zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Povrchové úpravy s ohledem na ekologii

13.08.2008
Ovzduší
Chemické látky
Povrchové úpravy s ohledem na ekologii

Hlavním rysem českého trhu nátěrových hmot je jeho dlouhodobý růst.

Velkou skupinu v chemickém průmyslu tvoří producenti nátěrových hmot, kteří se opírají o dlouhodobou strategii s ohledem na vývoj trhu, legislativy a respektování požadavků ochrany životního prostředí.

Zastřešující roli oboru z hlediska společných zájmů plní Asociace výrobců nátěrových hmot ČR (AVNH ČR), která sdružuje 20 řádných a 5 přidružených členů.

O jejím poslání a současných trendech jsme hovořili s ředitelem sekretariátu AVNH Ing. Milanem Maxou.


Co aktuálně řeší AVNH ČR ve vztahu k vývoji oboru a jeho strategii?

Hlavním rysem českého trhu nátěrových hmot je jeho dlouhodobý růst. Od roku 2000 do roku 2006 stoupla tuzemská spotřeba nátěrových hmot na jednoho obyvatele z 13 kg na 17,4 kg, což odpovídá spotřebě ve vyspělých evropských ekonomikách. V současné době je dovozem nátěrových hmot kryto 52,4 % celkové domácí spotřeby a dodávky českých producentů na tuzemský trh po tříleté stagnaci v letech 2002 až 2004 rostou pomaleji než dovoz nátěrových hmot. Tento stav lze přisoudit vyšší investiční aktivitě ve strojírenském, zejména automobilovém průmyslu, a růstu stavebnictví.

Sekretariát AVNH ČR již dlouhodobě zpracovává analýzu dovozu a vývozu nátěrových hmot za příslušný uplynulý rok a jednou za dva až tři roky oborovou marketingovou studii, jejíž součástí je i prognóza spotřeby a výroby průmyslu nátěrových hmot v ČR. V nedávné minulosti připravil i strategii českého průmyslu nátěrových hmot, která má ovšem pro členské firmy jen podobu doporučení. Přesto bych zde ale rád zdůraznil dva základní faktory současného i budoucího vývoje evropského průmyslu nátěrových hmot. Je to důraz na "ekologizaci" produkce, tj. vodou ředitelné, práškové a nízkorozpouštědlové systémy a inovační procesy v prostředí relativně nasyceného trhu s prioritou trvanlivosti a odolnosti vůči korozi a stále vyšší potřebou kvalitního komplexního aplikačního servisu. V souvislosti s omezováním nepříznivého dopadu růstu cen surovin i energií jsou a stále více budou hledány nové chemické suroviny z obnovitelných zdrojů. Tyto dvě základní hybné síly dalšího rozvoje průmyslu nátěrových hmot kladou stále vyšší technické a finanční nároky na výzkum a vývoj.


Nedávno proběhla mezinárodní konference k projektování a provozu povrchových úprav. Které hlavní poznatky vyplynuly z programu?

V březnu se uskutečnil v Praze již 34. ročník této konference a opět ukázal platnost již zmíněných základních faktorů nejbližšího vývoje průmyslu nátěrových hmot v mezinárodním kontextu. Celou konferencí zaznívala témata s důrazem na ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost, a to jak z hlediska aplikace nátěrových hmot, tak i z hlediska inovačních trendů v jejich výrobě. Jako každý rok poskytla konference i dostatečný prostor informacím o aktuálním stavu environmetální legislativy a praktických poznatcích z její aplikace.


Obor nátěrových hmot, stejně jako celý chemický průmysl, má úzkou vazbu na ekologii. Jak jsou povinnosti s tím spojené legislativně podloženy v českém právním systému s návazností na směrnice EU?

Česká republika jako řádný člen EU musí všechny evropské legislativní normy transponovat do národního právního systému. Těžištěm naší spolupráce s centrálními orgány státní správy při přípravě a tvorbě legislativy je odborná pomoc příslušným ministerstvům se správným odborným výkladem přebíraných evropských směrnic a odborný dohled nad dodržením rámce směrnice, doložený odhadem jejích dopadů na náš obor a uživatelskou sféru. Mohl bych posloužit řadou praktických příkladů, ale jedním za všechny je aktuální transpozice směrnice EP a Rady č. 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických látek v některých nátěrových hmotách, která byla MŽP ČR ne zcela jednoznačně převedena do našeho prováděcího předpisu a v současné době pomáháme s jeho novelou.


V případě chemického průmyslu je více než kde jinde opodstatněná strategie udržitelného rozvoje. Jakým způsobem tuto strategii naplňuje právě obor nátěrových hmot?

Celosvětovou strategii udržitelného rozvoje, jejíž principy byly definovány v roce 1992 na summitu OSN v Rio de Janeiru, přijal v roce 1994 ještě jako přidružený člen Evropské rady chemického průmyslu (CEFIC) i český chemický průmysl reprezentovaný Svazem chemického průmyslu ČR (SCHP ČR) a současně i naše asociace, která je již od počátku svého založení řádným kolektivním členem SCHP ČR. Evropský i náš národní chemický průmysl se přihlásily k programu Odpovědné podnikání v chemii (Responsible Care), k němuž se připojila i AVNH ČR. Společnosti zapojené do tohoto programu hodnotí svoje environmentální výsledky podle metodiky CEFIC. Nositeli loga Responsible Care propůjčovaného představenstvem SCHP ČR a každé dva roky jeho nositeli obhajovaného, je našich šest členských společností. V roce 2007 bylo logo Responsible Care, propůjčeno jako první konzultační firmě v chemickém průmyslu i společnosti TECHEM CZ, s.r.o., která je od počátku založení AVNH ČR pověřena činností jejího sekretariátu. Působí na trhu poradenských služeb v České republice od roku 1994, kdy byla i spoluzakladatelem AVNH ČR. Od svého vzniku je orientována na poskytování odborných poradenských služeb chemickým, farmaceutickým a příbuzným podnikům a ministerstvům se zaměřením na chemické technologie a ochranu životního prostředí, marketing a podnikovou ekonomiku.

AUTOR: Jitka Korčeková


Ing. Milan Maxa

po absolvování VŠCHT Pardubice pracoval deset let ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu s.p., Ústí nad Labem, později na GŘ VHJ UNICHEM. Je autorem nebo spoluautorem řady patentů v oboru organických barviv. Působil několik let jako poradce na ministerstvu průmyslu. Je členem rad programů na podporu výzkumu a vývoje MPO - "Impuls" a "Trvalá prosperita". V současné době je ředitelem a jednatelem společnosti TECHEM CZ, s.r.o., pověřené činností sekretariátu AVNH ČR.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí