zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výběrové řízení na sběr, přepravu a likvidaci komunálního odpadu

09.06.2008
Odpady
Výběrové řízení na sběr, přepravu a likvidaci komunálního odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868122
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
18.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 107 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Mesto Moldava nad Bodvou vypisuje výběrové řízení na uzavření rámcové smlouvy na sběr, přepravu, zhodnocení a zneškodnění komunálního odpadu a svoz separovaného odpadu. Nabídka do tendru musí být podána do 18. 7. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná pro firmy do 2. 7. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Moldava nad Bodvou: Zber domového odpadu
OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Služby
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, Kontakt: Moldava nad Bodovu, Do rúk: Ing. Juraj Miškovič, SK-045 01 Moldava nad Bodvou. Tel.: (421-55) 488 02 16. E-mail: miskovic.juraj@moldava.sk. Fax: (421-55) 460 32 21.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.moldava.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:

Regionálny alebo miestny orgán.
Všeobecná štátna správa.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)
OPIS

II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálneho odpadu a zvoz separovaného zberu.

II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Služby.
Kategória služby: č. 16.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Mesto Moldava nad Bodvou.

NUTS kód: SK042 .

II.1.3)
Oznámenie zahŕňa:
Verejnú zákazku.

II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode:

II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Predmetom zákazky sú služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom - zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov od obyvateľov a živnostníkov, zvoz separovaného odpadu v meste Moldava nad Bodvou.

II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
90121100, 90121110, 90121140, 90121200, 90121300, 90121310, 90121320.

II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Áno.

II.1.8)
Rozdelenie na časti:
Nie.

II.1.9)
Varianty sa prijímajú:
Nie.

II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 15 000 000,00 SKK.

II.2.2)
Opcie:

Nie.

II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:

Trvanie v mesiacoch: 36 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:

Zábezpeka v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstrávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa požaduje vo výške 750 000,00 SKK.

III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Preddavky nebudú poskytované, platby budú mesačné vo výške 1/36 dohodnutej čiastky, splatnosť faktúr je 60 dní, - ďalšie podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

Nie.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona predložením originálnych dokladov požadovaných v bodoch 2.a) až 2.f) zákona alebo ich úradne osvedčených kópii. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní môže doklady podľa § 128 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov a doklad podľa 26 ods. 2 pís. f).

III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže finančné alebo ekonomické postavenie: 1.Podľa § 27 ods. 1 pís. a) zákona o verejnom obstarávaní vyjadrením príslušnej banky (bánk) alebo pobočky zahraničnej banky, v ktorej/ktorých má otvorený uvedený účet, o schopnosti plniť si finančné záväzky za obdobie predchádzajúceho roku (2007). Potvrdenie príslušnej banky/bánk, že uchádzač nie je v nepovolenom debete a že v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár a bankový účet/účty neboli predmetom exekúcie, vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako 30 dní ku dňu uplynutia lehoty na predloženie ponúk. Nesplnenie týchto podmienok bude mať za následok vylúčenie uchádzača. 2.Podľa § 27 ods. 1 pís. b) zákona potvrdením príslušnej poisťovne o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolenia alebo potvrdením o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa na celú dobu plnenia predmetu obstarávania. Uchádzač musí preukázať, že má uzavretú zmluvu na poistenie vo výške min. 5 000 000 SKK, nesplnenie tejto požiadavky bude mať za následok vylúčenie uchádzača. 3.Podľa § 27 ods. 1 pís. c) zákona súvahou a výkazom ziskov a strát alebo výkazom o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch za rok 2007, kde musí uchádzač vykázať majetok v min. výške 5 000 000 SKK.

III.2.3)
Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač preukáže technickú spôsobilosť: 1.Podľa § 28 ods. 1, pís. h) zákona certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001:2000 pre oblasť zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia. 2.Podľa § 28 ods. 1, pís. h) zákona certifikátom systému environmentálneho manažérstva ISO 14001:2004 pre oblasť zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia. 3.Podľa § 28 ods. 1, pís. h) zákona certifikátom systému manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci OHSAS 18001:1999 pre oblasť zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálneho odpadu, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia. 4.Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy o zabezpečení systému manažérstva kvality, environmentálneho manažérstva a manažérstva ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Tieto dôkazy však musia byť rovnocenné s požadovanými certifikátmi, teda musia spĺňať minimálne požiadavky na vystavenie príslušného certifikátu. Ich nepredloženie bude mať za následok vylúčenie uchádzača. 5.Podľa § 28 ods. 1, pís. i) zákona o verejnom obstarávaní údaje o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúci rok. Verejný obstarávateľ požaduje, aby priemerný ročný počet zamestnancov uchádzača nebol nižší ako 15 zamestnancov. 6.Podľa § 28 ods. 1, pís. j) zákona o verejnom obstarávaní údaje o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na poskytnutie služby. Obstarávateľ požaduje minimálne vybavenie: - jedno špeciálne vozidlo s lisovacou nadstavbou na zber a prepravu komunálneho odpadu zo 110, 120, 1 100 l zberných nádob - jedno špeciálne vozidlo s nadstavbou na zber a prepravu separovaného odpadu zo 1 100 l zberných nádob s hydraulickou rukou pre dve oká - jedno špeciálne vozidlo – reťazový nosič VKK - jedno špeciálne vozidlo – hákový nosič VKK . 7.Doklady o odbornej spôsobilosti vydané na základe osobitného predpisu zák. č. 223/2001 Z. z. v znení platných zmien a doplnkov: - potvrdenie príslušného orgánu štátnej správy o registrácii na prepravu a zber odpadov (originál alebo overená kópia), - integrované povolenie vydané podľa zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení platných zmien a doplnkov, ktorým sa povoľuje vykonávanie činnosti skládky odpadov, na ktorej uchádzač bude zneškodňovať odpady z tejto zákazky; ak uchádzač nevykonáva činnosť skládky odpadov, musí v ponuke predložiť zmluvu s iným subjektom – prevádzkovateľom skládky, na základe ktorej bude počas trvania zmluvy s verejným obstarávateľom, minimálne však 5 rokov, oprávnený ukladať na túto skládku odpad, uchádzač zároveň predloží evidenčný list skládky odpadov k 31.12.2007 s potvrdením príslušného obvodného úradu životného prostredia; povolenie, potvrdenie, zmluvu a evidenčný list skládky predloží uchádzač v origináli alebo úradne overenej kópii; verejný obstarávateľ požaduje aby voľná kapacita skládky k 30.6.2008 bola najmenej 10 000 t a platnosť rozhodnutia bola dlhšia ako do 31.12.2010, - v prípade zneškodňovania odpadu v spaľovni, uchádzač predloží zmluvu s prevádzkovateľom spaľovne minimálne na 5 rokov, resp. pokiaľ zneškodňuje uchádzač odpad vo vlastnej spaľovni, predloží uchádzač integrované povolenie, ktorým sa povoľuje stavba spaľovne odpadov; povolenie, zmluvu predloží uchádzač v origináli alebo úradne overenej kópii.

III.2.4)
Vyhradené zákazky:

Nie.

III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:

Nie.

III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

Nie.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
DRUH POSTUPU

IV.1.1)
Druh postupu:

Verejná súťaž.

IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:

IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:

IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena.

IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia:

Nie.

IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

660/2008.

IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:

Nie.

IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 2.7.2008 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.

IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

18.7.2008 - 09:00.

IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:

IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Slovensky.

IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Do: 25.8.2008.

IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami:

Dátum: 18.7.2008 - 10:00.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Iba uchádzači, ktorým boli poskytnuté súťažné podklady a ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie. Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať, poverený zástupca uchádzača preukazom totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:

Nie.

VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:

Nie.

VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Verejný obstrávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 58 ods. 1 písm.j) zák. č. 25/2006 o verejnom obstrávaní v znení neskorších predpisov uzavrieť zmluvu s uchádzačom pri opakovanom plnení alebo porovnateľných službách rokovacím konaním bez zverejnenia.

VI.4)
REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

Úrad pre verejné obstrávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:

Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, SK-045 01 Moldava nad Bodvou. E-mail: mas@moldava.sk. Tel.: (421-55) 488 02 16. URL: www.moldava.sk. Fax: (421-55) 460 32 21.

VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:

VI.4.3)
Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.Box 58, SK-820 04 Bratislava. URL: www.uvo.gov.sk.

VI.5)
DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2.6.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí