zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vypracování projektové dokumentace závodu na recyklaci pneumatik

25.08.2008
Odpady
Vypracování projektové dokumentace závodu na recyklaci pneumatik
Referenční číslo CzechTrade: 
TE200868783
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
jiná banka  
 
* Země: 
Slovensko  BusinessInfo.cz - Slovensko" href="http://www.businessinfo.cz/cz/rubrika/slovensko/1000797/">(teritoriální informace Slovensko) 
 
* Datum uzávěrky:  
02.10.2008 
 
* Zdroj informace:  
S 161 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

RUB-CAB, s.r.o. vypisuje výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace závodu na recyklaci pneumatik. Nabídka do tendru musí být zaslána do 3. 10. 2008. Nabídka do tendru musí být zpracována ve slovenštině.

 
Popis tendru (Slovenština):

SK-Banská Bystrica: Architektonické služby pre budovy

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)
NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

RUB-CAB, s.r.o, Partizánska cesta 91, Kontakt: Kalinčiakova 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Do rúk: Branislav Jurča, SK-974 01 Banská Bystrica. Tel.: (421) 903 93 08 25. E-mail: jurca@jurca.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: Branislav Jurča, Kalinčiakova 17, Do rúk: Branislav Jurča, SK-900 28 Ivanka pri Dunaji. Tel.: (421) 903 93 08 25. E-mail: jurca@jurca.sk.

Súťažné a doplňujúce podklady (vrátane podkladov pre súťažný dialóg a dynamický nákupný systém) možno získať na: Branislav Jurča, Kalinčiakova 17, Do rúk: Branislav Jurča, SK-900 28 Ivanka pri Dunaji. Tel.: (421) 903 93 08 25. E-mail: jurca@jurca.sk.

Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na: Proeuro, spol. s.r.o, Ružinovská 1, Do rúk: Ing. Marián Ďuriš, SK-821 02 Bratislava. Tel.: (421) 903 24 15 95. E-mail: proeuro@micronet.sk.

I.2)
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:

Iný verejný obstarávateľ: podnikateľský subjekt.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)
OPIS

II.1.1)
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:

Projektová dokumentácia závodu na recykláciu pneumatík.

II.1.2)
Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:

Služby.
Kategória služby: č. 12.
Hlavné miesto poskytovania služieb: Banská Bystrica.

NUTS kód: SK032 .

II.1.3)
Oznámenie zahŕňa:

Verejnú zákazku.

II.1.4)
Informácie o rámcovej dohode:

II.1.5)
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):

Vypracovanie projektovej dokumentácie závodu na recykláciu pneumatík v stupňoch: stavebný zámer, projekt pre územné rozhodnutie, projekt pre stavebné povolenie, dopracovanie projektu pre stavebné povolenie na realizáciu stavby.

II.1.6)
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

74222100.

II.1.7)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):

Nie.

II.1.8)
Rozdelenie na časti:

Nie.

II.1.9)
Varianty sa prijímajú:

Nie.

II.2)
MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY

II.2.1)
Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 25 000 000,00 ISK.

II.2.2)
Opcie:

II.3)
TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTY USKUTOČNENIA:

Trvanie v mesiacoch: 2 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)
PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

III.1.1)
Požadované zábezpeky a záruky:

500 000,- SKK.

III.1.2)
Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:

Hradené obstarávateľom.

III.1.3)
Právna forma, ktorú má vytvoriť skupina dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí zmluva:

III.1.4)
Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:

Áno.
Uchádzač musí mať ku dňu predloženia ponuky uzavretú zmluvu s budúcim dodávateľom technológie na poskytnutie práv tejto technológie. Táto bude súčasťou predmetu obstarávania. Podrobnejší popis bude uvedený v súťažných podkladoch.

III.2)
PODMIENKY ÚČASTI

III.2.1)
Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona 25/2006 Z. z. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií: 1. § 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 2. § 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace. 3. § 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku - potvrdenie príslušného súdu. 4. § 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace. 5. § 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako 3 mesiace. 6. § 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - doklad o oprávnení podnikať alebo doklad o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 7. § 26 ods. 1 písm. g) - neporušil v predchádzajúcich piatich rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu - potvrdenie príslušného inšpektorátu práce. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. V tomto prípade uchádzač predloží okrem úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o svojom zapísaní do zoznamu podnikateľov aj doklad (napr. výpis z obchodného registra), ktorý preukazuje, kto a v akom rozsahu koná v mene záujemcu. Tento doklad uchádzač predloží v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti. V prípade uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Doklady záujemcov mimo územia SR musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne doložený úradne overený preklad do slovenského jazyka.

III.2.2)
Ekonomické a finančné postavenie:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 27 ods. 1 písm. c) - výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za roky 2005, 2006, 2007 ako fotokópie potvrdené príslušným daňovým úradom. Účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí obsahovať výkaz príjmov a výdavkov a výkaz o majetku a záväzkoch, účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí obsahovať súvahu a výkaz ziskov a strát. Uchádzač musí mať kladný hospodársky výsledok v každom roku, pričom záujemca farebne zvýrazní obrat a hospodársky výsledok v každom roku. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok v súlade s § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Pre § 27 ods. 1 písm. c) podmienkou účasti uchádzača je kladný hospodársky výsledok v každom roku, a pričom záujemca farebne zvýrazní obrat a hospodársky výsledok v každom roku. Ďalej podmienkou účasti uchádzača je obrat za roky 2005, 2006 a 2007 vyšší ako 5 000 000 SKK v každom roku. Z predložených dokladov v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) musí byť jednoznačne zrejmá výška obratu. Záujemca túto podmienku preukazuje na samostatnom liste čestným vyhlásením podpísaným štatutárnym orgánom. Verejný obstarávateľ požaduje vyhlásenie o výške obratu, ktorý sa viaže na činnosť, ktorá je rovnaká alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, za roky 2005 - 2007. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok v súlade s § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

III.2.3)
Technická spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods. 1 písm. b) zák. č. 25/2006 Z. z. - zoznam plnenia zmlúv rovnakého charakteru, ktoré záujemca realizoval na (s ukončenou lehotou realizácie), za predchádzajúcich 5 rokov (2003, 2004, 2005, 2006, 2007) s uvedením názvu alebo obchodného mena zmluvného partnera, názvu a stručného opisu predmetu zákazky, miesta realizácie, času realizácie, finančného objemu zákazky v SKK bez DPH, údajov kontaktnej osoby odberateľa potrebných na overenie požadovaných informácií.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Obstarávateľ požaduje pre splnenie podmienok účasti potvrdené referencie na minimálne 3 zrealizovaných zákaziek rovnakého charakteru ako je predmet obstarávania v predchádzajúcich piatich v rokoch (2005, 2006, 2007), v objeme minimálne nad 1 000 000 SKK za každú zákazku bez DPH. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v súlade s § 31 ods. 3 zák. č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.

III.2.4)
Vyhradené zákazky:

Nie.

III.3)
OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB

III.3.1)
Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:

Áno.
Pre subjekt so sídlom v Slovenskej republike Autorizačné osvedčenie vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov, pre uchádzača so sídlom mimo Slovenskej republiky obdobný doklad vydávaný v krajine sídla uchádzača, preukazujúci oprávnenie na projekčnú činnosť.

III.3.2)
Vyžaduje sa, aby právnické osoby uviedli mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za poskytnutie služby:

Áno.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)
DRUH POSTUPU

IV.1.1)
Druh postupu:

Verejná súťaž.

IV.1.2)
Obmedzenie počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na predloženie ponuky alebo na rokovania alebo na účasť na dialógu:

IV.1.3)
Zníženie počtu dodávateľov počas rokovania alebo dialógu:

IV.2)
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK

IV.2.1)
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených nižšie:
1. najnižšia cena. Relat. váha: 34.
2. zmluvné podmienky. Relat. váha: 33.
3. technické parametre použitej technológie. Relat. váha: 33.

IV.2.2)
Použije sa elektronická aukcia:

Nie.

IV.3)
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.3.1)
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ:

IV.3.2)
Predchádzajúce oznámenie (oznámenia) týkajúce sa tejto zákazky:

Nie.

IV.3.3)
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov alebo informatívnych dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 19.9.2008 - 12:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.

IV.3.4)
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť:

3.10.2008 - 09:00.

IV.3.5)
Dátum odoslania výziev na predloženie ponúk, na rokovania alebo na účasť na dialógu vybraným záujemcom:

IV.3.6)
Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:

Slovensky.

IV.3.7)
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Do: 31.10.2008.

IV.3.8)
Podmienky na otváranie obálok s ponukami:

Dátum: 3.10.2008 - 10:00.
Miesto: Proeuro, spol. s.r.o, Ružinovská 1, 821 02 Bratislava.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami: áno.
Osoby, ktoré si vyžiadali súťažné podklady a predložili ponuku.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)
TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:

Nie.

VI.2)
ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU/PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:

Áno.
Uviesť odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program ešte nebol vypísaný. Jeho vypísanie sa pripravuje.

VI.3)
ĎALŠIE INFORMÁCIE:

1. Použitá technológia recyklácie musí mať koncový produkt o veľkosti zrna 4 milimetre po granulácii /95 % zrna/ a s množstvom spracovanej zmesi cca 2,8 t/hod. a po jemnom mletí v hrúbke max. 630 mikrometrov /95 % zrna/ s množstvom spracovanej zmesi cca 1 t/hod. Výrobná linka musí byť úspešne zrealizovaná a prevádzkovaná v niektorom zo štátov Európskej únie. Podrobnejšie požiadavky budú uvedené v súťažných podkladoch. 2. Uchádzač ďalej v žiadosti predloží čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých predložených dokladov a údajov podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Ďalej uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že v plnom rozsahu súhlasí s uverejnenými podmienkami a požiadavkami verejného obstarávateľa v tomto oznámení o vyhlásení verejného obstarávania. V tomto čestnom vyhlásení je nutné uviesť aj číslo, pod ktorým bolo toto oznámenie publikované vo vestníku EÚ a vestníku verejného obstarávania a číslo vestníku, v ktorom bolo publikované. V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za člena skupiny. V prípade skupiny dodávateľov obstarávateľ požaduje, aby bola vystavená a predložená plná moc pre jedného člena skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene ostatných členov skupiny, podpísaná osvedčenými podpismi všetkými členmi skupiny alebo osobou, resp. osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. 3. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych dokladov, ak nie je uvedené inak, a pri určení "nie starší ako 3 mesiace" sa požaduje, aby predložený doklad nebol od svojho vystavenia starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a zároveň nie starší ako 3 mesiace od svojho overenia. Predkladané doklady musia byť zoradené v poradí, ako sú uvedené v tomto oznámení, musia byť zviazané do jedného uceleného sumárneho materiálu, musia obsahovať všetky požadované údaje a na úvod kompletný zoznam všetkých predkladaných dokladov podpísaný štatutárnym orgánom záujemcu. Doklady záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky sa musia predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne v úradne overenom preklade do slovenského jazyka. Každý list predkladaných dokladov musí byť vo väzbe očíslovaný podľa ich počtu, a to číslami 1 až x, a to bez rozdielu, o aký list predkladaných dokladov ide. 4. Podmienky účasti na tomto verejnom obstarávaní splnia tí uchádzači, ktorí predložia všetky požadované doklady v správnom a úplnom tvare, bez akýchkoľvek obmedzení a so všetkými minimálnymi úrovňami štandardov 5. Súťažné podklady poskytne verejný obstarávateľ výlučne v elektronickej podobe v tvare .pdf prostredníctvom elektronickej pošty. Preto musia záujemcovia v žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov uviesť doručovaciu adresu elektronickej pošty /mailovú adresu/. V prípade jej neuvedenia, im súťažné podklady nebudú môcť byť zaslané. 6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, alebo ak budú nad rámec finančných možností verejného obstarávateľa, budú neregulárne alebo inak neprijateľné, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať požiadavkám určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky. 7. Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia v plnej výške, bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi.

VI.4)
REVÍZNE POSTUPY

VI.4.1)
Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

Branislav Jurča, Kalinčiakova 17, SK-900 28 Ivanka pri Dunaji. E-mail: jurca@jurca.sk. Tel.: (421) 903 93 08 25.

VI.4.2)
Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:

VI.4.3)
Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava. E-mail: helena.fialova@uvo.gov.sk. Tel.: (421-2) 50 26 41 05.

VI.5)
DÁTUM ODODSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
18.8.2008.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813
GSM: 420724024498
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí