zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SIGNÁLNÍ INFORMACE 5/1999

21.06.1999
Obecné
SIGNÁLNÍ INFORMACE 5/1999
Kopie článků si můžete objednat na Českém ekologickém ústavu
Kopie článků si můžete objednat na adrese: Český ekologický ústav, Středisko veřejných informačních služeb, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: 02/67122898, fax: 02/71737721, e-mail: Jaroslava.Kotrcova@ceu.cz Při objednávání kopií nezapomeňte napsat název článku v originále, název a číslo časopisu, strany, na kterých je článek uveden, adresu a IČO. Signální informace jsou pravidelně zveřejňovány prostřednictvím Internetu na domovské stránce Českého ekologického ústavu (http://www.ceu.cz). UMWELT, 29, 1999, č. 4 Restbeton-Recycling (Recyklace zbytkového betonu) s. 15 Vom Forschungsprojekt zum Recycling-Unternehmen. Neues Recycling-Verfahren umweltfreundlich und rentabel zugleich (Od výzkumného projektu k recyklačnímu podniku. Nový postup recyklace je ekologický a rentabilní současně) s. 19 GRUBER, F. - DIEWITZ, C. BMU-Förderprogramm. Projekt-Management-Invest (PMI) des Bundesumweltamtes zieht positive Jahresbilanz 1998 (Podpůrný program Spolkového ministerstva životního prostředí. Projekt PMI Spolkového úřadu pro životní prostředí vykazuje pozitivní bilanci za rok 1998) s. 23-24 CARSJENS, O. Patentspiegel. Aufbereitung flüssiger Rückstände aus fotografischen Prozessen (Informace o patentu. Zpracování kapalných zbytků z fotografických procesů) s. 25 BRUNK, M. Rezeptbuch für Umweltmanager? Teil 6/6: Kontroll- und Korrekturmassnahmen, Bewertung des Managementsystems (Receptář pro ekologické manažery? Část 6/6: Kontrolní a opravná opatření, vyhodnocení systému řízení) s. 36-37 POTTHAST, W. Entwurf der Bodenschutz- und Altlastenverordnung (Návrh nařízení o ochraně půdy a starých zátěžích) s. 38-39 FRETZ, A. Öko-Audit. Europaweites Markenzeichen für umweltgerechte Produktion und Dienstleistung (Ekologický audit. Evropská značka pro ekologickou výrobu a služby) s. 48-50 BEULKER, S. Abwasserbehandlung bei fotografischen Prozessen. Zulassung von Geräten und Einrichtungen zur Minderung der Silberfracht in Abwässern (Zpracování odpadní vody při fotografických procesech. Schvalování přístrojů a zařízení ke snížení podílu stříbra v odpadních vodách) s. 68-72 BILITEWSKI, B. - HEILMANN, A. - KÜGLER, T. Integration machanisch-biologischer Anlagen in ein kommunales Abfallwirtschaftskonzept (Integrace mechanicko-biologických zařízení do komunální koncepce odpadového hospodářství) s. 73-76 HERTEL, M. - HUBER, W. - BAUMANN, J. - POCZKA, H. - HOPENHEIDT, K. - ROMMEL, W. Wissenschaftliche Begleitung einer mechanisch-biologischen Restabfallbehandlungsanlage. Umfassendes Untersuchungsprogramm für das Abfallentsorgungszentrum Erbenschwang (Vědecký doprovod zařízení na mechanicko-biologické zpracování zbytkového odpadu. Obsáhlý výzkumný program pro centrum na zneškodňování odpadů Erbenschwang) s. 77-81 HUPE, K. - HEYER, K.-U. Brennstoff aus Müll. Eine Lösung für die Zukunft? (Palivo z odpadu. Řešení pro budoucnost?) s. 82-83 SAUER, H.-P. Intelligente Lösungen für aufwendige Recyclingsprozesse (Inteligentní řešení pro nákladné recyklační procesy) s. 84-86 SCHIEDER, D. - SCHNEIDER, R. - PRECHTL, S. - BISCHOF, F. Organische Abfälle (Organické odpady) s. 87-89 UMWELTMAGAZIN, 28, 1999, č. 1/2 Mitverbrennung. Klärschlamm kommt ins Kohlekraftwerk (Společné spalování. Čistírenský kal přichází do uhelné elektrárny) s. 11 KREMER, H.-P. Nachweispflicht für Altreifen. Altreifenentsorgung (Povinnost dokladování pro staré pneumatiky. Zneškodňování starých pneumatik) s. 18 Gerichtsurteile. Aktuelle Rechtsprechung (Aktuální soudní rozhodnutí ? EIA, dovoz odpadů v Evropě, privatizace, větrné elektrárny) s. 27 VBU Informationen. (Informace Svazu znalců pro ochranu životního prostředí) s. 29-30 Deponieleitung. Erhöhte Verlegesicherheit durch neuen Rohrtyp (Potrubí na skládce. Vyšší bezpečnost při kladení potrubí pomocí nového typu trubky) s. 36 RÜMMELE, S. Wo der Ihlenberg nur Hügel ist. Deponietechnik (Technika skládkování použitá na skládce Ihlenberg v bývalé NDR) s. 38 Deponnietechnik. Alternativen zur TASi-Regelabdichtung (Technika skládkování. Alternativy k těsnění podle Technického návodu pro sídelní odpad) s. 40 Schaumstoffrecycling. Reine Polyole für neue Polster (Recyklace pěnových materiálů. Čisté polyoly pro nové vycpávky) s. 41 Kunststoffsortierung. Zweiäugiges Sortiersystem (Třídění plastů. Dvouoký systém třídění) s. 42 COLLET, D. ? FINETTI, Ch. Teppichrecycling. Recam schafft Grundlagen (Recyklace koberců. Výzkumný projekt Recam tvoří základ) s. 43 Verbundstofftrennung. Aufschlussreiche Luftwirbel (Oddělování vrstvených materiálů. Rozklad pomocí vzdušného víru) s. 44 Neue Recycling-Anlagen. Von Gasflasche bis Platine (Nové recyklační zařízení. Od tlakové lahve k platině) s. 44 Kunststoffrecycling. Komplett aus altem PET? (Recyklace plastů. Komplet ze starého polyetylentereftalátu?) s. 45 Organische Halogenverbindungen. Ex für AOX (Zneškodňování organických halogenových sloučenin) s. 50-51 Brandschutz in Recyclinganlagen. Brände plannmässig abwehren (Požární ochrana v recyklačních zařízeních. Plánovitě zabránit požáru) s. 64 Forschung. Förderung durch die EU (Podpora výzkumu Evropskou unií) s. 72 OBERHOLZ, A. Funktionell privatisieren. Anlagensicherheit/Öko-Audit (Funkční privatizace. Bezpečnost zařízení a environmentální audit) s. 74-75 Recycling. Hilfe von Archimedes (Recyklace těžních plošin na moři) s. 76-77 UMWELTMAGAZIN, 28, 1999, č. 3 Selbstpflichtigung. Lieber freiwillig (Vlastní odpovědnost průmyslu za ochranu životního prostředí - raději dobrovolně) s. 20 EU-Gesetzgebung. Was tut sich in Europa? (Zákonodárství Evropské unie. Co se děje v Evropě?) s. 22 VBU Informationen. (Informace svazu znalců pro ochranu životního prostředí) s. 23-24 GEIER, B. Potentiale längst nicht ausgeschöpft. Umweltsanierung in den neuen Bundesländern (Možnosti ještě nejsou zdaleka vyčerpané. Sanace životního prostředí v nových spolkových zemích) s. 26-27 Ministerrunde. Umweltsanierung in den neuen Bundesländern (Rozhovor s ministry životního prostředí německých spolkových zemí. Sanace životního prostředí v nových spolkových zemích) s. 28-29 Abfallwirtschaft ? Altlastenprobleme ungelöst. Umweltsanierung in den neuen Bundesländern (Odpadové hospodářství ? problémy starých zátěží nejsou řešené. Sanace životního prostředí v nových spolkových zemích) s. 30-31 Braunkohlesanierung: schnell und ?billig?. Umweltsanierung in den neuen Bundesländern (Sanace hnědouhelných dolů: rychle a ?levně?. Sanace životního prostředí v nových spolkových zemích) s. 32-34 Altlasten ? noch immer in der Planungsphase. Umweltsanierung in den neuen Bundesländern (Staré zátěže ? stále ještě ve fázi plánování. Sanace životního prostředí v nových spolkových zemích) s. 30-31 Vergärung. Vollautomatische Aufbereitungstechnik (Kvašení. Plnoautomatická technika úpravy) s. 42 Kompostierung. Dynamische Tunnelrotte (Kompostování. Dynamické zrání v tunelu) s. 43 Abfallbehandlung. Vererden statt verbrennen (Zpracování odpadů. Přeměna na půdu místo spalování) s. 44 Altlastensanierung. Mit Dichtwand abgesichert (Sanace starých zátěží. Zajištění pomocí těsnicí stěny) s. 46 Spraydosen-Recycling. Sprühende Kreislaufideen (Recyklace nádob od sprejů. Myšlenka oběhu) s. 47 WeltWeiteWertstoffhandel? Abfallbörsen im Internet (Celosvětový trh s hodnotnými látkami? Burzy odpadů na Internetu) s. 48 WIRSIG, G. Verbundstofftrennung. Kalt, trocken und flexibel (Oddělování vrstvených materiálů. Studené, suché a flexibilní) s. 50 Kühlmittelrecycling. Sauber aus der Wanne (Čistá recyklace chladicích prostředků) s. 51 Schwersodaproduktion. Abfallverdauung mit Sodabrennen (Výroba těžké sody.Strávení odpadů s tavením sody) s. 52 HUMMEL, H.-U. Von der Platte zur Platte. Gipsplattenrecycling (Od desky k desce. Recyklace sádrových desek) s. 53 Aus Abfall wird ein Produkt. Entstickung (Z odpadu se stává výrobek. Denitrifikace) s. 63 REDDEHASE, A. ? SCHULZE LANGENHORST, B Recycling. Lack ab! (Lak dolů. Odstraňování laků z nádob určených na recyklaci) s. 64 NÖTHE, M. Öko-Audit. Auf dem absteigenden Ast (Současnost a budoucnost systému environmentálního managementu a auditu) s. 78-79 UMWELTMAGAZIN, 28, 1999, č. 4 BAUER, J. VBU Informationen. Umweltschutzbeauftragten-Praxis - heute und morgen (Informace Svazu znalců pro ochranu životního prostředí. Praxe zmocněnce pro životní prostředí dnes a zítra) s. 21-22 HOFMANN-HOEPPEL, J. - SCHUMACHER, J. Neue Regelungen in Kraft (Nový zákon vstoupí v platnost - 2. stupeň zákona o ochraně půdy) s. 23-25 HAEKEL, W. Durch die Brille des Sanierers (Očima provozovatele sanací - důsledky zákona o ochraně půdy pro obor sanace) s. 26-27 Wer muss das bezahlen? (Kdo to musí zaplatit? Ke spolkovému zákonu o ochraně půdy) s. 28 RINGE, H. - NIEWELER, A. Sicher entsorgt (Bezpečné zneškodnění - mechanicko biologický postup) s. 32-34 WENK, N. - TSCHUDIN, T. Hand in Hand (Ruku v ruce - prevence vzniku odpadů) s. 36 Goldstaub von der Rolle (Zlatý prach z válce - nový postup recyklace šrotu z elektroniky) s. 38-39 Lineare Lägerstätten (Lineární zdroje - recyklace kabelů) s. 40 MENRAD, W. - SCHLÖGL, M. Der ideale Verwertungsbetrieb (Ideální recyklační podnik) s. 42-43 Optimale Überwachung (Optimální kontrola - automatické systémy řízení elektráren, spalovacích zařízení, čističek) s. 68 STEFFENS, R. - MAYR, H.-P. Welcher Anzug ist der richtige? (Který oblek je ten správný - ochranné oblečení na odstraňování látek ohrožujících životní prostředí nebo lidské zdraví) s. 70 UMWELTSCHUTZ, 1999, č. 4 LUKSCHANDERL, L. Skandal in Stockerau: ?Abfalldeponie? an der Autobahn (Skandál u Stockerau: ?skládka odpadu? u dálnice) s. 10-14 Zu lange UVP-Verfahren (Příliš dlouhý proces posuzování vlivu na životní prostředí) s. 15 Wer schlecht wirtschaftet, darf die Umwelt mehr belasten? (Kdo špatně hospodaří, smí zatěžovat životní prostředí více?) s. 17 STEINMANN, H.-CH. 97.000 Seiten und 7.000 Pläne... (97.000 stran a 7.000 plánů... 7. rakouské zasedání o odpadovém hospodářství v Linci) s. 18-19 HAIDEN, R. Rumänien - ein neuer Hoffnungsmarkt? (Rumunsko - nový trh naděje?) s. 20-22 Imagewandel mit System (Změna image se systémem - informace o systému sběru a zhodnocování obalů ARA) s. 44-45 POLLUTION PREVENTION REVIEW, 9, 1999, č. 2 EGGERT, T. L. Moving forward by looking back: The role of enforcement in promoting P2 (Úloha prosazování při podpoře P2) s. 1?6 TURNER, S. et al. Powder coatings: A technology review (Práškové povrchové úpravy: přehled technologií) s. 7-22 BARCASKEY, M. J. ? SINGHAL, V. Case study: Development of a waste cost management systém at Southwire Company (Prováděcí studie: Vývoj nákladů na systém odpadového hospodářství u společnosti Southwire) s. 23?32 LINDSEY, T. C. Accelerated diffusion of pollution prevention technologies (Urychlené šíření technologií pro prevenci znečištění) s. 33?38 FERRANTE, J. G. ? SAGE, S. H. Spent pickle liquor in the steel industry: finding the path to P2 (Upotřebené mořicí kapaliny v ocelářském průmyslu: hledání cesty k P2) s. 39?46 DICKERSON, C. ? DIPESO, J. P2 Technology review: water based adhesives (Přehled technologií P2: lepidla rozpustná ve vodě) s. 53?60 PIERSON, J. ? GRAFF, S. Georgia?s environmental benefits initiative: Promoting better environmental results in the auto-repair sector (Environmentální iniciativa v Georgii: Prosazování lepších výsledků v ochraně životního prostředí v sektoru autoopravárenství ) s. 73?84 POJASEK, R. B. Practical pollution prevention (Prevence znečištění v praxi) s. 93-104 WARMER BULLETIN, 1999, č. 66 Waste management in India (Odpadové hospodářství v Indii) s. 4-6 Waste management ? a Swedish model (Odpadové hospodářství: Švédský model) s. 8-9 Economic instruments (Ekonomické nástroje) s. 12 Tyres (Pneumatiky) nestr. příloha End of life vehicles (Vyřazené automobily) s. 13 Electrical and electronic equipment (Elektrické a elektronické přístroje) s. 14-16 Plastics (Plasty) s. 17 Organic waste (Organický odpad) s. 18 Integrated waste management (Integrované odpadové hospodářství) s. 20-22 Scrap tyres in Britain (Vyřazené pneumatiky ve Velké Británii) s. 23 WASTE AGE, 30, 1999, č. 4 Mandatory recycling, but at what cost? (Povinná recyklace, ale za jakých nákladů?) s. 20-21 Landfill covers itself with biosolids (Pokryv skládky tuhými biologickými materiály) s. 22-23 MILLER, CH. Profiles in garbage: yard waste (Profil odpadu: nádvorní odpad) s. 26-27 Community waste disposal (Příklady zneškodňování odpadů v různých obcích) s. 44-47 MERILL, L. Automated collection: The next generation (Automatický sběr odpadu: nová generace zařízení) s. 48-53 RIDGLEY, H. Recycling facility profile (Profil zařízení na recyklaci odpadu) s. 62-65 NAQUIN, D. Medical waste transportation (Přeprava medicínského odpadu) s. 66-70 DORAN, F. Lay leachate lay (Nakládání s výluhem ze skládek) s. 74-79 MERILL, L. Collection few and far between (Sběr odpadu v řídce osídlených oblastech) s. 86-90 WASTE PAPER NEWS, 10, 1999, č. 4 Minister?s statement on Packaging Recovery Notes (Změny v legislativě týkající se obalů ve Velké Británii) s. 1 Fast efficient shredding (Nové rychlé a účinné zařízení na drcení odpadů) s. 4 One of the largest (Jedno z největších zařízení na drcení upotřebených pneumatik je v provozu ve Staffordshire) s. 6 Smart recovery (V SRN bylo vyvinuto zařízení na detekci kontaminace sběrných nádob na třídění odpadů) s. 7 Incineration directive proposed (Ekonomický a sociální výbor schválil stanovisko k návrhu na směrnici o spalování odpadu) s. 10 WASTES MANAGEMENT , 1999, č. 4 Electronic waste recovery: what´s the future? (Zhodnocení elektronického odpadu: jaká je budoucnost?) s. 10 Environment Agency news (Novinky z Agentury pro životní prostředí) s. 23 RICE, P. Transboundary movements of waste (Transporty odpadu přes hranice) s. 24-25 STANDEN, J. Waste planning: weighing up the issues (Plánování v oblasti odpadů: zvažování možností) s. 27 DAVIS, CH. Beach litter ? a solvable problem (Pobřežní odpady: řešitelný problém) s. 28-29 LASARIDI, K. Solid waste management in Greece: a phase of change (Nakládání s tuhým odpadem v Řecku: období změn) s. 30-31 COOPER, J. International perpective on construction & demolition waste recycling (Mezinárodní trendy v recyklaci stavebního a demoličního odpadu) s. 32-34 WILDE, S: International feature: Waste management in New Zealand (Mezinárodní příloha: odpadové hospodářství na Novém Zélandu) s. 36-37 CATALUNYA, T. Landfill gas extraction: the importation of well distribution (Těžba skládkového plynu: význam dobré distribuce) s. 38-39 CLARK, D. Environmental management in Shanghai, Peoples Republic of China (Environmentální řízení v Šanghaji v Číně) s. 41-42 Restoring Hong Kong? s landfills (Rekultivace skládek v Hongkongu) s. 43-44 CORLESS, A. Catching up with the continent (Kontejnery na sběr odpadu) s. 56-57 Special feature: Special and non-controlled waste (Zvláštní příloha: Zvláštní odpady a odpady neklasifikované jako kontrolované) s. 61-65
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
19
1. 2021
19.1.2021 - Seminář, školení
Liberec, hotel Centrum Babylon
INISOFT s.r.o.
20
1. 2021
20.1.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Globus
INISOFT s.r.o.
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Olomouc, Clarion Congress
21
1. 2021
21.1.2021 - Seminář, školení
Hotel Globus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí