zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výsledky anket Ropák 2007 a Zelená perla 2007

28.04.2008
Obecné
Výsledky anket Ropák 2007 a Zelená perla 2007

V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 96 členů nezávislé Komise ze 120 rozhodlo o vítězi 16. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 13. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2007 získal

1) Jiří Hodač, náměstek ministra dopravy – Česká republika (239 bodů)

-         za bojkotování splnění usnesení české vlády č. 1064 ze dne 19. 9. 2007, které ministrovi dopravy ve spolupráci s ministrem životního prostředí uložilo jmenovat skupinu odborníků, která vyhodnotí variantní řešení výstavby silničního okruhu R1 kolem Prahy přes Suchdol, dálnice D3 ve Středočeském kraji přes rekreační oblast Posázaví a rychlostní silnice R55 v úseku Otrokovice – Rohatec přes ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, takže nadále pokračuje příprava těchto velmi sporných staveb,

-          za vyhrožování občanským sdružením soudními žalobami a finančními úhradami za způsobené škody státu za jejich aktivní účast ve správních řízeních u různých silničních a dálničních staveb (jedná se cca o silniční okruh kolem Prahy R1, obchvat Plzně dálnicí D5 přes vrch Valík, dálnici D8 přes CHKO České středohoří a D11 přes NPR Libický luh) a při podávání odvolání proti rozhodnutím, která mohla být přijata nezákonně,

-          za souhlas s dovykoupením pozemků za cca 23 milionů Kč pro výstavbu vodního stupně Přelouč II. na Labi, který zničí Slavíkovy ostrovy s šedesátkou zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, přičemž toho území kandiduje o zařazení do evropské soustavy chráněných území NATURA 2000, přitom ministr životní prostředí nepovolil výjimku ze zákona č. 114/1992 Sb. k zásahu do biotopů chráněných druhů živočichů a rostlin, takže stavbu nelze zákonným způsobem vybudovat a stát tak mohl tyto peníze ušetřit.

Zelenou perlu 2007 získal

1) Václav Klaus, prezident ČR (285 bodů)

„Žádné ničení planety nevidím, nikdy v životě jsem neviděl a nemyslím, že nějaký vážný a rozumný člověk by to mohl říci.“

z článku Václav Klaus: Žádné ničení planety nevidím a nikdy jsem ani neviděl

http://hn.ihned.cz/?m=d&article[id]=23103405, 9. 2. 2007

V anketě Ropák 2007 se na dalších dvou místech umístili:

2) Kateřina Neumannová, lyžařka, manažerka a jedna z organizátorů Pražské lyže 2007 – Praha (230 bodů)

-          za nápad uspořádat lyžařské běžecké závody na jeden kilometr v rámci akcí Tour de Ski pod názvem Pražská lyže dne 30. 12. 2007 na Hradčanském námětí, přestože se dalo s největší pravděpodobností očekávat, že nebude k dispozici potřebné množství sněhu, který se tak nakonec v objemu 2.500 m3 uměle vyrobil u obce Horní Vltavice na území CHKO Šumava a dovezl šedesáti kamiony do Prahy.

3) Ing. Václav Klaus, CSc., prezident České republiky – Česká republika (196 bodů)

-          za bagatelizaci rizik globální změny klimatu, která je vyvolaná také antropogenními emisemi skleníkových plynů, a aktivisticko-mediální přístup k tomuto tématu,

-          za napsání humoristicky laděné knihy „Modrá, nikoliv zelená planeta“ (vydána v květnu 2007), jejíž jeden z podrobných rozborů vyšel pod názvem „Živá planeta aneb sto omylů Václava Klause“ na internetové stránce http://www.blisty.cz/art/36399.html.

V anketě Zelená perla 2007 jsou na dalších dvou místech tyto výroky:

2) Petr Mach, výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku (159 bodů)

„Uhlí, ropa a plyn jsou darem přírody a jejich spalováním uvolňujeme do přírody cenný kysličník uhličitý, který je zdrojem pro obnovu života v přírodě.“

z článku Sporná teorie globálního oteplování

CEP - Newsletter, únor 2007

3) Jiří Janeček, radní hlavního města Prahy (ODS) (150 bodů)

„Já jsem se tam byl podívat, protože když o tom budu hlasovat, já myslím, že ta lokalita je nádherná, myslím si, že aby tam byl jenom les, je to škoda.“

z Večerníku z Čech v 18 hodin z reportáže Golfové hřiště v Klánovicích

Česká televize 1, 4. 9. 2007

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 25. 4. 2008:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2007

4) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS) – Jihočeský kraj (145 bodů)

-           za vytrvalou podporu výstavby střediska zimních sportů s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části vojenského výcvikového prostoru Boletice a na vyhlášeném ptačím území soustavy NATURA 2000, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s výskytem téměř padesáti chráněných druhů rostlin,

-           za podrývání autority a kompetencí Správy Národního parku Šumava při ochraně ekosystémů jako je např. vytěžení a odvoz stromů napadených kůrovcem, maximální odvážení spadaných stromů po orkánu Kyril, omezování snahy rozšířit I. zóny parku atd.,

-           za podporu snah většího otevření cenných uzemí pro turistický ruch jako pravý břeh Lipna, otevírání nových hraničních přechodů, splouvání Vltavy i při nízkých stavech vody v horní části řeky apod.

5) MUDr. Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) – Praha (136 bodů)

-           za trvalé prosazování výstavby mrakodrapů na pražské Pankrácké pláni (75 metrů vysoký děrovaný válec Epoque Hotel a 109 metrů vysoká budova ve tvaru písmene „V“ Epoque Bytový dům) navzdory kritice Centra světového dědictví UNESCO a rizika nevratného narušení panorama Prahy a za to, že nezabránil neposkytování informací o tomto projektu úředníky magistrátu v rozporu se zákonem, čímž celé rozhodování a schvalování nelze považovat za transparentní.

6) Mgr. Oldřich Vojíř, Ph. D., poslanec PS P ČR a předseda Hospodářského výboru (ODS) – Ústecký kraj, ČR (102 b.)

-           za podporu snahy prolomit územní limity pro další těžbu hnědého uhlí aspoň rozšířením lomu Bílina do oblasti se zničenou obcí Libkovice, čímž se těžba na dole prodlouží o asi dvacet let až do roku 2050,

-           za podporu výstavby dvou nových jaderných bloků o výkonu 600-1000 MW, jejichž výstavba by mohla trvat dvanáct let a stavba by stála až 140 miliard korun.

7) Ing. Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje (ODS) – Středočeský kraj (82 bodů)

-           za trvalou podporu dálnice D3 přes cennou rekreační oblast dolní Posázaví, přestože existuje ekologicky šetrnější a finančně levnější varianta řešení silničního spojení do Českých Budějovic v podobě nové silnice R3 a modernizace silnice č. I/3 Mirošovice - Benešov, která se této oblasti vyhýbá, a přestože se proti dálnici postavilo pět obcí, které na obranu své krajiny okolí musely vyhlásit stavební uzávěry.

8) JUDr. Ing. Emil Rudolf, ředitel Ministerstva životního prostředí v Hradci Králové – Královéhradecký kraj (67 bodů)

-           za „napomáhání“ společnosti Skládka Elzet, s. r. o. Praha, která od roku 2004 odpadem v rámci rekultivací nezákonně zasypává jezero v Blatě u Mikulovic spolu se stovkami ohrožených žab, neboť snižoval či rušil pokuty udělované ČIŽP, přitom MŽP v roce 2007 s rozhodnutím o odvolání váhalo tak dlouho, až byl případ promlčen a udělená pokuta 300 tisíc Kč se anuluje, protože uplynula zákonná lhůta tří let.

9) Ing. Bohumír Rada, předseda představenstva Agrodružstvo Jevišovice a jednatel společnosti ZEVO, s. r. o. Jevišovice (63 bodů)

-          za zodpovědnost při provozování bioplynové stanice ve Velkém Karlově na Znojemsku bez platného integrovaného povolení, za což ČIŽP udělila pokuta 300 tisíc korun,

-          za nedovolené nakládání s látkami závadnými vodám, za opakované vyvážení digestátu na pole, za porušování technologie zpracování kejdy v bioreaktoru a za zodpovědnost při obtěžování obyvatel Velkého Karlova zápachem, čímž negativně ovlivňuje názor veřejnosti na využívání bioplynu jako vhodného alternativního zdroje energie,

-          za prosazování výstavby velkochovu krokodýlů ve Velkém Karlově, který je v zásadním rozporu s tradiční přírodní hodnotou, jakou je život nedomestikovaných divokých zvířat v přirozených biotopech,

-          za zodpovědnost v nezákonném obdělávání pozemků na části přírodní památky Rudlické kopce s mnoha chráněnými stepními druhy rostlin a živočichů, čímž družstvo od MŽP dostalo pokutu 450 tisíc korun.

9) Ing. Ivan Hlaváček, ředitel firmy InterCora, s. r. o. Plzeň – Plzeňský kraj (63 bodů)

-           za prosazování výstavby obchodního centra v Plzni v ulici U Prazdroje, které by přitáhlo další automobilovou dopravu do místa, které již nyní trpí nadlimitním hlukem a vysokými dopravními intenzitami, a v jehož těsné blízkosti dvě velká obchodní centra již stojí,

-           za prosazování výstavby obchodního centra v Klatovech na místě historicky cenných budov továrny Škoda z roku 1854 i přes odpor řady místních obyvatel, členů zastupitelstva i řady architektů, které by do blízkosti centra města přilákalo další automobily, čímž by mohlo dojít k nárůstu koncentrací výfukových plynů a k překročení limitů hluku,

-           za prosazování výstavby Kauflandu v těsné blízkosti historického centra Domažlic s rizikem zvýšení počtu automobilů a tím i k vzrůstu emisí výfukových plynů a k překročení limitů hluku.

10) Ing. arch. Anna Procházková, radní Jihomoravského kraje pro územní plánování (ODS) – Jihomoravský kraj (47 bodů)

-           za trvalou podporu spojení Brna s Vídní výstavbou rychlostní silnice R52 Pohořelice - Mikulov v dotyku s chráněným územím evropské soustavy NATURA 2000 a CHKO Pálava, aniž byl z ekologického, stavebně-technického, dopravního, územního a finančního hlediska posouzen koridor kolem Břeclavi se čtyřpruhovou silnicí R55 s využitím stopy plánovaného dvoupruhového obchvatu silnicí I/55,

-           za trvalou podporu výstavby rychlostní silnice R43 přes městskou část Brno-Bystrc v dotyku s Brněnskou přehradou bez ohledu na možnost podrobně posoudit i jiné koridory či řešení při schvalování zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.

11) Pavel Novotný, starosta Skutče (KUD-ČSL) – Pardubický kraj (20 bodů)

-           za ignorování názorů veřejnosti a potlačování diskuse o rozvoji města při prosazování umístění supermarketu PLUS – DISCOUNT, s. r. o. na místě současného parku bez ohledu na kritické názory místního občanského sdružení a veřejnosti o zbytečném vykácení 50 stromů a zrušení hřiště, o velkém riziku zvýšení silniční dopravy a také snížení kvality bydlení.

Poděkování za podporu akce patří:

Nadaci Partnerství Brno (www.nadacepartnerstvi.cz), Moravské bance vín Brno (www.bankavin.cz)

 a vegetariánské restauraci Rebio Brno. Mediálním partnerem je METROPOLIS (www.metropolislive.cz).

Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2007

4) Marek Loužek, ekonom a politolog, působí v Centru pro ekonomiku a politiku (99 bodů)

„Fráze „šetřeme papírem, chraňme naše lesy“ je nesmyslná. Lesy se vysazují právě proto, aby se měl z čeho vyrábět papír. Čím bude větší poptávka po papíru, tím bude na světě více lesů, a nikoli méně.“ – z článku Recyklace je modla. Nevěřme jí!, LN, 7. 9. 2007

5) Petr Kajnar, primátor města Ostravy (ČSSD) (85 bodů)

„Stromy ve městě se mají udržovat tak, aby sloužily a nepřekážely.“ (řečeno při předání petice občanů proti skácení 144 stromů v Ostravě-Porubě, kdy padesátileté lípy mají ustoupit novým parkovištím, přičemž budou nahrazeny novou výsadbou) – z článku Primátor: Stromy mají sloužit, a ne překážet, Právo, 15. 1. 2007

6) Jan Virag, živnostník firmy Jan Virag – KBU (84 bodů)

„Vyhlášky splníme. Na rozdíl od jiných zemí se u nás brojleři mají stejně, jako když naši lidé jedou do lázní.“ – z článku Budou v Kněževsi týrána zvířata?, MF Dnes-střední Čechy, 22. 5. 2007

7) Pavel Bém, primátor hlavního města Prahy (ODS) (81 bodů)

„Máme jediné nebo ne jediné, ale máme prostě chronické problémy, které způsobují nejrůznější a já si dnes dovolím tvrdit militantní takzvaně občanská nebo ekologická sdružení, které podobně v Plzni prostě brání veřejných dopravním stavbám a já tvrdím, že v 90 procentech jsou motivováni ekonomicky, to znamená, mají zájem na tom povětšinou svá vlastnictví příslušných pozemků pod těmito stavbami nějakým způsobem zhodnotit, zkapitalizovat.“ (odpověď na otázku redaktora: „Zatím nemáte obavy ze zpoždění?“) – z pořadu Pavel Bém v Impulsech Václava Moravce na Rádiu Impuls, www.impuls.cz, 16. 8. 2007

8) Václav Klaus, prezident ČR (75 bodů)

„Zatímco některé pouště se mohou rozšiřovat a některé břehy oceánů mohou být zaplaveny vodou, ohromné části Země – dosud neobydlené kvůli drsnému, studenému klimatu – by se mohly stát úrodnými oblastmi, kde budou moci žít milióny lidí.“

(výtah z odpovědí na otázky Výboru pro energii a obchod Sněmovny reprezentantů Kongresu USA o lidském působení na globální oteplování a klimatické změny na veřejném slyšení dne 21. 3. 2007) – z tiskové zprávy Prezident odpověděl americkému Kongresu, www.hrad.cz, 21. 3. 2007

9) Václav Klaus, prezident ČR (65 bodů)

„Komunismus byl nahrazen hrozbou ambiciózního environmentalismu. Tato ideologie hlásá, že jí jde o ochranu Země a přírody, a pod tímto sloganem – podobně jako kdysi marxisté – chce nahradit svobodný a spontánní vývoj lidstva určitým druhem centrálního (nyní globálního) plánování celého světa.“ (výtah z odpovědí na otázky Výboru pro energii a obchod Sněmovny reprezentantů Kongresu USA o lidském působení na globální oteplování a klimatické změny na veřejném slyšení dne 21. 3. 2007) – z tiskové zprávy Prezident odpověděl americkému Kongresu, www.hrad.cz, 21. 3. 2007

10) Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, prezident Svazu dopravy, viceprezident sdružení ČESMAD Bohemia a prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (62 bodů)

„Největším problémem bude odvrátit zelený terorismus v kauze víkendových zákazů jízd, neboť by to poškodilo extrémním způsobem českou ekonomiku (zvláště automobilový průmysl), ale stát zatím nic neudělal pro výstavbu více než 2000 odpočívek pro kamiony u dálnic, a hlavně je tu extremismus malé země nesrovnatelný a samozřejmě nezodpovědný vůči ostatní Evropě.“ (část odpovědi na anketní otázky redakce časopisu Dopravní noviny) – z článku Anketa Dopravních novin 2007, Dopravní noviny, 20. 12. 2007

11) Jiří Hanzlíček, ekologický poradce s doktorátem ochrany prostředí na UK (46 bodů)

„Opakovaně uvádím, že činnost těchto zelených iniciativ hraničících s ekoterorismem zcela umožňují naše zákony.“ – z článku EKOLOGIE: Zelení úspěšně blokují dálnice a další stavby, neviditelnypes.lidovky.cz, 4. 10. 2007

12) Marek Loužek, ekonom a politolog, působí v Centru pro ekonomiku a politiku (45 bodů)

„Populární klišé „je levnější energii ušetřit, než ji vyrobit“ je zavádějící. Je to stejně smysluplné jako tvrdit, že nejlevnějším způsobem, jak mít dostatek potravin, je přestat jíst.“ – z článku Neplánujme atmosféru – příroda si pomůže, MF Dnes, 19. 2. 2007

13) Jaroslav Hanák, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy, prezident Svazu dopravy, viceprezident sdružení ČESMAD Bohemia a prezident Asociace dopravních, spedičních a servisních firem Čech, Moravy a Slezska (43 bodů)

„Velkou ostudou země zůstává kvůli zelenému teroru či extremismu neřešení plavebních stupňů na Labi a tím pomalé, ale jisté pohřbívání vodní dopravy v Čechách...“ (část odpovědi na anketní otázky redakce časopisu Dopravní noviny) – z článku Anketa Dopravních novin 2007, Dopravní noviny, 20. 12. 2007

14) Marek Loužek, ekonom a politolog, působí v Centru pro ekonomiku a politiku (39 bodů)

„Snažit se dosáhnout pokroku tím, že se lidé budou nutit do recyklace, když by mohli dělat produktivnější věci, znamená společnost ochuzovat.“ – z článku Recyklace je modla. Nevěřme jí!, Lidové noviny, 7. 9. 2007

15) Jiří Šulc, hejtman Ústeckého kraje (ODS) (36 bodů)

„Chtěl bych tímto poděkovat panu Miroslavu Patrikovi ze Sdružení Děti Země a i jiným aktivistům za to, že svým zdržováním připravili stát o několik miliard korun a lidských životů...“ – z článku Ekologové, můžete za smrt, MF Dnes-sev. Čechy, 7. 11. 2007

16) Ivo Strejček, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (28 bodů)

„Pokud je tedy Stavros Dimas autorem opatření, které uvaluje na výrobce automobilů nesmyslně tvrdé limity na uvolňování emisí do ovzduší, které vznikají při spalování paliva, měl by tento Řek také promyslet „něco“, co zabrání přírodě samotné uvolňovat CO2 do ovzduší.“ – u článku Panika kolem emisí poškodí výrobce automobilů, Moravskoslezský deník, 14. 2. 2007

17) Petr Brázda, zastupitel Ústeckého kraje (KSČM) (16 bodů)

„Vždy, když se vracím po dálnici z Prahy a vidím siluety Českého středohoří, říkám si, to je krása, a tady jsem doma. Jenže v Lovosicích dálnice končí. První problém. Kraj potřebuje urychleně dokončit dopravní infrastrukturu, dálnici D8 a rychlostní komunikaci Louny – Chomutov – Hora Svatého Šebestiána, páteřní silnici kraje v úseku Teplice, Děčín –Česká kamenice – Rumburk (Varnsdorf).“ – z článku Začala sezóna cestovního ruchu: Jak přilákat do kraje více návštěvníků?, Komerční příloha Deníků Bohemia, MF Dnes a Práva z dubna 2007, www.kr-ustecky.cz, 9. 5. 2007

18) Jiří Netík, radní Jihočeského kraje (KDU-ČSL) (5 bodů)

„Je potřeba si říct, jestli chceme, aby park uschl a víceméně se stal jakousi šedou, mrtvou přírodní rezervací, anebo jestli je opravdu možnost, tak jak máme za to, že byl zákon původně přijat, aby zonace byla provedena zodpovědně a měla jasná pravidla.“ – z článku Jihočeský kraj chce, aby vláda rozhodla o ochraně Šumavy, http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=2042190&all_ids=1 (ČTK), 18. 9. 2007

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí