zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Provedení rekultivace a uzavření skladky včetně dodávky monitorovacího systému

04.08.2008
Odpady
Provedení rekultivace a uzavření skladky včetně dodávky monitorovacího systému
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868617
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
17.09.2008 
 
* Zdroj informace:  
Věstník 148 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T160000 Blíže neurčeno - Stroje a mechanická zařízení; elektrická zařízení; jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku a části, součásti a příslušenství k těmto přístrojům

S009993 Stavební činnost - činnost ve stavebnictví

 
 
 
Anotace tendru:

Město Kremnica vypisuje výběrové řízení na uzavření, rekultivaci a monitorovací systém skládky odpadů. Nabídku do tendru je nutné zaslat do 17. 9. 2008. Tendrová dokumentace je přístupná firmám do 22. 8. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

03480 - MSP
Verejná súťaž
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
Mesto Kremnica
IČO: 320 781
Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica
Kontaktné miesto (miesta)
Mesto Kremnica, Štefánikovo námestie 1/1
kontaktná osoba: Ing. Lucia Sýkorová
tel. č.: 045 674 25 04, fax: 045 674 25 05 Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach).
Ponuky alebo žiadosti o účasť musia byť doručené na: už uvedenú adresu a kontaktné miesto.
I.2.
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
I.2.1.
Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný verejný obstarávateľ:
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona:
§ 6 ods. 1 písm. b).
I.2.2.
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iný predmet: Samospráva.
I.2.3.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie.


ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
Opis
II.1.1.
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Skládka odpadov Kremnické Bane - rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém.
II.1.2.
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Kremnické Bane.
NUTS kód: SK 032.
II.1.3.
Oznámenie zahŕňa
Vypracovanie rámcovej dohody.
II.1.4.
Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 30 000 000. Mena: Sk.
II.1.5.
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Skládka odpadov Kremnické Bane - rekultivácia, uzatvorenie a monitorovací systém. Skládka odpadov - prípravné práce, úprava telesa skládky, odvodňovacia priekopa, krycia a rekultivačná vrstva, zberná nádrž priesakovej kvapaliny, monitorovací systém - stavebné práce podľa schválenej projektovej dokumentácie. Podrobný opis predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
II.1.6.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45112300-8, 45112320-4, 45112350-3, 45222110-3.
Doplnkový slovník: E 059-1, E 036-4.
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45111240-2, 45112700-2.
II.1.7.
Rozdelenie na časti
Nie.
II.1.8.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení
Nie.
II.2.
Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1.
Celkové množstvo alebo rozsah
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 30 000 000. Mena: Sk.
II.2.2.
Opcie
Nie.
II.3.
Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia
Trvanie: 48 mesiacov.


ODDIEL III. PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
Podmienky týkajúce sa zmluvy
Zábezpeka 1 000 000 Sk.
III.1.1.
Požadované zábezpeky a záruky
III.1.2.
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Financovanie predmetu zákazky bude z pridelených fondov a finančných prostriedkov mesta Kremnica. Verejný obstarávateľ okamžite po pridelení finančných prostriedkov v roku uzavrie čiastkovú zmluvu o dielo na práce.
III.1.3.
Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva
Každý člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Ak ponuku predloží skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ požaduje od členov skupiny dodávateľov, aby pred podpísaním zmluvy vytvorili spoločne právnu formu podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka.
III.1.4.
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy
Uchádzač musí v návrhu zmluvy uviesť, že súhlasí s úpravou harmonogramu prác na taký termín, aký bude určený MŽP SR v zmluve o pridelení NFP alebo aký určí verejný obstarávateľ. Harmonogram sa upraví dodatkom k zmluve po uzavretí zmluvy medzi verejným obstarávateľom a MŽP SR. V prípade nezískania NFP do 48 mesiacov od uzatvorenia rámcovej dohody bude platnosť zmluvy ukončená bez finančných nárokov zmluvných strán. Záruka na zrealizované dielo minimálne 60 mesiacov.
III.2.
Podmienky účasti
III.2.1.
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a preukáže ich splnenie predložením dokladov podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v origináli alebo overenej fotokópii nie staršej ako 3 mesiace. Doklady uvedené v § 26 ods. 2 písm. a) až f) môže uchádzač nahradiť úradne overenou kópiou platného potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 1 zák. č. 25/2006 Z. z., ak je v ňom zapísaný. V prípade predloženia potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie uchádzač alebo záujemca zdokladuje, kto a v akom rozsahu je oprávnený konateľ spoločnosti (napr. overenou kópiou dokladu o oprávnení podnikať).
III.2.2.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 27 ods. 1 písm. a) - uchádzač predloží pozitívne vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru, alebo schopnosť plniť finančné záväzky, v originálnom vyhotovení alebo v úradne overenej kópii tohto dokumentu nie staršieho ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. Uchádzač predloží vyjadrenie banky, že má na účte 25 mil. Sk, alebo predloží prísľub banky, že banka poskytne uchádzačovi v prípade uzavretia zmluvy na predmet zákazky na plnenie úver min. vo výške 25 mil. Sk, alebo predloží prísľub inej osoby, že poskytne finančné prostriedky min. vo výške 25 mil. Sk na plnenie zmluvy (§ 27 ods. 2).
§ 27 ods. 1 písm. b), c):
§ 27 ods. 1 písm. b) - potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu počas realizácie predmetného diela. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť úradne overenú kópiu potvrdenia príslušnej poisťovne alebo úradne overenú kópiu platnej zmluvy. Záujemca zároveň predloží úradne overenú kópiu dokladu o zaplatení poistného v zmysle poistných zmluvných podmienok.
§ 27 ods. 1 písm. c) - súvaha a výkaz o majetku a záväzkoch za roky 2005, 2006, 2007 potvrdené daňovým úradom alebo audítorom, aby sa preukázalo, že v rovnakom rozsahu boli doklady v príslušných rokoch predložené daňovému úradu.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
§ 27 ods. 1 písm. b) - verejný obstarávateľ požaduje, aby poistná suma na postenie zodpovednosti bola min. vo výške 15 mil. Sk.
§ 27 ods. 1 písm. c) - obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rokoch 2006, 2007 dosiahol obrat minimálne 100 mil. Sk s kladným hospodárskym výsledkom.
III.2.3.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
§ 28 ods. 1 písm. b), g):
§ 28 ods. 1 písm. b) - predložiť zoznam zmlúv s predmetom plnenia rovnakého alebo podobného druhu, ako je predmet zákazky, zrealizovaných v rokoch 2003 - 2007. Zoznam musí obsahovať minimálne 5 stavebných prác charakteru skládok, stavieb občianskej vybavenosti alebo inžinierskych stavieb podobných, ako je predmet obstarávania nad 30 mil. Sk bez DPH, realizovaných uchádzačom za predchádzajúcich 5 rokov s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác s uvedením kontaktnej osoby na overenie referencií. Doklad musí byť originál alebo overená kópia a musí byť potvrdený zo strany oprávnenej osoby objednávateľa s uvedením dátumu, mena, funkcie a podpisu oprávnenej osoby a pečiatky objednávateľa. Ak referencie z objektívnych dôvodov nemôže potvrdiť objednávateľ, postačuje vyhlásenie uchádzača o pravdivosti referencie - meno a podpis osoby objednávateľa oprávnenej konať v mene objednávateľa.
§ 28 ods. 1 písm. g ) - doklad o vzdelaní a odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov zodpovedných za riadenie prác. Doklad o odbornej spôsobilosti - osvedčenie stavbyvedúci pre inžinierske stavby podľa vyhlášky č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov v overenej fotokópii alebo vo fotokópii s originálom pečiatky stavbyvedúceho a originálom podpisu odborne spôsobilej osoby - originál alebo overená kópia nie staršia ako tri mesiace. Podmienkou je, že uchádzač predloží potvrdenie objednávateľa o zrealizovanej stavbe nad 30 mil. Sk s tým, že spôsobilá osoba mala na nej funkciu stavbyvedúceho, s uvedením názvu (obchodné meno) a adresy objednávateľa stavby, názvu a charakteristiky stavby, objemu zrealizovaných prác v Sk, mena, tel. čísla a e-mailu kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej si možno uvedené informácie overiť.
Vyhlásenie odborne spôsobilej osoby na výkon stavbyvedúci, že bude k dispozícii na plnenie zmluvy týkajúcej sa predmetu zákazky.
§ 28 ods. 1 písm. j) - preukázať vlastníctvo alebo spôsob zabezpečenia strojového vybavenia potrebného na plnenie zmluvy - dampre, buldozéry, nakladače, dozéry, rýpadlá ap.
§ 29 - podmienkou účasti je predloženie certifikátu riadenia kvality pre stavebné práce minimálne ISO 9001 alebo rovnocenného certifikátu vydaného príslušným orgánom členských štátov - overená kópia. Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačmi, ktoré sú rovnocenné s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného certifikátu.
III.3.
Osobitné podmienky zákaziek na poskytovanie služieb
III.3.1.
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie.
III.3.2.
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby
Nie.


ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
Druh postupu
IV.1.1.
Druh postupu
Verejná súťaž.
IV.1.2.
Obmedzenie počtu záujemcov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na účasť na dialógu
IV.1.3.
Zníženie počtu ponúk alebo riešení počas rokovania alebo dialógu
IV.2.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
IV.2.1.
Kritériá vyhodnotenia ponúk
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených ďalej:
1. Cena - 60.
2. Zmluvná pokuta v Sk/deň podľa návrhu v zmluve o dielo zhotoviteľa za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase v zmysle návrhu zmluvy o dielo - 20.
3. Koeficient odchýlky od projektovanej ceny - 20.
IV.2.2.
Použije sa elektronická aukcia
Nie.
IV.3.
Administratívne informácie
IV.3.1.
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
Výst. 2008/007523.
IV.3.2.
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky
IV.3.3.
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov
Podmienkou na poskytnutie súťažných podkladov je predloženie písomnej žiadosti záujemcu o vydanie súťažných podkladov. Žiadosť o vydanie súťažných podkladov musí byť podpísaná oprávneným zástupcom záujemcu. Pri vyžiadaní súťažných podkladov faxom, príp. elektronickou poštou záujemca musí potvrdiť žiadosť aj písomnou formou. Až po prevzatí písomnej žiadosti poštou sa súťažné podklady odošlú záujemcovi. V prípade osobného prevzatia súťažných podkladov ich bude verejný obstarávateľ poskytovať v pracovných dňoch od 8.00 do 14.00 h. Podmienkou je v predstihu dohodnúť termín osobnej návštevy. Ak počas trvania zmluvy úspešný uchádzač stratí schopnosť plniť si zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle § 23 ods. 4 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvoriť novú zmluvu s jedným z ďalších uchádzačov, ktorí predložili ponuky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom:
Dátum: 22. 8. 2008. Čas: 14.00 h.
Úhrada za súťažné podklady: Cena: 1 000. Mena: Sk.
Podmienky a spôsob úhrady: V hotovosti na adrese Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1/1, Kremnica, pri preberaní súťažných podkladov alebo pri vyžiadaní písomnou formou na č. ú.: 1038-14728422/0200, VÚB, Žiar nad Hronom.
IV.3.4.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17. 9. 2008. Čas: 14.00 h.
IV.3.5.
Dátum odoslania výziev na predkladanie ponúk alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom
IV.3.6.
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do: 20. 12. 2008.
IV.3.7.
Podmienky otvárania ponúk
Dátum: 18. 9. 2008. Čas: 10.00 h.
Miesto: Mesto Kremnica, oddelenie výstavby a ŽP mesta, poschodie, Štefánikovo námestie 1/1, 967 01 Kremnica.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, zastúpení štatutárnym zástupcom, ktorý sa preukáže občianskym preukazom a fotokópiou dokladu o oprávnení podnikať, alebo ním splnomocnenou osobou, ktorá sa preukáže občianskym preukazom a fotokópiou dokladu o oprávnení podnikať a predloží splnomocnenie na zastupovanie podpísané štatutárnym zástupcom.


ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
Toto obstarávanie sa bude opakovať
Nie.
VI.2.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Európsky fond sociálneho rozvoja/Kohézny fond.
VI.3.
Ďalšie informácie
Všetky doklady predložené na preukázanie podmienok účasti musia byť predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie.
VI.4.
Dátum odoslania tohto oznámenia
22. 7. 2008.


 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí