zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

EuropeAid - CARDS - Dodávka vybavení pro monitorování ovzduší

19.08.2008
Ovzduší
EuropeAid - CARDS - Dodávka vybavení pro monitorování ovzduší
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868706
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
EuropeAid - CARDS  
 
* Země: 
Srbsko  BusinessInfo.cz - Srbsko a Černá Hora" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/srbsko-a-cerna-hora/1000798/">(teritoriální informace Srbsko a Černá Hora) 
 
* Datum uzávěrky:  
13.10.2008 
 
* Zdroj informace:  
S154-207058 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
T168543 Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

T170000 Blíže neurčeno - Vozidla, letadla, plavidla a dopravní zařízení

 
 
 
Anotace tendru:

Položka č. 1: Dodání, instalace, uvedení do provozu, záruka a poprodejní servis stanic na monitorování kvality ovzduší po celém územ Srbské republiky (kromě Kosova (v rámci UNSCR 1244/99)).
Položka č. 2: Dodání, uvedení do provozu, záruka a poprodejní servis mobilní stanice na monitorování kvality ovzduší.
Položky č. 3 a 4: Dodání, instalace, uvedení do provozu a poprodejní servis laboratorního vybavení:
Položka č. 5: Dodání, uvedení do provozu, záruka a poprodejní servis vozidla s pohonem 4x4.

Počet a názvy položek:
Položka č. 1: stanice pro monitorování kvality ovzduší.
Položka č. 2: mobilní stanice pro monitorování kvality ovzduší.
Položka č. 3: referenční laboratorní vybavení.
Položka č. 4: analytické laboratorní vybavení.
Položka č. 5: vozidlo 4x4.


Lhůta pro doručení nabídek je 13.10.2008. Nabídka do tendru musí být zpracována v anglickém jazyce.

 
Popis tendru (Čeština):

RS-Bělehrad: Cards – Dodávka vybavení pro monitorování ovzduší


Číslo zakázky 06SER01/16/001

Lokalita: Srbská republika

Oznámení o veřejné zakázce na dodávku

1.
Referenční číslo:

EuropeAid/124394/D/SUP/YU

2.
Řízení:

Otevřené.

3.
Program:

Cards 2006.

4.
Financování:

06SER01 – Životní prostředí.

5.
Veřejný zadavatel:

European Agency for Reconstruction on behalf of and for the account of the beneficiary country.


Předmět zakázky


6.
Popis zakázky:

Položka č. 1: Dodání, instalace, uvedení do provozu, záruka a poprodejní servis stanic na monitorování kvality ovzduší po celém územ Srbské republiky (kromě Kosova (v rámci UNSCR 1244/99)).
Položka č. 2: Dodání, uvedení do provozu, záruka a poprodejní servis mobilní stanice na monitorování kvality ovzduší.
Položky č. 3 a 4: Dodání, instalace, uvedení do provozu a poprodejní servis laboratorního vybavení:
Položka č. 5: Dodání, uvedení do provozu, záruka a poprodejní servis vozidla s pohonem 4x4.

7.
Počet a názvy položek:

Položka č. 1: stanice pro monitorování kvality ovzduší.
Položka č. 2: mobilní stanice pro monitorování kvality ovzduší.
Položka č. 3: referenční laboratorní vybavení.
Položka č. 4: analytické laboratorní vybavení.
Položka č. 5: vozidlo 4x4.


Podmínky účasti


8.
Způsobilost a pravidla o původu:

Účast je otevřená pro všechny právnické osoby (účastníci se buď samostatně nebo ve skupině (konsorciu) uchazečů), které mají své sídlo v členském státě Evropské unie nebo v zemi či na území regionů, jež jsou zahrnuté a/nebo oprávněné konkrétními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována (viz bod 22 níže). Všechno zboží dodané pro tuto zakázku musí pocházet z 1 nebo více z těchto zemí. Účast je otevřená i mezinárodním organizacím. Účast fyzických osob je přímo řízena zvláštními předpisy, které se týkají programu, v rámci kterého je zakázka financována.

9.
Důvody pro vyloučení:

Uchazeči musí předložit podepsané prohlášení, které se nachází ve formuláři nabídky pro zakázky na dodávky, že se nenacházejí v žádné ze situací, jež jsou uvedeny v bodě 2.3.3 „Praktického průvodce smluvními postupy programů pro vnější činnosti ES“.

10.
Počet nabídek:

Uchazeči mohou předložit pouze 1 nabídku pro každou položku. Nabídky na části položky nebudou brány v úvahu. Každý uchazeč může ve své nabídce uvést, že poskytne slevu v případě, že jeho nabídka bude přijata pro více než 1 položku. Uchazeči nesmí podat nabídku pro odlišné řešení kromě své nabídky pro dodávky, které jsou požadované v zadávací dokumentaci.

11.
Záruka nabídky:

Uchazeči musí poskytnout záruku nabídky ve výši:
— pro položku č. 1: 27 000 EUR,
— pro položku č. 2: 3 000 EUR,
— pro položku č. 3: 4 000 EUR,
— pro položku č. 4: 3 000 EUR,
— pro položku č. 5: nehodící se,
při předložení jejich nabídky. Tato záruka bude vrácena neúspěšným uchazečům po ukončení nabídkového řízení a úspěšnému (úspěšným) uchazeči (uchazečům) po podpisu smlouvy všemi stranami. Tato záruka propadne v případě, že uchazeč nesplní závazky uvedené ve své nabídce.

12.
Záruka provedení:

Úspěšný uchazeč bude požádán o poskytnutí záruky provedení ve výši 10 % hodnoty zakázky při podpisu smlouvy. Tato záruka musí být dodána s navrácením spolupodepsané smlouvy nejpozději do 30 dnů poté, co uchazeč obdržel smlouvu podepsanou veřejným zadavatelem. Pokud vybraný uchazeč neposkytne tuto záruku v určený čas, zakázka bude neplatná a nová zakázka bude navrhnuta a zaslána uchazeči, který podal další nejnižší vyhovující nabídku.

13.
Informační schůzka a/nebo prohlídka místa:

Žádná informační schůzka se neplánuje.

14.
Platnost nabídky:

Nabídky musí zůstat v platnosti po dobu 90 dnů od uplynutí lhůty pro podání nabídek.

15.
Doba realizace:

Doba realizace se skládá z doby dodání na místo a splnění všech požadavků této zakázky (instalace, uvedení do provozu, atd.) a z období 30 dní určených na ověření veřejným zadavatelem a vydání certifikátu a předběžném převzetí. Doba realizace bude následující:
Položka; její doba realizace; dodání na místo, instalace, uvedení do provozu; ověření a vydání předběžného převzetí:
položka č. 1; 395 dní; 365 dní; 30 dní;
položka č. 2; 180 dní; 150 dní; 30 dní;
položka č. 3; 180 dní; 150 dní; 30 dní;
položka č. 4; 180 dní; 150 dní; 30 dní;
položka č. 5; 120 dní; 90 dní; 30 dní.
Zhotovitel může sjednat sérii dílčích dodávek (vůči kterým budou vydávána dílčí předběžná osvědčení) v závislosti na všem zboží, které bude dodáváno v průběhu daného počtu kalendářních dní od podpisu smlouvy jak je uvedeno výše.


Kritéria pro výběr uchazečů a zadání zakázky


16.
Kritéria pro výběr uchazečů:

Na uchazeče se budou vztahovat následující výběrová kritéria. V případě, že bude přihláška podána konsorciem, budou se tato výběrová kritéria vztahovat na konsorcium jako celek:
1) Ekonomická a finanční způsobilost uchazeče (na základě mj. bodu 3 formuláře přihlášky pro zakázku na dodávky):
— Pro položku č. 1, průměrný roční obrat uchazeče musí být v posledních 2 finančních letech (2006 a 2007) alespoň 3 000 000 EUR,
— pro položku č. 2, průměrný roční obrat uchazeče musí být v posledních 2 finančních letech (2006 a 2007) alespoň 300 000 EUR,
— pro položku č. 3, průměrný roční obrat uchazeče musí být v posledních 2 finančních letech (2006 a 2007) alespoň 400 000 EUR,
— pro položku č. 4, průměrný roční obrat uchazeče musí být v posledních 2 finančních letech (2006 a 2007) alespoň 300 000 EUR,
— pro položku č. 5, průměrný roční obrat uchazeče musí být v posledních 2 finančních letech (2006 a 2007) alespoň 100 000 EUR.
2) Odborná způsobilost uchazeče (na základě mj. bodů 4 a 5 formuláře přihlášky pro zakázku na dodávky):
— V případě, že to vyžadují specifikace, musí uchazeč poskytnout důkaz, že on sám nebo výrobce (pokud není uchazeč sám výrobcem) vlastní platné osvědčení o systému řízení kvality podle normy ISO 9001 nebo národního ekvivalent;
3) Technická způsobilost uchazeče (na základě bodu 5 a 6 formuláře přihlášky pro zakázky na dodávky):
a) uchazeč dokončil (bylo vydáno potvrzení o předběžném nebo konečném převzetí nebo ekvivalentní) alespoň 2 projekty v požadovaných oblastech dodávky, jak jsou popsány v bodě 6 (během 3 let, které předcházely lhůtě pro podání přihlášky), přičemž část dodávek, na níž se podílelo toto konsorcium, partner nebo samostatný uchazeč pro každý projekt bylo:
— pro položku č. 1: pro hodnotu každého více než 600 000 EUR,
— pro položku č. 2: pro hodnotu každého více než 200 000 EUR,
— pro položku č. 3: pro hodnotu každého více než 200 000 EUR,
— pro položku č. 4: pro hodnotu každého více než 200 000 EUR,
— pro položku č. 5: pro hodnotu každého více než 20 000 EUR.
Nesoulad s jedním nebo více z výše uvedených výběrových kritérií povede k odmítnutí nabídky.
Hospodářský subjekt se může, v případě potřeby a za účelem konkrétní zakázky, spolehnout na kapacity jiných subjektů, bez ohledu na právní povahu vztahů, které s nimi má. V takovém případě je nutno veřejnému zadavateli prokázat, že bude mít k dispozici zdroje potřebné pro provedení zakázky, například vytvořením závazku ze strany těchto subjektů poskytnout tyto zdroje k jeho dispozici. K přihlášce musí být přiloženo písemné prohlášení, které jasně uvede dostatečné zdroje subjektu/ů, ze kterých bude uchazeč čerpat nejméně po maximální dobu realizace zakázky. Takové subjekty musí respektovat stejná pravidla způsobilosti, a zejména to o státní příslušnosti, jako hospodářský subjekt.

17.
Kritéria pro zadání zakázky:

Cena (nebo, dle možnosti po předchozím schválení, nejlepší zhodnocení vložených prostředků, jež je kombinací kvality/ceny).


Nabídkové řízení


18.
Jak lze získat zadávací dokumentaci:

Zadávací dokumentace je dostupná na následující internetové adrese: ec.europa.eu

Zadávací dokumentaci lze také získat od veřejného zadavatele (pouze v elektronické formě). Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře pro zakázku na dodávky, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.

Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uplynutím konečné lhůty pro podání nabídek. Konečná vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněny na webové stránce EuropeAid na adrese: ec.europa.eu

Nabídky musí být podány za použití standardního nabídkového formuláře, který je přiložen v zadávací dokumentaci a jehož formát a instrukce musí být přísně dodrženy.
Uchazeči, kteří mají otázky týkající se této zakázky, by je měli zaslat písemně na níže uvedenou adresu:

Evropská agentura pro obnovu, oddělení veřejných zakázek, Vasina 2–4, 11000 Belgrade, Srbská republika. E-mail: danica.ljubicic@ear.europa.eu,

(s uvedením názvu nabídkového řízení: dodávka zařízení na monitorování ovzduší, číslo zakázky: 06SER01/16/001 a referenční číslo zveřejnění: EuropeAid/124394/D/SUP/YU) alespoň 21 dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v bodě 19. Veřejný zadavatel musí odpovědět na všechny dotazy uchazečů nejméně 11 dní před uzávěrkou lhůty pro podání nabídek.

Konečná vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněny na webové stránce EuropeAid na adrese: ec.europa.eu

19.
Lhůta pro podání nabídek:

13.10.2008 (12:00), SEČ v prostorách Evropské agentury pro obnovu, Operační středisko, Belgrade.
Jakákoliv nabídka obdržená po tomto termínu nebude brána v úvahu.

20.
Otevírání nabídek:

13.10.2008 (14:00), SEČ v prostorách Evropské agentury pro obnovu, Operační středisko, Belgrade.

21.
Jazyk řízení:

Veškerá písemná komunikace, která se vztahuje k tomuto výběrovému řízení a zakázce, musí být v angličtině.

22.
Právní základ:

Na tento projekt se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 2666/2000 ze dne 5.12.2000, ve znění nařízení Rady (ES) č. 2415/2001 ze dne 10.12.2001 a nařízení Rady (ES) č. 2112/2005 ze dne 21.11.2005.
Na tento projekt se vztahuje nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17.7.2006, které stanovuje nástroj pro předvstupní pomoc (IPA), v platném znění.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Tomáš Kotiš
manažer projektu "Šance pro firmy"
tomas.kotis@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907538
Fax: 420224913813
GSM: 420724340444
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí