zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pátá výzva OPŽP otevřena - nabídka podpory pro projekty zkvalitnění nakládání s odpady a omezování průmyslového znečištění

12.08.2008
Obecné
Pátá výzva OPŽP otevřena - nabídka podpory pro projekty zkvalitnění nakládání s odpady a omezování průmyslového znečištění

10.08.2008 - Otevřeny jsou prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží a prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik.
Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických osob, fyzických osob - podnikatelů.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 a 5 jsou přijímány od 11. srpna 2008 do 10. října 2008. Žádost je třeba doručit na příslušná pracoviště do 16 hod. posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou k podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny ve Směrnici MŽP č. 5/2008. Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP http://www.opzp.cz/ v sekci Dokumenty ke stažení.
Oblasti podpory: Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Oblast podpory: 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady


Podporované aktivity (typy projektů):

    * integrované systémy nakládání s odpady:
      a) regionální systém pro využití bioodpadů,
      b) regionální systém pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu (KO),
      c) speciální zařízení na využití upraveného paliva z regionálního systému pro mechanickou a biologickou úpravu KO, v případech jež jsou v souladu s POH ČR/kraje;
    * systémy odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady:
      a) systémy pro separaci a svoz odpadů,
      b) systémy pro separaci a svoz bioodpadů,
      c) sběrné dvory,
      d) překladiště a sklady KO,
      e) systémy pro separaci nebezpečných KO,
      f) systémy pro separaci nebezpečných zdravotnických odpadů;
    * zařízení na úpravu nebo využívání odpadů, zejména na třídění, úpravu a recyklaci odpadů:
      a) třídičky odpadů i s navazujícími technologiemi
      b) zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních" odpadů,
      c) zařízení na energetické využití zdravotnických odpadů,
      d) zařízení na úpravu autovraků, recyklaci pneumatik a využívání upotřebených olejů,
      e) zařízení na úpravu elektroodpadů,
      f) zařízení na úpravu stavebních odpadů,
      g) kompostárny,
      h) bioplynové a biofermentační stanice pro zpracování bioodpadů (spadají sem ty projekty zahrnující biofermentační nebo bioplynovou stanici, které slouží ke zpracování bioodpadů (minimálně 20% vsázky), tj. které zahrnují další systémové prvky svozu a třídění KO, nebo svozu bioodpadů, nebo doplňují již existující takový systém svozu a/nebo třídění),
      i) zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady (např. autoklávy, homogenizéry, separátory, termická desorpce, reaktory, biodegradační zařízení);
    * rekultivace starých skládek a odstranění nepovolených skládek:
      a) rekultivace starých skládek (stará skládka byla provozována před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz staré skládky byl ukončen před účinností zákona č.238/1991 Sb., nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona 238/1991 Sb.),
      b) odstranění nepovolených skládek ve zvláště chráněných územích, evropsky významných lokalitách a ptačích oblastech.

Omezení v rámci výzvy: Nebudou přijímány projekty na realizaci speciálních zařízení na využití upraveného paliva z regionálních systému pro mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Oblast podpory: 4.2 - Odstraňování starých ekologických zátěží


Podporované aktivity (typy projektů):

    * inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci;
    * realizace průzkumných prací, analýz rizik:
      a) realizace průzkumných prací, analýz rizik konkrétních lokalit,
      b) realizace průzkumných prací, analýz rizik pro problémová území obsahující více než jedno kontaminované místo;
    * sanace vážně kontaminovaných lokalit (pouze v případech, kdy žadatel o podporu není původcem kontaminace nebo původce již neexistuje, nebo v případě, že tato povinnost je vázána na organizační složku státu nebo právnickou osobu státem pro tyto účely zřízenou):
      a) jednotlivé etapy komplexní sanace kontaminovaných staveb (včetně zbytků technologií), půdy (horninového prostředí) a podzemních vod
      b) sanace deponií nebezpečných nebo rizikových odpadů (starých skládek) a úložišť s výjimkou odstraňování ekologických škod způsobených hornickou činností
      c) odstraňování kontaminace půd, stavebních konstrukcí a podzemní vody pomocí inovativních sanačních technologií, apod.
      d) monitorovaná přirozená atenuace kontaminovaných míst
      e) sanace SEZ vzniklých v důsledku hornické činnosti.

Omezení v rámci výzvy: Přijímány budou pouze projekty nezakládající veřejnou podporu s výjimkou žádostí s využitím pravidla „de minimis".

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.
Oblasti podpory: Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování enviromentálních rizik
Oblast podpory: 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik


Podporované aktivity (typy projektů) - omezování průmyslového znečištění:

    * vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností v návaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
    * rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy) (souvislost s BAT a IPPC),
    * rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Podporované aktivity (typy projektů) - snižování environmentálních rizik:

    * vytvoření regionálního systému prevence závažných havárií,
    * výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č. 59/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
    * vytvoření výukového a expertního centra REACH.

Omezení v rámci výzvy: U projektů, kterých se týká veřejná podpora, bude poskytnuta podpora dle pravidla de minimis nebo bude poskytnuta regionální investiční podpora dle příslušné platné blokové výjimky. Veškeré podporované aktivity musí být realizovány dodavatelsky, v souladu se zákonem č. 137/2006, ve znění pozdějších předpisů.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí