zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zaměření francouzského předsednictví v EU - doprava

09.09.2008
Obecné
Zaměření francouzského předsednictví v EU - doprava

Provádět dopravní politiku ve službách udržitelného rozvoje.

Udržitelná doprava - V souladu s hlavními směry Evropské rady hodlá předsednictví podpořit dopravní politiku, která bere plně v potaz udržitelný rozvoj. Přispěje k tomu i přezkoumání několika návrhů, a to zejména: revize směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly (tzv. systém Eurovignette - euroznámky), používání nových technologií v dopravě (Galileo, SESAR), akční plán o městské mobilitě, dokončení vnitřního trhu v oblasti dopravy...

Bezpečná doprava - Předsednictví bude také dbát na to, aby dále pokročily iniciativy usilující o zvyšování bezpečnosti dopravy: námořní bezpečnost (balíček Erika III); letecká bezpečnost (druhý balíček Jednotné evropské nebe), bezpečnost silniční dopravy. Zejména v tomto posledním bodě se bude usilovat o dohodu týkající se návrhu směrnice o usnadnění přeshraničního stíhání přestupků proti dopravním předpisům, které představují největší úskalí pro bezpečnost provozu. Tento návrh má výrazný symbolický a praktický rozměr: přispěje totiž výrazně ke zlepšení bezpečnosti na evropských silnicích, neboť má stíhat přestupky, které stojí u vzniku tří čtvrtin silničních nehod (nepřiměřená rychlost, alkohol za volantem, nepoužívání bezpečnostního pásu a jízda na červenou).

Chránit životní prostředí - Kromě boje proti změně klimatu bude důležitou otázkou pro předsednictví předcházení znečištění a rizikům. Předsednictví bude dále pokračovat v přezkumu mnoha textů nebo jej zahájí: půjde o integrovanou prevenci a snižování znečištění (IPPC), normy o emisích těžkých užitkových vozidel (Euro VI), kvalitu pohonných hmot, elektrické a elektronické odpady, sdělení o demontáži lodí...

Rozvíjet provázanější námořní politiku - Na základě modré knihy a akčního plánu Komise bude předsednictví v souladu se závěry Evropské rady z prosince 2007 pokračovat v pracích na vymezení a provádění integrované námořní politiky EU. Ta má EU umožnit větší provázanost různých činností zaměřených na jednotlivá odvětví v námořní oblasti, která mají být zahrnuta do celkového přístupu k mořím a oceánům v rámci regionálních postupů.

Předsednictví bude klást důraz zejména na čtyři oblasti působnosti: upevňování námořní správy, zejména na základě posílení skupiny národních kontaktních míst na vysoké úrovni; námořní dozor s výhledovým cílem ustavit evropskou síť pro námořní dozor; ochrana mořského životního prostředí; mořský a námořní výzkum.

Dopravní společenství s balkánskými zeměmi - Evropští ministři dopravy udělili Evropské komisi mandát k jednáním se zeměmi západního Balkánu o dopravním společenství. Cílem je vytvoření integrovaného trhu pro pozemní, říční a námořní dopravu. K tomu se mají urychlit práce na sjednocení právních předpisů, dopravních dokladů a v interoperabilitě. Podepsání příslušné dohody se uvažuje v příštím roce. Současně Rada ministrů dopravy EU pověřila Komisi, aby započala jednání s Austrálií a Novým Zélandem o široké dohodě o letecké dopravě. Přitom se mají sledovat dva cíle: otevření leteckého trhu ke zlepšení obchodních šancí evropské letecké branže, jakož i nastolení spolupráce v oblasti bezpečnosti, ochrany životního prostředí a práva o hospodářské soutěži.

EP schválil nového dopravního komisaře EU - Antonio Tajani, nastávající dopravní komisař EU, absolvoval s úspěchem svůj odborný test před dopravním výborem Evropského parlamentu ve Štrasburku. Následně schválil nového komisaře velkou většinou Evropský parlament jako takový, když se pro něj vyslovili dopravně-političtí mluvčí všech parlamentních frakcí s výjimkou levých (GUE). Tajani krátce na to poprvé oficiálně zaúřadoval, když představoval balík opatření k urychlenému vytvoření Společného evropského nebe. Také informoval EP, že zakrátko chce prezentovat novelizovanou směrnici EU o Eurovignetě, která dovolí členským státům zvýšit silniční mýtné.

SILNIČNÍ DOPRAVA

EU investuje do bezpečnějších parkovišť - Za podpory EK se mají zřídit tři moderní a bezpečná parkoviště pro nákladní automobily při hraničních přechodech mezi EU a Ruskem. Evropské úřady k tomu poskytnou 3,5 mil. eur. "Sociální partneři v sektoru silniční dopravy mají stále více starostí s rostoucí potřebou bezpečných parkovacích a odpočinkových míst pro nákladní řidiče," řekl dopravní komisař EU Antonio Tajani. Uvedená opatření jsou podle Tajaniho dalším krokem ke zlepšení pracovních podmínek a bezpečnosti řidičů a jejich vozidel na ruské hranici. Jde o hraniční přechody Vaalimaa ve Finsku, Narva v Estonsku a Terehova v Lotyšsku. Výběrové řízení k realizaci projektu běží do 15. října 2008. Iniciativa Komise je součástí programu, vyvolaného Evropským parlamentem, zřizovat v EU moderní a bezpečná parkoviště pro nákladní automobily. V polovině června bylo ve francouzském Valencienne otevřeno první parkoviště tohoto typu.

SRN: Neponechat zatížení externími náklady na libovůli států - Toto vyslovily hospodářské a dopravní svazy počátkem srpna v SRN při slyšení na spolkovém ministerstvu dopravy ve věci návrhu směrnice EU o nákladech dopravní cesty. Volba mezi zatížením a nezatížením by vedla podle nich k narušování konkurence. EK tuto možnost připouští v návrhu novely Směrnice 1999/62/EG o zvýšení poplatků za použití určitých dopravních cest těžkou nákladní dopravou. Návrh, který komise předložila počátkem července, budou projednávat neformální setkání Rady ministrů dopravy EU počátkem července v La Rochelle. Komise uvádí, že návrh jí ukládá článek 11 uvedené směrnice, hovořící o vytvoření modelu k hodnocení všech externích nákladů, plynoucích z použití infrastruktur.

Vzájemná radiokomunikace automobilů - V několika málo letech se budou moci automobilisté vzájemně varovat o hrozících nebezpečích jako jsou zácpy či náledí, aniž by museli sáhnout po mobilním telefonu. Evropská komise EU nyní pro tyto komunikační cesty rezervovala rozhlasové frekvence. Vhodné přístroje mají přijít v Evropě na trh během dvou až tří let.

EU nově o pracovní době řidičů - živnostníků? - Mají zůstat samostatně fungující nákladní řidiči nadále mimo rozsah platnosti Směrnice o pracovní době EU č. 2002/15? EK chce tuto otázku rozhodnout do konce září. Tento úřad ověřuje tři možnosti: 1. zachovat směrnici nezměněnou v současném znění - tím by se vztáhla na samostatné řidiče od 23. března 2009; 2. směrnici konkretizovat ustanoveními tak, že by se do rozsahu platnosti dostali takzvaní zdánliví samostatní řidiči a skutečně samostatní řidiči by zůstali vyloučeni; 3. rozšířit rozsah platnosti na všechny samostatné řidiče, avšak s výjimkou těch, kteří pracují jen ve vnitrostátní nákladní dopravě.

V první zprávě o zkušenostech se směrnicí z května 2007 odborná místa EK doporučila, aby samostatní řidiči zůstali z ní nadále vyloučeni. Podle nich by se ještě zvýšil stres těchto řidičů. Aby byli i nadále rentabilní, chtěli by provádět více práce za kratší dobu. Dále by se ustanovení také obtížně kontrolovala. Komise také doporučovala státům pojem "samostatní řidiči" přísně vymezit, aby se odstranil problém se zdánlivými řidiči.

Schváleno zavedení emisního standardu Euro 6 - Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu schválil nedávno nové Opatření EU k zavedení standardu Euro 6 pro motory nákladních automobilů. Nové mezní hodnoty mají zaručit snížení emise nespálených částic o 66 %, jakož i emisí oxidu uhelnatého o 70 % a oxidů dusíku o 80 %.

Evropský soudní dvůr a jemný prach - Jednotliví občané mohou požadovat od národních úřadů, aby zpracovaly akční plán, když zatížení jemným prachem překračuje hodnotovou toleranci častěji, než je dovoleno. Tento rozsudek vydal Evropský soudní dvůr v polovině července letošního roku. Rovněž říká, že však občané nemohou vyžadovat opatření, když povolená tolerance ještě vůbec nebyla dosažena. Druhá soudní komora uvedla, že národní úřady mají být zavázány k tomu, aby jejich krátkodobá opatření byla přijímána "s ohledem na skutečné okolnosti a dotčené zájmy". Soud konal na základě žaloby mnichovského občana a politika zelených, který žije na dopravně extrémně frekventované Landshuter Allee. Sněm německých měst nevidí v rozsudku důvod k dramatu. Jemným prachem silně postižená města již akční plány mají; neočekává také výrazná omezení užitkové dopravy.

Vypracována studie o soupravách 25 m, zadaná EU - Nasazení nákladních souprav o délce 25 m a celkové hmotnosti 60 t má v zásadě pozitivní důsledky pro evropské hospodářství. Je to závěr studie o přizpůsobení hmotností a měr mezinárodní dopravě (směrnice EU 96/53/EC), která byla představena počátkem července. Studie byla provedena na žádost EK, a sice pod vedením studijní kanceláře Transport and Mobility z belgického Leuvenu. Studie ale také dochází k závěru, že při rozšíření uvedených souprav v celé EU by došlo ke zpomalení růstu dopravních výkonů na železnici a na řekách. Takže prognózovaný růst na železnici do roku 2020 o 3,8 % a na řekách o 2,9 % by byl slabší, než se předpovídalo. Studie rovněž zdůrazňuje zvýšené bezpečnostní riziko a potřebu dalších investic do infrastruktury. Proto by mělo být nasazení velkých souprav omezeno na určité trasy a denní doby. Studie, která je k dispozici od poloviny srpna, vzbudila značnou nevoli mezinárodních drážních organizací.

EK chce zvýšit bezpečnost užitkových vozidel - Užitková vozidla mají být po roce 2013 vybavena nouzovým brzdovým systémem, který zachytí odstupovým radarem vpředu jedoucí vozidlo. Kromě toho návrh opatření EK předpokládá vybavení nákladních automobilů systémem držení stopy a elektronickým stabilizačním programem (ESP). Od roku 2012 mají být také předepsány pneumatiky s malým odporem valení a systém pro dohled nad tlakem v pneumatikách.

MĚSTSKÁ DOPRAVA

Jasně vymezit kompetence EU - Oblast odpovědností EU se musí pro městskou dopravu jasně vymezit. Německé Dopravní fórum podporuje tento požadavek Evropského parlamentu, který byl vysloven při přijímání Zelené knihy EU Mobilita ve městech. Místopředseda Dopravního fóra dr F. Eck k tomu uvedl: "EU musí vykonat základní práce, například jednotné emisní limity nebo celoevropské vzájemné uznávání předpisů pro vstupy do zón chráněného životního prostředí." EP se také vyslovil pro harmonizaci městských mýtných. Zpráva EP navazuje na práce Evropské komise, která asi v říjnu předloží akční plán pro městskou dopravu v EU.

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

EU a nesprávná aplikace 1. drážního balíku ve 24 zemích - EK zahájila řízení vůči 24 členským zemím za nesprávnou aplikaci 1. drážního balíku směrnic. Ten liberalizuje železniční nákladní dopravu a zejména předpisuje oddělení dopravní cesty od provozu. Komise nesdělila důvody jednotlivých řízení. V případě Německa se nicméně v tamním odborném tisku uvádí, že jsou výhrady vůči nedostatečné nezávislosti drážního infrastrukturního podniku DB Netz v rámci holdingu Německé dráhy (DB AG). Předpisy EU nepředpokládají pouze právní, ale rovněž organizační oddělení. Přitom se musejí poskytovat nezávislá rozhodnutí o cenách tras a jejich přidělování. Z kruhů Komise se proslýchá, že také nový model s dílčí privatizací DB Mobility Logistics ne zcela vyhovuje požadavkům.

LETECKÁ DOPRAVA

EU schválila emisní obchod - Od roku 2012 se bude na leteckou dopravu vztahovat obchod s emisemi. Shodly se na tom koncem června ministerská rada EU a EP. Týká se všech leteckých společnosti, které v EU startují nebo přistávají. Celkově vydaná emisní práva se budou počítat na základě průměrných emisí v období let 2004 až 2006. 15 % Certifikátů CO2 bude vydraženo. Zbytek má být bezplatně rozdělen na letecké společnosti. Příjmy jsou účelově vázány na opatření k ochraně klimatu, jako je podpora dopravních oborů s nízkými emisemi.

EU kontroluje subvence pro letiště Hahn v SRN - EK ověřuje někdejší státní podpory pro letiště Hahn v Hunsrücku, ležícím v Porýní-Falcku. Jde o prostředky od tamních úřadů, jakož i od mateřské společnosti Fraport, nacházející se ve státních rukách. Kontrola se především týká dvou kapitálových navýšení v letech 2002 a 2004. Prověří se rovněž smlouvy letiště s irskou nízkonákladovou leteckou společností Ryanair, která je s odstupem největší leteckou společností na tomto letišti. Místní úřady nejsou akcí překvapeny. Lufthansa vyvolala civilněprávní kroky proti letišti právě kvůli údajně nepovolenému zvýhodnění Ryanair. Úřady v místě jsou přesvědčeny, že se Fraport i letiště zachovaly jako tržně jednající soukromí investoři.

Zkrátí se podpora pro DHL - EK zamítla z velké části několikamilionovou podporu na odbornou přípravu pro dceru Německé pošty DHL na letišti Halle v Lipsku. Komise počátkem července rozhodla, že z plánovaných 7,7 mil eur státní subvence je 6,1 mil. neoprávněných. S 6,1 mil. eur by se financovala odborně výchovná opatření pro 480 z 1500 zaměstnanců DHL na uvedeném letišti. DHL by je zaměstnala i bez státní podpory. Zbývajících 1,6 mil. eur je v souladu s pravidly EU pro hospodářskou soutěž. Komise zahájila před rokem přezkum pomoci pro DHL.

NÁMOŘNÍ DOPRAVA

EP podporuje akční plán EK - Při nastolení nového přístavního balíku předpisů by měly mít nejvyšší prioritu podle členů dopravního výboru EP zásady pro státní subvencování, rychlá realizace pravidel společného trhu a jasný výklad úkolů v ekologii. Zpravodaj J. O. Larrea (liberálové) požadoval při stanovení zásad rozvoje přístavů také pozornost pro dopravní spojení s přístavním zázemím a připuštění subvencí pro převody dopravy ze silnice na železnici. Konzervativní poslankyně C. Wortmannová zase uvedla, že při státních subvencích bychom neměli být zpočátku až příliš pružní. Studie o státních subvencích má být základem nových konzultací. Koncem roku by bylo možno počítat s novým návrhem Komise.

MULTIMODÁLNÍ DOPRAVA

Zprůhlednit dopravu kontejnerů - Celosvětové transporty kontejnerů by měly být do budoucna spolehlivější a transparentnější. To je cílem projektu EU Integrity, který byl odstartován počátkem srpna v Brémách. Gestorem je Institut pro ekonomiku námořní dopravy a logistiku (ISL). Za pomoci rozpočtu 12 mil. eur má projektové konsorcium vyvinout nové procesy a softwarová řešení, jež výrazně zlepší průhlednost a tím předvídatelnost globální kontejnerové dopravy. Na řešení se podílejí mj. celní úřady, provozovatelé terminálů, odesílatelé, podniky IT, poskytovatelé logistických služeb a vysoké školy.

TELEMATIKA

EU startuje výběrové řízení pro Galileo - Evropská komise vypisuje pro satelitní navigační systém Galileo nové výběrové řízení. Aby co nejvíce podniků dostalo šanci, bylo vyhlášeno šest výběrových balíků. Jeden uchazeč může získat maximálně dva balíky. Start provozu Galilea je plánován na rok 2013.


AUTOR: Ing. Jiří Kladiva, CSc.

z informační databanky CBS/SSL
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí