zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výzva - Návrh vhodného mixu poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky

02.09.2008
Ovzduší
Výzva - Návrh vhodného mixu poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu podle § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách –

Návrh vhodného mixu poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky ve vazbě na systém ekonomických nástrojů ochrany ovzduší s cílem snížit znečištění ovzduší a podpořit rychlejší obměnu technologií u podniků v České republice

Zadavatel:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
Se sídlem:
100 10 Praha 10, Vršovická 65
IČO:
164 801
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1
Číslo účtu:
7628001/0710
Zastoupený:
Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany ovzduší a klimatu

Název veřejné zakázky: „Návrh vhodného mixu poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky ve vazbě na systém ekonomických nástrojů ochrany ovzduší s cílem snížit znečištění ovzduší a podpořit rychlejší obměnu technologií u podniků v České republice“

Předmět veřejné zakázky: Služby
Druh zadávacího řízení: § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách
Limit veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Doba zveřejnění: od 29.8.2008 do 8.9.2008

Kontaktní osoba:
Ing. Vladimír Vlk, ředitel odboru udržitelné energetiky a dopravy
Email: vladimir.vlk@mzp.cz, 267 122 068

Cíle veřejné zakázky:
1) navrhnout výši poplatku za znečišťování ovzduší jako motivační faktor pro rychlejší obnovu technologií,

2) navrhnout možnosti změn daňových odpisů a odpočtů od základu daní z příjmů při realizaci definovaných environmentálních investic pro motivaci ke snížení znečišťování ovzduší.

Bude navržen vhodný mix poplatků za znečišťování ovzduší a odpisové politiky v návaznosti na celý systém ekonomických nástrojů ochrany ovzduší pro zvláště velké, velké a střední zdroje tak, aby motivoval ke snižování emisí a k rychlejší obnově technologií. Podkladem budou výsledky provedených případových studií v českých podnicích a údaje prezentované v zahraničních studiích (analýzy technických parametrů instalovaných technologií a vyhodnocení investičních výdajů na snížení emisí). Pro zpracování případových studií byly vybrány následující kategorie činností, u kterých se předpokládá provedení environmentální investice přispívající ke snížení znečištění ovzduší ze zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší:

Spalovací procesy v energetice a průmyslovém zpracování paliv - například výroba elektrické a tepelné energie v "provozovně s příkonem" nad 5 MWt, včetně zkapalňování a zplyňování tuhých paliv a výroby koksu a souvisejících činností
Spalovací procesy ve výrobních odvětvích (v průmyslu) – například aglomerace rud, hutní průmysl, zpracování nerostných surovin (výroba stavebních hmot)
Procesy v chemickém průmyslu – například zpracování ropy (rafinerie), výroba anorganických látek (výroba kyseliny dusičné)
Procesy v dřevařském, papírenském, a v potravinářském průmyslu – například výroba třískových desek, zpracování buničiny, zpracování rostlinných a živočišných tuků apod.
Těžba a distribuce fosilních paliv, nerostů a hornin – například těžba a primární zpracování tuhých fosilních paliv a kamene
Zpracování a ukládání odpadů – například spalování odpadů

Cíle v oblasti ochrany ovzduší, ke kterým má navržený mix nástrojů přispět:
Plnění platného imisního limitu pro ochranu zdraví pro PAH (vyjádřený jako benzo(a)pyren) od roku 2012;
Plnění platných imisních limitů (IL) pro ochranu zdraví pro PM10;
Plnění celostátního cíle snížení expozice (CSE) pro PM2,5;
Plnění navrhovaného emisního stropu pro PM2,5 od roku 2020;
Plnění navrhovaného emisního stropu pro NOx od roku 2020;
Plnění navrhovaného emisního stropu pro SO2 od roku 2020;
Plnění emisního stropu pro VOC od roku 2020.

Dílčí cíle v oblasti ochrany ovzduší:
Snížení emisí PAH ze sektoru nakládání s palivy;
Snížení primárních emisí PM10 a PM2,5 z energetických a průmyslových zdrojů;
Snížení emisí NOx z energetiky (prekurzory PM10 a PM2,5);
Snížení emisí SO2 z energetiky;
Snížení emisí VOC z používání rozpouštědel.

Případové studie pro návrhy daňových změn budou založeny na analýze důsledku modelových situací pro výše uvedené typy investic. Zadání bude upřesněno při osobním jednání.

Kvalifikační předpoklady uchazeče:
Uchazeč musí doložit kvalifikaci v oblasti environmentální ekonomie, ekonomiky podniku, znalosti fungování daní z příjmů a zkušenosti v oblasti analýz dopadů nebo účinnosti ekonomických nástrojů na oblast ochrany životního prostředí.

Součástí písemné nabídky bude:
1) doložení kvalifikačních předpokladů
2) návrh časového rámce realizace zakázky
3) nabídková cena
Hodnotící kriteria:
a) kvalifikační předpoklady, reference – 40 %
b) časový rámec realizace zakázky – 30 %
c) nabídková cena – 30 %

Vyzýváme zájemce k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu, zadané podle § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006, o veřejných zakázkách, nejpozději do 8.9.2008. Nabídka bude doručena poštou na adresu zadavatele nebo předána osobně v podatelně Ministerstva životního prostředí.

Výsledky výběru zájemců budou zveřejněny po dobu 3 dnů na internetových stránkách zadavatele.

Za zadavatele: Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany ovzduší a klimatu

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí