zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kam s odpadem v městě Brně?

02.05.2008
Obecné
Odpady
Kam s odpadem v městě Brně?

Třídění odpadu- informace pro občany Brna

Pro živnostníky platí povinnost likvidovat odpad na základě smlouvy uzavřené s firmou mající povolení pro nakládání s odpadem. Podrobnější informace poskytne OŽP MMB, odd. nakládání s odpady.

Jaký odpad mám v Brně třídit a kam jej mohu odkládat?

SKLO bílé a barevné - sběrná stanoviště na území města, sběrná střediska odpadů

PET - lahve SEŠLÁPNUTÉ! - sběrná stanoviště na území města, sběrná střediska odpadů, sběrná místa oprávněných osob (některé školy, školky)

PAPÍR - sběrná stanoviště na území města, sběrná střediska odpadů, sběrny a výkupny kovů provozované oprávněnými osobami

TEXTIL - sběrná stanoviště na území města, sběrná střediska odpadů

BIOODPAD - 17 vybraných sběrných středisek odpadu

KOVY - sběrná střediska odpadů, sběrny a výkupny kovů provozované oprávněnými osobami

PĚNOVÝ POLYSTYREN - sběrná střediska odpadů

NEBEZPEČNÉ ODPADY - sběrná střediska odpadů, mobilní svoz zastávkovým způsobem , seznam odpadů svážených mobilním sběrem

LÉKY - přednostně lékárny, sběrná střediska odpadů, mobilní svoz zastávkovým způsobem , seznam odpadů svážených mobilním sběrem

STARÉ AUTOBATERIE - sběrná místa určená výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží, sběrná střediska odpadů

MINERÁLNÍ OLEJE, MONOČLÁNKY - sběrná místa určená výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží, sběrná střediska odpadů

PNEUMATIKY - sběrná místa určená výrobcem či dovozcem daného výrobku, podrobné informace Vám sdělí v prodejně tohoto zboží, sběrná střediska odpadů

HLINÍKOVÉ FÓLIE - sběrny a výkupny kovů provozované oprávněnými osobami

Povinnosti občanů Brna určuje vyhláška města Brna č.6/2005 (celé znění ZDE), která ve svém článku č. 5 stanovuje:

Povinnosti fyzických osob

5.1. Fyzické osoby jsou povinny:
5.1.1. využitelné složky komunálního odpadu odděleně odkládat do sběrných nádob, které jsou k tomuto účelu určeny a označeny:
5.1.1.1. na sběrných místech umístěných na veřejných prostranstvích:
 • sklo,
 • papír,
 • PET lahve,
 • textil,
5.1.1.2. ve sběrných střediscích odpadů, kde je třídění zajištěno nejméně na tyto složky:
 • kovy, papír, plasty - PET lahve,
 • odpad spalitelný a nespalitelný,
 • nebezpečné složky,
5.1.2. nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat ve sběrných střediscích odpadů, lze též využít pravidelný sběr mobilní sběrnou,
5.1.3. zbytkový odpad odkládat do určených sběrných nádob umístěných na stálých stanovištích,
5.1.4. objemný odpad odkládat do speciálních kontejnerů, které jsou umístěny ve sběrných střediscích odpadů, případně na stanovištích velkoobjemových kontejnerů určených městskou částí ve sběrových dnech.

Kam s OBJEMNÝM ODPADEM?

Příkladem objemného odpadu mohou být koberce, nábytek a jeho části, tabulové sklo, zrcadla, , pneumatiky apod. Objemný odpad se nesmí odkládat k nádobám určeným pro běžný komunální odpad. Pro odkládání využijte sběrná střediska odpadů nebo SBĚROVÉ DNY pořádané jednotlivými Úřady městských částí Brna (více informací na místně příslušném ÚMČ).

Co s AUTOVRAKEM?

Kontaktujte specializovanou firmu na likvidaci autovraků např.:

 • SD Kovošrot, s.r.o., Kšírova 492, tel. 532 270 111, e-mail: sdskovosrotbrno@volny.cz
 • Remet, s.r.o., Vídeňská 127, tel. 547 214 999, fax 547 213 11

Opuštěný autovrak hlaste:

 • příslušnému ÚMČ
 • Městské policii

Při odhlašování vozidla na Odboru dopravy MMB je majitel povinen doložit potvrzení o převzetí a zneškodnění autovraku specializovanou firmou.

Co s použitým elektrozařízením pocházejícím z domácností?

Elektrozařízení pocházejících z domácností (televizory a monitory počítačů, počítače, tiskárny, kopírky, rádia, elektromotory, chladničky, elektrické nářadí a hračky atd.) jsou výrobky podléhající zpětnému odběru a můžete je dnem 13.8.2005 bezplatně PŘEDAT na místa zpětného odběru.

Při nákupu nového elektrozařízení můžete využít povinnosti posledního prodejce, který má za povinnost zajistit, aby jste mohli použité elektrozažízení odevzdat ke zpětnému odběru místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití. Povinnost si splní tím, že Vám sdělí místo zpětného odběru, které musí být stejně dostupné jako místo prodeje. Pokud není schopen toto sdělit (místo zpětného odběru neexistuje) je povinen zajistit zpětný odběr, tj. výrobek bezplatně odebrat.

Co je to zpětný odběr některých výrobků a o jaké výrobky se jedná?

Zpětný odběr je bezplatné odebírání některých výrobků na místě k tomu výrobcem určeném. Výrobky podléhající zpětnému odběru:

 • oleje jiné než surové minerální oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků,
 • elektrické akumulátory,
 • galvanické články a baterie,
 • výbojky a zářivky,
 • pneumatiky,
 • elektrozařízení pocházející z domácností (viz předešlý dotaz)

Doporučujeme využívat povinnosti prodejců a při nákupu nových výrobků se informovat na možnosti zpětného odběru těchto výrobků.

Kam je možné odkládat stavební odpad?

Nakládání se stavebním odpadem na území města Brna se řídí článkem 8 vyhlášky č. 6/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. V menších objemech odkládejte do sběrných středisek odpadů (stavební odpad nesmí obsahovat azbest).

Recyklovatelné materiály můžete nabídnout např.firmám:

 • Dufonev, s.r.o., Hlinky 102, tel. 543 244 153, recyklační linka na skládce Černovice, tel. 545 219 181, e-mail: dufonev@email.cz
 • Setra, s.r.o., Zvonařka 16, tel. 548 216 783, 602 586 566
 • Stapo, a.s., Holzova 52, tel. 544 230 805, e-mail: stapo@mbox.vol.cz
 • SATESO, s.r.o., Dlouhá 1157/36, Šlapanice, tel. 544 228 058, e-mail: sateso@sateso.cz

Pozor! Při nakládání se stavebním odpadem obsahujícím azbest je původce povinen zajistit, aby při manipulaci nedocházelo k uvolňování azbestových vláken či azbestového prachu do ovzduší.

Objevili jste někde nelegální skládku?

Ohlašte ji prosím na naši horkou linku nebo na:

 • příslušný úřad městské části
 • Odbor životního prostředí MMB, odd. nakládání s odpady, tel. 542 174 501, 542 174 552
 • SAKO Brno, a.s., odpovědný pracovník Oldřich Doležal tel.č.: 548 138 185, email: dolezal@sako.cz

Vidíte někoho zakládat černou skládku nebo házet odpad do přírody apod. Okamžitě volejte prosím Městskou policii - 156. Pomůžete nám snižovat náklady na likvidaci odpadů v městě Brně a ochránite přírodu.

Děkujeme, že nevyhazujete odpad mimo místa k tomu určená a neznečišťujete veřejná prostrantsví! Je to vizitka kulturního člověka!

ZDROJ: SAKO Brno, a.s., upraveno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí