zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Peníze pro odpadové hospodářství

07.08.2008
Odpady
Peníze pro odpadové hospodářství
Státní fond životního prostředí ČR začne příští pondělí přijímat žádosti do další prioritní osy Operačního programu Životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) zahajují příjem projektů do páté vlny příjmu žádostí o dotace z druhého největšího operačního programu ČR - Operačního programu Životní prostředí. 

Státní fond životního prostředí ČR začne příští pondělí přijímat žádosti do další prioritní osy Operačního programu Životní prostředí. Žádosti bude možné podávat od 11. srpna do 10. října 2008.

Otevřeny budou dvě ze sedmi prioritních os OP Životní prostředí, a to prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 – Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik. Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob - podnikatelů.

Z prostředků Evropské unie budou v rámci 4. osy  OPŽP dotovány například sběrné dvory, systémy pro separaci a svoz odpadů, zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů, kompostárny, rekultivace starých skládek. V rámci 5. osy budou podporovány rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí, vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií, vytvoření center BAT* pro jednotlivé kategorie průmyslových činností a další projekty.

„Zájem o dotace do životního prostředí je obrovský. Z Operačního programu Životní prostředí bylo do dnešního dne podpořeno již 1197 projektů. V první výzvě doporučil Řídící výbor OPŽP ke schválení 366 projektů. Ve druhé výzvě to bylo 397 projektů a ve třetí 434. Žádosti do 4. prioritní osy, která řeší nakládání s odpady a ekologické zátěže, přijímáme již podruhé. V rámci 1. výzvy uspělo 154 projektů v celkové ceně přes 3,5 miliardy.  Jsem rád, že Státní fond životního prostředí zvládá administraci prvních tří výzev a to nám umožňuje otevřít další výzvy pro zájemce o dotace,“ uvedl Petr Štěpánek, ředitel SFŽP ČR.

Žádosti o dotace ze 4. a 5. prioritní osy OPŽP budou přijímat krajská pracoviště SFŽP ČR dle místa realizace projektu. Kontakty jsou k dispozici na www.opzp.cz.

V současné době lze podávat žádosti o podporu tzv. velkých projektů** v rámci Prioritní osy 1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Příjem žádostí ve třetí kontinuální výzvě končí 19. prosince 2008. Žádosti o podporu velkých projektů** v rámci Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Prioritní osy 3  - Udržitelné využívání zdrojů energie jsou přijímány kontinuálně od 1. srpna 2008 do 18. prosince 2009. Žádosti budou přijímány na pracovišti Státního fondu životního prostředí ČR v Praze.

* BAT = (anglicky best available technics) - nejlepší dostupné techniky a technologie

** Velký projekt = projekt v oblasti životního prostředí, jehož celkové náklady přesahují částku 25 mil. € vč. DPH (čl. 39 Nařízení 1083/2006/ES, který definuje možnost financovat Velký projekt jako výdaje určené k dosažení nedělitelného úkolu).

Operační program Životní prostředí je zaměřený na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Přispívá ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řeší problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporuje péči o krajinu, využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu. Má sedm prioritních os.

Operační program Životní prostředí předpokládá čerpání finanční podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) a dále z prostředků Fondu soudržnosti (FS). Program čerpá 18,4 % z 26,96 miliardy eur určených ze strukturálních fondů EU pro Českou republiku. Celkem OPŽP nabídne přes 5,2 miliardy eur.

Podrobné informace k Operačnímu programu Životní prostředí, včetně kompletního textu páté výzvy a loga ke stažení, najdete na www.opzp.cz, informace lze získat i na lince 800 260 500.

Řídícím orgánem pro OPŽP je Ministerstvo životního prostředí ČR. Podrobné informace o jeho aktuální činnosti jsou k dispozici na www.env.cz.

Státní fond životního prostředí ČR je zprostředkujícím subjektem OPŽP. Již 17 let zásadním způsobem přispívá na investice do ochrany a zlepšování životního prostředí, financuje především investice do projektů na ochranu vod, ochranu ovzduší, využití obnovitelných zdrojů energie, nakládání s odpady, ochranu přírody a krajiny a vzdělávání, a to buď z národních zdrojů, nebo ze zdrojů Evropské unie. Aktuální informace o činnosti SFŽP naleznete na www.sfzp.cz.

Kontakty:

Lenka Brandtová, tisková mluvčí SFŽP ČR
e: lenka.brandtova@sfzp.cz, m: 606 709 954, t: 264 994 500, f: 272 936 585

www.opzp.cz, www.sfzp.cz, www.env.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí