zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Bratislava:Černé skládky a jejich likvidace

16.05.2008
Obecné
Odpady
Bratislava:Černé skládky a jejich likvidace

V roku 2007 bolo odvezených spoločnosťou OLO, a.s. zatiaľ 13  VKK odpadu o hmotnosti 46 t. Každá mestská časť má v tomto roku pre jarné a jesenné čistenie k dispozícií 15 VKK o hmotnosti od 6 m3 až 16 m3. V roku 2007 firma CarniHerba odstránila odpad uložený v rozpore so zákonom na pozemkoch vo vlastníctve, správe alebo v údržbe hl. m. SR BA za cca 500 000.-Sk a spoločnosť OK plus s.r.o.za 50 000 Sk nebezpečný odpad.

Postup hlavného mesta pri nakladaní s opusteným odpadom určujú  ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), konkrétne z § 18 citovaného zákona.

Podľa ods. 6 ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti (t.j. povinná osoba) zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad v rozpore s týmto zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci, v ktorých územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza.

Oznámenie podľa odseku 6 nie je návrhom na začatie konania obvodného úradu životného prostredia. Podľa odseku 7 je obvodný úrad životného prostredia povinný požiadať Policajný zbor o zistenie zodpovednej osoby

 

Ak sa zistí osoba zodpovedná za uloženie odpadu, je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady. Ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zistená osoba je povinná na vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú zmluvu s obcou alebo obcou, ak túto činnosť obec zabezpečuje sama.

Ak sa podľa odseku 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa odseku 8 nepreukáže niektorá zo skutočností uvedená v odseku 8 písm. a) až c), zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s týmto zákonom. Náklady, ktoré tým obci na odstránenie takýchto „divokých skládok“ vzniknú, si obec zahrnie ako náklady pre výpočet miestneho poplatku za komunálne odpady.

Nájdenie nedovolene uloženého odpadu je však  stav, ktorý nastal po protiprávnom konaní neznámej osoby. Protiprávnym preto, lebo bola porušená  povinnosť uvedená v § 18 ods. 3 zákona o odpadoch, podľa ktorej sa zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom v súlade so zákonom. Miesto určené v súlade s týmto zákonom môže byť napr. aj miesto, ktoré určí obec na ukladanie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo všeobecne záväznom nariadení. Porušenie tohto ustanovenia je spojené so sankciou podľa § 78 ods. 2 písm. c), ktorou je pokuta do 500 tis. Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi. V ostatných prípadoch ide o priestupok podľa § 80 ods. 1 písm. a) a b), ktorý prerokúva obec a môže uložiť pokutu do 5 tis. Sk.

Konkrétny právny režim, ktorý by mal napomôcť riešiť prípady tzv. opusteného odpadu ustanovuje § 18 ods. 6 až 11.

Oddelenie životného prostredia zabezpečuje údržbu

- cca 22,4 ha verejnej zelene v CHA Horský park

- cca 90 ha pozemkov, vedených ako ostatná plocha, vo vlastníctve, užívaní hlavného mesta, prostredníctvom oprávnenej osoby, vybranej  na základe zákona 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní. V roku 2006 bolo vyčerpaných 3 455 000.- z rozpočtu  hlavného mesta

V roku 2006 bol odstránený odpad uložený v rozpore so zákonom na týchto lokalitách:

V MČ Staré Mesto - Hrebendova ul.,  Dolná ul., Hroboňova, Lesná,

MČ  Podunajské Biskupice - Dvojkrížna ul., Vinohradnícka, ul. Janka Kráľa,

MČ Ružinov - v záhradkárskej osade Prievoz, Hanácka ul., Priekopy pri garážach, Ivánska ul. pri útulku,

MČ Vrakuňa - ul. Hradská

v MČ Vajnory  dve lokality na Príjazdnej ulici a Rybničnej,

v MČ Rača - lokalita Žabí majer, Pod Modrým mostom- ul. Černockého

MČ Nové Mesto - pri autobusovej stanici na Bajkalskej ul. a Vajnorskej pri športovej hale - Pasienky, lokalita Zátišie - garáže, Tehelná ulica- garáže , garáže na Pionierskej ul., na Tupého ulici,

MČ Dúbravka - ubytovňa Fortúna,

MČ Záhorská Bystrica- Pod Kerepušky

MČ Petržalka - na Kopčianskej ul.

MČ Čunovo- pri Jazerách

ZDROJ:  www.bratislava.sk

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí