zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní

20.06.2008
Voda
Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní
Potřebujete postavit či rekonstruovat čistírnu odpadních vod, kanalizaci nebo úpravnu vod?
V Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) jsou pro tyto účely připraveny prostředky ve výši téměř
2 miliardy eur.

Cílem podpory je zlepšit stav povrchových a podzemních vod, zlepšit jakost a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo, snížit obsah nebezpečných látek ve vodách a snížit riziko povodní.

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci mohou zažádat zejména obce a města. Přesný výčet subjektů, podmínky pro podání žádostí o dotace a podrobnější informace prostudujte v Implementačním dokumentu.

Výše podpory

 • Dotace z Fondu soudržnosti do výše 85 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Dotace ze Státního fondu životní prostředí ČR do výše 5 % z celkových způsobilých veřejných výdajů projektu.
 • Podmínkou je spolufinancování z veřejných zdrojů.

Podporované oblasti

 • Oblast podpory 1.1 - Snížení znečištění vod.
 • Oblast podpory 1.2 - Zlepšení jakosti pitné vody.
 • Oblast podpory 1.3 - Omezování rizika povodní.

Částka 2 miliardy eur bude mezi jednotlivé oblasti rozdělena následovně:

Typy podporovaných projektů

Snížení znečištění z komunálních zdrojů

 • Výstavba a intenzifikace čistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2000 ekvivalentních obyvatel (EO) a v aglomeracích pod 2000 EO, které se nacházejí v územích vyžadujících zvláštní ochranu.
 • Výstavba a rekonstrukce kanalizací sloužících veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO a v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Snížení znečištění z průmyslových zdrojů

 • Technická opatření ke snížení vypouštění zvlášť nebezpečných látek z průmyslových zdrojů znečištění.

Snížení zněčištění způsobující eutrofizaci

 • Biologická a technická opatření na snížení eutrofizace povrchových vod, včetně tvorby digitálních mapových podkladů v oblasti rizikovosti vnosu látek způsobujících eutrofizaci vod.

Zlepšení jakosti pitné vody

 • Výstavba a intenzifikace úpraven vody, zdrojů pitné vody a rozvodných sítí pitné vody sloužící veřejné potřebě v obcích nad 2000 obyvatel a v aglomeracích pod 2000 obyvatel, které jsou zároveň umístěny v územích vyžadujících zvláštní ochranu.

Protipovodňová opatření

 • Budování a modernizace systému předpovědní a hlás-né povodňové služby.
 • Investiční podpora zpracování mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni.
 • Úprava koryt v současně zastavěných územích obcí přírodě blízkým způsobem, výstavba poldrů.

Jak postupovat, pokud máte zájem o dotaci

Podrobné informace pro zájemce o dotace naleznete v Implementačním dokumentu OPŽP, v Příručce pro žadatele, ve Směrnici MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory a v Závazných pokynech pro žadatele. Všechny dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách OPŽP.

Slovníček pojmů

Celkové způsobilé veřejné výdaje projektu - přesnou definici naleznete v Implementačním dokumentu, v kapitole 5 - Způsobilé výdaje.
Ekvivalentní obyvatel (EO) - je definovaný produkcí látkového znečištění 60 g BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku) za den.
Eutrofizace - je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor.
Implementační dokument - závazný dokument o podmínkách podpory z OPŽP.
Území vyžadující zvláštní ochranu - pro potřebu OPŽP to jsou národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a v povodí vodního díla Nové Mlýny (rozumí se obce ležící v části povodí Dyje nad vodním dílem Nové Mlýny, v povodí Svratky, v povodí Jihlavy, v povodí Oslavy, v povodí Jevišovky a ležící přímo u vodního díla Nové Mlýny).

Základní poradenské služby zdarma

Informační leták - Dotace pro vodohospodářskou infrastrukturu a snižování rizika povodní - ke stažení (pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí