zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Investície do odpadového priemyslu sa vyplatia

25.08.2008
Odpady
Investície do odpadového priemyslu sa vyplatia

Menej ako polovica celkového množstva odpadu produkovaného obyvateľmi jednotlivých krajín ako aj výrobnými èi obchodnými spoloènosťami je biologicky rozložiteľná. Približne 40 % odpadu je možné relatívne ľahko recyklovať a opätovne využívať

Priemerný objem vyprodukovaného odpadu na jednu osobu je v rozvinutých krajinách 572 kg roène, súèasná spoloènosť produkuje také množstvo odpadu, že vzniklo samostatné odvetvie venujúce sa tejto problematike.

Najväèšími producentmi odpadu sú USA a Èína. Vysoký rast populácie rapídne zvyšuje tvorbu odpadu. Predpokladáme, že objem odpadu by sa mal v najbližších desaťroèiach viac ako zdvojnásobiť, uvádza analýza CAPITAL MARKETS. Odpoveïou modernej spoloènosti na obrovské množstvá vyprodukovaného odpadu je recyklácia, ktorá so sebou prináša okrem zisku spoloènostiam spracujúcim odpad aj množstvo pozitívnych riešení.

 

Výhody recyklácie:

·         Ekonomika – spoloènosti získavajú pomocou recyklaèných programov základné materiály na výrobu nových produktov.

·         Vytváranie pracovných miest – viac ako 56-tisíc podnikov zaoberajúcich sa recykláciou zamestnáva 1,1 mil. ľudí na celom svete.

·         Redukovanie množstva odpadu – priemerný Amerièan vyhodí 2,1 kg odpadu denne, ktorý konèí na skládke.

·         Údržba životného prostredia – znižuje spotrebu energie, spotrebováva sa menej prírodných zdrojov a znižuje objem skládok.

·         Úspora energie – výroba z recyklovaných materiálov je výrazne úspornejšia na energiu než z pôvodných materiálov – napríklad výroba z recyklovaných hliníkových plechoviek využíva o 95 % menej energie.

·         Úspora miesta na skládky, ktoré sa neustále zväèšujú.

·         Prevencia proti globálnemu otepľovaniu – znižuje množstvo vypúšťaného oxidu uhlièitého do ovzdušia.

·         Zníženie zneèistených vodných zdrojov.

·         Ochrana prírody – znižuje škody na lesoch, dažïových pralesoch, riekach a iných miestach potrebných pre život.

·         Vytváranie nového dopytu – recyklovanie a nákup recyklovaných výrobkov vytvára dopyt po väèšom množstve recyklovaných produktov, znižuje objem odpadu a pomáha ekonomike.

V roku 2005 bolo v USA spotrebovaných približne 18 miliónov barelov ropy ako ekvivalent na výrobu 2 miliónov PET fliaš, ktoré boli namiesto recyklácie vyhodené. V súèasnosti množstvo spoloèností s obľubou využíva kvôli ich nižšej cene namiesto originálnych základných materiálov recyklované. Napríklad náklady na recyklovanú PET fľašu sú približne o 10 % nižšie, dodáva analýza.

Trhová kapitalizácia firiem odpadového priemyslu, ktorých akcie sú obchodované na amerických burzách NYSE a NASDAQ, dosahovala k 31. júlu 2008 viac než 40 mld. USD. Zisk vyprodukovaný spoloènosťami z indexu S&P Supercomposite Enviromental and Facilities bol len v USA 2,2 mld. USD pri tržbách 31 mld. USD roène. Index vzrástol od 30. marca 2000 z úrovne 51,95 bodov na 168,34 bodov k 30. júnu 2008, zdôrazòuje sa v závere analýzy CAPITAL MARKETS.

http://www.profini.sk

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí