zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Studie Vysoké školy báňské v Ostravě: Extrémní znečištění ovzduší způsobuje ArcelorMittal. Padla další žaloba.

29.08.2008
Ovzduší
Studie Vysoké školy báňské v Ostravě: Extrémní znečištění ovzduší způsobuje ArcelorMittal. Padla další žaloba.


Právníci programu GARDE, občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) zastupující občany ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice dnes podali k okresnímu soudu v Ostravě další žalobu na ocelářskou společnost ArcelorMittal [1]. Nově zpracované odborné studie potvrzují existenci závažných zdravotních rizik pro obyvatele Radvanic a Bartovic a jako jejich jednoznačného původce označují znečištění ovzduší způsobené především hutním komplexem ArcelorMittal. Žalobou se tak občané domáhají, aby společnost ArcelorMittal přijala taková opatření, která zajistí snížení znečištění ovzduší v Radvanicích a Bartovicích na zákonné limity. Ty jsou v současné době překračovány u některých látek až o stovky procent.

Rozptylová studie zpracovaná Vysokou školou báňskou v Ostravě ukázala, že ArcelorMittal přispívá v nejpostiženějších částech Radvanic a Bartovic ke znečištění prachem z cca 65% a u karcinogenního arsenu a benzo(a)pyrenu dokonce z více jak 85% [2]. Zdravotní rizika, která ze znečištění ovzduší těmito látkami vyplývají přitom rozhodně nejsou zanedbatelná. Dle studie zdravotních rizik zpracované Zdravotním ústavem v Kolíně je populace Radvanic a Bartovic v důsledku znečištění arsenem a benzo(a)pyrenem vystavena téměř desetinásobně vyššímu riziku nádorového onemocnění než obyvatelé jiných částí Ostravy a jen prašnost pocházející z provozů ArcelorMittal pravděpodobně zapříčiňuje cca 8 úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění ročně [3].

Přestože na problém překračování imisních limitů prachu, arsenu a benzo(a)pyrenu v ovzduší městského obvodu Radvanice a Bartovice je dlouhodobě upozorňováno, a to nejen ze strany místních občanů, ale i např. úředníky České inspekce živo! tního prostředí, nebyla společností ArcelorMittal ani Krajským úřadem v Ostravě v posledních 4 letech přijata žádná opatření, která by situaci zásadním způsobem zlepšila. ArcelorMittal přitom plánuje dále zatěžovat ovzduší v regionu zvyšováním kapacit svých starých zařízení a budováním nových provozů. Příkladem může být nedávné navýšení kapacity ocelárny o téměř půl milionu tun oceli ročně a plánované vybudování nové zinkovny a koksovny. [4]

Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: "Výsledky odborných analýz jasně ukazují, že společnost ArcelorMittal je dlouhodobě odpovědná za zásadní ohrožení zdraví občanů žijících v jejím sousedství. Po občanech není možné požadovat, aby nadále trpěli takto závažný zásah do svých práv. Je tedy logické, že se dovolávají odpovědnosti společnosti ArcelorMittal a ochrany svých práv soudní cestou."

Kontakt:

Jan Šrytr
program GARDE-Globální odpovědnost
Ekologický právní servis
Dvořákova 13, 602 00 Brno
mobil:! 775 154 087
email: jan.srytr@eps.cz

Problematice dal! ších vel kých znečišťovatelů ovzduší v kraji a procesu přípravy Programu ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje, se ve svých projektech věnuje také sdružení Arnika (www.arnika.org).

Souvislosti:

Velké firmy hrají v naší společnosti stále důležitější roli: zaměstnávají velké množství lidí, zásadně se podílí na vytváření národního bohatství. Ekonomiky států -- a zvláště pak České republiky -- se již proto neopírají o drobné a střední podnikatele jako tomu bylo dříve, ale spoléhají na velké firmy. Není proto divu, že soukromé zájmy velkých firem jsou v rozhodování státu zásadně zohledňovány a politici s nimi udržují někdy až příliš těsné vztahy. Přes toto mimořádně silné mocenské postavení firem ve společnosti, naše právní systémy nereflektují známý fakt, že moc se dá snadno zneužít. Ba právě naopak, podle práva firmy odpovídají za své činy jen omezeně. Tato omezená odpovědnost firem má pochopitelně svůj smysl. Napomáhá rozvoji podnikání, neboť s podnikáním je spo! jena řada finančních rizik a pokud by každý podnikatel musel ručit svým majetkem, mnoho odvážných a pro společnost prospěšných aktivit by nikdy nevzniklo. Avšak omezená odpovědnost nesmí být zneužívána k ochraně před zodpovědností za činy porušující lidská práva a umožňovat poškozování důležitých veřejných hodnot jakými je např. zdravé životní prostředí a k bezohledné maximalizaci zisku. Proto se zasazujeme o to, aby firmy byly odpovědné za neodpovědné chování. Stejně tak chceme, aby byla nastavena transparentní pravidla pro vztahy našich volených států a námi placených úředníků s velkými firmami, abychom nemuseli pouze přihlížet tomu, když se za zády veřejnosti něco tiše domluví.


Rekapitulace případu ArcelorMittal Ostrava:

Společnost ArcelorMittal provozuje v Ostravě největší hutní podnik v ČR, s roční kapacitou přesahující 3 mil. tun vyrobené oceli. Z údajů uvedených v integrovaném registru znečištění vyplývá, že společnost ArcelorMittal je dlouhodobě největ! ším stacionárním zdrojem emisí polétavého prachu (PM10) a poly! cyklický ch aromatických uhlovodíků (PAU) v České republice a největším stacionárním zdrojem emisí arsenu v Moravskoslezském kraji (vztaženo k letem 2004, 2005 a 2006).  Samotný hutní komplex je umístěn v těsném sousedství obytné zástavby několika obvodů města Ostravy. Dle dat naměřených monitorovací stanicí provozovanou Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě dochází např. v městském obvodu Radvanice a Bartovice, ležícím cca 1,5 -- 3 km od hranic závodu, k pravidelnému překračování následujících limitů:
a) ročního limitu prašnosti PM10 40 ug.m -3, a to ve všech letech (2005, 2006, 2007) o cca 65 %;
b) denního limitu prašnosti 50 ug.m -3 o maximálním počtu 35 ti překročení ročně, a to v roce 2005 o cca 440%, v roce 2006 o cca 430% a v roce 2007 o cca 500%;
c) ročního cílového limitu celkového obsahu benzo(a)pyrenu v částicích PM10 1 ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 900%, v roce 2006 o cca 1050% a v roce 2007 o cca 800%;
d) cílového ročního limitu celkového obsahu arsenu! v částicích PM10 6 ng.m -3, a to v roce 2005 o cca 100%, v roce 2006 o cca 120% a v roce 2007 o cca 90 %.

Dne 14. 2. 2008 podal GARDE-EPS podnět ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje k zahájení přezkumu integrovaných povolení vydaných pro provozy ArcelorMittal [1] s odkazem na ustanovení §18 odst. 2 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), které stanovuje úřadu povinnost zahájit přezkum integrovaných povolení v případě, že je:
"...znečištění životního prostředí v důsledku provozu zařízení tak značné, že významně přesahuje standard kvality životního prostředí a nelze se k němu přiblížit jinak než změnou závazných podmínek provozu zařízení."

Zároveň GARDE-EPS upozornil, že úřad při vydávání integrovaných povolení pro ArcelorMittal nesplnil své povinnosti vyplývající ze zákona o integrované prevenci konkrétně povinnost! :
- přihlédnout k technickým charakteristikám zařízení, je! ho umíst ění a místním podmínkám životního prostředí (§ 14 odst. 3)
- uskutečnit dodatečné podmínky ke splnění standardu kvality životního prostředí, například podmínky omezující provoz zařízení v určitou denní dobu" (§15 odst. 1).
a ani obecnou povinnost vyplývající z ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb, tj. povinnost zohlednit při své činnosti fakt, že v území nejsou dodržovány imisní limity koncentrací škodlivých látek v ovzduší.

Dne 5. března vyzvalo více než 2300 občanů ostravské městské části Radvanice a Bartovice a města Šenova peticemi společnost ArcelorMittal Ostrava a orgány veřejné správy k tomu, aby, tak jak jim zákon ukládá, učinily opatření k nápravě přetrvávajícího nezákonného stavu znečištění ovzduší v jejich obcích [5].

Dne 14. března 2008 podal GARDE-EPS v rámci řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí připomínky k záměru vybudování nové žárové zinkovny, požadující důsledné zohlednění jejího kumulativ! ního vlivu na ovzduší spolu s ostatními provozy ArcelorMittal a zavedení opatření k omezení primárních i sekundární prašnosti.

Dne 8. dubna 2008, podali právníci programu GARDE-Globální odpovědnost, Ekologického právního servisu (GARDE-EPS) zastupující členy občanského sdružení "VZDUCH" žalobu na společnost ArcelorMittal Ostrava. V žalobě podané ke Krajskému soudu v Ostravě se tak domáhají, aby společnost ArcelorMittal zajistila zmírnění zdravotních rizik vyplývajících z nadlimitního znečištění ovzduší v obydlích občanů Radvanic a Bartovic. Ve stejný den proběhla v centru Ostravy demonstrace za zlepšení stavu ovzduší v regionu, které se zúčastnilo několik set občanů [1].
 
Dne 19. června 2008 Právníci GARDE--EPS napadli rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (KÚ), který nezákonným způsobem povolil společnosti ArcelorMittal navýšit kapacitu jednoho z jejích nejšpinavějších provozů -- ocelárny, a to téměř o půl milionu tun oceli ročně [4].

! Poznámky k textu tiskové zprávy:

[1] Viz. "Na společnost A! rcelorMi ttal Ostrava byla podána žaloba"
http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=205&tx_ttnews[backPid]=399&cHash=e8c022bb32

[2] Rozptylová studie byla zpracována pro účely posouzení zdravotních rizik na území městského obvodu Radvanice a Bartovice vzniklých provozováním zdrojů znečišťování ovzduší společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.. Studie byla zpracována Vysokou školou báňskou -- Technickou univerzitou Ostrava v prosinci 2007 (řešitelem byl Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.). Při zpracování studie VŠB byly kromě zdrojů znečištění ovzduší provozovaných společností ArcelorMittal Ostrava a.s. zahrnuty všechny další relevantní průmyslové zdroje znečišťování ozduší, jakož i lokální topeniště a silniční doprava. Studie tak poskytuje ucelený obraz o původu vysoké míry znečištění ovzduší v lokalitě Radvanice a Bartovice.

[3] Na podkladě výsledků rozptylové studie VŠB bylo zpracováno hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší částicemi PM10, PM2,5, b! enzo(a)pyrenem a arsenem v městské části města Ostravy Radvanice a Bartovice. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno v březnu 2008 Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně a je autorizované ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen "analýza rizik ZÚK"). Hodnocení zdravotního rizika pro částice prachu (PM10, PM 2,5) v ovzduší bylo provedeno na základě postupů používaných ve veřejném zdraví, které je založeno na důkazu, který vychází z epidemiologických studií, publikovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Pro hodnocení rizika karcinogenity arsenu a benzo(a)pyrenu bylo také využito publikací WHO a adentury EPA (USA).

[4] Viz. "Investice do životního prostředí podle ArcelorMittal -- nové zvyšování emisí v rozporu se zákonem."
http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=231&tx_ttnews[backPid]=40&cHash=3f97297630

[5] Viz. "Chceme dýchat vzduch bez jedů" http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttne! ws[tt_news]=199&tx_ttnews[backPid]=12&cHash=2e2c29a59e

Podpoř eno Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Posilování role práva.(www.osf.cz).
 
Kontaktní osoba: Jan Šrytr
Telefon: 775 154 087
E-mail: jan.srytr@eps.cz
 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí