zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EPS podal žalobu proti stavebnímu povolení pro dceřinou společnost Hyundai.

03.06.2008
EIA
EPS podal žalobu proti stavebnímu povolení pro dceřinou společnost Hyundai.

Program GARDE organizace právníků EPS (dále jen "GARDE-EPS") podal žalobu proti stavebnímu povolení na továrnu Dymos, která má vyrůst v průmyslové zóně v Nošovicích.[1] Dymos je společností, která je vlastněná mateřskou korporací Hyundai Motor Company (dále jen "HMC") [2] a bude subdodavatelem závodu Hyundai v České republice. Vzhledem k tomu, že je Dymos součástí konsorcia HMC, není nic překvapivého na tom, že investorem české továrny je automobilka Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. (dále jen "HMMC"). Ta si v rámci stavebního řízení na Dymos nechala posoudit pouze provoz montovny autosedaček. Až po vydání stavebního povolení však Dymos ohlásil, že v továrně rozšíří výrobu, když do již povolené stavby hodlá nově umístit také linku na výrobu polyuretanových výplní sedaček a vedle ní externí sklad nebezpečných chemických látek. Na rozdíl od montovny přitom jde o environmentálně problematickou produkc! i, zdroje znečištění.[3]

GARDE-EPS proto v případě stavebního povolení na Dymos žalobou napadl právě okolnost, že povolená stavba již umístění nové technologie předpokládá, ale samotný schválený projekt se o těchto zdrojích znečištění nijak nezmiňuje. Podle § 115 stavebního zákona totiž musí stavební úřad v podmínkách stavebního povolení zabezpečit mj. ochranu veřejných zájmů, včetně návaznosti na jiné podmiňující stavby a zařízení.[4] Proč tedy investor rozšíření výroby v projektu řádně nepopsal, není jasné, nicméně lze usuzovat, že tím mohl chtít urychlit a zjednodušit celý povolovací proces. Nelze zde proto nezmínit, že automobilka HMMC v nedávné době ve snaze ušetřit čas nezákonně měnila nejrůznější parametry svých stavebních objektů: nečekala totiž na souhlas stavebního úřadu, nejdříve změny staveb oproti schválenému projektu fakticky provedla a teprve poté je stavebnímu úřadu oznámila. Ten proto automobilce uložil miliónové pokuty a zahájil řízení o odstranění staveb.[5] Nezákonně prováděné s! tavby však byly dodatečně povoleny.

Právníci GARDE-EPS se proto domnívají, že by obdobný nezákonný postup, který již Hyundai opakovaně vyzkoušel, mohl být použit také u továrny Dymos. Právník GARDE-EPS Jiří Nezhyba k tomu říká: "Máme za to, že investor takto může obcházet zákon. I když věděl, že do továrny Dymos umístí nové zdroje znečištění, v projektu pro stavební povolení je nijak neposoudil a přišel s nimi až po vydání stavebního povolení." Nová technologie včetně chemického skladu proto měla být podle GARDE-EPS řádně integrována a popsána již v projektu pro stavební povolení.

GARDE-EPS dále prohlašuje, že svým postupem neporušil smlouvu, Deklaraci porozumění, uzavřenou s HMMC, neboť ta jej zavazovala nevyužít právních prostředků pouze ohledně výstavby závodů společnosti HMMC, což není tento případ.


Souvislosti:
Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bo! hatství. Ekonomiky států -- a zvláště pak České republiky -- s! e již pr oto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spojena řada finančních rizik a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevznikla. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, ! aby firmy byly odpovědné za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených států a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když se za zády veřejnosti něco tiše domluví.


Kontakty:
Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073
Pavel Franc, mobil: 608 362 596
Program GARDE - Globální odpovědnost / Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
tel: 545 575 229, fax: 542 213 373
e-mail: brno@eps.cz
URL: http://www.responsibility.cz, http://www.eps.cz

Poznámky a vysvětlivky k textu tiskové zprávy:

[1] Stavební úřad v Dobré vydal dne 3. ledna 2008 pod č.j. SÚ 1207/2007-330/Ko stavební povolení pro stavbu "DYMOS Czech Republic, Montážní závod autosedadel, Nošovice". Stavební řízení bylo zahájeno na základě žádosti společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech, s.r.o. Ekologický právní servis se dne 21. ledna 2008 proti stavebnímu povolení o! dvolal ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Ten o odvol! ání rozh odl dne 14. března 2008 pod č.j. MSK 47078/2008 tak, že ho zamítl a stavební povolení potvrdil. Proti jeho rozhodnutí směřuje žaloba GARDE-EPS.

[2] Dymos Czech Republic, s.r.o. je dceřinou společností ve stoprocentním vlastnictví společnosti Dymos Inc. se sídlem v Chungcheongnam-Do v Korejské republice. Hyundai Motor Company a KIA vlastní ve společnosti Dymos Inc. 47% a 45% podíl. - viz "Investiční pobídka pro společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o." (http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2006/n661-06.pdf)

[3] Společnost Dymos Czech Republic s.r.o. dne 24. dubna 2008 oznámila záměr "DYMOS - nová technologická linka, Nošovice" podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Viz http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=OV9087

Dle textu oznámení "Záměrem investora je umístění nové technologické linky na výrobu polyuretanových výplní autosedadel do předmětného montážního závodu."

Technologická linka D! ymos bude vyrábět výplně autosedaček z polyuretanové (PUR) pěny, plná kapacita výroby bude činit 3473,87 t/rok. Součástí technologické linky je externí sklad chemikálií umístěný v samostatném objektu, který bude těsně přiléhat k výrobní hale. Ve válcových nádržích o kapacitách 2 x 24 t a 4 x 30 t budou skladovány základní suroviny pro výrobu PUR pěny (polyol a isokyanáty).

Nejvýznamnějším vlivem na životní prostředí budou emise do ovzduší, technologie vyprodukuje ročně 5,5 t těkavých organických látek (VOC) a 45 kg prachových částic (PM10). Na emisích VOC se budou podílet zejména isokyanáty, což jsou těkané látky s charakteristickým zápachem, jsou dobře hořlavé, výbušné, prudce reagují s vodou -- nebezpečí výbuchu, dráždí oči, kůži, dýchací orgány, jsou toxické při požití a nadýchání.

[4] viz § 115 odst. 1 stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.), který říká: "Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby, a pokud je to třeba, i pro její užívání! , a rozhodne o námitkách účastníků řízení. Podmínkami zabezpeč! í ochran u veřejných zájmů a stanoví zejména návaznost na jiné podmiňující stavby a zařízení..."

[5] Viz např. tisková zpráva EPS z 20. 11. 2007 "Hyundai staví v Nošovicích nelegálně. Stavební úřad zahájil řízení o odstranění staveb továrny."(http://www.eps.cz/cz2057975tz/tiskove-zpravy/) nebo tisková zpráva z 20. 3. 2008 "Hyundai musí bezodkladně zastavit práce na stavbě v Nošovicích. Hrozí několikaměsíční skluz." (http://www.eps.cz/cz2083832tz/tiskove-zpravy/)


Práce GARDE -- EPS na tomto případu byla podpořena ze strany Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva (www.osf.cz).
 
Kontaktní osoba: Jiří Nezhyba
Telefon: 775154073
E-mail: jiri.nezhyba@eps.cz

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí