zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dodávka nákladního vozidla na sběr komunálního odpadu

02.07.2008
Odpady
Dodávka nákladního vozidla na sběr komunálního odpadu
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868383
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
28.07.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 125 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Technické a zahradnické služby vypisují výběrové řízení na dodávku speciálního vozidla na sběr a odvoz komunálního odpadu včetně rotačního systému lisování. Nabídka do tendru musí být zpracována do 28. 7. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 21. 7. 2008. Nabídka musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce
IČO: 186 490
Partizánska 55, 071 01 Michalovce
Kontaktné miesto (miesta)
kontaktná osoba: Stanislav Kaločay
tel. č.: 056 640 38 11, fax: 056 640 38 00
Internetová adresa (adresy)
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.michalovce.sk.
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. d).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Verejnoprospešné služby.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Zberové vozidlo.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary.
Kúpa.
Hlavné miesto dodania tovarov: TaZS mesta Michalovce.
NUTS kód: SK042.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Verejnú zákazku.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Špeciálne účelové nákladné vozidlo určené na zber a odvoz komunálneho odpadu s rotačným systémom lisovania.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34144500-3.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
1 ks.
Predpokladané rozpätie hodnoty zákazky bez DPH: od 4 800 000 do 5 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 16 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
Zábezpeka ponuky v zmysle zák. č. 25/2006 Z. z. sa nevyžaduje.
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v slovenských korunách po dodaní tovaru na základe predloženej faktúry. Splatnosť faktúry je 21 dní odo dňa jej doručenia.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov verejný obstarávateľ vyžaduje z dôvodu riadneho plnenia zmluvy vytvorenie právnych vzťahov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Nie.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 až 4, resp. potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1. Uvedené doklady sa predkladajú v origináloch alebo v úradne osvedčených kópiách.
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí v ponuke predložiť na preukázanie finančného a ekonomického postavenia nasledujúce informácie a dokumenty:
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčená fotokópia tohto dokumentu nie staršieho ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Zoznam úspešne splnených zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky, uskutočnených za obdobie posledných troch (3) rokov, zvlášť za rok 2005, zvlášť za rok 2006 a zvlášť za rok 2007, s uvedením cien vrátane DPH, lehôt dodania a odberateľov s uvedením kontaktnej osoby (meno a funkcia) s tel. číslom (kde si možno informácie overiť), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 80 %.
2. Termín dodania - 10 %.
3. Podmienky záručného a pozáručného servisu - 10 %.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
002/2008.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 21. 7. 2008. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Nie.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28. 7. 2008. Čas: 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 22. 9. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 29. 7. 2008. Čas: 12.00 h.
Miesto: TaZS mesta Michalovce, Partizánska 55, Michalovce, poschodie, č. dv. 10.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
VI.3.
Ďalšie informácie
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
18. 6. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí