zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Historie hasicích přístrojů

22.07.2008
Havárie
Historie hasicích přístrojů
První hasicí přístroj zřejmě sestrojil kovorytec Zacharyáš Greyl v roce 1751.

Historie vzniku hasícího přístroje

• První hasicí přístroj zřejmě sestrojil kovorytec Zacharyáš Greyl v roce 1751. Byl jím dřevěný sud naplněný sírou. Uprostřed sudu byla uložena nádoba se střelným prachem a doutnákem. Jakmile se prach vznítil, nastal výbuch a sirné plyny zajistily hasební účinek. Od roku 1791 se pro hašení začala užívat směs síranu železa, kamence, krevele a hlíny. Od roku 1846 se začaly vyrábět hasicí krabičky plněné směsí ledku, síry a uhlí.

• Koncem 19. století se nejrozšířenějším hasicím prostředkem staly hasicí granáty. Vymyšleny byly v Americe, vyráběly se však i v Evropě, zejména v Německu. Byly to skleněné nádoby o obsahu 0,5 až 1,5 litru převážně roztoku kuchyňské soli, čpavku, chloridu vápenatého. Po dopadu granátu na hořící předmět se skleněný obal rozbil, voda se z roztoku rychle odpařila a chemická látka pokryla hořící předmět tenkým povlakem, který bránil přístupu vzduchu.

• Na začátku 20. století vyráběla hasicí granáty i česká firma Labbe. Ve skleněném granátu byl roztok kuchyňské soli a amoniaku. Uvnitř nádoby byla skleněná baňka s kyselinou solnou. Po vhození granátu do ohně se obě nádoby rozbily, následně došlo ke spojení obou tekutin a uvolňování plynů potřebných k hašení.

 

Správná volba hasicího přístroje v boji se začínajícím požárem je podmíněna druhem hořlavé látky. Dle druhu hořlavé látky rozlišujeme tzv. třídy požáru.

Třídy požáru

Třída požáru A - požáry pevných hořlavých látek. Jedná se zejména o dřevo, papír, slámu, uhlí, gumu, textil, plast apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje vodní, pěnové a práškové.

Třída požáru B - požáry hořlavých kapalin. Jedná se zejména o benzín, naftu, oleje, barvy, alkohol apod. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje pěnové, práškové a halonové.

Třída požáru C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd. Pro tuto třídu požáru jsou vhodné hasicí přístroje práškové, přístroje s náplní CO2 (oxidu uhličitého) a halonové.

Třída požáru D - požáry lehkých alkalických kovů např. hořčíku a jeho slitiny s hliníkem. Při hoření těchto kovů dochází k vývinu obrovských teplot, hašení takovýchto požárů vyžaduje použití speciálních suchých hasiv nebo speciálně upravených prášků.

Hasicí schopnost

• Pod hasicí schopností se myslí schopnost hasicího přístroje uhasit specifikovaný zkušební objekt nejvýše přípustným množstvím hasiva daným v ČSN EN 3 část 4 “Přenosné hasicí přístroje: Množství náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost”. Hasicí schopnost se od 1. 1. 1997 vyznačuje na typovém štítku hasicího přístroje velikostí největšího zkušebního objektu, který předmětný hasicí přístroj uhasil.

Druhy hasicích přístrojů

Práškové hasicí přístroje

 Využití: v obytných a skladových budovách, ve stavebnictví, v chemických provozech, v zemědělství, strojních dílnách, garážích a školách, v osobních a nákladních automobilech, autobusech, vlacích

 Vhodné: pro hašení požárů hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení pod proudem  do 110 kV i pro plasty hořící plamenem

 Nevhodné: k hašení požárů pevných hořlavin typu dřeva, uhlí, textilií a k hašení jemné mechaniky a elektroniky

 Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí požáru a případný výbuch

 

 Sněhové hasicí přístroje
 

 Využití: hašení elektronických zařízení, výpočetní a záznamové techniky, nosičů dat, archívů, velínů, racků, muzeí, telefonních ústředen, vojenské techniky, atd.

 Vhodné: k hašení elektrických zařízení pod proudem, hořlavých kapalin, plynů, potravin a k využití pro laboratoře, jemnou mechaniku a elektronická zařízení

 Nevhodné: pro požáry tuhých hořlavin typu dřeva, textilií, uhlí na otevřených prostranstvích s velkou výměnou vzduchu

 Nesmí být použity: k hašení lehkých hořlavých a alkalických kovů, hořlavých prachů a volně uložených kusovitých, vláknitých a pod. materiálů pro nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru

 Pozor !!! Sníh oxidu uhličitého dosahuje teplotu -76°C a při potřísnění pokožky hrozí nebezpečí omrzlin

Vodní hasicí přístroje

 Využití: mají své uplatnění zejména v zemědělství, při hasení požárů pevných látek (papír, dřevo, atd.). Přístrojem nelze hasit zařízení pod elektrickým napětím.

 Vhodné: pro hašení požáru pevných látek např. dřevo, papír, uhlí, textilite, guma a pouze v nutnosti použitelné k hašení menších množství hořlavých kapalin mísících se s vodou jako líh, éter, apod.

 Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin nemísících se s vodou jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, dále k hašení hořlavých plynů k hašení látek, materiálů a zařízení, kde je nebezpečí škod promáčením vzhledem k cennosti.

 Nesmí být použity : k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých a hořlavých alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku apod.

 Pěnové hasicí přístroje

 Využití: naplněny směsí pěnidla s vodou. Nesmí být použity na hašení zařízení pod elektrickým napětím. Pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzin, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.

 Vhodné: pro hašení pevných látek a hořlavých kapalin nemísících se s vodou, jako benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky a pod.

 Nevhodné: pro hašení hořlavých kapalin mísících se s vodou a dále hořlavých kapalin nízkovroucích t.j. na úrovni okolní teploty a níže jako petoleter, ditileter, monochloretan a k hašení hořlavých plynů.

 Nesmí být použity: k hašení elektrických zařízení pod proudem a v jejich blízkosti, lehkých hořlavých a alkalických kovů, termitů, karbidu vápníku a pod.

Hasicí přístroje s halonovou alternativou

 Využití: je doporučeno používat v oblastech vyžadující čisté hašení - archivy, výpočetní a sdělovací techniky, počítačové sály a servery, elektrické rozvody, digitální ústředny, lodní, automobilová a jiná doprava, chemický průmysl, bankovnictví, výpočetní střediska, spojovací uzly a systémy, továrny na výrobu elektronických zařízení, muzea, umělecké galerie, laboratoře atd.

 

Doporoučené použití jednotlivých typů hasících přístrojů 

 látky / hasicí přístroj

vodní

pěnové

sněhové

práškové

plynové

benzín, nafta, olej

nevhodné

výborně

dobře

výborně

obtížně

elektrický rozvaděč

nesmí

nesmí

výborně

výborně

dobře

knihy, archivy

dobře

dobře

omezeně

dobře

nevhodné

hobliny, piliny

výborně

výborně

nevhodné

dobře

nevhodné

počítače, video, televizor

nesmí

nesmí

dobře

výborně

dobře

  ZDROJ: HZS Zlínského kraje
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí