zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA

13.06.2008
EIA
Rada Středočeského kraje vydala vyjádření EIA
PRAHA (WR) - Rada Středočeského kraje na svém středečním zasedání projednala dokumentaci vlivu staveb na životní prostředí a vydala vyjádření kraje jako územního samosprávného celku k předloženým záměrům.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Multifunkční hala Střední Čechy" v katastrálním území Kladno. Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.
Jde o výstavbu multifunkční haly pro sport, kulturu a výstavnictví. Víceúčelová hala bude o rozměrech 60 x 30 metrů, hlediště pojme sedm tisíc diváků. Součástí haly bude fitcentrum pro 20 osob a dva ubytovací apartmány. Zastavěná plocha zaujímá celkem 9470 metrů čtverečních, užitková plocha celkem 18 695 metrů čtverečních. Z rozptylové studie vyplývá, že nedojde k překročení imisních limitů. Odpady budou likvidovány dle platné legislativy. Záměr je v souladu s územním plánem.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Podniková čerpací stanice EG - INTEGRA v areálu firmy NERA Hořovice, katastrální území Hořovice", ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.
Čerpací stanice je navržena jako neveřejná s jedním výdejním místem. Bude určena pro skladování a následný výdej nafty. Navrženo je řešení s nadzemní nádrží o objemu 24 tisíc litrů nafty. Nepředpokládá se zvýšené hlukové zatížení v chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a v chráněných ostatních venkovních prostorech. Záměr je v souladu s územním plánem.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "III/0031 Dolní Břežany – obchvat". Ke zjišťovacímu řízení
nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb.
Jedná se o vybudování obchvatu obce Dolní Břežany mimo centrum na navrhovanou přeložku komunikace III/0031. Celková délka obchvatu činí 3,19 km. Přeložka je navržena jako komunikace III. třídy, kategorie S 7,5. Na trase obchvatu je v kilometru 1,41 (koryto Břežanského potoka) navržen mostní objekt o délce 30,5 metrů. Z výsledků rozptylové studie vyplývá, že souhrnný přírůstek imisního zatížení zájmového území všemi sledovanými polutanty spojenými s realizací záměru je vzhledem ke stávající, respektive výhledové kvalitě ovzduší nevýznamný. Záměr je řešen pouze v jediné variantě, která vychází z územního plánu obce Dolní Břežany, ve kterém je trasa obchvatu vymezena jako veřejně prospěšná stavba.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "II/118 Hluboš - Na Bělidle" v katastrálních územích Hluboš, Čenkov, Jince a Rejkovice, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Jedná se o komunikační uspořádání v severojižním sektoru silnice II/118 mezi dálnicí D5 a rychlostní komunikací R 4. Součástí stavby je rekonstrukce mostních objektů a výstavba nových, výstavba nového nadjezdu nad železniční tratí, propustků, v místech rozšíření jsou navrženy zárubní a opěrné zdi. Celková délka rekonstrukce je 11,093 kilometrů. Komunikace v úsecích první etapy je vedena v souladu s územně plánovací dokumentací včetně jejích změn – územích plánů: Hluboš, Jince a územního plánu velkého územního celku Příbram. Pro obec Čenkov není územní plán zpracován.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem "Zařízení pro sběr, výkup a zpracování kovových, plastových a papírových odpadů - SUNEX, provozovna Benešov, Zařízení pro sběr a zpracování autovraků - SUNEX, provozovna Benešov a Zařízení pro sběr, výkup a zpracování elektroodpadů - SUNEX, provozovna Benešov". Ke zjišťovacímu řízení nemá připomínky a nepožaduje další posuzování dle zákona číslo 100/2001 Sb. Roční kapacita bude - do 2400 tun kovových odpadů/rok, do 300 tun plastových odpadů/rok, do tisíce tun papírových odpadů/rok, do 360 kusů zpracovaných autovraků ročně – to je 360 tun za rok a do 100 tun zpracovaných elektroodpadů za rok. Záměr leží ve stávající průmyslové zóně na pozemku v majetku oznamovatele. Záměr nepředpokládá vypouštění emisí do ovzduší. Dotčené pozemky jsou zařazeny, podle platného územního plánu sídelního útvaru Benešov, do funkčního využití jako "plochy pro výrobu".

Středočeský kraj souhlasí se závěry posudku k dokumentaci záměru "Silnice I/9 I/16 Mělník, obchvat" s doporučením plně respektovat podmínky uvedené v závěru posudku. Podle MěÚ Mělník není záměr v kolizi se žádnými dnes známými jinými záměry. Výstavbou dojde ke zlepšení hlukové situace v okolí stávajících průtahů a ke zhoršení v jiných lokalitách, kam je situován obchvat. I s navrženými protihlukovými stěnami nebude někde možné dodržet sledované ekvivalentní hladiny hluku v chráněném venkovním prostoru. Délka upravovaného úseku je 4,75 kilometrů a je členěna na čtyři stavby číslované podle předpokládaného postupu výstavby.

Středočeský kraj k oznámení koncepce "Operační program Výzkum a vývoj pro inovace", nemá připomínky při zohlednění potřeb Středočeského kraje. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je dokumentem strategického a programového charakteru, který je prostředkem pro čerpání finančních prostředků strukturálních fondů EU. Přispívá k naplnění cíle konkurenceschopnosti státu a orientace na znalostní ekonomiku. Je v souladu s cíli evropské regionální politiky pro období 2007 - 2013.

Středočeský kraj doporučuje zaměřit se v koncepci "Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe", zvláště na ochranu povrchových vod, ochranu majetku při povodních a ochranu ekosystému v okolí řek. Plán oblasti Povodí Ohře a Dolního Labe je zpracován pro období 2010 – 2015. Území oblasti povodí Ohře a Dolního Labe leží v severozápadní části ČR. Jeho celková rozloha činí 9 540 kilometrů čtverečních. Dlouhodobým cílem je postupně se přizpůsobit předpokládané změně klimatu. Rámcovým cílem je příprava a realizace opatření vedoucí ke zvýšení retenční schopnosti krajiny.
 
Vydavatel: Ochrana obyvatel
Redaktor: Kateřina Bouda Kašparová
Telefon: 420 733 112 112
e-mail: kasparova@ochranaobyvatel.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí