zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka odpadních nádob z plastů

02.05.2008
Odpady
Dodávka odpadních nádob z plastů
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867752
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Polsko  BusinessInfo.cz - Polsko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/polsko/1000792/">(teritoriální informace Polsko) 
 
* Datum uzávěrky:  
09.06.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 83 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T073900 PLASTY A VÝROBKY Z NICH

 
 
 
Anotace tendru:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. vypisuje výběrové řízení na dodávku odpadních nádob z plastů. Nabídka do tendru musí být zaslána do 9. 6. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v polštině.

 
Popis tendru (Polština):

PL-Kraków: Pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Nowohucka 1, Do wiadomości mgr inż. Beata Wolnik, PL-31-580 Kraków. Tel. (48-12) 646 22 86. E-mail zp@mpo.krakow.pl. Faks (48-12) 646 23 50.

Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mpo.krakow.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Podmiot prawa publicznego.
Ogólne usługi publiczne.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS

II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie i dostawę fabrycznie nowych plastikowych pojemników na odpady dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie.

II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31–580 Kraków.
Kod NUTS: PL213 .

II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Dostawa do siedziby Zamawiającego: a) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 60 l 100 szt; b) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 240 l 500 szt; c) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 770 l 200 szt; d) pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 770 l 100 szt; e) pojemników plastikowych niebieskich z płaską pokrywą o pojemności 1100 l 390 szt; f) pojemników plastikowych niebieskich bez pokrywy o pojemności 1100 l 780 szt; g) pojemników plastikowych żółtych z płaską pokrywą o pojemności 1100 l 390 szt; Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki plastikowe – min. 24 miesiące od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 a – 1 g do siwz.

II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

25223300.

II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Tak.

II.1.8)
Podział na części:

Nie.

II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 873 800,00 PLN.

II.2.2)
Opcje:

II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Zakończenie: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 20 000,00 złotych (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100). Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatności wynikające z realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia następować będą przelewem na wskazany w treści faktury numer rachunku bankowego Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty otrzymywania faktur przez Zamawiającego wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie dostawy.

III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

III.2)
WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych; - nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1., 3., i 4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty o których mowa w pkt. a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2. składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. oraz w 2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 9. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa:

III.2.3)
Zdolność techniczna:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy pojemników plastikowych o wartości nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia oferowanej przez Wykonawcę (każda z dostaw) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw pojemników plastikowych o wartości nie mniejszej od wartości przedmiotu niniejszego zamówienia oferowanej przez Wykonawcę (każda z dostaw) z podaniem ich wartości, ilości, dat wykonania oraz odbiorców – zgodnie z zał. nr 2 do siwz. Należy wykazać się zrealizowanymi co najmniej dwoma takimi dostawami. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.

III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone:

III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)
RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1)
Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

TZ/EW/3/2008.

IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Nie.

IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 6.6.2008 - 15:00.
Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

9.6.2008 - 10:30.

IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert:

Data: 9.6.2008 - 11:00.
Miejsce: Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – świetlica sala nr 10.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 77.

VI.4.2)
Składanie odwołań:

VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. E-mail uzp@uzp.gov.pl. Tel. (48-22) 458 77 77. URL: www.uzp.gov.pl. Faks (48-22) 458 77 77.

VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
25.4.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí