zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Méně emisí, méně daní

05.09.2008
Ovzduší
Méně emisí, méně daní
Podnikatelé, kteří si koupí ekologicky šetrná auta, uspoří na silniční dani.
Novela zákona o dani silniční, která vstoupila v platnost letos v červenci, přinesla řadu významných změn. Mají na jedné straně přimět podnikatele k tomu, aby si pořizovali vozidla s příznivějšími emisními parametry, a na druhé straně vyšší daní zatížit ty, kteří používají zastaralá auta. Většina změn bude účinných až od roku 2009. Nicméně některé změny mohou podnikatelé zohlednit již při výpočtu silniční daně za rok 2008.

Vozidla s hmotností nad 3,5 tuny
První novinka asi nepotěší majitele vozidel s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Je-li auto určeno výlučně k přepravě nákladů a je-li provozováno v ČR, tak bez ohledu na to, zda je, nebo není používáno k podnikání, podléhá od ledna příštího roku dani. Dosud se tato povinnost vztahovala pouze na vozidla s hmotností nad dvanáct tun (sazby v korunách najdete v tabulkách).
Některé osoby ale budou moci uplatnit snížení daně ve výši sta procent. Půjde o vozidla s hmotností nad 3,5 tuny a současně méně než dvanáct tun. Poplatníkem ale v tomto případě musí být fyzická osoba, nezisková organizace či autoškola, která auto používá k řidičskému výcviku. Vozidlo však nesmí být používáno k podnikání nebo k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů, například k pronájmu.
Poplatníci, kteří mají nárok na výše uvedené snížení daně, nemusejí ani podávat daňové přiznání, jestliže nemají daňovou povinnost u dalšího vozidla.

Vozidla nad dvanáct tun
U vozidel s největší povolenou hmotností nad dvanáct tun se daň nově snižuje o 48 procent. Musíte ale splnit stejné podmínky jako v předchozím případě. Vozidlo nesmíte používat k podnikání nebo k činnostem, z nichž plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Snížit daň si můžete, když vůz využíváte jen jako fyzická osoba nebo jako subjekt, který není založen nebo zřízen za účelem podnikání, nebo jako výcvikové vozidlo v autoškole.
Pozor, toto snížení daně navíc nesmíte kombinovat se snížením daně na základě první registrace vozidla, které je popsáno dále.

Zvýšení daně u starých vozidel
U vozidel registrovaných poprvé v ČR nebo v zahraniční do 31. prosince 1989 sazba daně zvyšuje o 25 procent místo původních patnácti procent.

Ekologické osvobození
Novela též rozšiřuje okruh vozidel šetrnějších k životnímu prostředí, která jsou osvobozena od daně. Místo stávajícího paušálního osvobození vozidel na elektrický pohon jsou nově osvobozena vozidla pro dopravu osob nebo nákladů s největší povolenou hmotností méně než dvanáct tun, která:
- mají elektrický pohon,
- mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
- používají jako palivo zkapalněný ropný plyn LPG nebo stlačený zemní plyn CNG,
- jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzinu a ethanolu 85 (E85).

Uplatňování snížené sazby
Mění se také uplatňování snížení sazby daně u osobních automobilů. K 31. prosinci 2007 skončil systém založený na splnění úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech EURO 2, EURO 3 a vyšší úrovně. Tento systém je nahrazen snížením daně v závislosti na datu první registrace vozidla a uplatníte ho nejen u vozidel poprvé zaregistrovaných v ČR, ale i u vozidel dovezených ze zahraničí. V tomto případě je pro uplatnění snížené sazby rozhodující datum první registrace v zahraničí.
Podle novely se sazba daně snižuje po dobu 108 kalendářních měsíců (devíti let) od data první registrace vozidla následujícím způsobem:
- od data první registrace po dobu následujících 36 kalendářních měsíců o 48 procent sazby daně,
- po dobu následujících 36 kalendářních měsíců o 40 procent sazby daně,
- po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců o 25 procent sazby daně.

Vítanou novinkou je skutečnost, že možnost snížení sazby daně se nyní vztahuje i na osobní automobily. Systém, který platil do konce roku 2007 a vycházel ze splnění limitu emisí, umožňoval snížení sazby daně pouze pro nákladní automobily, návěsy a ostatní vozidla kromě osobních aut.
Nově sníženou sazbu daně, která závisí na datu první registrace, použijete již ve zdaňovacím období roku 2008. Mohla být zohledněna už při výpočtu zálohy placené po nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy 15. července. (Praktický příklad najdete v rámečku na straně 62.) Pokud jste zapomněli snížit červencovou zálohu, nic se neděje. O zaplacenou částku si můžete snížit jakoukoli následující zálohu placenou v roce 2008.

Kdo a za co musí platit?
Připomínáme, že silniční daň se platí za silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, pokud jsou používána k podnikání (nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti). To znamená, že vozidlo registrované třeba v Německu není předmětem silniční daně v Česku, přestože je zde využíváte k podnikání. Silniční dani také podléhají vozidla s největší povolenou hmotností nad dvanáct tun, od roku 2009 nad 3,5 tuny, určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání.
Poplatníkem silniční daně je například osoba zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla, které podléhá silniční dani. Platit musí i zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu (nebo jeho přípojného vozidla). Pozor, jestliže zaměstnanec vedle pracovního poměru podniká a svůj automobil využívá jak pro své podnikání, tak pro služební cesty v rámci pracovního poměru, platí daň jen on.
Zdaňovacím období u daně silniční je kalendářní rok a daňové přiznání se podává do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Například za rok 2008 musíte podat přiznání k silniční dani do 31. ledna 2009. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani v případě, že přiznání za vás podává daňový poradce na základě plné moci uložené u finančního úřadu.

Sazby silniční daně
Sazba silniční daně se stanoví u osobních automobilů v závislosti na zdvihovém objemu motoru v cm3. Platí, že čím vyšší objem motoru, tím vyšší je sazba daně. U nákladních automobilů, návěsů a ostatních vozidel se sazba daně stanoví na základě největší povolené hmotnosti, která je uvedena v technickém průkazu vozidla, a počtu náprav. Sazba daně opět roste s rostoucím počtem náprav vozidla a jeho největší povolenou hmotností. U vozidel, kde je poplatníkem silniční daně zaměstnavatel (to znamená osobních automobilů a jejich přípojných vozidel, jak je uvedeno v předchozím textu), je možné použít speciální sazbu daně, která činí 25 korun za každý den použití vozidla.

Povinné zálohy
V průběhu zdaňovacího období musíte platit zálohy na silniční daň. Jsou splatné do 15. dubna za první čtvrtletí, do 15. července za druhé čtvrtletí, do 15. října za třetí čtvrtletí a do 15. prosince za říjen a listopad, prosinec zohledníte v daňovém přiznání. Zálohy se vypočítají ve výši roční sazby daně dělené dvanácti měsíci násobené počtem měsíců, ve kterých bylo vozidlo předmětem silniční daně. Když jste používali vozidlo, které je předmětem silniční daně, pouze v lednu, pak záloha za první čtvrtletí splatná do 15. dubna představuje jednu dvanáctinu příslušné roční sazby.
Celkovou výši daně si musíte vypočítat sami v daňovém přiznání a zaplatit ji ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Výpočet provedete podle stejného postupu jako při výpočtu zálohy, tedy roční sazba daně se vydělí dvanácti a vynásobí počtem měsíců, ve kterých bylo v daném roce vozidlo předmětem daně. V případě, kdy je poplatníkem silniční daně zaměstnavatel, může použít denní sazbu daně 25 korun za každý den použití vozidla, je-li pro něj tento postup výhodnější. V rámci daňového přiznání současně zohledníte již zaplacené zálohy.

AUTOR: Lenka Jakešová
AUTOR: Lucie Winklerová,
Daňové a právní služby
PricewaterhouseCoopers

Sazby silniční daně
Všechna vozidla, která jsou používána k podnikání, podléhají silniční dani.
Zaměstnavatel je povinnen odvést daň za soukromé vozidlo svého pracovníka, které tento zaměstnanec použije při práci pro firmu.
Zálohy na daň silniční platíte k 15. 4., 15. 7., 15. 10. a 15. 12.
Vypočtou se ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost.

Až 9 let
můžete uplatňovat sníženou sazbu daně.

Jak vypočítat výši silniční daně
Příklad č. 1: Osobní automobil
Jak bude postupovat při výpočtu daňové povinnosti za rok 2007 a 2008 pan Hudec, který vlastní osobní automobil se zdvihovým objemem motoru 1900 cm3, k podnikání ho používá nepřetržitě od data registrace v ČR. Ta proběhla 11. prosince 2006.
Výpočet daňové povinnosti za rok 2007
Roční sazba daně podle zákona o dani silniční: 3000 Kč.
Počet měsíců, v nichž byl automobil během roku 2007 používán: 12.
Výsledná daňová povinnost za rok 2007: 3000 Kč.
Výpočet daňové povinnosti za rok 2008
Roční sazba daně podle zákona o dani silniční: 3000 Kč.
Datum první registrace: 11. prosince 2006.
Počet měsíců, které uplynuly od data první registrace v ČR do konce roku 2007: 13 měsíců.
Připomínáme, že toto období musíte zohlednit, když budete uvažovat o možném snížení sazby daně.
Počet měsíců, po které lze uplatnit slevu v roce 2008: 12 měsíců.
Výše snížení sazby: 48 procent (od data první registrace uběhlo k 1. lednu 2008 třináct měsíců, aplikujeme tedy snížení platné během prvních 36 měsíců).
Výsledná daňová povinnost za rok 2008: 3000 - snížení sazby daně (3000 x 0,48) = 1560 Kč.
V roce 2008 tedy pan Hudec proti roku 2007 ušetří na silniční dani 1440 Kč.
Výpočet záloh placených v průběhu roku 2008
Záloha splatná k 15. dubnu 2008 (za první čtvrtletí roku 2008, podle starých pravidel): 3000/12 x 3 = 750 Kč.
Záloha splatná k 15. červenci 2008 (za druhé čtvrtletí roku 2008, podle nových pravidel): 1560/12 x 3 = 390 Kč.
V rámci této zálohy mohl pan Hudec uplatnit snížení zálohy již zaplacené za první čtvrtletí roku 2008, to jest částku 390 Kč snížit o 360 Kč (záloha podle starých pravidel ve výši 750 Kč - 390 Kč záloha dle nových pravidel) a uhradit pouze 30 Kč.
Jestliže však nevyužil snížení v rámci této druhé zálohy, může ho pan Hudec uplatnit i v rámci následujících záloh.
Záloha splatná k 15. říjnu 2008 (za třetí čtvrtletí roku 2008, podle nových pravidel): 1560/12 x 3 = 390 Kč.
Záloha splatná k 15. prosinci 2008 (za říjen a listopad 2008, podle nových pravidel): 1560/12 x 2 = 260 Kč.
Pro úplnost dodáváme, že daňová povinnost za prosinec 2008 se vypořádá v daňovém přiznání k silniční dani, které pan Hudec musí podat do 31. ledna 2009. Do stejného data je třeba uhradit i případný daňový nedoplatek.

Příklad č. 2: Nákladní automobil
Jak bude postupovat pan Hudec při výpočtu své daňové povinnosti za rok 2007 a 2008 u nákladního automobilu se čtyřmi nápravami a součtem největších povolených hmotností na nápravy 22 tun, který nepřetržitě používá k podnikání od data registrace v ČR? Vozidlo bylo prvně zaregistrováno v ČR dne 13. února 2005 a splňuje emisní limity úrovně EURO 4.
Výpočet daňové povinnosti za rok 2007
Roční sazba daně podle zákona o dani silniční: 14 100 Kč.
Počet měsíců, v nichž byl automobil během roku 2007 používán: 12.
Vzhledem ke splnění limitů úrovně EURO 3 má pan Hudec u nákladního automobilu se čtyřmi nápravami a součtem největších povolených hmotností na nápravy 22 tun nárok na snížení sazby daně o 48 procent.
Výsledná daňová povinnost pana Hudce za rok 2007: 14 100 Kč - snížení daně (14 100 x 0,48) = 7332 Kč.
Výpočet daňové povinnosti za rok 2008
Roční sazba daně: 14 100 Kč.
Datum první registrace: 13. února 2005.
Počet měsíců, které uplynuly od data první registrace v ČR do konce roku 2007: 35.
Počet měsíců, po které může pan Hudec uplatnit slevu v roce 2008: 12, z toho 1 měsíc uplatní slevu 48 procent a po zbývajících 11 měsíců uplatní slevu 40 procent.
Výsledná daňová povinnost za rok 2008 činí 14 100 - (14 100/12 x 0,48 x 1 14 100/12 x 0,40 x 11) = 8366 Kč.
Celkově tedy zaplatí pan Hudec v roce 2008 na silniční dani o 1034 Kč více proti roku 2007.
Snížení daně se už nebude řídit splněním úrovně limitů emisí škodlivin ve výfukových plynech, ale datem první registrace vozidla.
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí