zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Češi hledají v Mongolsku vodu

24.08.2008
Hydrogeologie
Češi hledají v Mongolsku vodu

Mongolsko od počátku 90. let řeší řadu závažných problémů, které jsou spjaty se silnou migrací venkovského obyvatelstva - aratů do větších průmyslových center v centrální a severní části země.

VYHLEDÁVÁNÍ VODNÍCH ZDROJŮ PRO MĚSTO ERDENET


Gestorský resort: Ministerstvo životního prostředí ČRŘešitelská organizace: GEOMIN družstvo, JihlavaSpolupracující organizace: G-IMPULS Praha spol. s r.o., RNDr. Vojtěch Beneš AQUA PROCON s.r.o. Brno, Ing. Petr Baránek Partnerská organizace v Mongolsku: Ministerstvo výživy a zemědělství, Magistrát města Erdenet Spolupracující organizace v Mongolsku: Erdenet Mining Corporation (GOK Erdenet) Projekt je částečně hrazen ze státního rozpočtu České republiky vrámci projektů pomoci rozvojovým zemím, část finančních prostředků na technické práce je hrazena mongolskou stranou (cca 350 000 USD ročně). Rozpočet projektu z české strany: celkem 10 798 538,- Kč Harmonogram: řešení projektu v roce 2006 - 2008

ZÁKLADNÍ INFORMACE Mongolsko od počátku 90. let řeší řadu závažných problémů, které jsou spjaty se silnou migrací venkovského obyvatelstva - aratů do větších průmyslových center v centrální a severní části země. Uvedené tendence se nejvýznamněji projevují u měst jako jsou Ulaanbaatar, Erdenet, Darchan a další, ve kterých obyvatelstvo z venkova předpokládá nalezení zaměstnání v některém z průmyslových podniků nebo ve službách.

Vzhledem ke skutečnosti, že bytová výstavba v řadě těchto měst prakticky stagnuje (Erdenet) nebo pro příchozí obyvatelstvo nákup odpovídajícího bytu představuje neúměrnou finanční zátěž (Ulaanbaatar), dochází při okrajích měst ke vznikům často velmi rozlehlých čtvrtí, které jsou představovány převážně jednopodlažními domky a jurtami. Pozemky o rozloze většinou do 1 000 m2, na kterých probíhá výstavba těchto obydlí, jsou přidělovány magistráty měst nebo městskými úřady. Většina takto zakládaných čtvrtí vzniká víceméně živelně bez ohledu na územní plány měst a lze je označit jako chudinské čtvrti.

Jedním z nejzávažnějších problémů, který eskaluje s nárůstem obyvatelstva v těchto čtvrtích - jurtovištích, je nedostatek pitné vody nebo velká vzdálenost k dostupným vodním zdrojům. Spotřeba vody v chudinských čtvrtích měst představuje cca 4 - 8 litrů na osobu a den (v průměru pouhých 4,6 litru na osobu a den), což je několikanásobně méně, než je minimální množství doporučené Světovou zdravotnickou organizací.

Zajišťování dostatečného množství vodních zdrojů pro chudinské čtvrti mongolských měst je nutnou podmínkou pro zlepšení životní úrovně a zajištění obživy obyvatel a zároveň zlepšení mnohdy zcela neuspokojivé hygienické situace obyvatel těchto částí měst.

Historie Erdenetu začíná na počátku 70. let, kdy město vzniklo jako přímý důsledek nálezu ložiska Cu-Mo rud na blízké kótě Erdenetyin Ovoo. Osvojení ložiska si vyžádalo nejen výstavbu těžebních a úpravárenských kapacit, ale i příchod pracovních sil. Město je situováno v pramenné oblasti řeky Erdenetyin gol v nadmořské výšce 1 200 až 1 300 m n. m., jižně od rozvodnice povodí dvou významných mongolských řek Selenge a Orchon.

Město Erdenet lze rozdělit na centrum, jurtoviště a průmyslovou čtvrť. Centrum je tvořeno typickou městskou zástavbou několikapatrových obytných panelových domů, úřadů a objektů služeb. V tomto typu zástavby žije asi 30 000 osob. Výstavba je vybavena kompletním sociálním zařízením s rozvody vody.

Dalším typem zástavby jsou jurtoviště, situovaná západně od centra města, prakticky na rozvodnici řek Selenge a Orchon. Do těchto čtvrtí je zavedena elektrická energie. Obytné objekty nejsou vybaveny rozvody vody a zásobování je řešeno donáškou vody od zdroje. Vodními zdroji je několik vrtaných studní. Část obyvatel jurtoviště je závislá na dovozu vody v cisternách. V tomto typu zástavby je uváděna přítomnost až 50 000 lidí, do roku 2008 se počítá s dalším nárůstem téměř 30 000 lidí..

Třetím typem zástavby je průmyslová čtvrť, která je opět vybavena kompletními instalacemi. Tato zástavba se rozkládá především s. a sv. od ložiska Erdenet, tj. v. od centra města a je zásobována obdobně jako centrum města 70 km dlouhým vodovodem od řeky Selenge. Touto vodou je zásobována jak celá průmyslová čtvrť, tak i centrum města. Problémem je vysoká cena přiváděné vody (490 TGR/1 m3), která významně zatěžuje rozpočet magistrátu města. Zásobování jurtovišť tento vodovod neřešil a problém s jejich zásobováním pitnou vodou vyvstal až v posledních letech, kdy dochází k rychlému rozšiřování těchto čtvrtí. Navíc v horizontu 20 -30 let je plováno uzavření ložiska, provoz 70 km dlouhého "selengijského" vodovodu se čtyřmi přečerpávacími stanicemi pak bude pro správu města finančně a technicky zcela neúnosný.

Další oblastí, kde se projevuje nedostatek zdrojů s užitkovou vodou, jsou lokality s extenzívním chovem dobytka. Je obecně známo, že život venkovského obyvatelstva je v Mongolsku bezprostředně spjat s chovem skotu, koní, ovcí a koz. Od 70. let byla postupně v produkčních oblastech Mongolska vybudována síť napajedel. Od počátku 90. let však z řady příčin, které tkví i v nevyjasněných vlastnických vztazích k vodním zdrojům, byl opuštěn pravidelný systém kontrol, údržby a oprav těchto vodních zdrojů. Až na výjimky byla prakticky zastavena obnova stsudní v havarijním stavu a rekonstrukce jejich technického vybavení. Důsledkem je zvyšující se koncentrace stád v okolí omezeného počtu studní, ve kterých je voda organogenně kontaminována a pastviny v okolí studní jsou nadměrně spásány. Vypásání travnatých porostů iniciuje půdně degradační a erozní procesy.nahoru

ROZVOJOVÝ ZÁMĚR, CÍLE A VÝSTUPY PROJEKTURozvojovým záměrem projektu je zlepšení dostupnosti obyvatelstva k pitné a užitkové vodě ve městě Erdenet a jeho okolí. Realizace projektu a jeho následné dopady mají zajistit zásobování vodou pro nejchudší skupiny obyvatel, které jsou aktuálně bez stávajícího přístupu k nezávadné pitné vodě a k základním hygienickým potřebám. Realizace projektu má zajistit v co možná nejširší míře trvalý přístup všech vrstev obyvatelstva k vodě, a to i v případě uzavření dolu na Cu - Mo rudy a ukončení provozu s ním spjatého vodovodu. Cíle projektu definovány takto:

  1. Vybudování systému vodních zdrojů pro jurtoviště
  2. Nalezení náhradních vodních zdrojů využitelných pro zásobování města po ukončení dolu Cu - Mo rud a ukončení činnosti stávajícího vodovodu ze Selengy
  3. Vybudování vodních zdrojů pro pastviny v nejbližším okolí města

Projekt Dodávka vodohospodářských zařízení pro oblasti s nedostatkem pitné vody v Mongolsku

Projekt byl přidělen zadavatelem Českou republikou - Ministerstvem průmyslu a obchodu firmě GEOtest Brno, a.s. "Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky ze dne 18.7.2006" a je v souladu s oboustranným zájmem rozvoje vzájemných vztahů mezi Českou republikou a Mongolskem, se závěry zasedání česko-mongolské smíšené komise a s jednáním obou stran.

Mapa Mongolska

Za českou stranu je gestčním pracovištěm MPO ČR, za mongolskou stranu Ministerstvo stavebnictví a výstavby. Realizačním koordinátorem za českou stranu je GEOtest Brno, a.s., za mongolskou stranu firma Mongolgeotest, Co. Ltd. z Ulaanbaataru.


Základní cíle projektu:

Rok 2006

Byl zpracován realizační projekt prací na základě jednání vedených v Mongolsku se správními orgány a zainteresovanými organizacemi a také podle metodických zjištění získaných při dokumentaci vodních zdrojů ve vybraných somonech ajmaků Tov, Dundgovi a Omnogovi. Byla zpracována roční a dílčí zpráva projektu.

Rok 2007

Bude pokračováno v dokumentaci vodních zdrojů ve vybraných somonech na západě i východě Mongolska. Podle realizačního projektu prací a po konzultacích s mongolskou stranou budou instalovány technologie úpravy vody na vybrané vodní zdroje.

Rok 2008

Bude dokončena dokumentace vodních zdrojů. Po zhodnocení výsledků terénních šetření a po multikriteriálních analýzách jednotlivých somonů bude rozhodnuto o instalaci technologií úpravy vody nebo hloubení nových hydrogeologických vrtů.

Rok 2009

Instalace technologií úpravy vody ve vybraných lokalitách. Dokončení vrtných prací. Budou realizovány stavební práce na nových objektech a zateplování objektů stávajících.

Rok 2010

Dokončení instalací technologií úpravy vody, čerpací techniky a dokončení stavebních prací. Bude uspořádána závěrečná prezentace projektu zahraniční spolupráce.

větší obrázek

Setkání prezidenta ČR V. Klause
s mongolskými absolventy
československých škol

větší obrázek

Dokumentace vodního zdroje
v pouštním městě Dalanzadgadu
v jižní Gobi

větší obrázek

Interwiev reportérů TV Prima
s ředitelem firmy Mongolgeotest
p. Ing. Bayarem do pořadu
Kolem světa za 52 týdnů


větší obrázek

Boj ve větru o vodu v somonu
Bulgan (ajmak Omnogobi)

větší obrázek

Jediný funkční vodní zdroj
v somonu Delgertsogt
je vzdálen 2 km od osídlení

větší obrázek

Vývěr vody ze slepencových skal

ZDROJ: GEOtest Brno, GEomin družstvo

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí