliardy Kč (přesně 25 789 337 252,82), z toho EU uhradí přibližně 13,5 mld. Kč (přesně 13 669 139 111,51).
U JPD 2 byla smlouva uzavřena u 280 projektů. Jejich rozpočty činí 5,5 miliardy Kč (přesně 5 471 803 269,77), z toho EU uhradí přibližně 2 mld. Kč (přesně 2 067 593 012,98).
2/ Od začátku programu do 1. 4. 2008 byla realizována kontrola:
SROP - celkem u 2414 projektů, z toho fyzických kontrol na místě (ex-ante, interim, ex-post) bylo 3094 (daný druh kontroly mohl být u konkrétního projektu vykonán i několikrát).
JPD - celkem u 205 projektů, z toho fyzických kontrol na místě (ex-ante, interim, ex-post) bylo 193 (daný druh kontroly mohl být u konkrétního projektu vykonán i několikrát).
Oprávněnými orgány jsou:
a) v případě kontroly projektů zprostředkující subjekt Centrum pro regionální rozvoj ČR,
b) v případě kontrol akcí (projektů) v rámci tzv. grantových schémat nositelé grantových schémat, kterými jsou kraje,
c) řídící orgán (MMR ČR) vykonává kontroly u příjemců dotací jen doplňkově, hlavní náplní kontrolní činnosti řídícího orgánu je kontrola výkonu delegovaných činností na zprostředkující subjekty a kontrola nositelů grantových schémat (včetně kontroly jimi prováděných kontrol projektů a akcí),
d) a také další "externí" kontrolní orgány - Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Ministerstvo financí ČR, NKÚ, Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), finanční úřady.
3/ Nejčastější pochybení se týkají následujících oblastí:
- špatné postupy při zadávání zakázek,
- porušování pravidel veřejné podpory,
- realizace jiných než schválených aktivit, popř. realizace aktivit v menším nebo naopak větším než schváleném rozsahu, nesplnění cílů projektu,
- porušení zákazu pronájmu nebo převodu majetku pořízeného z dotace bez souhlasu řídícího orgánu,
- předložení neúplných nebo nepravdivých údajů,
- nedodržení lhůt např. pro předkládání monitorovacích zpráv o realizaci projektu/akce,
- nedodržení harmonogramu realizace projektu/akce,
- neoznámení změn v projektu/akce.
4/ Vždy pouze finančního charakteru. V případě pochybení je dotace krácena.
5/ Sankce jsou stanoveny řídícím orgánem podle závažnosti pochybení od 0,1 %, v některých případech může dojít k neproplacení 100 % dotace. Pokud dojde k porušení rozpočtové kázně příjemcem dotace, rozhodne o výši sankce (odvodu a penále) příslušný finanční úřad. Výše sankcí za porušení jednotlivých podmínek je určena v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. v Podmínkách k tomuto Rozhodnutí.
Např. v případě chybného výběru dodavatele nejsou proplaceny výdaje vzniklé z této zakázky nebo v případě nedodržení pravidel publicity je sankce 2 % z částky dotace.
6/ Ano, v ojedinělých případech byly zahájeny úkony v trestním řízení a konkrétní subjekt obžalován a byly již vyneseny i první rozsudky za spáchaný trestný čin.
Pokud jde o konkrétní skutkové podstaty trestných činů, jedná se zejména o trestné činy zneužití pravomoci veřejného činitele, trestný čin podvodu či padělání a pozměňování veřejné listiny.
7/ Ano, jedná se o kontroly fungování systému a práce zprostředkujících subjektů, na které se MMR jako řídící orgán soustředí zejména.
8/ Ano, v ojedinělých případech. Takové chyby nelze nikdy vyloučit. Systémově k takovým pochybením nedochází. Pokud k nim dojde, jsou přijímána opatření k nápravě stavu s cílem odstranění či eliminace nepříznivých následků pro příjemce dotace.

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OPRLZ) JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 (JPD 3) ŘÍDÍCÍ ORGÁN: MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR

1/ V rámci OPRLZ bylo do 31. 12. 2007 celkově podpořeno 2601 projektů v celkové výši 13, 44 mld. Kč.
V rámci JPD 3 bylo podpořeno 782 projektů v celkové výši 3,6 mld. Kč.
2/ Do 31. 12. 2007 byla v rámci OPRLZ provedena a ukončena kontrola na místě u 1604 realizovaných projektů.
U JPD 3 jich bylo provedeno 314.
Data jsou pravidelně aktualizována za čtvrtletí, proto udáváme údaje k 31. 12. 2007. Kontroly na místě jsou prováděny řídícím orgánem, zprostředkujícími subjekty a konečnými příjemci.
3/ Mezi nejčastější zjištění z provedených kontrol na místě patří:
- změny v harmonogramu z důvodu pozdějšího začátku realizace,
- chyby v publicitě (nesprávné, nedostatečné používání log ESF a EU na mate-riálech týkajících se projektu, webové stránky nejsou průběžně aktualizovány),
- chybějící materiály (interní směrnice stanovující odpovědnost osob za účetní případ a zaúčtování, uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti, způsob zajištění vedení odděleného účetnictví, vedení mzdové evidence),
- nedostatečné dokumentování aktivit (nejsou shromažďovány a uchovávány všechny relevantní materiály - zápisy z konzultací, materiály k seminářům, dokumentace vztahující se k práci s klienty),
- chyby v projektech, kde je uzavřeno partnerství (nepodepsané partnerské smlouvy, nedostatky v partnerských smlouvách - např. chybí ustanovení o poskytnutí dokladů kontrolním orgánům, nejsou k dispozici účetní doklady partnera),
- výběrová řízení na dodávky, služby - neprobíhají zcela přesně podle stanovených pravidel operačních programů,
- nedodržení pravidel způsobilosti výdajů projektu - použití dotace na výdaje přímo nesouvisející s realizací projektu, překročení limitní částky na nákup vybavení, nedodržení pravidel stanovených zákoníkem práce.
4/ U příjemce dotace jsou uskutečňovány kontroly projektu. Všechna zjištění z provedených kontrol na místě, která měla povahu nesplnění podmínek, jež podléhají sankcím, byla formou hlášení podezření na nesrovnalost předána řídícímu orgánu. Následně byla řídícím orgánem dle typu nesrovnalosti postoupena správním orgánům.
V případě podezření na porušení rozpočtové kázně byla zjištění předána místně příslušnému finančnímu úřadu k zahájení úkonů prošetření porušení rozpočtové kázně. Odvody se řídí konkrétními ustanoveními daného právního aktu, kterým byly prostředky příjemci poskytnuty, nejčastěji jde o rozhodnutí o poskytnutí dotace, viz bod 5.
Pokud příjemce realizuje v rámci projektu veřejnou zakázku v působnosti zákona o veřejných zakázkách, je kompetentním orgánem Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a má pravomoc orgánu dohledu nad dodržováním zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, při kterém přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele s cílem zajistit zachování zásad stanovených zákonem. Řídící orgán dával Úřadu několik podnětů k zahájení řízení přezkoumání úkonů zadavatele.
5/ K šetření podezření na porušení rozpočtové kázně jsou věcně příslušné Finanční úřady, které vydávají platební výměr na základě konkrétních ustanovení daného právního aktu, kterým byly prostředky příjemci poskytnuty, nejčastěji se jedná o rozhodnutí o poskytnutí dotace, a vymáhají neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky. Konkrétní výše je daná výší porušení rozpočtové kázně, příp. pokud je v rozhodnutí o poskytnutí dotace stanovena procentní snížená částka odvodu, ve výši této procentní částky z celkové částky dotace, tato částka však nesmí být vyšší než částka dotace vyplacená ke dni porušení rozpočtové kázně. Tato procentní snížená částka odvodu je navázaná na porušení méně závažných nesplnění podmínek dotace. Mezi nejčastější porušení podmínek dotace patří nedodržení stanovených pravidel pro výběr dodavatelů pro zakázky malého rozsahu. Další nejčastější porušení jsou uvedena v bodě 3. V současné době je většina podnětů stále v šetření příslušných finančních úřadů.
6/ Dosud došlo zatím k jedinému oznámení o podezření ze spáchání trestného činu příjemcem na Policii ČR.
7/ Řídící orgán i zprostředkující subjekty pravidelně vykonávají kontrolu činností a pravomocí delegovaných na jim podřízené subjekty implementační struktury.
8/ Řídící orgán řeší ojedinělé případy, kdy nesplnění podmínek dotace nebylo zapříčiněno realizátorem, ale poskytovatelem dotace. Vzhledem k tomu, že ve výše zmíněných případech nedošlo k finanční újmě příjemce, ale pouze k administrativnímu pochybení, nebyly ze zaznamenaných případů vyvozeny žádné finanční důsledky.

OPERAČNÍ PROGRAM PRŮMYSL A PODNIKÁNÍ

řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

1/ Ministerstvo průmyslu a obchodu přijalo celkem v OP Průmysl a podnikání (OPPP) 2522 žádostí, z toho bylo 890 žádostí o dotace na projekty v celkové hodnotě 6 123 775 614 Kč a 1632 žádostí o úvěry na projekty o celkovém objemu 2 028 391 287 Kč (60 % příspěvku OPPP a 40 % příspěvek z Českomoravské rozvojové a záruční banky /ČMRZB/ z bankovního trhu).
2/ Kontrola na místě proběhla v 1128 případech. (Z toho Řídící orgán a CzechInvest (CI) - 645, ČMRZB - 378, Odbor kontroly a interního auditu MPO - 88, Evropský účetní dvůr (EÚD) - 12 a DG Regio - 5.)
3/ K nejčastějším pochybením na straně příjemců patřily:
- uznatelné výdaje - žadatel zařadil k proplacení faktury, které nebyly uznatelné,
- výběrová řízení.
4/ Sankce jsou vymáhány místně příslušnými FÚ.
5/ Sankce jsou vymáhány místně příslušnými FÚ.
6/ Ne.
7/ Ano, v rámci prováděných kontrol řídícím orgánem. Ten kontroluje, jak administrující subjekt vykonává činnosti a zda jsou jím prováděné procesy v souladu s Páteřním manuálem.
8/ Ano, v jednom případě, kdy byla špatně vyplacena podpora "de minimis" a žadatel musel takto neoprávněně získanou (poskytnutou) částku vrátit zpět do státního rozpočtu.

OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ VENKOVA A MULTIFUNKČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ (OPRVMZ)

řídící orgán: Ministerstvo zemědělství ČR

1/ Ministerstvo zemědělství České republiky (MD) v OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství pro období 2004-2006 vydalo celkem 3601 Rozhodnutí, na která byla poskytnuta dotace ve výši 7 813 623 tis. Kč. Počet proplacených projektů (tzn. projektů, kde již proběhla autorizace) je 3003 a částka za proplacené projekty činí 5 605 821 tis. Kč.
2/ U projektů v OP Zemědělství je prováděna kontrola u všech projektů ze strany pracovníků regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Jedná se o 100% kontrolu projektů.
3/ Přehled nejčastějších nálezů zjištěných při kontrole fyzické realizace projektu ze strany pracovníků regionálních odborů SZIF:

- chybějící doklady k zadávacímu řízení,
- zajištění úvěru v rozporu s Pravidly pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství,
- chybějící doklady k úvěru,
- chybějící doklady k pojištění,
- chybějící doklad o technické způsobilosti vozidla,
- chybějící doklad o vlastnictví pozemků,
- chybějící potvrzení o vynětí pozemku ze ZPF,
- chybějící předávací protokoly na pořízené stroje,
- chybějící doklad o splnění podmínek nařízení Komise č. 1159/2000,
- chybějící příloha "Doklad o podílu zpracovávaných surovin od prvovýrobců/sdružení prvovýrobců nakupovaných na
základě dlouhodobých smluv" a smlouva s dodavatelem,
- chybějící podklady ke kontrole splnění kriteria minimálně 50 % příjmů ze zemědělské prvovýroby,
- nedoložena účelovost účetních/daňových dokladů,
- nedoloženo zaúčtování účetních/daňových dokladů,
- chybějící účtovací předpis na účetním/daňovém dokladu,
- nezpůsobilé výdaje,
- chybějící přílohy k fakturám,
- nesplněna publicita projektu.

4/ Sankce nebyly řešeny v OP Zemědělství.
5/ Sankce nebyly uloženy v Operačním programu Zemědělství.
6/ Dosud nedošlo na trestní stíhání příjemce pomoci.
7/ Správnost nastavených postupů je řešena tzv. kontrolou supervize ze strany pracovníků centrálního pracoviště Státního zemědělského a intervenčního fondu Praha. Kontrolovanými subjekty jsou regionální odbory SZIF.
8/ Taková situace nenastala.

zdroj: Dotace

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí