zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Řešení řízení dopravy a parkingu si musí ponechat v rukou města

02.07.2008
Obecné
Ovzduší
Hluk
Řešení řízení dopravy a parkingu si musí ponechat v rukou města
Z rozboru vyplývá, že zvolení zastupitelé bohužel nemají k drtivé většině životem předkládaných technicko-odborných otázek dostatečné odborné předpoklady

Ing. Rudolf Kunzmann, CSc.

V úvodu tohoto pojednání, které se týká situace, stavu a příčin neřešení, nebo špatného řešení, řízeného pohybu vozidel a jejich parkingu ve městech ČR, bude účelné položit základní otázku „Proč tomu tak ve městech je, kde je příčina ?“ a v návaznosti je možné položit několik dalších otázek.

Z rozboru vyplývá, že zvolení zastupitelé bohužel nemají k drtivé většině životem předkládaných technicko-odborných otázek dostatečné odborné předpoklady, vlastně ani reálně je nemohu mít, a tím podléhají vlivu jednak stávajícího technokratického aparátu úředníků magistrátů, ale i jednak osobním zájmům jim z různých důvodů spřízněných předkladatelů. Obojí toho vůči nim úspěšně využívají.
Velkým problémem u technokratického aparátu úředníků magistrátů je jejich pomalost, malý cit pro nové a v důsledku toho nedosahování na novou současnou úroveň technicko-odborného poznání, a i neochota úředníků osobně absorbovat a předkládat koncepční návrhy nových moderních řešení. Mají snahu nové návrhy řešení takticky zpomalovat, komplikovat a odmítat, v řadě případů je mnohdy zřejmá i provázanost( z různých důvodů) na jim známé předchozí realizační organizace, atd. Prostě v řadě prokázaných případů by si prozíraví zastupitelé jejich rady a návrhy měli raději ověřovat. V poslední době se objevila řada případů, kdy se zvolení zastupitelé kvůli neposouzení a nekontrolování návrhů úředníků dokonce dostali do problémů se zákonem.
Základní a rozhodující pro řešení problémů měst však je pochopení členů Zastupitelstev a členy Rad měst, že byli zvoleni proto, aby v zájmu života obyvatel měst (jejich voličů) přijímali optimální koncepce, a dále vedli a řídili jejich realizaci, zejména v oblastech, kde se doslova jedná o životy lidí. Pokud budou jimi přijaté koncepce v zájmu lidí optimální a transparentní ve vedení a řízení realizací, pak budou bezpochyby dováděny do konce i nově zvolenou garniturou zastupitelů a rad v následujícím volebním období. To se ovšem stane za předpokladu, že nové koncepce budou před jejich přijetím pochopeny napříč politickým spektrem zastupitelů. Získání většiny zastupitelů pro ně je politická práce, která k tomu patří a je neodmyslitelná při prosazování všeho nového v každém městě.

Ve městech narůstá a vyhrocuje se problém řešení řízeného pohybu vozidel a jejich parkingu
Jak již bylo v úvodu řečeno, v současné době narůstá a vyhrocuje se ve městech problém řešení řízeného pohybu vozidel a řízeného parkingu vozidel. Tedy té oblasti, která se ve svém důsledku výrazně a přímo dotýká života lidí, zejména v centrech měst, kde lidé trpí v důsledku velké hustoty automobilových exhalací, které jsou příčinou 6x vyššího výskytu rakoviny. Účinné a rázné řešení tohoto problému znemožňuje skutečnost, že Radami měst a zastupiteli dosud nebyla obecně pochopena, přijata a realizována ta skutečnost, že řízený pohyb vozidel a jejich parking má přímý vliv na život občanů, a je tedy zásadně jen v přímé odpovědností zastupitelů a Rad každého města, a proto musí být a zůstat v rukách města, včetně úplného finančního výnosu z něj.
Jde o naprosto nekvalifikované rozhodování bez domýšlení důsledků, jestliže se město domnívá, že přesunem řešení na nějakou soukromou firmu se zbaví odpovědnosti a bude mít méně práce. Tuto pravomoc města nelze přesunout proto, že povinnosti města je stanovit kde a co bude, jaké to má být, aby docházelo ke zlepšení klimatu ve městě, a především nemá město právo ochuzovat svoji „pokladnu“ města tím, že se nesmyslně zbavuje velkých přínosů z výsledku komplexního řešení uvedeného problému ve prospěch nějaké externí soukromé firmy, která ihned nastolí pro občany neúnosné platby. Tak se to i nedávno stalo ve velkém městě severních Čech.
Je obecně známo, že v každém velkém městě existují městské firmy, tzv. podniky městských komunikací. Pro každé město je přeci výhodné, aby v rámci podniku městských komunikací byla ustavena samostatná divize např. Parking, která by měla mít zejména alespoň tyto úkoly: 1. Řídit realizaci schváleného projektu řízeného pohybu aut ve městě a parkingu (viz níže). 2. Realizovat výběr poplatků ze všech typů městských parkingů a na městských pozemcích ve spolupráci s městskou policií, která je aparátem města . 3. Servis techniky všech typů parkingů města, jako jsou: APD-Automatizované Parkovací Domy, VPD- Vjezdové Parkovací Domy, PP-plošná parkoviště města.

Základní prvky Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parking
Z dosud uvedeného vyplývá, že podstata řešení zlepšení klimatu a zásadního snížení exhalací v regionech a městech, jakož i řízení pohybu vozidel, je především ve zpracování a přijetí nekompromisního „Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu“, přičemž parking musí být v takovém projektu koncipován na bázi nejnovější ekologické technologie parkingu 21.století (APD) a nikoli na základě technologie parkingu z první poloviny 20.století (VPD), která umožňuje zlodějnu všeho druhu a je neekologická.
Základním prvkem řešení takového “Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu“ pro každé město v ČR je vyjasnění současných hlavních tahů vozidel do města a městem a ujasnění, kterou oblast příslušného města považujeme za takové centrum, kam chceme zastavit, nebo zásadně omezit vjezd vozidel z ekologických a i dalších důvodů. V návaznosti na to, ale také na současnou i plánovanou městkou hromadnou dopravu a její místa styků s hlavním současným tahem vozidel je nezbytné najít a stanovit místa pro „Záchytná parkoviště“ těchto vozidel. Tato “Záchytná parkoviště“ nelze dislokovat jen do míst, kde je„nějaká díra“! Musí se dislokovat i do míst, s případným zpětným vlivem na úpravy územního plánu města, vyžaduje-li si to účelné řešení! Je naprosto samozřejmé, že „Záchytná parkoviště“ (nikoli pro velká nákladní vozidla) musí být realizována jako nadzemní (nebo podzemní) Automatizované Parkovací Domy (APD) se schopností vysoké rychlosti a kapacity odbavování vozidel! Jen to jednoznačně zajistí zastavení parkovací kriminality ve městě na těchto parkovištích! Tím je totiž jednoznačně zařízeno a zajištěno, že nikdo, tedy řidiči, jejich doprovod a vůbec kdokoli jiný, nemá přístup do parkovacího domu. A to je jedině možné zajistit v APD. Pouze APD by měly být jednoznačně pilířem tzv.“Záchytných parkovišť“! Zde řidiči v APD mohou odložit své vozidlo a přejít na hromadnou městskou dopravu s jistotou, že po návratu najdou své vozidlo nezcizené a nevykradené.
Je řada typů APD, které umožňují parking s rychlým odbavováním vozidel při nárazových akcích, kde je větší soustředění vozidel (divadla, sportovní utkání,nádraží,atd) a realizují je i české firmy. To se bezproblémově systémově řeší buď APD s více samostatnými na sobě nezávislými vjezdy, nebo realizací potřebného počtu samostatných APD kryjících předpokládaný počet parkujících vozidel při nárazové akci. Jednoznačnou realizací APD je v rámci komplexního řešení realizováno automaticky:
-Příjem a výdej vozidel se koná v  části pro řidiče před APD, což může být nad, nebo pod zemí.Vozidla jsou automaticky ukládána a vyjímána ze stání bez přítomnosti jakýchkoli osob.
-APD zaujímají velmi malý prostor( nad zemí i pod zemí), jejich montáž umožňuje rychlou výstavbu, a to i jako stavbu dočasnou, a zajišťují i bezbariérový přístup. U podzemních APD je dosaženo až 60% úspory povrchové plochy a snížení nákladů na výstavbu o 34,4% oproti nákladům na výstavbu VPD pro stejný počet vozidel.
-Vozidla jsou ukládána a vyjímána bez spuštěných motorů. Proto se nevytváří exhalace při parkingu, což je přínos i pro ekologii města. Při parkování a výjezdu vozidla v běžném Vjezdovém Parkovacím domu (dále jen VPD) se spotřebuje na vozidlo 0,3 l benzinu. To např. při obratu 2.000 vozidel za den představuje 600 l benzinu. Z 1 l benzinu vzniká 11,7kg exhalací, což v našem případě představuje výron 7.020kg karcinogenních exhalací za den v místě a okolí VPD !( Z 1litru nafty vzniká 36,6kg exhalací). Při mocném bodovém soustředění emisí u VPD a velkých parkovišť zapříčiňují kontaminované emise a 6x vyšší výskyt rakoviny.
-Neodmyslitelnou součástí „Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu“, je s tím související úplný informační systém.
Ten jednak umožní, aby na příjezdových místech hlavních tahů vozidel do města bylo již na světelných informačních tabulích ohlašováno kde jsou“ záchytná parkoviště“ a kolik je právě v kterém z nich volných parkovacích míst. To zásadně usměrní a zastaví chaotický pojezd vozidel po městě při hledání parkovacích míst ve městě, a opět tím příznivě ovlivní snížení karcinogenních exhalací. Mimo to tento informační systém interně také umožní policii okamžitou lustraci zcizených vozidel dle SPZ uložených v APD. SPZ jsou ukládána při příjmu vozidla automaticky do databáze a umožní tím totiž zjištění, zda není právě uloženo ukradené (hledané) vozidlo.

Zapracovat úvodní zásady do Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu
Z výše uvedeného je zřejmé, že Zastupitelstva a Rady měst by měly neprodleně zajistit a urychleně požadovat , aby byly přijaty níže uvedené úvodní zásady, které by měly být následně zapracovány i do “Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu“, který je nezbytně nutné v každém městě vypracovat:
1. V zájmu zlepšení životní úrovně v centru každého města požadovat urychleně zapracovat rozhodnutí města jako základ záměru Komplexního řešení parkingu ve městě v rámci strategie každého města a územního plánu budování výhradně, nadzemních, nebo podzemních Automatizovaných Parkovacích Domů (APD) z výše uvedených důvodů, což je z hlediska současných poznatků již mimo jakoukoli diskusi.
2. V zájmu naplnění cílů v bodu č.1 by zastupitelé měst měli požadovat, aby Rady měst uložily všem orgánům města schvalujících územní rozhodnutí, stavební povolení, atd., postupovat neodkladně ve smyslu ustanovení bodu č.1. při předložení návrhů, nebo žádostí o územní rozhodnutí a stavební povolení parkingu ve městě , jakož i orgánům města schvalujících projekty parkingu obecně, a také požadující na realizaci parkingu podporu finančních prostředků z EU z ROP NUTS 2.
3. Zastupitelstva měst by měla schválit, aby byla soukromým subjektům a investorům poskytnuta ze strany Rady města podpora, a to i ve smyslu doporučení získání prostředků z EU z ROP NUTS 2, pokud budou v jimi realizovaných soukromých objektech realizovány, v souladu se zájmy města a v zájmovém teritoriu města, pro potřeby i široké veřejnosti, takové podzemní a nadzemní Automatizované Parkovací Domy (APD), které umožní velkou kapacitu parkovacích míst, velkou frekvenci parkování vozidel s vysokou rychlostí odbavování vozidel i pro veřejnost.
Je také zřejmé, že zpracování a schválení “Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městě a parkingu“ mělo být již dávno městy realizováno, již také z hlediska potřeb získání prostředků z EU z ROP NUTS 2. Proto je nezbytné k jeho zpracování ve městech přikročit neprodleně a nelze z toho dělat dlouhodobou vědeckou práci. Na to je již značně pozdě. Právě takový dokument je totiž již dnes předpokladem a i podmínkou k oprávněnému čerpání prostředků dotací z EU!
Proto by měly Rady měst uložit ustavit neprodleně mimořádnou odbornou komisi pro vypracování a předložení koncepce komplexního řešení parkingu ve městě, a to zpravidla ve spolupráci s Odborem strategie města, Odborem územního plánování a rozvoje, Odborem dopravy města, Podnikem městských komunikací daného města, a tuto koncepci předložit do 4 měsíců ještě v r. 2008 Radě města a následně k diskusi veřejnosti města. Rada města by měla delegovat do této komise statutárního zástupce města a Radou města schválené členy specialisty pro tento obor, jakož i pověřeného předsedu odborníka této odborné komise. Komise pro vypracování komplexního řešení parkingu v městě by se v obsahu měla řídit výše uvedeným obsahem rozhodnutí Rady města.

Návrh možné osnovy“Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu“
Bez nároku na úplnost, a ve snaze pomoci, se níže předkládá návrh možné osnovy “Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu, analýza,závěry a návrhy“:
1. Stávající stav- analýza
a)Stávající stav množství exhalací z hlediska zájmových oblastí města (mapa úrovní exhalací)
b)Stávající výsledky hlukové situace v zájmových oblastech města (hluková mapa)
c)Stávající stav tahy a koncentrace vozidel ve městě  v časovém snímku hod.:6,8,10,12,14,16 18,20, ve vybraný všední den, vybranou sobotu a neděli a v době turistického ruchu (zjištěno např.leteckým snímkováním kompletního teritoria města – vyhodnocení let. snímků)
d) Kompletní přehled současných užívaných veřejných kapacit parkování včetně vybírání poplatků:
přehled stávajících veřejných povrchových parkovišť v zájmových oblastech města a i neveřejných prostor využívaných k parkování – soukromé,městské
přehled stávajících parkovacích domů a jejich kapacit v zájmových oblastech města:
. automatizované parkovací domy (APD)- soukromé, městské
. vjezdové parkovací domy (VPD)- soukromé, městské
d)Závěry: - kritická místa ve městě z hlediska:
. exhalací a hluku v různých místech města
. množství kumulovaných vozidel parkování v různých místech, dnech a hodinách města
. místa, rozsah a druhy kriminality stávajícího parkingu ve městě
. úvahy o způsobech řešení se zapracováním záměrů známých z územního plánování a potřeby z rozboru vyplývajících úprav územního plánu

2. Návrh koncepce a řešení systému parkingu ve městě  pro veřejnost
2.1. Návrh dislokace parkovacích domů a parkovišť pro veřejnost
a)Návrh dislokace APD
a potřeby jejich kapacit, včetně „Záchytných parkovišť“ na záchytných bodech města v místech přestupu na MHD a návrh jejich typů ( podzemní, nadzemní)
. požadavky na dislokaci a kapacity APD systémů nadzemní a podzemní,
. požadavky na informační systém a na jeho propojení v rámci města
b)Dislokace stávajících VPD, návrh jejich úprav a využití v systému parkingu města, potřeby jejich kapacit za předpokladu jejich zvýšené zajištěnosti proti kriminalitě a proti vznikajícím exhalacím
. požadavky na informační systém VPD a na jeho propojení v rámci města
. náklady na zajištění VPD proti kriminalitě a snížení exhalací
c)Návrh dislokace stávajících povrchových parkovišť a jejich zabezpečení proti kriminalitě,napojení na informační systém parkingu ve městě a zajištění kontroly platby parkovného
. návrh dislokace záchytných parkovišť pro kamiony a řešení zvýšení jejich bezpečnosti parkingu
. návrh dislokace běžných povrchových parkovišť a zvýšení jejich bezpečnosti
. požadavky na informační systém a jeho propojení povrchových parkovišť v rámci města
d)Předpokládané náklady
2.2.Návrh koncepce řešení informačního systému
a)Požadavky na informační systém lokální, městský a příjezdových tazích do města
b)Požadavky na bezpečnostní část informačního systému
c)Předpokládané náklady na SW a HW vybavení informačního systému
c) Předpokládané náklady

3. Závěry a doporučení
a)Záměr koncepce vedení pohybu vozidel a parkingu vozidel ve městě a jeho preferencí a vytýčení „Záchytných parkovišť“a jejich typů
b) Návrh změn a úprav územního plánu z hlediska požadavků “Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městech a parkingu, analýza,závěry a návrhy“:
b)Záměr koncepce informačního systému
c)Předpokládané řešení servisu všech typů městského parkingu ve městě
d)Orientační přehled (denní,měsíční, roční) výnosů poplatků všech druhů parkingu ve prospěch města
e)Předpokládané náklady realizace projektu celkově a v etapách, návrh požadavků na dotace z EU
f)Stanovení postupu a způsobů ovlivňování realizace parkingu i soukromých subjektů v zájmu města a zajištění trvalého přehledu o činnosti v této oblasti
g)Stanovení způsobu podpory města pro všechny subjekty realizující parking v zájmu a prospěch města
h) Možné vytýčení parkovného pro různé zóny města a typy parkingu a způsob jeho odvodů městu

Poznámky k návrhu koncepce a řešení systému parkingu ve městě  pro veřejnost:
Bez nároku na úplnost jsou dále předloženy v poznámkách ještě některé doplňkové názory k možnému obsahu systému komplexního řešení parkingu ve městech:
a). Je účelné si ujasnit, kterou oblast příslušného města považujeme za takové centrum, kam chceme zastavit, nebo zásadně omezit vjezd vozidel z ekologických a i dalších důvodů. Omezení a povolení vjezdu za účelem dovozu zboží, na příklad na pěších zónách, může být termínováno před otevřením obchodů a po jejich uzavření.
b). Uvnitř a v nejbližším okolí centra města ( kde chceme zastavit ,nebo zásadně omezit vjezd vozidel)je žádoucí, aby byly povolovány a realizovány právě, z důvodů ekologických, výhradně APD i jako „Záchytná parkoviště“ v místech styku s MHD, které mohou být nadzemní a podzemní a to různých typů.
Pozn.1.:Připomeňme si podobný přístup na železnici. Dnes si mnozí ani neuvědomují a nevnímají, že již také nejezdí dýmající lokomotivy a železnice je i z ekologických důvodů elektrifikována. Takový přístup je nezbytný i pro parking ve městech.
c). APD je účelné dislokovat do takových míst , kde je největší frekvence pohybu vozidel při jejich parkování, což v souvislosti s nezbytným komplexem opatření ze strany města zajistí i rychlou návratnost této investice.
Poznané frekvenci pohybu vozidel musí odpovídat i volba optimálního typu APD. Požadavek rychlosti odbavování vozidel v času v APD pro příslušnou lokalitu se považuje za jedno z hlavních kriterií. Zpravidla se rychlost odbavování dělí na velkou,střední a komerční. Optimální typy a druhy APD pro danou lokalitu je vhodné předem konzultovat, například i s autorem tohoto článku.
d). Součástí systému komplexního řešení musí být pochopitelně i realizace vymístění vozidel z centra a okolí centra města. To lze především zajistit:
- Poplatky za povrchové parkování budou stanoveny vyšší nežli poplatky v APD za stejný čas!
- Na povrchových parkovištích budou poplatky opravdu za dobu parkování kontrolovány a vybírány. V současné době si řidič na příklad zaplatí ½ hod. Ve skutečnosti tam parkuje za tuto částku více hodin, aniž je kontrolován, a aniž by doplatil poplatek v plné výši. Tím samozřejmě také unikají finanční prostředky provozovateli parkoviště, kterým bývá (a mělo by být) zpravidla město. Město na tuto kontrolu má přeci svoji městskou policii.
- Poplatky bydlících majitelů vozidel v daných lokalitách v APD lze řešit sníženými poplatky a je vhodné tyto majitele vozidel chápat je jako stabilní rezidenty v APD.
-Rozmístěním značek příkazů zákazů parkování a kontrola plnění těchto příkazů s postihy vůči neukázněným řidičům.

Závěr
V současné době dosahuje parkovací kriminalita (vykrádání vozidel a zcizování vozidel), zejména poblíž hotelů kde jsou ubytováni cizinci, jak ve vjezdových parkovacích domech, tak na veřejných parkovištích, obecně takového rozsahu, že se stává přímo i mezinárodní ostudou měst ČR. Jednoznačné řešení zastavení parkovací kriminality existuje a je možné! Požaduje to však radikální změnu myšlení u lidí odpovědných za dopravní situaci ve městech. Musí se tedy již v projektech razantně a jednoznačně zařídit a zajistit, aby nikdo, tedy řidiči, jejich doprovod a vůbec kdokoli jiný, neměl přístup do parkovacího domu. A to je jedině možné zajistit v Automatizovaných parkovacích domech(APD)! Proto již nelze mluvit o alternativním řešení, někdy VPD a někdy APD. Nikoli! V zájmu razantního boje proti zlodějně, a i z ekologických důvodů, lze dnes již jednoznačně podporovat a realizovat z uvedených důvodů pro veřejnost výhradně v koncepcích jen APD!
Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti jsou však s neustále větší razancí tzv. „betonovou loby“ prosazovány a stavěny Vjezdové parkovací domy, i když Automatizované parkovací domy jsou při všech jejich výhodách cenově souměřitelné, mnohdy i levnější. Autor článku však se znepokojením konstatuje, že navrhující architekti parkovacích domů jednak mají o těchto typech Automatizovaných parkovacích domů znalosti zcela minimální, nebo jsou s „betonovou loby“ provázáni. Proto jejich návrhy jsou takové jaké jsou - zastaralé a pro život lidí nebezpečné. Obdobná situace je i u pracovníků schvalovacích orgánů.
Je tedy zcela evidentní, že za intenzivním odmítáním APD a prosazováním staveb VPD nejsou vůbec důvody odborné, ale v pozadí jsou jen zisky tzv.“betonových loby“,které umožňují vazbu a dotaci i různých fondů….. Realizace APD by totiž představovala projekci a rychlou stavbu železných unifikovaných konstrukcí na místo betonových skeletů a domů, což by musel dělat někdo jiný, a nikoli stávající „ betonová loby“.
Jedině cílevědomé a urychlené vypracování “Komplexního koncepčního projektu řízeného pohybu aut ve městě a parkingu“ na základě výše předložených zásad, jeho prosazení a realizování ve městech orgány měst, na základě rozhodnutí Zastupitelstev a Rad měst, je přímá a rychlá, ale i nelehká cesta k nápravě životního prostředí měst a jeho obyvatel.

ZDROJ: www.Ekolist.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí