zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - Dohled nad zakázkami na stavební práce týkajícími se infrastruktury odpadového hospodářství v severní části Kypru

16.05.2008
Odpady
EuropeAid - Dohled nad zakázkami na stavební práce týkajícími se infrastruktury odpadového hospodářství v severní části Kypru
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200867873
 
* Stav tendru: 
výzva k předkvalifikaci  
 
* Financování: 
EuropeAid  
 
* Země: 
Kypr  BusinessInfo.cz - Kypr" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/kypr/1001055/">(teritoriální informace Kypr) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.06.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 90 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Účelem této zakázky je dohled nad realizací několika zakázkami na práce a dodávky v pozici inženýra zakázky. Očekává se podepsání přibližně 7 smluv na stavební práce a dodávky v rámci výstavby různých zařízení pro zpracování odpadu, např. skládky, centrální sanitární skládky, překládací stanice, uzavírka stávajících skládek, předběžné skládky pro stavební a demoliční odpad, zařízení pro likvidaci lékařského materiálu, zařízení/úložiště pro skladování nebezpečného odpadu.

Přihlášky v angličtině je nutné doručit do 17. června 2008.

*********************************************************************************
Máte zájem o výběrová řízení a informace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS, EuropeAid)?
Rádi byste se zúčastnili některého ze zveřejněných tendrů a nevíte jak na to?

Navštivte internetové stránky projektu "Šance pro firmy" na adrese www.sanceprofirmy.cz, kde
naleznete aktuální informace o rozvojové spolupráci, každý den nová výběrová řízení, ale hlavně
termíny bezplatných školení, v rámci kterých máte jedinečnou šanci získat více informací o ZRS!
*********************************************************************************

 
Popis tendru (Čeština):

B-Brusel: Dohled nad zakázkami na stavební práce týkajícími se infrastruktury odpadového hospodářství v severní části Kypru

Lokalita – severní část Kypru

Oznámení o veřejné zakázce na služby

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/126761/C/SER/CY
2.
Řízení:

Užší.
3.
Program:

Program finanční pomoci na podporu hospodářského rozvoje komunity kyperských Turků. Sektorový program pro tuhé odpady.
4.
Financování:

Rozpočtová linie: 22 02 07 03.
5.
Veřejný zadavatel:

Evropské společenství zastupované Evropskou komisí, za účelem podpory hospodářského rozvoje komunity kyperských Turků a v souladu s nařízením Rady (ES) č. 389/2006 (Úř. věst. (2006) L 65/5).

Předmět zakázky


6.
Povaha zakázky:

Placená.

7.
Popis zakázky:

Účelem této zakázky je dohled nad realizací několika zakázkami na práce a dodávky v pozici inženýra zakázky. Očekává se podepsání přibližně 7 smluv na stavební práce a dodávky v rámci výstavby různých zařízení pro zpracování odpadu, např. skládky, centrální sanitární skládky, překládací stanice, uzavírka stávajících skládek, předběžné skládky pro stavební a demoliční odpad, zařízení pro likvidaci lékařského materiálu, zařízení/úložiště pro skladování nebezpečného odpadu.

8.
Počet a názvy položek:

Nehodící se.

9.
Maximální rozpočet:

1 650 000 EUR.

10.
Rozsah dalších služeb:

Veřejný zadavatel může v závislosti na dostupnosti financování a dle vlastního uvážení prodloužit dobu trvání projektu a/nebo rozšířit jeho rozsah až do maximální výše, která nepřesahuje délku a hodnotu původní zakázky. Jakékoli prodloužení zakázky by záviselo na uspokojivém provedení zhotovitelem. Vlastní hodnota a doba trvání případných dalších služeb budou sjednány vyjednávacím řízením dle PRAG 3.2.3.1, Rozpočet, bod (c).


Podmínky účasti


11.
Způsobilost:

Účast je otevřená všem fyzickým a právnickým osobám (jež se účastní buď individuálně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů), které byly zřízeny v členském státě Evropské unie nebo v zemích nebo územích regionů zahrnutých do a/nebo oprávněných konkrétním nástrojem, který se týká programu, v rámci něhož je zakázka financována, tj. nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27.2.2006 (Úř. věst. L 65 ze dne 7.3.2006) (viz také bod 30 níže).
Účast je otevřená i mezinárodním organizacím.
Článek 9(1) nařízení Rady (EC) č. 389/2006, první odstavec, uvádí, že: „Účast v řízení pro zadání veřejných nebo grantových zakázek financovaných dle tohoto nařízení musí být otevřena pro všechny fyzické nebo právnické osoby z členských států Evropské unie.“
Co se týče výše uvedeného článku 9(1), první odrážky, sdělila Rada, že „výraz „fyzické nebo právnické osoby z členských států Evropské unie“ zahrnuje ty osoby, které sídlí nebo byly zřízeny v těch oblastech Kyperské republiky, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává faktické řízení.
Komise dále stanovila, že: „Hlavním cílem tohoto finančního nařízení je podpořit hospodářský rozvoj komunity kyperských Turků. Proto Komise chápe výraz „všechny fyzické nebo právnické osoby z členských států Evropské unie“ v odstavci 1 článku 9 nařízení...jakožto zahrnující všechny skutečně existující domácí právnické osoby, které sídlí nebo byly ustanoveny v těchto oblastech. Toto neznamená uznání žádné jiné veřejné moci v oblastech, nežli je vláda Kyperské republiky“.

12.
Kandidatura:

Přihlásit se mohou všechny oprávněné fyzické a právnické osoby (stejně jako v bodě 11 výše) nebo skupiny takových osob (konsorcia).
Konsorciem může být stálé, právně založené uskupení nebo skupina, která byla založena neformálně pro určité výběrové řízení. Všichni členové konsorcia (tj. vedoucí a všichni ostatní partneři) jsou společně a nerozdílně zodpovědní veřejnému zadavateli.
Účast neoprávněné fyzické nebo právnické osoby (stejně jako v bodě 11) povede k automatickému vyloučení této osoby. V případě, že dotyčná neoprávněná osoba patří ke konsorciu, bude vyloučeno celé konsorcium.

13.
Počet přihlášek:

Fyzická nebo právnická osoba, ať už je forma účasti jakákoli (jako individuální právní subjekt nebo jako vedoucí či partner konsorcia, které přihlášku podává), nemůže podat více než 1 přihlášku. V případě, že fyzická a právnická osoba podá více než 1 přihlášku, všechny přihlášky, na kterých se tato osoba podílela, budou vyloučeny.

14.
Zákaz vytváření spolků v užším výběru:

Jakékoli nabídky obdržené od uchazečů zahrnujících jiné firmy, nežli ty, jež jsou uvedeny ve vybraných přihláškách, budou z tohoto užšího výběrového řízení vyloučeny. Uchazeči v užším výběru nesmí vytvářet spolky nebo vzájemné subdodávky pro zmíněnou zakázku.

15.
Důvody pro vyloučení:

Jako součást přihlášky musí uchazeči předložit prohlášení podepsané a zařazené do standardního formuláře přihlášky, že se nenacházejí v žádné ze situací pro vyloučení, které jsou uvedené v oddílu 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES.

16.
Subdodávky:

Subdodávky budou povoleny do výše 30 % hodnoty zakázky.

17.
Počet uchazečů do užšího výběru:

Na základě doručených přihlášek bude 4–8 zájemců vyzváno, aby předložili podrobné nabídky pro tuto zakázku. V případě, že výběrová kritéria splní méně než 4 kvalifikovaní uchazeči, bude veřejný zadavatel moci vyzvat uchazeče, kteří splňují kritéria pro podání nabídky.


Předběžný časový rozpis


18.
Předběžné datum výzvy k účasti v nabídkovém řízení:

Červenec 2008.

19.
Předběžné datum zahájení zakázky:

Říjen 2008.

20.
Počáteční období plnění a možné prodloužení zakázky:

36 měsíců (říjen 2008–říjen 2011).
V období od října 2008 do června 2009 bude poradce asistovat při výběrovém procesu na související stavební práce a zakázky na dodávky.
Činnost v rámci dohledu budou provedeny v období od července roku 2009 do října roku 2011.


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


21.
Kritéria pro výběr uchazečů:

Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomické a finanční postavení uchazeče (na základě bodu 3 formuláře přihlášky):
Roční obrat uchazeče musí přesáhnout 1 000 000 EUR za každý z posledních 2 let (2006 a 2007).
Uchazeč musí uvést dané roky v bodu 3 formuláře přihlášky.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě bodů 4 a 5 formuláře přihlášky):
Uchazeč musí mít celkově alespoň 15 stálých zaměstnanců, a to jak v současnosti (2008), tak jako průměr v letech 2006 a 2007, a tito musí pracovat v oblastech souvisejících s touto zakázkou dle popisu v bodě 3(a) níže. Tento požadavek se týká 15 zaměstnanců jako týmu.
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodů 5 a 6 formuláře přihlášky):
(a) Uchazeč musí mít zkušenosti v následujících oblastech:
(i) stavební dozor u skládek odpadu;
(ii) stavební dozor v případě překládacích stanic pro městský tuhý odpad;
(iii) stavební dozor nad obnovou starých skládek;
(iv) stavební dozor nad zařízením pro zpracování a/nebo likvidaci nebezpečného odpadu;
(iv) dohled nad instalací zařízení na likvidaci kontaminovaného lékařského materiálu;
(vi) dohled nad zařizováním předběžných skládek stavebního a demoličního odpadu;
(b) uchazeč musí prokázat zkušenosti s projekty/projektovými složkami, a to následujícím způsobem
(i) alespoň 2 projekty stavebního dohledu nad skládkami městského odpadu o kapacitě alespoň 200 tun/den, přičemž alespoň 1 z nich by měl být dle směrnice 1999/31/ES;
(ii) alespoň 1 projekt stavebního dohledu nad předávacími stanicemi městského pevného odpadu;

(iii) alespoň 2 projekty stavebního dozoru nad obnovou starých skládek, z nichž alespoň 1 by v rozsahu rovnajícím se nebo přesahujícím 500 000 m 3;

(iv) alespoň 1 projekt stavebního dozoru nad zařízením pro zpracování a/nebo likvidaci nebezpečného odpadu.
Pro účely tohoto výběrového řízení budou projekty / projektové složky splňovat ustanovení bodu 21.3(b) výše, pouze pokud:
— byly dokončeny v období mezi 1.1.2000 a závěrečnou lhůtou pro podání přihlášek na současné řízení (v tomto případě nedbejte prosím na pokyny v bodě 6 přihlášky, kde se požaduje seznam projektů provedených v průběhu „posledních 3 let“. Avšak povinnost uvést nejvýše 15 referencí stále platí), a
— nejméně 50% z každého projektu/projektové složky provedl uchazeč sám (v případě, že uchazečem je konsorcium, pak 1 z jeho členů) a nikoli, např., jiní členové dříve utvořeného konsorcia, kteří nejsou součástí této přihlášky.
Jeden a tentýž projekt/dílčí část projektu se může vztahovat na více než 1 z dílčích bodů (i) až (iv) kritéria 21.3(b) výše.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména ta týkající se státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt
Jestliže více než 8 oprávněných uchazečů splňuje výše uvedená výběrová kritéria, musí být znovu zváženy relativní klady a zápory přihlášek těchto uchazečů, aby mohlo být určeno 8 nejlepších přihlášek do nabídkového řízení. Jedinými faktory, které budou brány v úvahu během tohoto přezkoumání, jsou v sestupném pořadí (na základě bodu 6 formuláře přihlášky):
1) vyšší počet projektů/projektových složek, jež jsou v souladu s kritériem 21.3(b), dílčí body (i) až (iv);
Poznámka: v případe projektů, jež kombinují 2 nebo více dílčích bodů z 21.3(b), bude každá složka týkající se dílčích bodů (i) až (iv) výše počítána zvlášť (např. 1 projekt spočívající ve stavebním dohledu nad skládkou odpadu a stavební dohled nad překládací stanicí odpadu se bude počítat jako 2 platné reference).
2) Souhrnná hodnota poradenských služeb (tj. bez složek stavebních prací a dodávek) poskytnutých uchazečem v rámci vyhovujících projektů podle kritéria z bodu 21.3(b).
Obě výše uvedená porovnávací kritéria budou použita v tomto pořadí, tj. všichni uchazeči, kteří splňují výběrová kritéria podle bodu 21.1., 21.2 a 21. 3, budou nejdříve ohodnoceni podle porovnávacího kritéria (1) a podle toho zařazeni. Srovnávací kritérium č. 2 bude použito pouze tehdy, jestliže někteří uchazeči v dolní části seznamu dosáhnou stejného počtu bodů u srovnávacího kritéria č. 1, a bude se týkat pouze těchto uchazečů.

22.
Kritéria pro zadání zakázky:

Nejlepší zhodnocení peněz.


Přihláška


23.
Konečná lhůta pro přijetí přihlášek:

17.6.2008 v 16.00 hodin (středoevropského času).
Jakákoli přihláška obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

24.
Formát přihlášky a požadované podrobnosti:

Přihlášky musí být podány za použití standardního formuláře (dostupný na následující internetové adrese:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/annexes_standard_documents/index_en.htm), jehož body a formát je nutno bezvýhradně dodržet.

Jakákoli další dokumentace (brožura, dopis atd.) zaslaná s přihláškou nebude brána v úvahu.

25.
Způsoby podání přihlášek:

Přihlášky musí být podány v angličtině, výlučně veřejnému zadavateli:
— buď doporučeně (úřední poštovní službou), nebo osobně (včetně kurýrní služby) přímo veřejnému zadavateli proti podepsanému a datem označenému potvrzení o převzetí, na adresu:

Evropská komise, GŘ pro rozšíření – oddělení A3, operační skupina pro komunitu kyperských Turků, Kancelář: CHAR 04/005, ústřední poštovní úřad, Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere.

Ústřední poštovní úřad Komise na avenue du Bourget je otevřen od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 17:00 a v pátek od 9:00 do 16:00.
Poznámka: Název zakázky a referenční číslo (viz bod 1 výše) musí být srozumitelně označené na obálce obsahující přihlášku a musí být vždy uvedeny ve veškeré další korespondenci s veřejným zadavatelem.
Přihlášky podané jakýmkoli jiným způsobem nebudou brány v úvahu.

26.
Provedení změn nebo stažení přihlášek:

Uchazeči mohou změnit nebo odvolat své přihlášky podáním písemného oznámení před vypršením lhůty pro podání přihlášek. Po vypršení této lhůty žádné nabídky nelze změnit.
Jakékoli takové oznámení o provedení změn nebo odvolání přihlášky musí být připraveno a podáno v souladu s bodem 25. Vnější obálku (a příslušnou vnitřní obálku) je nutno označit nápisem „Alteration“ (změna) nebo „Withdrawal“ (odvolání), podle skutečnosti.

27.
Pracovní jazyk:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

28.
Další informace:

1) Vyplnění standardního formuláře přihlášky:
Při vyplňování standardního formuláře přihlášky a zejména zde uvedených bodů 3, 4, 5 a 6 musí uchazeči poskytnout všechny potřebné informace, aby výběrová komise mohla posoudit míru, do jaké vyhovují výběrovým kritériím v bodech 21.1, 21.2 a 21.3 výše. Uchazeče zvlášť důrazně vyzýváme, aby poskytli kompletní údaje o projektu v bodu 6 standardního formuláře pro přihlášky v částech „Podrobný popis projektu“ a „Druh poskytovaných služeb“. Zde uchazeče vyzýváme, aby podali jasný popis celého projektu a zvlášť pak uvedli výčet pouze těch činností, které sami realizovali, a aby neuváděli činnosti, které byly například provedeny jinými členy dříve utvořeného konsorcia, kteří nejsou zahrnuti v přihlášce do tohoto výběrového řízení. Je nutno jasně uvést termíny dokončení projektů nebo příslušných složek projektů (viz kritérium 21.3).
2) Zadávací postupy a konkrétní podmínky:

V souladu s článkem 5 nařízení Rady (ES) č. 389/2006 se zadávací postup řídí článkem IV části 2 finančního nařízení. Podrobné informace o platných pravidlech jsou k dispozici v „Praktickém průvodci smluvními postupy v případě vnějších akcí ES“ ( http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/common_documents/practical_guide/new_prag_final_en.pdf#page=1).

Nicméně uchazeč/konzultant/zhotovitel musí vzít v úvahu následující: Praktický průvodce odkazuje na finanční dohody, které Komise normálně podepisuje s přijímací třetí zemí. Tyto finanční smlouvy jsou často doplněné rámcovými smlouvami mezi Komisí a přijímající třetí zemí. Oba typy dohod upravují základní pravidla, na jejichž základě se realizuje finanční pomoc EU v přijímající "třetí zemi, mezi jinými pravidla o vytvoření a právu na pobyt, privilegia a imunity, daňová a celní opatření a vývoz a dovoz vybavení a dalších dodávek.
Neexistuje dohoda, která by pokrývala severní část Kypru, o které se píše v Protokolu 10 Aktu o přistoupení 2003 jako o „oblastech Kyperské republiky, ve kterých vláda Kyperské republiky nevykonává účinnou správu“, dále jen „oblasti“.
Nicméně veřejný zadavatel bere na vědomí, že v oblastech vládne níže popsaná situace: uchazeč/konzultant/zhotovitel nebude vyzván k úhradě cel, dovozních daní a DPH nebo jakýchkoli podobných daní ze zboží dovážených do oblastí v souvislosti se zakázkou financovanou EU („zakázka“) a obdrží na konto nezbytné dokumenty. Všechno dovážené zboží, jež nebude zabudováno nebo spotřebováno v souvislosti se zakázkou, by mělo být jejím dokončení zase vyvezeno. Veřejný zadavatel bere na vědomí, že uchazeč/konzultant/zhotovitel nebude vyzván k úhradě DPH z hodnoty zakázky a obdrží na to konto příslušné dokumenty.
Veřejný zadavatel se nebude účastnit přípravy nebo prezentace jakékoli dokumentace, kterou bude uchazeč/konzultant/zhotovitel potřebovat při dovozu zboží na místo, na kterém má dojít k jejich instalaci nebo použití. Od konzultanta se očekává, že si ještě před předložení,m nabídky projde místně platné technické a správní podmínky.
Uchazeč/konzultant/zhotovitel by měl vzít na vědomí, že zásilky do nebo z oblastí přes oblasti Kyperské republiky pod účinnou správou vlády Kyperské republiky podléhají nařízení „Green-Line“ (nařízení rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29.4.2004 o režimu dle článku 2 Protokolu 10 Aktu o přistoupení), které zahrnuje konkrétní pravidla, mimo jiné i o VAT.

( http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=304R0866R(01)

Veřejný zadavatel bere na vědomí, že v oblastech vládne níže popsaná situace:
Klíčový zahraniční personál uchazeče/konzultanta/zhotovitele nebude vyzván k úhradě osobních daní z příjmu v oblastech, například v souvislosti s jejich platy a gážemi ve vztahu k zakázce. Tato výjimka se nebude vztahovat na místní personál.
Klíčoví zahraniční zaměstnanci uchazeče/konzultanta/zhotovitele (a členové jejich užších rodin) nebudou vyzváni k úhradě cel, odvodů z příjmů, daní i dalších fiskálních poplatků, jež se budou obdobný způsobem vztahovat na jejich movitý majetek pro vybavení domácnosti v souvislosti s dovozem předmětů osobní potřeby, a to za předpokladu, že tyto předměty osobní potřeby a movitý majetek do domácnosti bude po dokončení zakázky buďto opět vyvezen nebo zlikvidován v oblastech.
3) Podklady:
Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si tyto doklady:
— výkazy zisku a ztráty/výkazy příjmů za každý z roků, za které je nutno předložit výroční obraty. Výkazy zisku a ztráty/výkazy příjmů, vypracované v souladu s mezinárodními účetními normami, je nutno předložit s překladem do angličtiny a převedením částek na měnu euro. Uchazeč musí být připraven poskytnout v lhůtě 24 hodin během zkoumání formuláře přihlášky účetní rozvahy / potvrzení o příjmech v požadované formě, pokud si je veřejný zadavatel vyžádá. Veřejný zadavatel si vyhrazuje právo požádat o další informace, které potvrdí údaje uvedené ve formulářích,
— důkazy o skutečném počtu trvalých zaměstnanců najatých na období, ke kterému se vztahují poskytované informace,
— důkazy a/nebo dodatečné informace ohledně rozsahu, hodnoty, délky trvání atd. projektů uvedených v tabulce 6 přihlášky (například kopie relevantních smluv, referencí od zákazníků/finálních zpráv atd.).
Upozorňujeme uchazeče, že úspěšný uchazeč bude muset předložit důkazy o svém finančním a hospodářském postavení v každém případě, jakož i o technické a profesionální kapacitě, a to na základě kritérií výběru uváděných v bodě 21 tohoto oznámení o veřejné zakázce. Pokud úspěšný uchazeč nebude schopen předložit důkaz o svém hospodářském a finančním postavení, a to na základě výběrových kritérií pro toto výběrové řízení během15 kalendářních dní od obdržení oznámení o zadání zakázky, nebo pokud úspěšný uchazeč poskytl nepravdivé údaje, zadání veřejné zakázky bude prohlášeno za neplatné a bude zrušeno.
Upozorňujeme uchazeče i na skutečnost, že účast ve výběrovém řízení navzdory tomu, že se uchazeč nachází v některé ze situací vyjmenovaných v části 2.3.3 Praktického průvodce smluvními postupy pro vnější akce ES, povede k jejich vyloučení z výběrového řízení a zakázek podle oddílu 2.3.4 zmíněného Praktického průvodce. Dále pak upozorňujeme, že záměrné podání nepřesné nebo neúplné informace ve formuláři přihlášky povede k finančním sankcím, které dosahují 10 % celkové hodnoty zadávané veřejné zakázky. Tento poměr může být navýšen na 20 % v případě opakovaných porušení během 5 let od prvního porušení.
4) Zvláštní požadavky:
Uchazeč/konzultant/zhotovitel by měl být obeznámen s politickým, právním a diplomatickým kontextem vládnoucím na Kypru a zdržet se kontaktů politické povahy. V případě, že budou v průběhu přípravy a realizace této zakázky vznikat problémy ve vztahu ke konkrétním politickým, právním a diplomatickým podmínkám, měl by uchazeč/konzultant/zhotovitel informovat vedoucího projektu. Uchazeč/konzultant/zhotovitel by měl zajistit důvěrnost a utajení tohoto daného problému ve vztahu ke třetím stranám.
Uchazeč/konzultant/zhotovitel zajistí, aby byla v průběhu příprav a realizace opatření, která jsou předmětem tohoto výběrového řízení respektována práva fyzických a právnických osob, a to včetně práv na vlastnictví a majetek.
Z žádného opatření, které uchazeč/konzultant/zhotovitel podnikne v průběhu příprav a realizace této zakázky, by nemělo vyplývat faktické uznání jakéhokoli veřejného úřadu s výjimkou vlády Kyperské republiky.
5) Konflikt zájmů:
Uchazečům připomínáme, že členové konsorcií a odborníci, kteří se zúčastní realizace služeb, které předjímá tato zakázka, budou vyloučeni z účasti na nabídkových řízení na realizaci služeb, dodávek a prací ve vztahu k této zakázce, pokud nebudou moci veřejnému zadavateli dokázat, že se v takovém případě nejedná o nekalou soutěž.

29.
Datum zveřejnění předběžných informací o zakázce:

7.3.2008.

30.
Právní základ:

Nařízení Rady (ES) č. 389/2006 ze dne 27.2.2006 (Úř. věst. L 65 ze dne 7.3.2006).

 
Popis tendru (Angličtina):

B-Brussels: supervision of works contracts on waste management infrastructure in the northern part of Cyprus

Location — northern part of Cyprus

Service procurement notice

1.
Publication reference:

EuropeAid/126761/C/SER/CY
2.
Procedure:

Restricted.
3.
Programme:

Financial assistance programme to encourage the economic development of the Turkish Cypriot community. Solid waste sector programme.
4.
Financing:

Budget line: 22 02 07 03.
5.
Contracting authority:

The European Community, represented by the European Commission, in order to support the economic development of the Turkish Cypriot community, in accordance with Council Regulation (EC) No 389/2006 (OJ (2006) L 65/5).

Contract specification


6.
Nature of contract:

Fee-based.

7.
Contract description:

The purpose of this contract is to supervise the implementation of several works and supplies contracts as contract Engineer. About 7 works and supplies contracts are estimated to be signed for construction of various waste management facilities, e.g. central sanitary landfill, transfer station(s), closure of existing dump sites, pre-conditioning site(s) for construction and demolition waste, medical waste treatment facility, hazardous waste treatment/storage facility.

8.
Number and titles of lots:

Not applicable.

9.
Maximum budget:

EUR 1 650 000.

10.
Scope for additional services:

The contracting authority may, at its own discretion, extend the project in duration and/or scope, up to a maximum not exceeding the value and duration of the initial contract, subject to the availability of funding. Any extension of the contract would be subject to a satisfactory performance by the contractor. The actual value and duration of the additional services, if any, will be agreed by negotiated procedure, as per PRAG 3.2.3.1, Budget, point (c).


Conditions of participation


11.
Eligibility:

Participation is open to all natural and legal persons (participating either individually or in a grouping (consortium) of candidates) which are established in an EU Member State and the countries and territories of the regions covered and/or authorised by the specific instrument applicable to the programme under which the contract is financed, i.e. Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27.2.2006 (OJ L 65 of 7.3.2006) (see also item 30 below).
Participation is also open to international organisations.
Article 9(1) of Council Regulation (EC) No 389/2006, first indent, reads that `Participation in the award of procurement or grant contracts financed under this regulation shall be opened to all natural or legal persons of Member States of the European Union`.
With regard to the above-mentioned Article 9(1), first indent, the Council has noted that `the term "natural or legal persons of Member States of the European Union" includes those residing or established in the areas` of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control.
The Commission has additionally stated that `The main objective of this financial instrument is to encourage the economic development of the Turkish Cypriot community. The Commission therefore understands the term "all natural or legal persons of Member States of the European Union" in Article 9 paragraph 1 of the Regulation .... to include all genuinely existing domestic legal persons residing or established in the areas. This does not imply recognition of any public authority in the areas other than the Government of the Republic of Cyprus`.

12.
Candidature:

All eligible natural and legal persons (as per item 11 above) or groupings of such persons (consortia) may apply.
A consortium may be a permanent, legally-established grouping or a grouping which has been constituted informally for a specific tender procedure. All members of a consortium (i.e., the leader and all other members) are jointly and severally liable to the contracting authority.
The participation of an ineligible natural or legal person (as per item 11) will result in the automatic exclusion of that person. In particular, if that ineligible person belongs to a consortium, the whole consortium will be excluded.

13.
Number of applications:

No more than 1 application can be submitted by a natural or legal person whatever the form of participation (as an individual legal entity or as leader or member of a consortium submitting an application). In the event that a natural or legal person submits more than 1 application, all applications in which that person has participated will be excluded.

14.
Shortlist alliances prohibited:

Any tenders received from tenderers comprising firms other than those mentioned in the shortlisted application forms will be excluded from this restricted tender procedure. Shortlisted candidates may not form alliances or subcontract to each other for the contract in question.

15.
Grounds for exclusion:

As part of the application form, candidates must submit a signed declaration, included in the standard application form, to the effect that they are not in any of the exclusion situations listed in Section 2.3.3 of the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions`.

16.
Subcontracting:

Subcontracting will be allowed, up to 30 % of the contract value.

17.
Number of candidates to be shortlisted:

On the basis of the applications received, between 4–8 candidates will be invited to submit detailed tenders for this contract. If the number of eligible candidates meeting the selection criteria is less than the minimum of 4, the contracting authority may invite the candidates who satisfy the criteria to submit a tender.


Provisional timetable


18.
Provisional date of invitation to tender:

July 2008.

19.
Provisional commencement date of the contract:

October 2008.

20.
Initial period of execution and possible extension of the contract:

36 months (October 2008–October 2011).
In the period between October 2008 and July 2009, the consultant will assist in the selection process for the related works and supply tenders.
Supervision activities shall be carried out in the period between July 2009 and October 2011.


Selection and award criteria


21.
Selection criteria:

The following selection criteria will be applied to candidates. In the case of applications submitted by a consortium, these selection criteria will be applied to the consortium as a whole:
1) Economic and financial standing of candidate (based on item 3 of the application form):
The annual turnover of the candidate must exceed EUR 1 000 000 for each of the last 2 years (2006 and 2007).
The candidate must specify the years in question in item 3 of the application form.
2) Professional capacity of candidate (based on items 4 and 5 of the application form):
The candidate must have a total of at least 15 permanent staff, currently (2008) and on average during 2006 and 2007, working in the fields related to this contract as specified under 3(a) below. This requirement applies to the 15 persons as a team.
3) Technical capacity of candidate (based on items 5 and 6 of the application form):
(a) the candidate must be specialised in the following fields:
(i) construction supervision of waste landfills;
(ii) construction supervision of transfer stations for municipal solid waste;
(iii) construction supervision of rehabilitation of old dump sites;
(iv) construction supervision of hazardous waste treatment and/or disposal and/or storage facilities;
(v) supervision of installation of infectious medical waste treatment facilities;
(vi) supervision of installation of pre-conditioning sites for construction and demolition waste;
(b) the candidate must demonstrate experience in projects/project components, as follows
(i) at least 2 projects for construction supervision of municipal waste landfills with a capacity of minimum 200 t/d each, of which at least 1 should be according to the Directive 1999/31/EC;
(ii) at least 1 project for construction supervision of transfer stations for municipal solid waste;

(iii) at least 2 projects for construction supervision of rehabilitation of old dumping sites, at least 1 of which with a volume equal or superior to 500 000 m 3;

(iv) at least 1 project for construction supervision of hazardous waste treatment and/or disposal and/or storage facilities.
For the purposes of this shortlisting procedure, projects/project components are considered compliant with point 21.3(b) above only if:
— they have been completed not earlier than 1.1.2000 and up to the date set as deadline for receipt of applications (please, therefore disregard the instruction at point 6 of the application form where it requests to list projects carried out in the course of the `past 3 years`. The instruction to list maximum 15 references remains valid), and
— at least 50 % of each project/project component has been carried out by the candidate itself (in case the candidate is a consortium, by one of its members) and not e.g. by other members of previously formed consortia that are not part of this application.
One and the same project/project component can cover more than 1 of sub-points (i) to (iv) of criterion 21.3(b) above.
An economic operator may, where appropriate and for a particular contract, rely on the capacities of other entities, regardless of the legal nature of the links which it has with them. It must in that case prove to the contracting authority that it will have at its disposal the resources necessary for performance of the contract, for example by producing an undertaking on the part of those entities to place those resources at its disposal. Such entities must respect the same rules of eligibility and notably that of nationality, as the economic operator
If more than 8 eligible candidates meet the above selection criteria, the relative strengths and weaknesses of the applications of these candidates must be re-examined to identify the 8 best applications for the tender procedure. The only factors which will be taken into consideration (in consecutive order) during this re-examination are (based on item 6 of the application form):
1) higher number of projects/project components compliant with criterion 21.3(b), sub-points (i) to (iv).
Note: In case of projects combining 2 or more sub-points of 21.3(b), each component as per sub-points (i) to (iv) above will be counted separately (e.g. 1 project including construction supervision of waste landfill and construction supervision of waste transfer station will be counted as 2 valid references).
2) Cumulative value of consultancy services (i.e. excluding works and supplies components) carried out by the candidate under the qualifying projects as per criterion 21.3(b).
The 2 comparative criteria listed above will be applied in order of precedence, i.e. all the applicants meeting the selection criteria as per 21.1, 21.2 and 21.3 will first be assessed against the comparative criterion 1 and ranked accordingly. The comparative criterion 2 will only be applied if some applicants at the bottom edge of such list will score equally against comparative criterion 1, and will only concern such applicants.

22.
Award criteria:

Best value for money.


Application


23.
Deadline for receipt of applications:

17.6.2008 (16:00), Central European Time.
Any application received after this deadline will not be considered.

24.
Application format and details to be provided:

Applications must be submitted using the standard application form (available from the following Internet address:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/services/annexes_standard_documents/index_en.htm), whose format and instructions must be strictly observed.

Any additional documentation (brochure, letter, etc.) sent with an application will not be taken into consideration.

25.
How applications may be submitted:

Applications must be submitted in the English language, exclusively to the contracting authority:
— either by recorded delivery (official postal service) or hand delivered (including courier services) directly to the contracting authority in return for a signed and dated receipt to:

European Commission, Enlargement DG — Unit A3, Task Force for the Turkish Cypriot Community, Office: CHAR 04/005, Central Mail Office, Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere.

The Central Mail Office of the Commission at Avenue du Bourget is available from Mondays to Thursdays from 9:00 to 17:00 and on Fridays from 9:00 to 16:00.
Note: The contract title, the publication reference (see item 1 above) must be clearly marked on the envelope containing the application and must always be mentioned in all subsequent correspondence with the contracting authority.
Applications submitted by any other means will not be considered.

26.
Alteration or withdrawal of applications:

Candidates may alter or withdraw their applications by written notification prior to the deadline for submission of application. No application may be altered after this deadline.
Any such notification of alteration or withdrawal shall be prepared and submitted in accordance with Clause 25. The outer envelope (and the relevant inner envelope) must be marked `Alteration` or `Withdrawal` as appropriate.

27.
Operational language:

All written communications for this tender procedure and contract must be in English.

28.
Additional information:

1) Filling in the standard application form:
When filling in the standard application form, and in particular items 3, 4, 5 and 6 therein, candidates must provide all information necessary to allow the Shortlist Panel to assess their compliance with the selection criteria under points 21.1, 21.2 and 21.3 above. Particularly, candidates are strongly recommended to provide full project details in item 6 of the standard application form, sections `Detailed description of project` and `Type of services provided`. Here candidates are requested to provide a clear description of the overall project and, separately, list only those activities which have been carried out by the candidates themselves, excluding activities carried out e.g. by other members of a previously-formed consortium who are not part of the application for this tender procedure. Completion dates of projects or of relevant project components (see criterion 21.3) must be clearly stated.
2) Contract procedures and specific conditions:

In accordance with Article 5 of Council Regulation (EC) No 389/2006, the contracting procedure is governed by Title IV of part 2 of the Financial Regulation. Detailed information on the applicable rules can be found in the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions` ( http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/common_documents/practical_guide/new_prag_final_en.pdf#page=1).

However, the tenderer/consultant/contractor should note the following: the Practical Guide refers to financing agreements that the Commission normally signs with a beneficiary third country. These financing agreements are often completed by framework agreements between the Commission and the beneficiary third country. Both agreements govern the basic rules, following which the financial assistance of the EU is implemented in the beneficiary third country, amongst others, rules on the establishment and right of residence, privileges and immunities, tax and customs arrangements and import and export of equipment and other supplies.
There is no such agreement that would cover the northern part of Cyprus, referred to in Protocol 10 of the Act of Accession 2003 as the `areas of the Republic of Cyprus in which the Government of the Republic of Cyprus does not exercise effective control` and hereafter referred to as `the areas`.
However, the contracting authority understands that the prevailing situation in the areas is the following: the tenderer/consultant/contractor will not be requested to pay custom duties, import taxes, fees and VAT or any other similar taxes on goods entering the areas for the contract financed by the EU (`the contract`) and will receive the necessary documents to that effect. All imported goods, which are not incorporated in or expended in connection with the contract, should be exported on completion of the contract. The contracting authority understands that the tenderer/consultant/contractor will not be requested to pay VAT for the contract value and will receive the necessary documents to that effect.
The contracting authority will not be involved in the preparation or presentation of any documentation that the tenderer/consultant/contractor may need in order to bring the goods to the place where they are supposed to be installed or used. The consultant shall be deemed to have checked the locally applying technical and administrative conditions before submitting the tender.
The tenderer/consultant/contractor should take note that shipments to and from the areas via the areas of the Republic of Cyprus under effective control of the Government of the Republic of Cyprus are subject to the Green-Line Regulation (Council Regulation (EC) No 866/2004 of 29.4.2004 on a regime under Article 2 of Protocol 10 to the Act of Accession) which includes specific rules `inter alia` on VAT.

( http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=304R0866R(01)

The Contracting Authority understands that the prevailing situation in the areas is the following:
The tenderer/consultant/contractor`s expatriate key staff will not be requested to pay personal income taxes in the areas in respect of such of their salaries and wages related to the contract. This exemption will not apply to local staff.
The tenderer/consultant/contractor`s expatriate key staff (and members of their immediate families) will not be requested to pay customs duties, income duties, taxes and other fiscal charges having equivalent effect on personal and household effects imported for personal use provided that the personal and household effects are either re-exported or disposed of in the areas after the completion of the contract.
3) Supporting documents:
The contracting authority reserves the right to request the following:
— profit and loss accounts/income statements, for each of the years for which the annual turnovers have to be presented. The profit and loss accounts/income statements, drawn up in line with International Accounting Standards, must be provided with an English translation and conversion of amounts into euro. The candidate should be ready to present profit and loss accounts/income statements in the required form within 24 hours, upon request from the contracting authority during the examination of the application form. The contracting authority reserves the right to ask for surplus information which certifies the data presented in the forms,
— proofs on the actual number of staff permanently hired for the time period for which the information shall be provided,
— proofs and/or additional information concerning scope, value, duration, etc. of projects listed in table 6 of the application form (e.g. copy of relevant contracts, client`s references/final reports, etc.).
Candidates are reminded that the successful tenderer will in any case be requested to provide evidence of the financial and economic standing and of the technical and professional capacity according to the selection criteria specified at point 21 of this procurement notice. If the successful tenderer fails to provide the evidence of the financial and economic standing and/or of the technical and professional capacity within 15 calendar days following the notification of award, or if the successful tenderer is found to have provided false information, the award will be considered null and void.
Candidates are also reminded that participation in spite of being in any of the situations listed in Section 2.3.3 of the `Practical Guide to contract procedures for EC external actions` will make them subject to exclusion from tender procedures and contracts in accordance with Section 2.3.4 of the said Practical Guide. Furthermore, provision of inaccurate or incomplete information deliberately in the application form will make them subject to financial penalties representing 10 % of the total value of the contract being awarded. This rate may be increased to 20 % in the event of a repeated offence within 5 years of the first infringement.
4) Special requirements:
The tenderer/consultant/contractor should be aware of the political, legal and diplomatic context prevailing in Cyprus and abstain from contacts of a political nature. Should issues relating to the specific political, legal and diplomatic context arise in the preparation and implementation of this contract, the tenderer/consultant/contractor should inform the Project Manager. The tenderer/consultant/contractor should ensure confidentiality with no disclosure of the issue to third parties.
The tenderer/consultant/contractor shall ensure that, in the preparation and implementation of the action subject of this tender, the rights of natural and legal persons, including the rights to possessions and property shall be respected.
No action undertaken by the tenderer/consultant/contractor in the course of preparation and implementation of this contract should be intended to imply recognition of any public authority other than the Government of the Republic of Cyprus.
5) Conflict of interest:
Candidates are reminded that consortium members as well as the experts, taking part in the implementation of the services envisaged under this contract will be excluded from participation in the service, supplies and works tenders related to this contract, unless they can prove to the contracting authority that this does not constitute unfair competition.

29.
Date of publication of contract forecast:

7.3.2008.

30.
Legal basis:

Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27.2.2006 (OJ L 65 of 7.3.2006).

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Miroslava Dvořáková
asistentka manažera projektu
miroslava.dvorakova@czechtrade.cz

 
Fax: 420224913813
Tel.: 420224907571

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí