zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Předkládejte projekty

28.07.2008
Energie
Předkládejte projekty
Na podzim chce Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit program Ekoenergie, který bude s ohledem na růst cen energií aktuální pro většinu podnikatelů.
Právě startují dotační programy, které podporují firemní výzkum a vývoj a školení zaměstnanců.

Přestože začalo léto - doba ve znamení dovolených -, v dotacích se letos v létě o volnu rozhodně mluvit nedá. Podnikatelé mají možnost předkládat své projekty jednotlivým ministerstvům či jimi pověřeným agenturám do několika dotačních programů, které jsou právě vyhlášeny.
Nejen malí a střední podnikatelé, ale i velké podniky se již dočkaly dotačních programů, které mohou použít k financování svých projektů. Stejně jako obce a regionální sdružení.

Vývoj a inovace
Pro ty podnikatele, kteří rozšiřují či nově budují své výzkumné a vývojové kapacity, je Ministerstvem průmyslu a obchodu otevřen program Potenciál, ve kterém mohou získat zajímavou dotaci až sta milionů korun na pořízení pozemků, budov a nákup zařízení a přístrojů pro výzkum a vývoj.
Zatímco program Potenciál je programem investičním pro pořízení hmotného majetku, očekávaný synergický program Tip bude poskytovat dotaci zejména na provozní náklady (mzdy, materiál, režie a podobně) vynaložené na výzkum či vývoj nových výrobků nebo technologií.
Tento dotační program je programem národním bez unijních dotací. Náklady na projekty výzkumu a vývoje je možné uplatnit jako odčitatelnou položku od základu daně z příjmu právnických osob.
Pokud jsou však financované alespoň částečně z veřejných zdrojů (dotací), nemohou být současně jako odčitatelné položky uplatněny.
Pro ty podniky, které již vyvinuly nové výrobky či technologie a připravují se inovovat své výrobní technologie k uvedení těchto výrobků na trh, je opět Ministerstvem průmyslu a obchodu nově otevřen program Inovace.
Na nákup nových strojů a práv k užívání patentů či licencí mohou podnikatelé získat až 75 milionů korun dotace.

Rozvoj lidských zdrojů
V průběhu července je netrpělivě očekáváno vyhlášení výzev k předkládání žádostí o dotaci pro rozvoj lidských zdrojů od Ministerstva práce a sociálních věcí. Dotace bude určena pro rozvoj zaměstnanců s místem výkonu práce mimo region hlavního města Prahy.
První žádosti o dotaci pro pražské zaměstnance již mohly být předkládány na pražském magistrátu do letošního března. Další nové žádosti pro pražské zaměstnance můžete předkládat na podzim.
Pražské i mimopražské dotační programy na rozvoj zaměstnanců umožňují realizovat nejrůznější projekty od přípravy firemních vzdělávacích programů přes školení zaměstnanců a inovaci systémů řízení lidských zdrojů v podnicích.
Dotace je poskytována na neinvestiční náklady (například nákup služeb, osobní náklady či cestovné).
Pro ty podnikatele, kteří zvažují vybudovat zázemí pro vzdělávání (školicí místnosti či střediska), je určen dotační program Školicí střediska na Ministerstvu průmyslu a obchodu.
Přestože je program nyní pozastaven, jeho znovuotevření lze očekávat v příštím roce, a k zahájení přípravy žádostí o dotaci je nejvyšší čas.
Dotace je poskytována na stavební práce a vybavení školicích prostor. Spolu se žádostí bude potřeba předložit stavební povolení a další související dokumentaci, která si vyžádá více času na zpracování.
Pouze malí a střední podnikatelé mohou žádat o dotaci na nákup nejrůznějších informačních systémů, a to do výše 20 milionů korun. Právě byl Ministerstvem průmyslu a obchodu znovuotevřen dotační program ICT v podnicích.

Úspory energií a životní prostředí
Na podzim chce Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásit program Ekoenergie, který bude s ohledem na růst cen energií aktuální pro většinu podnikatelů.
Podpořeny budou projekty, které zvýší účinnost při výrobě a přenosu energie, zlepší tepelné vlastnosti budov, případně vybudují či zrekonstruují zařízení sloužící k výrobě energie. Zajímavými projekty mohou být i ty, které využijí odpadní energie v podnicích.
Podnikatelé také na podzim očekávají výzvy k předkládání žádostí o dotaci na Ministerstvo životního prostředí. Podporovány budou projekty jak v oblasti odpadních vod, tak i snižování emisí nebo nakládání s odpady.
Popsané dotační programy nabízejí aktuální dotační příležitosti pro malé i velké podnikatele. Možnosti, které dotační programy se nabízejí obcím a regionálním sdružením, představujeme v infoboxu. Situaci v programech je třeba neustále sledovat, jelikož jednotlivá ministerstva informace průběžně upřesňují a aktualizují.

AUTOR: Luděk Hanáček
Deloitte Česká republika

Náklady na projekty výzkumu a vývoje financované i částečně z dotací si nemůžete odečíst z daní.

100 milionů korun
Až tolik můžete získat v rámci programu Potenciál na výzkum a vývoj.

Ze kterých programů a na co lze žádat

Oblast Typ projektu Operační program

Rozvoj měst Revitalizace a zatraktivnění

a venkova městských částí a rozvoj obcí ROP, PRV

Regenerace brownfieldů ROP, OPPI

Bydlení Revitalizace sídlišť IOP

Doprava Dopravní dostupnost ROP, PRV, OP Doprava

Dopravní obslužnost ROP, OP Doprava

Modernizace regionálních letišť ROP, OP Doprava

Modernizace Infrastruktura pro posilování

veřejné správy institucionální kapacity IOP

Rozvoj informační základny pro rozvoj území IOP

Školství, Rozvoj a budování infrastruktury ROP, PRV

vzdělávání Vybudování nebo rozšíření školicích

středisek v podnikatelských subjektech

ve zpracovatelském sektoru OPPI

Modernizace školského vzdělávání OPVpK

Rozvoj lidských zdrojů v podnicích OPLZZ

Vzdělávání pracovníků veřejné sféry OPLZZ

Věda a výzkum Podpora zakládání, rozvoje a činnosti

vědeckých a vědeckotechnických parků

a center pro transfer technologií, budování

a rozšiřování vývojových center v průmyslových

podnicích, patentová ochrana OPPI

Budování center excelence, špičkových

moderních laboratoří a výzkumných center OPVaVpI

Cestovní ruch Budování a rozvoj infrastruktury ROP, PRV

Rozvoj produktů a marketingu ROP, IOP

Kulturní, technické Oprava a rekonstrukce

a přírodní památky památek ROP, PRV

Oblast Typ projektu Operační program

Vodní hospodářství Snížení znečištění vod OPŽP, PRV

Zlepšování jakosti pitné vody OPŽP, PRV

Ochrana před povodněmi OP ŽP

Optimalizace vodního režimu krajiny OPŽP

Životní prostředí Prevence sesuvu a skalních řícení,

monitorování a hodnocení geofaktorů

a následků hornické činnosti OPŽP

Obnova krajinných struktur OPŽP

Úspory energií Výstavba zařízení na výrobu a rozvod

elektrické a tepelné energie vyrobené

z obnovitelných zdrojů energie OPŽP

Systémy zateplování budov OPŽP, OPPI

Zdravotnictví Rozvoj zdravotnické péče ROP

Sociální oblast Výstavba a rekonstrukce zařízení

pro sociální integraci; výstavba

a rekonstrukce zařízení pro sociální

služby na místní úrovni ROP, PRV

Odpadové Nakládání s odpady OPŽP

hospodářství Odstraňování starých ekologických zátěží OPŽP

Informační Výstavba nadregionálních

a komunikační a lokálních datových sítí

technologie a přípojných bodů IOP, OPPI

Integrovaný Modernizace systémů krizového řízení

záchranný systém a integrovaného záchranného systému ROP, IOP

Legenda: IOP - Integrovaný operační program, OPLZZ - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, OPPI - OP Podnikání a inovace, OPVpK - OPVzdělávání pro konkurenceschopnost, OPVaVpI - OP Věda a výzkum pro inovace, OPŽP - OP Životní prostředí, ROP - Regionální operační programy, PRV - Program rozvoje venkova

Podrobnou tabulku najdete na Ekonom.cz
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí