zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Európske trendy aj legislatíva uprednostňujú najúčinnejšie technológie

30.06.2008
Odpady
Európske trendy aj legislatíva uprednostňujú najúčinnejšie technológie

Európsky parlament 17. júna tohto roku schválil v 2. čítaní dlho očakávaný  návrh smernice o odpadoch, podľa ktorého  musia členské štáty prijať opatrenia nevyhnutné na to, aby sa do roku 2020 podiel opätovného využitia a recyklácie komunálneho a podobného odpadu (papier, sklo a podobne) dosahoval najmenej 50 percent hmotnosti (pri stavebnom a demolačnom odpade až 70%). V roku 2005 bolo 49% odpadu vyvezených na skládky, 18% spálených a len 27% recyklovaných či kompostovaných. Pre účastníkov štrnásteho ročníka medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP 2008“, to vo svojom písomnom príhovore uviedla Irena Belohorská, poslankyňa Európskeho parlamentu.
,,V Európe sa každoročne vyprodukuje 1,8 miliárd ton odpadov, čo zodpovedá 3,5 tonám na osobu. Tento objem rastie rýchlejšie ako HDP. V roku 1995 vyprodukoval každý občan EÚ v priemere 460 kg odpadov a do roku 2004 sa tento objem zvýšil na 520 kg.  Nová smernica ukladá členským štátom povinnosť vytvoriť do piatich rokov od jej vstupu do platnosti plány nakladania s odpadom a plány predchádzania vzniku odpadov, vrátane stanovenia cieľov. Do smernice sme začlenili ciele v oblasti recyklácie, zdôraznili potrebu predchádzania vzniku odpadu a začlenili ustanovenie na vytvorenie záväznej päťstupňovej hierarchie nakladania s odpadmi (predchádzanie, opätovné použitie, recyklácia, ďalšie využitie a napokon šetrné odstránenie z hľadiska životného prostredia), ktorá má umožniť efektívne predchádzanie a zníženie objemu produkcie odpadu“, konštatovala v príhovore
I. Belohorská.
Poukázala aj na to, že najväčšia diskusia v rozprave EP sa viedla o tom, či by malo byť spaľovanie považované za „odstránenie“ alebo „využitie“ odpadov. V pléne bolo napokon podporené spoločné stanovisko Rady a Komisie, podľa ktorého by sa malo spaľovanie považovať za „využitie“ odpadov, pretože spĺňa určité štandardy pokiaľ ide o energetickú účinnosť, ale iba energeticky najúčinnejšie spaľovne mali byť označené za „zariadenia na využívanie odpadov“. Európsky parlament však presadil ustanovenie, na základe ktorého bude zmienka o energetickej účinnosti šesť rokov od vstupu smernice do platnosti opätovne revidovaná.

Predseda Správnej rady Recyklačného fondu Ing. Juraj Dlhopolček poukázal na to, že na Slovensku najvýraznejšou mierou prispieva k skvalitňovaniu životného prostredia podporou zberu, separovania  a zhodnocovania odpadov Recyklačný fond. Pritom jedným z najdôležitejších kritérií, ktoré fond používa pri schvaľovaní žiadostí o finančné prostriedky, je uprednostňovanie technicky inovatívnych postupov v nakladaní s odpadmi. Ide predovšetkým o BAT (Best Available Technique – najlepšia dostupná technika) technológie, ktoré spĺňajú náročné kritéria prevzaté z legislatívy Európskej únie (EU). Úlohou fondu je prispieť k splneniu náročných úloh, ktoré pred Slovensko postavila nová smernica o odpadoch.


Štrnásty ročník medzinárodnej konferencie „Technika ochrany prostredia – TOP 2008“ bol zameraný najmä na tieto problémy ŽP:
- zhodnocovanie odpadov v automobilovom priemysle (kovy, plasty, sklo, textil),
- energetické a materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov,
- zhodnocovanie stavebného odpadu,
- environmentálne technológie.

Zástupca jedného z organizátorov doc. Ing. Ľudovít Kolláth, PhD., vedúci ústavu výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojníckej fakulty STU v Bratislave uviedol, že smer diskusií v jednotlivých sekciách udávali prednášky plenárnej sekcie a pilotné prednášky v sekciách. Na konferencii sa zúčastnili pozvaní špičkoví zahraniční a domáci odborníci na jednotlivé tematické oblasti. Predpokladá sa, že do konca konferencie odznie cca 80 prednášok a vystrieda sa v prednáškových miestnostiach asi 200 účastníkov.
Medzi najdôležitejšie patria prednášky o
- koncepcii riešenia zhodnotenia starých vozidiel v Nemecku a Rakúsku z pohľadu firmy Volkswagen,
- recyklácii starých vozidiel na Slovensku (Ing. Pavol Prepiak – člen Správnej rady Recyklačného fondu za sektor vozidiel)
- skúsenostiach zo zhodnocovania stavebného odpadu v zahraničí (odborníci z Nemecka a Holandska)
- úlohách samospráv (podpredsedníčka ZMOS Viera Krakovská)
- environmentálnych technológiách (plenárna prednáška, riaditeľka SAŽP Emília Boďová)
Na plenárne a pilotné prednášky nadväzovali prednášky odborníkov z podnikateľskej a akademickej sféry.

V rámci TOP sa tradične udeľuje Cena TOP 2008 v troch kategóriách: študentská práca, environmentálna technológia a progresívna idea.
 
Zdroj: Recyklačný fond

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí